Ile można dorobić do renty w roku 2023?

utworzone przez | 9, 02, 2023 | Porady dla osób niepełnosprawnych, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Renciści, a także emeryci, którzy otrzymują świadczenia z ZUS, KRUS i innych organów ubezpieczeniowych mogą dodatkowo pracować. Co, z tym się wiąże osiągać dochody z tytułu zatrudnienia. Muszą oni jednak pamiętać, że obowiązują ich limity, których przekroczenie powoduje ograniczenie lub zawieszenie renty.

Poniższy artykuł odpowiada na pytanie: ile można dorobić do renty lub emerytury bez ponoszenia z tego tytułu strat? Przedstawia warunki otrzymania renty, mówi o limitach oraz tzw. pułapce dochodowej. Wskazuje, o czym rencista powinien pamiętać, aby nie mieć problemów ze zwrotem renty.Nowe limity dorabiania do emerytury i renty od 1 stycznia 2023

Każdy dorabiający rencista i emeryt powinien na bieżąco śledzić wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na dany kwartał i rok. Jest to ważne z uwagi na fakt, iż nie można ustalić z góry kwot poszczególnych progów dochodowych. Są one aktualizowane na podstawie kwartalnych danych dotyczących wynagrodzeń.

Limity w roku 202370% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
01.03. – 01.06.4713,50 zł8753,60 zł
01.06. – 01.09.4987,00 zł9261,60 zł
01.09. – 01.12.4904,10 zł9107,50 zł
01.12. – 31.12.
roczny próg 2023
Limity dochodowe rencistów i emerytów — kwoty brutto za rok 2023.

Do końca lutego 2023 roku ustalono, że bez żadnych konsekwencji można dorobić do renty 4536,50 zł brutto. Po przekroczeniu tej kwoty następowało zmniejszenie renty o kwotę przekroczenia.

Górny próg dochodowy ustalony był do 28 lutego 2023. Kwota dodatkowego dochodu rencisty na poziomie powyżej 8424,90 zł brutto, powodowała wstrzymanie wypłaty renty.

Od 1 marca 2023 renciści mogą dorobić do 4713,50 zł. Zarobki powyżej górnego progu 8753,60 zł brutto spowodują wstrzymanie wypłaty świadczenia.

Ile może dorobić rencista? Kwoty limitów progów dochodowych dla rencistów za rok 2022

Renciści składający do końca lutego 2023 roku oświadczenia o przychodach do ZUS-u powinni zwrócić uwagę, jakie były kwartalne kwoty, które mogły skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem renty. Przedstawiają je poniższe zestawienia.

Limity w roku 202270% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
01.03. – 01.06.4196,60 zł7793,70 zł
01.06. – 01.09.4364,70 zł8105,80 zł
01.09. – 01.12.4309,40 zł8003,20 zł
01.12. – 31.12.4536,50 zł8424,90 zł
roczny próg 202251.069,00 zł94.842,00 zł
Limity dochodowe rencistów i emerytów — kwoty brutto za rok 2022.

Roczne graniczne progi dochodowe za rok 2022 kształtują się na poziomie:

 • 51069, 00 zł brutto, tj. 70% przeciętnych wynagrodzeń miesięcznych za rok 2021,
 • 94842,00 zł brutto, tj. 130% przeciętnych wynagrodzeń miesięcznych za rok 2021.

Jakie są ograniczenia dochodów rencisty?

Wysokość ograniczenia zarobków rencisty uzależniona jest od tzw. progu dochodowego. Próg dochodowy ściśle wiąże się z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego na dany kwartał przez Prezesa GUS.

 1. Dochody rencisty nieprzekraczające 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nie mają wpływu na pobierane świadczenie.
 2. Dochody rencisty mieszczące się w granicach 70% – 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powodują zmniejszenie renty.
 3. Dochody rencisty, które przekraczają 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, powodują zawieszenie renty.

Zasady obliczania dochodów dodatkowych i ich wpływ na wysokość renty

Obligatoryjnie ZUS ustala dodatkowy przychód emerytów i rencistów raz w roku. Wcześniej ustala roczne kwoty graniczne dla progów dochodowych.

W przypadku przekroczenia kwoty granicznej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia renta może być zmniejszona o różnicę przychodu, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Przekroczenie 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia renta będzie zawieszona.

Istnieje możliwość rozliczenia świadczeń na 2 sposoby: roczny i miesięczny. ZUS ustala, która opcja jest kwotowo korzystniejsza dla danego rencisty. Zanim organ rentowy dokona rozliczenia, musi ustalić:

 • czy renciście opłaca się dokonać dobrowolnej wpłaty na FUS,
 • jak wysokie świadczenie pobiera rencista,
 • kiedy rencista osiągnie wiek emerytalny,
 • czy rencista po przejściu na emeryturę kontynuuje pracę u dotychczasowego pracodawcy,
 • jakie są kwoty graniczne w rozliczanym roku.

Komu ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi świadczenia?

Polskie prawo wyróżnia 2 grupy rencistów, którzy mogą dorabiać do renty bez ograniczeń. Pierwsza z nich to osoby, u których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Druga grupa to renciści, którzy osiągnęli wiek emerytalny i uzyskali prawo do emerytury.

ile można dorobić do renty
Ile można dorobić do renty?

Jakie świadczenia może zmniejszyć lub zawiesić ZUS?

Świadczenia podlegające zmniejszeniu lub zawieszeniu to przede wszystkim:

 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy związana z: wypadkiem w pracy lub w drodze do niej, lub z chorobą zawodową,
 • renta dla inwalidów wojskowych, gdy nie jest związana ze służbą wojskową,
 • renta rodzinna, także dla bliskich inwalidów wojennych, gdy śmierć ubezpieczonego nie miała związku ze służbą,
 • renta socjalna.

Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmniejszyć lub zawiesić przychody pracujących emerytów, w tym: nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, emeryturę i emeryturę pomostową.

Możliwości dodatkowego zarabiania a prawo do renty

Istnieją 3 podstawowe sposoby na dorobienie do renty:

 • dodatkowa praca — praca stała, sezonowa, tymczasowa, na umowę zlecenie,
 • działalność gospodarcza — w tym świadczenie usług freelencerskich, sprzedaż rękodzieła, umowy o dzieło,
 • inwestowanie i oszczędzanie — w akcje, obligacje, wynajem mieszkań itp.

Jakie zarobki spowodują, że ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie?

Zmniejszenie świadczenia związane jest głównie z działalnością, z którą związane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Dotyczy to więc dochodów, m.in. z:

 • pracy: na umowę, umowę zlecenie, umowę agencyjną, umowę o dzieło zawartą z pracodawcą, umowie o świadczeniu usług,
 • pracy nakładczej, w służbach mundurowych,
 • pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • pracy za granicą.

Ponadto ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia, gdy rencista przekroczy limit dochodu związany:

 • ze stypendium sportowym,
 • ze sprawowaniem mandatu posła lub senatora, członka rady nadzorczej,
 • z zasiłkami: wyrównawczym, chorobowym, opiekuńczym i macierzyńskim,
 • ze świadczeniami: rehabilitacyjnym i wyrównawczym.

Czym jest renta i jak ją uzyskać?

Renta chorobowa jest systemową formą wsparcia dla tych osób, które utraciły zdolność do pracy i nie są w stanie utrzymać się. Świadczenie jest wypłacane z budżetu państwa i ma na celu zapewnienie minimalnego poziomu życia osobie, którą dotknęła choroba lub niepełnosprawność.

Warunki otrzymania renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy lub całkowitej niezdolności do pracy

Aby otrzymać świadczenie rentowe, osoba ubezpieczona musi spełniać określone warunki:

 • zostać uznaną za niezdolną do pracy,
 • posiadać wymagany okres składkowy i nieskładkowy,
 • niezdolność do pracy powinna powstać w okresie trwania ubezpieczenia lub najpóźniej do 18 miesięcy po jego ustaniu.

Dla osoby uznanej za całkowicie niezdolną do pracy, spełniającej wymóg posiadania okresów składkowych i nieskładkowych (20 lat dla kobiety, 25 dla mężczyzny) wymóg powstania niezdolności do pracy nie obowiązuje.

praca na rencie
Praca na rencie a zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Informacja ZUS o przychodach rencisty

Rencista może poinformować organ rentowy o zamiarze podjęcia pracy już z chwilą składania wniosku o rentę. Może także zrobić to później, czyli z chwilą osiągania dochodów, np. przez formularz ZUS EROP.

Każdego roku zaś, do końca lutego, rencista musi dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie o wysokości przychodu za rok miniony.

Podsumowanie

Praca na rencie jest powszechnym zjawiskiem. Osoby, które pracują i jednocześnie pobierają renty i nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, muszą pamiętać o tzw. pułapce rentowej. Wiąże się ona z przekroczeniem progów dochodowych skutkujących zmniejszeniem lub zawieszeniem pobieranego świadczenia. Progi dochodowe są stałe i wynoszą 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Kwoty dochodów, które wiążą się z tymi progami, są zmienne. Wzrastają lub zmniejszają się cyklicznie w zależności od przeciętnej pensji w danym miesiącu.

Ile zatem można dorobić do renty w 2023 roku? Do końca lutego rencista może uzyskać dochód dodatkowy do kwoty 4 536,50 zł brutto. Jeśli uzyska z dodatkowej pracy wynagrodzenie od 4 536,50 zł do 8 424,90 zł, jego renta zostanie proporcjonalnie zmniejszona. Po zarobieniu powyżej 8 424,90 zł brutto ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia.


Dorobisz więcej do emerytury i renty.

Czy mogę dorobić do renty socjalnej?

W przypadku renty socjalnej można aktualnie dorobić jak do każdej innej renty. Trzeba jednak pamiętać, że istnieje obowiązek informowania ZUS o dochodach osób pobierających rentę socjalną i/lub rodzinną. Zasady zawieszania renty socjalnej są aktualnie identyczne, jak zasady zawieszania innych rent. Najniższa granica dorabiania, która nie zmieni kwoty wypłaty świadczenia to 70% przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale. O tym powinni wiedzieć pobierający renty rodzinne, socjalne.

Ile można dorobić do renty 2023?

Dla poszczególnych świadczeń dorabiających emerytów i rencistów istnieją progi dochodowe, które powodują ich zmniejszenie lub wstrzymanie. W I kwartale 2023 roku rencista może dorobić do 4 536,50 zł brutto. Przekroczenie tej kwoty spowoduje obniżenie wypłacanej renty. Zawieszenie renty nastąpi zaś po przekroczeniu dodatkowego dochodu ponad kwotę 8 424,90 zł brutto.

Czy emeryt może dorabiać bez ograniczeń?

W przypadku ustalonej emerytury i osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego można dorabiać bez ograniczeń. Jedynie Ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do poziomu świadczenia minimalnego, muszą zwracać uwagę na progi dochodowe. Mogą oni stracić dopłatę do emerytury po przekroczeniu kwoty podwyższenia.

Ile można dorobić do emerytury i renty, żeby nie stracić świadczenia?

Pułapka rentowa dotyczy nawet kwoty świadczenia minimalnego. Kwoty ograniczeń zależą od tego, ile wynosiło przeciętne wynagrodzenie w danym kwartale. Renta zostanie zmniejszona, gdy przychód rencisty przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia. Świadczenie zostanie zawieszone, gdy rencista dorobi 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i więcej. Ta reguła obowiązuje również w przypadku emerytur, także minimalnej emerytury.

Kto może dorabiać do renty bez ograniczeń?

Bez ograniczeń do renty mogą dorabiać niektórzy renciści. Szczególnie przywilej ten dotyczy inwalidów wojennych i rent rodzinnych przysługujących po inwalidzie wojennym. Progi dochodowe nie dotyczą też rencistów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny.

Czy na rencie można pracować na cały etat?

Tak, pobierana renta nie oznacza zakazu pracy. Nie ma znaczenia wymiar czasu pracy. Zawieszenie renty rodzinnej, chorobowej, socjalnej itd. może nastąpić jedynie w sytuacji przekroczenia progu dochodowego.

Czy wysokość renty zależy od zarobków?

Wysokość renty zwykle wiąże się z zarobkami, stażem pracy i obowiązującą kwotą bazową. Istnieją świadczenia niezależne od zarobków rencisty, m.in. renta socjalna, renta rodzinna.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *