22 487 12 23 [email protected]

500 Plus dla niepełnosprawnych. Najważniejsze informacje o świadczeniu uzupełniającym dla osób niepełnosprawnych

utworzone przez | 13, 08, 2019 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Dziś wracamy do tematu 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Prezydent Andrzej Duda w piątek tj. 09.08.2019r., po wcześniejszych poprawkach senatu podpisał ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zgodnie z tym, co wcześniej pisaliśmy na naszym blogu na temat świadczenia uzupełniającego, prawo obowiązuje od 1 października 2019r. i świadczenie jest wypłacane osobom z niepełnosprawnością przez organy wypłacające świadczenia emerytalno-rentowe, czyli KRUS, ZUS i inne.

Decyzja o przyznaniu świadczenia uzupełniającego jest wydawana przez na wniosek osoby niepełnosprawnej. Jest to pomoc kierowana do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Andrzej Duda podpisał ustawę 500 plus dla niepełnosprawnych
“Najwięcej wątpliwości budzi poprawka zgłoszona w Sejmie, która wyłącza spod limitu dochodu uprawniającego do uzupełniającego świadczenia rentę rodzinną, emerytury i renty, ale tylko te wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W poprawce zapomniano o innych świadczeniach, w tym z KRUS. “

Krzysztof Michałkiewicz Pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych Źródło: Prawo.pl

Świadczenie uzupełniające 500 plus dla niepełnosprawnych – co to takiego?

Świadczenie uzupełniające czyli tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych jest to forma pomocy finansowej. Jej celem jest ich wsparcie służące zaspokajaniu potrzeb życiowych wynikających z posiadanej niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje osobom, które:

 • ukończyły 18 lat,
 • mieszkają na terytorium Polski,
 • niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

To jednak nie wszystko. Aby osoba niepełnosprawna mogła otrzymać świadczenie uzupełniające musi także spełnić warunek kryterium dochodowego. Zgodnie z przepisami świadczenie to przysługuje osobom, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (np. emerytury, renty, zasiłku z pomocy społecznej, albo suma tych świadczeń, o charakterze innym niż jednorazowe z wyłączeniem renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1600 zł).

Oznacza to, że łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł, przy czym do tego limitu nie jest brany pod uwagę dochód pochodzący z renty rodzinnej lub świadczenia pielęgnacyjnego. O tym, jakie świadczenia są wliczane do dochodów warto przeczytać w katalogu świadczeń pieniężnych.

Ustawa z dnia 31 lipca 2019r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

500 Plus dla niepełnosprawnych. Najważniejsze informacje o świadczeniu uzupełniającym dla osób niepełnosprawnych 2

Kto może otrzymać 500 plus dla niepełnosprawnych?

„Wsparcie będzie kierowane do osób dorosłych i nie będzie miał znaczenia wiek orzeczenia niepełnosprawności”

Rzecznik rządu Jolanta Kopcińska

Wniosek o 500 plus mogą składać osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 rok życia. Zgodnie z Ustawą warunkiem pozytywnej decyzji o przyznaniu prawa do pobierania świadczenia uzupełniającego jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoba wnioskująca o świadczenie powinna posiadać jedno z następujących orzeczeń:

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej wydane przed 01.09.1997 r.

Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji również mogą ubiegać się o świadczenie uzupełniające, lecz dopiero po uzyskaniu odpowiedniego orzeczenia podczas komisji lekarskiej przeprowadzanej przez dany organ, np. ZUS. Mają na to czas 6 miesięcy od czasu wejścia w życie ustawy o świadczeniu uzupełniającym tj. od dnia 01.10.2019 r.

Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym został prawidłowo złożony wniosek i zostanie wypłacone z późniejszym wyrównaniem.

Obecnie szacuje się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wydać około 600 tys. nowych orzeczeń. W związku z tym będzie konieczne zatrudnienie dodatkowych osób.

niepełnosprawni świadczenie

Kto nie ma prawa do 500 plus dla niepełnosprawnych?

Świadczenie nie przysługuje osobie, która nie posiada orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Nie przysługuje również osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Ile wynosi świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji?

Maksymalna przyznana kwota świadczenia to 500 zł miesięcznie. Aby ją otrzymać łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł. Oznacza to, że jeśli osoba niepełnosprawna otrzymuje najniższą rentę z tytułu niezdolności do pracy w kwocie 1100 zł może ubiegać się o świadczenie w pełnej jego wysokości, czyli 500 zł.

Z kolei w przypadku, gdy dochód osoby niepełnosprawnej przekracza wymagane kryterium dochodowe, obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, czyli świadczenie zostaje zmniejszone o tyle ile przekracza wymagany dochód. Przykładowo jeśli osoba niepełnosprawna otrzymuje rentę w wysokości 1200 zł brutto to świadczenie dla niej wyniesie 400 zł. O innych zasadach przyznawania świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych pisaliśmy w oddzielnym artykule.

Rząd szacuje, że roczny koszt nowego świadczenia wyniesie około 3 mld zł i skorzysta z niego ok. 500 tys. osób.

Wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych – gdzie i jak złożyć?

Świadczenie uzupełniające przysługuje od miesiąca, w którym osoba niepełnosprawna spełni wymagane warunki do jego przyznania, jednak nie wcześniej niż od dnia poprawnie złożonego wniosku. Przykładowo, jeżeli osoba niepełnosprawna złożyła wniosek o 500 plus w październiku 2019 r. a decyzję o przyznaniu świadczenia otrzymała w grudniu 2019 r. to świadczenie przysługuje jej od października i jest wypłacane na rachunek bankowy z późniejszym wyrównaniem.

Wniosek o świadczenie uzupełniające osoba niepełnosprawna może pobrać online, np. ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymać go w każdej placówce odpowiednich organów wydających świadczenia emerytalno-rentowe.

Wniosek należy wypełnić i dołączyć do niego dokumentację lekarską oraz jedno z wymaganych orzeczeń:

 1. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 2. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 3. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 4. orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 5. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej wydane przed 01.09.1997 r.

Wniosek osoba niepełnosprawna może złożyć bezpośrednio w odpowiedniej placówce albo za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną. ZUS na wydanie decyzji ma 60 dni, a po 1 grudnia 2019 r. 30 dni. Jeżeli osoba nie posiada orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji lub straciło ono swoją ważność, zostaje skierowana na komisję, podczas której lekarz orzecznik podejmie decyzję o jego przyznaniu. Dopiero po otrzymaniu stosownego orzeczenia osoba niepełnosprawna może otrzymać pozytywną decyzję o przyznaniu świadczenia uzupełniającego.

Od decyzji w sprawie świadczenia uzupełniającego przysługuje prawo do odwołania. Takie odwołanie wnosi się do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek odwoławczy w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Po tym terminie decyzja zostanie uprawomocniona i nie będzie można już się od niej odwołać.

500 zł miesięcznie: maksymalna wysokość świadczenia

500 plus dla niepełnosprawnych – czy wlicza się do dochodu?

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wskazuje, że 500 plus dla niepełnosprawnych jest zwolnione z opodatkowania, a jego wysokość nie należy do dochodu, od którego odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne. Ponadto świadczenie nie wlicza się do dochodu, od którego ustalane jest prawo do:

 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego,
 • świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wskazuje również na to, że jest to świadczenie uprzywilejowane i nie podlega egzekucji. Oznacza to, że komornik nie ma prawa zająć środków pochodzących ze świadczenia 500 plus dla osób niepełnosprawnych.

Ze względu na to, że świadczenie uzupełniające jest wypłacane przez ZUS wraz z rentą czy emeryturą, bank może zająć środki na wniosek komornika. Jest to niezgodne z przepisami, dlatego osoba niepełnosprawna ma prawo domagać się ich zwrotu, odwołując się na zapis zawarty w ustawie o świadczeniu uzupełniającym. Co jednak istotne, komornik ma 4 dni na zaksięgowanie środków. Oznacza to, że jeśli taka sytuacja się wydarzy należy niezwłocznie złożyć stosowne odwołanie.

Dochód z 500 plus dla niepełnosprawnych a przyznanie pomocy niefinansowej

Jak wygląda kwestia przyznawania pomocy o charakterze niefinansowym dla osób pobierających świadczenie uzupełniające? Czy świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych jest wliczane do dochodu?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyraziło w tej sprawie swoje stanowisko w odpowiedzi na interpelację ze strony poseł Moniki Rosy (nr 635). Dotyczy ona art. 8 ust. 4a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Zgodnie z nim w dochodzie osoby samotnej lub rodziny, która ubiega się o świadczenia pieniężne (np. zasiłek okresowy czy celowy), nie jest uwzględniana kwota obowiązującego od 1 października 2019 r. świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. 500+ dla osób niepełnosprawnych. Stanowi ono jednak dochód przy wnioskowaniu o pomoc o charakterze niefinansowym, do której należą m.in. posiłek, usługi opiekuńcze, pobyt w dziennym ośrodku wsparcia. Przyznanie takiej pomocy jest bezpłatne tylko wtedy, gdy zostanie spełnione kryterium dochodowe. Po jego przekroczeniu dana osoba dokonuje opłaty, która określana jest przez radnych gminy. Oznacza to, że świadczenie uzupełniające wlicza się do dochodu branego pod uwagę w przypadku przyznawania pomocy niefinansowej i powoduje konieczność dokonania opłaty lub zwiększa jej wysokość dla osób, które z tej pomocy korzystają.

Waloryzacja rent 2020 – czy świadczenie uzupełniające ulegnie zmniejszeniu po podwyższeniu renty?

Zgodnie z ustawą o świadczeniu uzupełniającym łączna kwota świadczeń pochodzących ze środków publicznych i świadczenia uzupełniającego nie może przekroczyć 1600 zł. Oznacza to, że aby otrzymać 500 plus dla niepełnosprawnych w pełnej kwocie osoba może posiadać dochód do 1100 zł. Jest to równoważność najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy na czas, w którym ustawa weszła w życie. Jeśli dochód osoby niepełnosprawnej przekracza ten próg, to świadczenie uzupełniające jest jej wypłacane w obniżonej wysokości. Przykładowo, jeżeli dochód z renty wyniesie 1200 zł brutto, to świadczenie przysługuje w kwocie 400 zł.

Już niebawem w marcu zostanie przeprowadzona waloryzacja rent i emerytur, która według założeń w 2020 r wyniesie 3,24%, ale nie mniej niż 70 zł. Podwyżka renty oznaczałaby dla wielu osób niepełnosprawnych obniżenie świadczenia 500 plus, czy tak się stanie?

Próg otrzymywanych świadczeń uprawniających do pobierania dodatku zostanie zwiększony do 1700 zł brutto. Osobie otrzymującej świadczenia poniżej tej kwoty, będzie przysługiwać jej świadczenie wyrównujące do tego limitu. Dodatkowo jeśli otrzymuje już świadczenie uzupełniające, nie będzie musiała ponownie składać wniosku.
Wynika to z uchwały sejmu z 9 stycznia 2020 r. dotyczącej zmiany ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która nie tylko ustaliła zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych lecz podwyższyła także wysokość gwarantowanych najniższych świadczeń.

Po wejściu w życie przepisów wzrośnie wysokość minimalnych emerytur, rent rodzinnych i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z 1100 zł do 1200 zł.

Film o 500 plus dla niepełnosprawnych

FAQ

Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Świadczenie uzupełniające otrzymasz, jeśli:
1) ukończyłeś 18 lat,
2) jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
3) nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, albo jesteś uprawniony do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł.
4) musisz mieć miejsce zamieszkania w Polsce,
5) mieć polskie obywatelstwo, lub mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub mieć zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).

W jakim czasie otrzymam decyzję o przyznaniu 500 plus dla niepełnosprawnych?

Decyzję wydana zostanie w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jaka jest wysokość świadczenia uzupełniającego?

Świadczenie uzupełniające przysługuje Ci w wysokości 500 zł jeśli nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty i nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub masz takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1100 zł. Jeśli pobierasz emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1100 zł, a nie przekracza1600 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł.

Będzie to różnica między kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługujących Ci świadczeń.

Co mogę zrobić, jeśli nie zgadzam się z decyzją dotyczącą świadczenia usupełniającego dla niepełnosprawnych?

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją w sprawie świadczenia uzupełniającego, masz prawo odwołać się od tej decyzji. Odwołanie masz prawo wnieść do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Możesz to zrobić za pośrednictwem ZUS w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Po tym terminie decyzja stanie się prawomocna i nie będziesz mógł jej zaskarżyć do sądu. Odwołanie możesz złożyć na piśmie lub zgłosić ustnie do protokołu w placówce ZUS albo wysłać pocztą. Złożenie odwołania i postępowanie przed sądem są wolne od opłat.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *