Czas pracy osoby niepełnosprawnej, normy czasu pracy

utworzone przez | 7, 03, 2018 | Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej związane jest z wieloma korzyściami dla pracodawcy. Jednak pracownicy z orzeczeniem są grupą zawodową, o szczególnych uprawnienia pracowniczych. Jednym z przywilejów jest czas pracy osoby niepełnosprawnej, który odbiega od czasu innych pracowników. Jeśli chcesz zatrudnić w swojej firmie osobę niepełnosprawną musisz wiedzieć ile godzin będzie mogła pracować w ciągu dnia. Warto też znać sposób obliczania wymiar czasu pracy, jeśli zatrudnisz ją na niepełny etat.

Czytając nasz artykuł dowiesz się:

 • Czy pracownik z orzeczeniem może pracować na nocnej zmianie lub w godzinach nadliczbowych,
 • Ile dni wolnych w ciągu roku przysługuje pracownikowi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jakie są normy czasu pracy pracownika z orzeczeniem

Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych reguluje art. 15 i 16 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności obowiązuje co do zasady skrócony czas pracy, ale przy spełnieniu warunków określonych w art. 16. Ustawy o rehabilitacji mogą również świadczyć pracę w normach ujętych w kodeksie pracy.

Normy czasu pracy pracowników z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności są ściśle unormowane. Zgodnie z przepisami pracownik z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności może pracować 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Norma czasu pracy dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa o rehabilitacji) nie zawiera określenia „przeciętny czas pracy”, dlatego ma on charakter stały i liczba godzin w tygodniu nie może się zmieniać.

Oznacza to, że pracowników niepełnosprawnych nie obejmują normy czasu pracy ujęte w Kodeksie pracy i określenie przeciętnie na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Co ważne, skrócony wymiar czasu pracy osoby posiadającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie powoduje obniżenia wysokości jej wynagrodzenia, wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. To oznacza, że pracownik niepełnosprawny otrzymuje tyle samo za 7 godzin pracy w ciągu dnia, co pracownik pełnosprawny pracujący 8 godzin na dobę.

Skrócone normy czasu pracy nie obowiązują w dwóch przypadkach:

 • jeżeli osoba niepełnosprawna jest zatrudniona przy pilnowaniu,
 • oraz gdy na wniosek takiego pracownika lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Wymiar czasu pracy pracownika z orzeczeniem zatrudnionego na część etatu

Ustawa o rehabilitacji określa normy czasu pracy osób niepełnosprawnych, natomiast nie reguluje sposobu w jaki obliczyć wymiar czasu pracy. W takiej sytuacji stosujemy przepisy ujęte w kodeksie. Oznacza to, że aby obliczyć wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej korzystamy z metody określonej w art. 130 K.p. Natomiast zamiast kodeksowych norm czasu pracy stosujemy skrócone normy obowiązujące osoby niepełnosprawne.

W odniesieniu do pracownika z orzeczeniem zatrudnionego na część etatu, wymiar jego czasu pracy obniża się proporcjonalnie do wielkości jego zatrudnienia. Jeżeli osoba niepełnosprawna jest zatrudniona na część etatu, to jej wymiar czasu pracy obliczamy mnożąc liczbę dni roboczych w danym miesiącu przez 7 godzin i następnie dzielimy przez wielkość etatu pracownika.

Wymiar czasu pracy pracownika z orzeczeniem w 2022 roku

Poniżej wymieniamy dni oraz ich daty, które obniżają wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej w 2022 roku o 8 godzin w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności lub 7 godzin w przypadku znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności:

 • 1 stycznia 2022 r. (sobota) – Nowy Rok,
 • 6 stycznia 2022 r. (czwartek) – Święto Trzech Króli,
 • 18 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) – drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 3 maja 2022 r. (wtorek) – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • 16 czerwca 2022 r. (czwartek) – dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada 2022 r. (wtorek) – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada 2022 r. (piątek) – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 26 grudnia 2022 r. (poniedziałek) – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych w nocy

Pracownik niepełnosprawny wg ogólnych przepisów nie może wykonywać pracy w porze nocnej, czyli jego godziny pracy nie mogą przypadać między 21.00 a 7.00. Ponadto, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, nie może pracować w godzinach nadliczbowych, czyli przekraczających wymiar 35 lub 40 godzin w ciągu tygodnia.

