Dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON wyższe od kwietnia 2020. Sprawdź nowe zasady dofinansowań

utworzone przez | 4, 04, 2020 | Dofinansowanie PFRON, Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2020 roku będą wyższe. To bardzo dobra wiadomość dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych. Budżet PFRON na 2020 r. miał być wyższy niż w ubiegłych latach. W związku z tym już od dawna wyczekiwano zmian związanych z wysokością dofinansowań PFRON. 2020 rok oznacza spore zmiany dla pracodawców. Wcześniej mówiło się o planach zwiększenia dofinansowań, teraz mówimy już o konkretnych kwotach.

18 marca br. rząd ogłosił pakiet działań wspierających przedsiębiorców i pracowników w obliczu ryzyka kryzysu wywołanego przez koronawirusa tzw. Tarcza antykryzysowa. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marlena Maląg Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła działania, jakie podejmie rząd i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz osób niepełnosprawnych. Podała oficjalne kwoty podwyższonego dofinansowania do wynagrodzeń dla pracodawców.

„Będzie duży pakiet, około 600 mln złotych, na wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne – poprzez podniesienie dofinansowań do pensji tych osób”

Marlena Maląg
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Marlena Maląg: wyższe dofinansowania PFRON

Dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON wyższe od kwietnia 2020. Sprawdź nowe zasady dofinansowań
Czym jest PFRON? Zobacz nasz wpis opisujący tę instytucję: PFRON. Co się kryje pod tą tajemniczą nazwą?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Każdy pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych może otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Jest to ogromna forma wsparcia dla przedsiębiorców, która może im pomóc w utrzymaniu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, szczególnie w tym trudnym okresie związanym z kryzysem gospodarczym wywołanym przez epidemię koronawirusa.

Należy jednak spełnić określone warunki, aby pracodawca mógł skorzystać z takiej pomocy. Co należy zrobić, by otrzymać dofinansowanie PFRON 2020?

 • Przedsiębiorstwo, które zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy musi osiągnąć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie minimum 6%.
 • Pracownik niepełnosprawny powinien zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub powołania, wyboru, mianowania czy spółdzielczej umowy o pracę. W momencie, gdy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej np. umowy zlecenie, umowy o dzieło, to dofinansowanie pracodawcy nie przysługuje.
 • Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie z PFRON wyłącznie do wynagrodzenia pracownika, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Pracownik powinien przedstawić aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, najpóźniej w dniu podpisania umowy. Jeśli dokument straci swoją ważność w trakcie trwania zatrudnienia, a pracownik nie dostarczy kolejnego orzeczenia to pracodawca nie może już ubiegać się o dofinansowanie do jego wynagrodzenia od miesiąca, w którym to orzeczenie straciło ważność. Jeśli natomiast niepełnosprawność pracownika wystąpi już w trakcie trwania jego zatrudnienia, to pracodawcy przysługuje dofinansowanie od miesiąca, w którym ten pracownik przedstawił mu swoje orzeczenie, wydane przez powołane do tego instytucje. Należą do nich np. ZUS, KRUS, czy zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
 • Obowiązkowy efekt zachęty. Pracodawca może wykazać efekt zachęty dwa sposoby: metodą ilościową lub jakościową.
  • Stosując metodę ilościową pracodawca wykazuje, że zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością spowodowało w danym miesiącu ogólny wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego stanu zatrudnienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został zatrudniony pracownik z orzeczeniem.
  • Metoda jakościowa pozwala natomiast na wykazanie efektu zachęty mimo braku ogólnego wzrostu zatrudnienia. Polega na tym, że osoba niepełnosprawna zastępuje wakat zwolniony w wyniku rozwiązania umowy z innym pracownikiem z wymienionych przyczyn:
   • za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,
   • na mocy porozumienia stron, z przyczyny odejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy, z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta,
   • na skutek wygaśnięcia umowy o pracę,
   • na skutek zmniejszenia wymiaru czasu pracownika na jego wniosek.
    Szczegółowo na temat efektu zachęty pisaliśmy już na naszym blogu
 • Terminowe opłacanie składek. Pracodawca ma obowiązek zgodnie z wyznaczonym terminem wypłacić wszelkie koszty płacy pracownika niepełnosprawnego. Nie może ona przekroczyć opóźnienia 14 dni od wyznaczonego terminu, natomiast w przypadku składek ZUS dopuszczalne jest opóźnienie powyżej 14 dni, o ile wartość zaległości nie przekracza 2% należnych składek za dany okres sprawozdawczy. Dopiero po opłaceniu wszystkich kosztów pracodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia.
 • Pracodawca wypłaca wynagrodzenie pracownikowi niepełnosprawnemu na jego rachunek bankowy lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Może też przesyłać wynagrodzenie przekazem pocztowym na adres domowy pracownika. Warto wspomnieć, że wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie może pochodzić ze środków publicznych.
 • Pracodawca może uzyskać dofinansowanie wówczas, gdy nie posiada zaległości wobec PFRON  w kwocie wyższej niż 100 zł. Jeśli zaległości przekraczają wspomnianą kwotę, to PFRON wstrzyma wypłatę dofinansowania do czasu uregulowania zadłużenia.

Dofinansowanie PFRON 2020. Kiedy dofinansowanie do wynagrodzeń nie przysługuje?

Istnieją sytuacje, kiedy pracodawca nie może liczyć na wsparcie finansowe z PFRON:

 • pracodawca znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej określonej przepisami prawa Unii Europejskiej, które dotyczą udzielania pomocy publicznej;
 • pracodawca otrzymał wezwanie do zwrotu wcześniejszych pomocy finansowych, które zostały uznane decyzją Komisji Europejskiej za niezgodne z prawem i wspólnym rynkiem;
 • udzielenie dofinansowania pracodawcy na miesięczne wynagrodzenie pracownika oznaczałoby przekroczenie 10 mln euro rocznej pomocy na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Ponadto pracodawcy nie przysługuje dofinansowanie z PFRON jeśli zatrudnia w swojej firmie co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat i nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%. Wtedy to również jest zobowiązany do obowiązkowych wpłat na PFRON.

W przypadku pracowników z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i jednocześnie ustalonym prawem do emerytury pracodawcy nie przysługuje prawo do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników. Nie dotyczy to jednak pracowników z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych pozwala na obniżenie kosztów w firmie Dowiedz się jak pracownicy niepełnosprawni mogą zredukować koszty

Schorzenia specjalne upoważniające do zwiększenia dofinansowania wynagrodzeń

Kwota miesięcznego dofinansowania zależna jest od stopnia niepełnosprawności pracownika i od tego, czy jego niepełnosprawność wiąże się z występowaniem schorzeń specjalnych. W takim przypadku wartość dotacji jest dodatkowo zwiększana. Co to są schorzenia specjalne?

Do schorzeń specjalnych, których występowanie podwyższa kwotę miesięcznego dofinansowania dla pracodawców zalicza się:

 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • chorobę psychiczną,
 • upośledzenie umysłowe,
 • epilepsję,
 • oraz osoby niewidome.

Co istotne, występowanie jednego z wymienionych schorzeń specjalnych u zatrudnionego pracownika, aby pracodawca mógł otrzymać wyższe dofinansowanie, musi zostać potwierdzone na podstawie przedstawionego aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Brane pod uwagę są symbole przyczyny niepełnosprawności. Należą do nich: (12-C), (02-P), (01-U), (05-E) oraz (04-O).

W przypadku wymienionych schorzeń specjalnych pracodawcy przysługuje wyższa kwota dofinansowania, która również została zwiększona w 2020 roku.

W 2019 r. budżet wyniósł 5,5 mld zł, z tego trafia około 3 mld na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, które otrzymują pracodawcy zatrudniający te osoby.

Wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON

Dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON wyższe od kwietnia 2020. Sprawdź nowe zasady dofinansowań

Wyższe dofinansowanie PFRON 2020. O ile zwiększy się kwota dofinansowań dla pracodawców?

Zgodnie z Ustawą kwoty dofinansowań dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych zostają zwiększone.

Ile wyniesie dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem?

 • Dla pracownika niepełnosprawnego ze znacznym stopniem kwota dofinansowania zwiększa się o 150 zł. Do tej pory było to 1800 zł, więc po zwiększeniu łącznie wyniesie 1950 zł w przypadku zatrudnienia na pełny wymiar czasu pracy.
 • Dla pracownika niepełnosprawnego z umiarkowanym stopniem kwota dofinansowania zwiększa się o 75 zł. Do tej pory było to 1125 zł, więc po zwiększeniu łącznie wyniesie 1200 zł w przypadku zatrudnienia na pełny wymiar czasu pracy.
 • Dla pracownika niepełnosprawnego z lekkim stopniem kwota dofinansowania pozostaje na tym samym poziomie czyli 450 zł w przypadku zatrudnienia na pełny wymiar czasu pracy.

Jak już wspomnieliśmy, zwiększone zostaną również kwoty dofinansowania przysługujące, gdy niepełnosprawność pracownika wynika ze schorzeń specjalnych. Do tej pory było to 600 zł niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Po zwiększeniu będzie on już brany pod uwagę i będą to kwoty:

 • 1200 zł dla pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Oznacza to, że łączna kwota maksymalnego miesięcznego dofinansowania po zwiększeniu wyniesie 3150 zł.
 • 900 zł dla pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Oznacza to, że łączna kwota maksymalnego miesięcznego dofinansowania po zwiększeniu wyniesie 2100 zł.
 • 600 zł czyli bez zmian dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności. Oznacza to, że łączna kwota maksymalnego miesięcznego dofinansowania to 1050 zł.

Należy jednak podkreślić, że wymienione wartości wsparcia finansowego są to kwoty maksymalnego dofinansowania, jakie pracodawca ma możliwość uzyskać.

Zgodnie z art. 26. a-c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kwota dofinansowania nie może przekroczyć 75% kosztów płacy dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą i 90% dla pracodawców którzy nie prowadzą działalności gospodarczej np. fundacje czy stowarzyszenia.

3150 zł

maksymalna wysokość dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON 2020. Tabela

Dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON wyższe od kwietnia 2020. Sprawdź nowe zasady dofinansowań

Jak uzupełnić wniosek Wn-D i załącznik INF-D-P Obejrzyj instrukcję wideo

FAQ

Kto otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?

Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o comiesięczne dofinansowanie z PFRON, które będzie doliczane do wypłaty pracownika.

Komu się należy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne i spełniającemu określone kryteria przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia, stopnia niepełnosprawności i rodzaju zakładu: pracodawca z wolnego rynku czy zakład pracy chronionej.

Jakie są warunki ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?

Jesteś pracodawcą i chcesz uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego? Musisz spełnić warunki: 1) zatrudniać osobę niepełnosprawną zgodnie z przepisami prawa pracy; 2) posiadać dokument potwierdzający status pracownika jako osoby niepełnosprawnej od pierwszego dnia zatrudnienia; 3) wykazać efekt zachęty; 4)wypłacać wszystkie elementy kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego w terminie bądź z uchybieniem terminu nieprzekraczającym 14 dni (dopuszczalna jest dopłata składek ZUS z uchybieniem terminu powyżej 14 dni, o ile nie przekroczy ona 2% należnych składek za dany okres sprawozdawczy); 5) wypłacać wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego ze środków innych niż środki publiczne; 6) wypłacać wynagrodzenie pracownika na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych; 7) nie mieć zaległości wobec PFRONu na więcej niż 100 zł.

Kiedy nie przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

1) znajdujesz się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej; 2) ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem; 3) udzielenie Tobie pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia skutkowałoby przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

1 komentarz
 1. Krzysztof

  Dzień dobry, poprawcie proszę tabelkę, bo dane są podane odwrotnie i wynika z niej, że przy lekkim stopniu dofinansowanie jest największe

  Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *