22 487 12 23 [email protected]

Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną może liczyć na przyznanie ze środków PFRON dofinansowania do jej wynagrodzenia. W tym celu musi zatrudniać odpowiednią liczbę osób niepełnosprawnych. Uzyskanie prawa do otrzymania dotacji ma możliwość przedsiębiorstwo, które:

– zatrudnia mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy lub

– zatrudnia więcej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości minimum 6%, lub

– jest zakładem pracy chronionej.

Stan zatrudnienia ustalany jest w przeliczeniu na liczbę osób zatrudnionych na pełen etat. Pracownikami są osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę. Do stanu zatrudnienia nie są wliczane osoby niepełnosprawne przebywające na urlopach bezpłatnych.

Wysokość subsydiów zależy m.in. od stopnia niepełnosprawności i schorzenia pracownika niepełnosprawnego. Aktualnie funkcjonuje 5 systemów orzeczniczych, w tym 4 systemy rentowe. Uzyskanie dofinansowania jest możliwe tylko wtedy, gdy niepełnosprawność została udokumentowana właściwym orzeczeniem wydanym, np. przez KRUS, ZUS, miejski czy powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.