„Ustalenie w umowie o pracę zawartej z pracownikiem niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym 8-godzinnego dnia pracy zamiast zgodnego z prawem 7-godzinnego oznacza, że za każdą przepracowaną ósmą godzinę ma on prawo do wynagrodzenia w wysokości 1/7 dziennego wynagrodzenia wynikającego z umowy i do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych”

Źródło: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2005 r. III PK 51/05

Wyjątek od tych reguł czasu pracy stanowią dwie sytuacje:

 • gdy pracownik jest zatrudniony przy pilnowaniu i wykonuje czynności bezpośrednio związane z monitorowaniem mienia,
 • gdy wystąpi do pracodawcy z wnioskiem o wydłużenie czasu pracy i stosowanie norm wg przepisów Kodeksu pracy. Wówczas pracodawca kieruje pracownika na badania medycyny pracy. Lekarz medycyny pracy lub lekarz sprawujący opiekę nad daną osobą niepełnosprawną może wówczas wydać zaświadczenie zezwalające na pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej lub/oraz zgodę na pracę w wymiarze 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Zaświadczenie może być wydane jedynie na wniosek pracownika a koszty związane z badaniami pokrywa pracodawca.

Zatem jeżeli osoba niepełnosprawna posiada taką zgodę od lekarza, to pracodawca może mu zlecać wykonanie zadań wg kodeksowych norm czasu pracy.

Wynagradzanie osoby niepełnosprawnej za ósmą godzinę pracy

Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem, posiadającej zgodę na pracę powyżej 7 godzin dziennie przysługuje rekompensata w formie czasu wolnego lub dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych za każdą godzinę pracy powyżej 7 godzin.

Natomiast jeśli dodatkowo uzyska od lekarza zgodę na pracę w wymiarze 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, to rekompensata lub dodatek będzie należny za każdą godzinę przepracowaną powyżej 8 godziny w danym dniu. Za 1 nadliczbową godzinę pracownikowi przysługiwać będzie 1,5 godziny czasu wolnego lub wypłata 50% dodatku z tytułu wykonywania pracy w godzinie nadliczbowej powyżej dobowej normy. Rekompensata w postaci czasu wolnego musi zostać udzielona najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego obowiązującego w danym przedsiębiorstwie.

Jeżeli pracownik niepełnosprawny posiada od lekarza zgodę na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych, to również może pracować dodatkowo w soboty i otrzymywać za to wynagrodzenie. Natomiast jeśli takiej zgody nie ma, to maksymalny wymiar czasu pracy takiego pracownika nie może przekroczyć 35 godzin w ciągu całego tygodnia w przypadku osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub 40 godzin tygodniowo w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Skrócony czas pracy to nie jedyne przywileje pracowników niepełnosprawnych. Dowiedz się, jakie są uprawnienia osób niepełnosprawnych w pracy

Normy czasu pracy pracowników z orzeczeniem i dni wolne od pracy

Na podstawie art. 154 § 1 Kodeksu pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Jest to w zależności od stażu pracy:

 • 20 dni roboczych dla osób zatrudnionych nie więcej niż 10 lat,
 • 26 dni roboczych dla osób zatrudnionych dłużej niż 10 lat.

Normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych to nie jedyna różnica w zasadach zatrudniania osób z orzeczeniem. Zgodnie z art. 19 ustawy o rehabilitacji pracownikowi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowe 10 dni urlopu. W związku z tym łączna liczba dni urlopowych, która przysługuje w całości pracownikowi niepełnosprawnemu wynosi odpowiednio 30 lub 36 dni roboczych. W przypadku pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie, wymiar urlopu jest proporcjonalnie niższy.

Nabycie prawa do pierwszego urlopu dodatkowego następuje po przepracowaniu 1 roku od dnia otrzymania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że jeśli osoba rozpocznie pracę przykładowo od 1 grudnia 2020 roku i jednocześnie posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, to dodatkowy urlop przysługiwać jej będzie w całości od 1 grudnia 2021 roku. Czas ten liczony jest od daty wystawienia dokumentu a nie od dnia przedstawienia go pracodawcy. Co istotne, pracownik nabywa prawo do dodatkowego urlopu nawet jeśli nie wykonywał pracy z powodu choroby i pobierał w tym czasie zasiłek chorobowy. Dotyczy to również osób, które pobierały świadczenie rehabilitacyjne lub przebywały na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim. Znaczenie ma tu pozostawanie w stosunku pracy, a nie jej świadczenie. Wyjątek stanowi urlop bezpłatny, zdrowotny czy nieświadczenie pracy z tytułu odbywania kary pozbawienia wolności i odbywanie służby wojskowej.

Warto podkreślić, że pracodawca ma obowiązek wydać dodatkowy urlop, nawet gdy pracownik niepełnosprawny nie złoży wniosku o jego wydanie. Dodatkowy urlop udzielany jest na tych samych zasadach, co zwykły urlop wypoczynkowy. Przy tym warto pamiętać, że 1 dzień urlopu odpowiada 7 godzinom pracy. Nie wykorzystany przechodzi na rok następny jako urlop zaległy.

W sprawach nieuregulowanych przepisami w ustawie o rehabilitacji związanych np. z nabywaniem prawa do kolejnych urlopów dodatkowych czy wykorzystaniem urlopu zaległego, stosuje się przepisy zawarte w Kodeksie pracy.

Dodatkowy urlop dla osób niepełnosprawnych

Prawo do dodatkowego urlopu nie przysługuje osobie, która posiada już prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych, np. nauczyciele lub posiadają już prawo do dodatkowego urlopu na podstawie odrębnych przepisów np. sędziowie. Ponad to jeśli pracownik zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności utraci status osoby niepełnosprawnej lub zostanie zaliczony do lekkiego stopnia niepełnosprawności, nie będzie przysługiwał mu kolejny urlop dodatkowy, natomiast nie traci prawa do urlopu, które nabył przed utratą orzeczenia. Roszczenia dotyczące udzielenia dodatkowego urlopu ulegają przedawnieniu po 3 latach.

Prawo do zwolnienia od świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia

Pracownikowi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje prawo do skorzystania z 21 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w przypadku uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym. Takie prawo przysługuje osobie niepełnosprawnej raz w roku i co istotne, łączny jego wymiar i dodatkowego urlopu nie może przekroczyć 21 dni roboczych. Zwolnienie wydawane jest na podstawie wniosku o skierowanie na turnus rehabilitacyjny ze strony lekarza sprawującego opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.

Prawo do zwolnienia od obowiązków w pracy przysługuje pracownikowi niepełnosprawnemu również:

 • kiedy pracownik musi wykonać specjalistyczne badania, zabiegi lecznicze lub usprawniające,
 • kiedy pracownik musi opuścić miejsce pracy w celu nabycia zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy.

Na prośbę pracodawcy pracownik ma obowiązek przedstawić dokument potwierdzający odbycie takich badań czy zabiegów. Warunkiem uzyskania takiego zwolnienia jest to, że pracownik nie ma możliwości wykonania tych czynności poza godzinami pracy.


Prawo do korzystania ze zwolnień od świadczenia pracy – poradnik


Czas pracy osoby niepełnosprawnej – praktyczne porady


czas pracy osoby niepełnosprawnej
Czas pracy osoby niepełnosprawnej w pigułce

Ile godzin może pracować osoba niepełnosprawna?

Zgodnie z przepisami pracownik z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności może pracować 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Norma czasu pracy dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo.

Czy pracownik niepełnosprawny może pracować w nocy?

Pracownik niepełnosprawny wg ogólnych przepisów nie może wykonywać pracy w porze nocnej, czyli jego godziny pracy nie mogą przypadać między 21.00 a 7.00. Wyjątkiem są gdy pracownik jest zatrudniony przy pilnowaniu i wykonuje czynności bezpośrednio związane z monitorowaniem mienia oraz gdy wystąpi do pracodawcy z wnioskiem o wydłużenie czasu pracy i stosowanie norm wg przepisów Kodeksu pracy.

Czy pracownik niepełnosprawny może pracować w godzinach nadliczbowych?

Pracownik niepełnosprawny wg ogólnych przepisów nie może wykonywać pracy w porze nocnej, czyli jego godziny pracy nie mogą przypadać między 21.00 a 7.00. Ponadto, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, nie może pracować w godzinach nadliczbowych, czyli przekraczających wymiar 35 lub 40 godzin w ciągu tygodnia.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *