22 487 12 23 [email protected]

W 2016 roku firmy otrzymały pomoc finansową w wysokości 30 mld zł. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przygotował raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom oraz raport o pomocy de minimis. Największą pomoc otrzymały elektrownie i elektrociepłownie, branża węglowa oraz detektywistyczna i ochroniarska. W 2016 roku kwota pomocy publicznej wyniosła 24,5 mld zł, o 3,6 mld zł więcej niż rok wcześniej. Z kolei pomocy de minimis udzielono w kwocie 5,4 mld zł, czyli o 0,5 mld zł więcej w stosunku do poprzedniego roku. Zdaniem prezesa UOKiK wzrost wypłaconych środków pomocy publicznej to głównie wynik uruchomienia programów pomocowych. Z kolei największą część pomocy de minimis, ok. 60%, stanowiły dotacje na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 85% ogólnej wartości pomocy to dotacje oraz ulgi podatkowe (14%), np. na zatrudnienie, ochronę środowiska, pomoc regionalną, badania i rozwój. Najwięcej środków przyznał minister środowiska. Pomoc stanowiły bezpłatne uprawnienia do zakupu certyfikatów na CO2 w kwocie 3,4 mld zł. Drugim podmiotem udzielającym pomocy w najwyższej kwocie był prezes PFRON. Środki w wysokości 3 mld zł przeznaczane były głównie na dofinansowanie pracowników niepełnosprawnych. Wg danych raportu wartość pomocy publicznej w 2016 roku stanowiła 1,1% PKB.