Dofinansowanie do pracownika niepełnosprawnego w pigułce

utworzone przez | 15, 04, 2019 | Dofinansowania PFRON, Wpłaty na PFRON, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wpłata na PFRON to istotne obciążenie dla przedsiębiorstwa. Zatrudniając pracowników z orzeczeniem, nie tylko można pozbyć się obowiązku dokonywania wpłat, lecz także zyskać wartościową kadrę i otrzymać dofinansowanie z PFRON.

Jak powiedział obecny prezes PFRON, Krzysztof Michałkiewicz osoby niepełnosprawne:

„to często świetni i bardzo zmotywowani pracownicy, którzy chcą pokazać, że ich praca wcale nie jest gorsza od innych”.

Wysokość miesięcznego dofinansowania z PFRON jest uzależniona od kilku czynników. PFRON oferuje również dofinansowania na różne cele. Poniżej opisujemy możliwości wsparcia funduszu dofinansowanie do pracownika niepełnosprawnego. Przywołujemy też kwoty dofinansowania z PFRON-u możliwe do uzyskania przez pracodawcę zatrudniającego osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Czym jest PFRON, a może PeFRON?
Zobacz nasz wpis opisujący tę instytucję: PFRON. Co się kryje pod tą tajemniczą nazwą?


Ile PFRON przeznacza na dofinansowania do pracowników niepełnosprawnych?

Wspieranie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami to główny cel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli PeFRONu. We współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi realizuje wiele projektów i programów dotyczących ich aktywizacji społecznej i zawodowej. Udziela także finansowego wsparcia dla pracodawców, którzy decydują się na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

Jak podkreślił prezes PFRON, Krzysztof Michałkiewicz:

Budżet funduszu w 2019 roku wyniósł około 5,5 mld zł, natomiast na dofinansowanie do wynagrodzeń przeznaczono aż 3,5 mld. Planowany budżet na 2020 r. zostanie ponownie zwiększony i wyniesie 6 mld zł.

PFRON regularnie wspiera wszelkie działania na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Co roku organizowane są różne kursy i warsztaty mające na celu wzrost ich kompetencji. Środki funduszu ułatwiają zwiększenie samodzielności osób z dysfunkcjami w różnych dziedzinach życia, wzrost umiejętności przydatnych na rynku pracy, a także wspierają pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych.

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika z niepełnosprawnością, może ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków PFRON!


Jakie są formy pomocy PFRON dla pracodawców zatrudniających pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności

Pracodawca, który zatrudni w swojej firmie pracowników niepełnosprawnych, może liczyć oprócz dofinansowania z PFRON do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych na szereg form wsparcia finansowego ze strony funduszu. Są to:

 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – maksymalna wysokość pomocy na wyposażenie jednego stanowiska pracy to piętnastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 • zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy – maksymalna wysokość pomocy na przystosowanie jednego stanowiska pracy to dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 • zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego – maksymalna wysokość pomocy na jednego pracownika niepełnosprawnego to dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, przy czym w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw refundacja nie może przekroczyć 70% kosztów tego szkolenia, natomiast w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw refundacja nie może przekroczyć 60% kosztów tego szkolenia;
 • zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika wspomagającego – maksymalna wysokość pomocy stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu oraz miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu. Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu;
 • zwolnienie z wpłat na PFRON – pracodawca, który zatrudnia w firmie co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na poziomie 6% zostaje w całości zwolniony z dokonywania miesięcznej wpłaty na PFRON, którą stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy pomiędzy zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym stanem zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 • miesięczne dofinansowanie na wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego – kwota pomocy zależna jest od stopnia i rodzaju niepełnosprawności pracownika oraz od wymiaru jego czasu pracy, maksymalna wysokość miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia, możliwa do uzyskania przez pracodawcę to 2400 zł. Szczegółowo na temat miesięcznego dofinansowania wspominamy w dalszej części artykułu.

Czy pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika, który posiada już prawo do emerytury?

Jeżeli pracownik ma ustalone prawo do emerytury, nie zależnie od tego, czy pobiera to świadczenie i jednocześnie posiada lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, to pracodawcy nie przysługuje dofinansowanie z PFRON. Wyjątek stanowią pracownicy ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W przypadku ich zatrudnienia pracodawca po spełnieniu wszystkich warunków może otrzymać pomoc finansową z funduszu.


Jak udokumentować niepełnosprawność pracownika?

Osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji jest osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności:

 • znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • lekkiego stopnia niepełnosprawności,

lub orzeczeniem równoważnym, np. o inwalidztwie. Więcej o orzeczeniu pracownika niepełnosprawnego napisaliśmy w tym wpisie: Orzeczenie o niepełnosprawności pracownika – jak je czytać?

Organami orzekającymi są powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności lub komisja lekarska ZUS. Innymi słowy, nowozatrudniony pracownik musi posiadać status osoby niepełnosprawnej.

Aby pracodawca mógł ubiegać się o pomoc finansową z Funduszu, musi posiadać dokument potwierdzający status osoby niepełnosprawnej pracownika, na którego wynagrodzenie chce otrzymać dofinansowanie. Musi nim dysponować od pierwszego dnia zatrudnienia. Nie jest wymagany oryginał orzeczenia, wystarczy jego kopia.

Pomoc finansowa przysługuje pracodawcy na każdego pracownika niepełnosprawnego, którego PESEL widnieje w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez PFRON. W sytuacji, kiedy niepełnosprawność u pracownika powstała w trakcie trwania jego zatrudnienia, pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie dopiero od momentu, gdy otrzyma jego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale nie wcześniej niż od okresu sprawozdawczego 07.2016, pod warunkiem terminowego złożenia wniosku.

Wysokość dofinansowania z PFRON do wynagrodzenia a stopień niepełnosprawności pracownika

Pracodawca zatrudniający pracownika z niepełnosprawnością może otrzymać dofinansowanie do pracownika niepełnosprawnego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokościach, które podajemy poniżej.

dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - infografika
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – infografika

Podstawowe dofinansowanie na pracownika od 2018 roku kształtuje się na poziomie od 450 zł do 1950 zł. Wraz ze zmianami płac najprawdopodobniej będzie wzrastać.

Czy można zwiększyć dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Jeżeli niepełnosprawność zatrudnionego pracownika wynika bezpośrednio z określonych schorzeń, to wysokość dofinansowania może zostać zwiększona. Określa się je jako schorzenia specjalne.

Poniżej zostały wymienione oraz ich oznaczenia (symbole) znajdujące się w orzeczeniu o niepełnosprawności. Są to:

 • całościowe zaburzenia rozwojowe – (12-C),
 • zaburzenia wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym (04-O),
 • epilepsja – (06-E),
 • choroba psychiczna – (02-P),
 • upośledzenie umysłowe – (01U).
zwiększenie dofinansowania wynagrodzeń pracowników - infografika
Zwiększenie dofinansowania wynagrodzeń pracowników – infografika

Więcej informacji o schorzeniach specjalnych i szczególnych, które pozwalają na obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zwiększone dofinansowanie zamieściliśmy w tym artykule: Schorzenia specjalne i szczególne PFRON – wszystko, co warto wiedzieć.


Jakie jest maksymalne dofinansowanie do pracownika niepełnosprawnego?

Maksymalne dofinansowanie PFRON – 2019 podobnie, jak od 2018, wynosiło od 1050 zł do 30150 zł.

łączne dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - infografika
Łączne dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – infografika

„Ze środków PFRON możesz się ubiegać o dofinansowanie do poniesionych na pracowników niepełnosprawnych kosztów płacy. Przez koszty te należy rozumieć:

• wynagrodzenie brutto,
• finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczane od tego wynagrodzenia,
• obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Do kosztów płacy nie wliczasz świadczeń tj.:
• wszystkich zasiłków, w tym zasiłku chorobowego i rehabilitacyjnego,
• ekwiwalentów, w tym za urlop wypoczynkowy lub pranie odzieży
• innych dodatków o oświadczeniowym charakterze, odpraw, nagród jubileuszowych czy zapomóg.

Dodatkowo kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć:
• 75% poniesionych kosztów płacy- jeżeli jesteś pracodawcą prowadzącym działalność gospodarczą
• 90 % poniesionych kosztów płacy- jeżeli jesteś pracodawcą, który nie prowadzi działalności gospodarczej

Źródło: PFRON

Wymiar czasu pracy niepełnosprawnego pracownika a kwota dofinansowania z PFRON do wynagrodzenia

Wysokość dofinansowania, jaką pracodawca może uzyskać, zatrudniając pracownika z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zależna również jest od wymiaru jego etatu. Oznacza to, że kwota dofinansowania do wynagrodzenia wypłacana przez PFRON jest proporcjonalna do wymiaru etatu zatrudnionego pracownika.

Przykładowo, jeśli zostaje zatrudniona osoba niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepełnosprawności w pełnym wymiarze czasu pracy, to pracodawca może ubiegać się o maksymalną kwotę dofinansowania. Natomiast jeśli ta sama osoba jest zatrudniona w firmie, a jej wymiar czasu pracy wynosi pół etatu, to możliwa kwota dofinansowania wynosi 50% maksymalnej kwoty możliwej do uzyskania.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 26a ust. 4 ustawy o rehabilitacji całkowita kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy. Natomiast w przypadku pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej nie może przekroczyć 75%.

Niepełnosprawny pracownik na chorobowym a dofinansowanie z PFRON

Kiedy pracownik posiadający orzeczenie zachoruje, przekazuje swojemu pracodawcy zwolnienie lekarskie. Z powodu czasowej niezdolności do pracy pobiera z ZUS zasiłek chorobowy. Z tego powodu Pracodawca nie ponosi kosztów jego wynagrodzenia. Zatem w konsekwencji nie może ubiegać się o dofinansowanie do pracownika ze środków PFRON.

Gdzie i do kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Warunkiem otrzymania dofinansowania na wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych z PFRON jest nie tylko terminowe ponoszenie wszelkich kosztów płacy, ale również terminowe złożenie wniosku Wn-D. Należy go złożyć do 25 dnia w pierwszym miesiącu po miesiącu, którego ten wniosek dotyczy. Co istotne, pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzenia dopiero po jego wypłaceniu pracownikowi.

Aby to zobrazować, jeśli pracownik rozpoczął zatrudnienie od stycznia i wynagrodzenie za ten miesiąc otrzymał do 10 lutego, to do 25 lutego pracodawca ma czas na złożenie wniosku Wn-D.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?

W pierwszym etapie należy zarejestrować się w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). Należy tego dokonać do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało wypłacone pierwsze wynagrodzenie. Następnie należy wybrać przyszłą formę składania dokumentów, czyli papierowa lub elektroniczna. W przypadku wyboru formy elektronicznej PFRON prześle pocztą login i hasło do systemu. Wniosek rejestracyjny pracodawca wysyła do Biura Funduszu w Warszawie, natomiast kolejne wnioski będzie wysyłał do oddziałów terytorialnych.

Po rejestracji pracodawca w każdym miesiącu składa 3 rodzaje dokumentów:

 1. Wn-D czyli wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
 2. INF-D-P czyli miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych,
 3. INF-O-PP czyli formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, lub rybołówstwie.

Jak uzupełnić wnioski Wn-D i INF? Zobacz instrukcję PFRON


Refundacja składek i dofinansowanie do wynagrodzeń instrukcja PFRON


Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz rozliczenia z PFRON – poradnik PWC


Na kogo można dostać dofinansowanie z PFRON?

Dofinansowanie możesz dostać na pracownika niepełnosprawnego, jeżeli pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.

Co zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?

Jeżeli chcesz otrzymać dofinansowanie, powinieneś złożyć odpowiedni wniosek do PFRON bądź do oddziału PFRON — właściwego dla siedziby Twojej firmy. Dokumenty możesz złożyć elektronicznie lub w formie papierowej, jeżeli złożenie ich w formie elektronicznej nie jest możliwe.

Dofinansowanie PFRON – komu przysługuje?

Dofinansowanie PFRON co miesiąc otrzymują ci pracodawcy, którzy zatrudniają niepełnosprawnych posiadających odpowiednie orzeczenie przyznające im jeden z trzech stopni niepełnosprawności. Taki pracownik musi również zostać zarejestrowany w ewidencji PFRON.

Jak zaksięgować dofinansowanie z PFRON?

Wpływ środków z PFRON z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w zależności od przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, zmniejsza koszty wynagrodzeń lub zwiększa pozostałe przychody operacyjne. Ewidencję tę przeprowadza się w dacie otrzymania środków pieniężnych.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *