Dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON — praktyczne wskazówki dla firm

utworzone przez | 6, 12, 2019 | Dofinansowania PFRON, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Każda firma, która zatrudni pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON. To ogromna forma wsparcia w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych i niewątpliwie stanowi korzyść finansową dla tych, którzy zdecydują się na taki krok. Aby jednak uzyskać dopłatę do pensji, należy spełnić kilka określonych warunków.


„Kwota dopłaty do wynagrodzenia zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika, wymiaru jego czasu pracy oraz od tego, czy niepełnosprawność jest związana z występowaniem schorzeń specjalnych”.

źródło: PFRON

PFRON przeznacza największą część swojego budżetu na wypłatę dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W naszym artykule opisujemy, jakie warunki musi spełnić Pracodawca, by Fundusz wypłacił mu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.


zdjęcie 21 na blogu agencji pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych. Rozmiar 1366x250
Zdjęcie na blogu o dofinansowaniu wynagrodzeń

Komu przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?

Dla firm zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. W sytuacji ubiegania się o dofinansowanie z PFRON należy osiągnąć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%. Takiego pracodawcę obowiązują też obowiązkowe składki, które musi odprowadzać do Funduszu Rehabilitacji. Dla mniejszych firm, czyli zatrudniających poniżej 25 pracowników nie ma takiego obowiązku. W takim przypadku dotacja PFRON przysługuje za każdego zatrudnionego z orzeczeniem.

Rodzaj umowy o pracę a dofinansowanie PFRON

Dofinansowanie przysługuje pracodawcy, gdy zatrudnia pracownika niepełnosprawnego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Pomoc finansowa nie przysługuje w momencie, gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona w oparciu o umowę cywilno-prawną, czyli umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Nie przysługuje również na pracownika z ustalonym prawem do emerytury, który posiada lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Wyjątek stanowi, gdy legitymuje się orzeczeniem potwierdzającym znaczny stopień niepełnosprawności.

Wsparcie PFRON pracodawcy a status pracownika

Pracownik, na którego wynagrodzenie pracodawca ubiega się o dofinansowanie z PFRON, musi posiadać status osoby niepełnosprawnej, czyli przedstawić pracodawcy aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W momencie, gdy dokument straci ważność, a pracownik nie dostarczy kolejnego orzeczenia, dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy od miesiąca, w którym to orzeczenie straciło ważność.

W przypadku, gdy niepełnosprawność pracownika powstała już w trakcie trwania jego zatrudnienia, dofinansowanie na jego wynagrodzenie przysługuje pracodawcy dopiero od momentu, gdy otrzyma od niego orzeczenie.

Kiedy firma nie otrzyma dotacji z PFRON?

Dofinansowanie PFRON nie przysługuje w następujących sytuacjach:

 1. pracodawca znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej określonej przepisami prawa Unii Europejskiej, które dotyczą udzielania pomocy publicznej,
 2. pracodawca jest zobowiązany do zwrotu wcześniejszych pomocy finansowych, które zostały uznane decyzją Komisji Europejskiej za niezgodne z prawem i wspólnym rynkiem,
 3. udzielenie dofinansowania pracodawcy na miesięczne wynagrodzenie pracownika skutkowałoby przekroczeniem 10 mln euro rocznej pomocy na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Ważne: warunkiem otrzymania dofinansowania z PFRON jest wykazanie przez pracodawcę efektu zachęty


Jak wykazać efekt zachęty, aby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?

Efekt zachęty można wykazać dwiema metodami: ilościową lub jakościową. Co jest istotne, efekt zachęty pracodawca wykazuje na każdego pracownika zatrudnionego, jako osoba niepełnosprawna. Warunkiem jest, aby najpóźniej w dniu podpisania umowy pracownik przedstawił swoje aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Jak wykazać efekt zachęty metodą ilościową?

Metoda ilościowa polega na tym, że zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego powoduje wzrost zatrudnienia ogółem w danym miesiącu. Wzrost ten ma dotyczyć do średniego stanu zatrudnienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym została zatrudniona osoba niepełnosprawna.

Jak wykazać efekt zachęty metodą jakościową?

Metoda jakościowa umożliwia wykazanie efektu zachęty mimo braku wzrostu zatrudnienia. Polega na tym, że osoba niepełnosprawna zastępuje wakat zwolniony w wyniku rozwiązania umowy z innym pracownikiem z przyczyn:

 • za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,
 • na mocy porozumienia stron,
 • z przyczyny odejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta,
 • na skutek wygaśnięcia umowy o pracę,
 • na skutek zmniejszenia wymiaru czasu pracownika, na jego wniosek.

Efekt zachęty pracodawca ustala jednorazowo w związku z okresem zatrudnienia pracownika do czasu ustania zatrudnienia lub zmiany statusu tego pracownika. Oznacza to, że efekt zachęty powinien być wykazany w miesiącu rozpoczęcia pracy pracownika niepełnosprawnego i trwa on przez cały okres jego zatrudnienia. W przypadku przejęcia pracownika przez innego pracodawcę, efekt zachęty należy wykazać ponownie w miesiącu, w którym to przeniesienie miało miejsce.

Efekt zachęty wygasa w przypadku, gdy orzeczenie o niepełnosprawności pracownika traci ważność. Konieczne jest wtedy, by pracownik dostarczył aktualne orzeczenie. Ma to miejsce w przypadku utraty ciągłości zatrudnienia przez pracownika. Oznacza to, że jeśli ponownie zostaje zatrudniona ta sama osoba, efekt zachęty należy wykazać po raz kolejny w miesiącu jej ponownego zatrudnienia.

Pracodawca jest w stanie wykazać efekt zachęty wyłącznie wtedy, gdy dysponuje orzeczeniem o niepełnosprawności pracownika, najpóźniej w dniu podpisania z nim umowy, gdyż tylko wtedy może wykazać, że osiąga cel pomocy publicznej w formie subsydiów płacowych tj. zachęcania pracodawców do zwiększenia poziomu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

Jakie warunki powinien spełnić pracodawca, aby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON?

Aby pracodawca mógł regularnie otrzymywać dofinansowanie z PFRON, musi spełnić kilka określonych warunków:

 • terminowość wypłacania kosztów – pracodawca zgodnie z wyznaczonym terminem musi uregulować wszelkie miesięczne koszty płacy pracownika niepełnosprawnego. Opóźnienie nie może przekroczyć 14 dni wyznaczonego terminu. W przypadku składek ZUS dopuszczalne jest opóźnienie powyżej 14 dni, o ile wartości zaległości nie przekroczy 2% należnych składek za dany okres sprawozdawczy.
 • wypłata wynagrodzenia na czas – pracodawca wypłaca wynagrodzenie pracownikowi niepełnosprawnemu na jego rachunek bankowy lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Może też przesłać je przekazem pocztowym jego adres domowy pracownika. Wynagrodzenie nie może pochodzić ze środków publicznych. Co ważne, dopiero po wypłaceniu wynagrodzenia pracownikowi, pracodawca może złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania
 • brak zobowiązań wobec PFRON – uzyskanie dofinansowania przez pracodawcę możliwe jest wtedy, gdy nie posiada on zaległości wobec PFRON-u większych niż 100 zł. W przeciwnym razie decyzją prezesa zarządu zostaje wstrzymane miesięczne dofinansowanie i brak wypłat obowiązuje do czasu uregulowania zaległości.
dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON
Dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON.

PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń 2023

Dofinansowanie do wynagrodzenia w 2023 roku dla ogółu niepełnosprawnych wynosi w przypadku:

 • pracowników z orzeczonym znacznym stopnieniem niepełnosprawności – 2400 zł,
 • pracowników z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 1350 zł,
 • pracowników z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności – 500 zł.

PFRON dofinansowanie 2023 – schorzenia specjalne

Kwoty zwiększenie pozostają na dotychczasowym poziomie jak w roku 2022. Wskutek podwyższenia kwoty bazowej, dotacja łączna w 2023 roku wyniesie w przypadku pracowników ze schorzeniem specjalnym:

 • o znacznym stopniu niepełnosprawności – 3600 zł.
 • o umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 2250 zł,
 • o lekkim stopniu niepełnosprawności – 1100 zł.

Ile pracodawca dostawał za pracownika z grupą w 2022 roku?

Wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika oraz od wymiaru jego zatrudnienia. Kwoty, na jakie pracodawca może wnioskować to:

 • 1950 zł – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 1250 zł – dla osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 450 zł – dla pracownika z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

W przypadku wymienionych poniżej schorzeń specjalnych kwota maksymalnego dofinansowania zwiększa się odpowiednio o kwoty 1200 zł, 600 zł, 450 zł. Schorzenie musi wynikać z sentencji orzeczenia i są to:

 • całościowe zaburzenia rozwoju 12-C,
 • choroba psychiczna 02-P,
 • upośledzenie umysłowe 01-U,
 • epilepsja 06-E,
 • osoby niewidome 04-O.

Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń 2022

dofinansowanie pfron infografika na stronie https://mywspieramy.org
Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń. Infografika na stronie https://mywspieramy.org

Są to kwoty, które pracodawca może uzyskać, zatrudniając pracownika niepełnosprawnego na pełny etat. Jeżeli jego zatrudnienie wynosi część etatu, dofinansowanie jest proporcjonalnie niższe do wymiaru zatrudnienia. Dofinansowanie PFRON za niepełny miesiąc liczone jest proporcjonalnie. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 70% poniesionych kosztów płacy w przypadku pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą i 90% w przypadku pracodawcy, który nie prowadzi działalności gospodarczej. Zasady udzielania dofinansowań do wynagrodzeń precyzyjnie reguluje ustawa o rehabilitacji.

Do kosztów płacy zalicza się:

 1. wynagrodzenie pracownika brutto (w tym nadgodziny, wynagrodzenie za pracę, za czas przestoju oraz za urlop wypoczynkowy itd.),
 2. obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 3. wynagrodzenie chorobowe,
 4. premie i nagrody (wynikające z regulaminu pracy, uznaniowe,
 5. dodatki stażowe.

Wniosek o dofinansowanie PFRON. Jakie dokumenty, aby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń?

Ubiegając się o dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, należy obowiązkowo zarejestrować się w PFRON i złożyć wszystkie wymagane dokumenty. Po wstępnej rejestracji co miesiąc należy składać następujące dokumenty drogą elektroniczną lub tradycyjnie w formie papierowej:

 • wniosek Wn-D, czyli wniosek o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;
 • informacje INF-D-P, czyli miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych. Na każdego pracownika niepełnosprawnego, do którego wynagrodzenia pracodawca się ubiega, przypada jeden formularz INF-D-P;
 • formularz INF-O-PP lub INF-O-PR;
 • informacja INF-1, czyli informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Formularz składają pracodawcy, o których mowa w art. 21 ust. 2, 2a, 2b lub 2e ustawy o rehabilitacji.

Dokumenty należy składać w terminie do 25. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego te dokumenty dotyczą. Jeśli termin składania wniosku przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin ten przesuwa się i jest nim najbliższy pierwszy dzień roboczy. Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie PFRON.

„Chcemy być instytucją przyjazną pracodawcom. Dlatego jesteśmy w trakcie opracowywania kolejnych zmian dotyczących sposobu przekazywania sprawozdań finansowych. Już w tym roku odchodzimy od wersji papierowej i będziemy przyjmować jedynie sprawozdania elektroniczne”.

Krzysztof Michałkiewicz
Prezes Zarządu PFRON
Źródło: PFRON przyjazny pracodawcom


Przeczytaj jak złożyć wniosek o PFRON dofinansowanie: Jak złożyć wniosek na dofinansowanie wynagrodzenia


Obejrzyj poradnik o dofinansowaniu do wynagrodzeńKomu przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przysługuje pracodawcom, którzy:
1) prowadzą zakład pracy chronionej,
2) zatrudniają (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż 25 pracowników,
3) zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
4) nie mają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł,
5) na których w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
6) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Jakie jest dofinansowanie wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej?

Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracownika oraz od wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego. Wynosi:
1) 1950 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2) 1200 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
3) 450 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.
Powyższe kwoty dofinansowania zwiększa się w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono:
1) chorobę psychiczną (02-P),
2) upośledzenie umysłowe (01-U),
3) całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),
4) epilepsję (06-E)
5) niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

Kiedy się należy z PFRON dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników?

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne i spełniającemu określone kryteria przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia, stopnia niepełnosprawności i rodzaju zakładu: pracodawca z wolnego rynku czy zakład pracy chronionej.

Co to jest efekt zachęty PFRON?

Każdy pracodawca, chcąc otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego musi spełnić efekt zachęty, czyli wykazać wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych w danym miesiącu. Efekt zachęty można wykazać dwiema metodami: ilościową lub jakościową. Co jest istotne, efekt zachęty pracodawca wykazuje na każdego pracownika zatrudnionego jako osoba niepełnosprawna. Warunkiem tego jest, aby najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawił swoje aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Czy dostanę dofinansowanie na pracownika, który ma orzeczenie ZUS o częściowej niezdolności do pracy?

Tak. Od 1 stycznia 1998 r. podstawą do uznania osoby za niepełnosprawną jest m.in. orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Orzeczenie o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji- traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji- traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) całkowitej niezdolności do pracy- traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
4) częściowej niezdolności do pracy- traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności;
5) częściowej niezdolności do pracy wydane w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r. – traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Kiedy dostanie Zakład Pracy Chronionej dofinansowanie PFRON?

Pracodawca prowadzący Zakład Pracy Chronionej, aby otrzymać dofinansowanie PFRON, musi wykazać wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, co najmniej 50%.

Ile wynosi dopłata PFRON na wynagrodzenie dla osób niepełnosprawnych 2023

Wsparcie pracodawców w zakresie dopłat wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych w roku 2023 zostało określone na poziomie: 2400 zł – pracownik o znacznym stopnieniu niepełnosprawności, 1350 zł – pracownik o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 500 zł – pracownik o lekkim stopniu niepełnosprawności.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *