22 487 12 23 [email protected]

Jak uzupełnić i złożyć wniosek 500 plus dla niepełnosprawnych

utworzone przez | 10, 09, 2019 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Świadczenie uzupełniające, czyli tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych to nowy rodzaj pomocy udzielanej osobom orzeczeniem o niepełnosprawności. Od 1 października 2019r. świadczenie przyznają organy wypłacające świadczenia emerytalno-rentowe m.in. ZUS czy KRUS. Celem jest dodatkowe wsparcie finansowe. Przysługuje osobom powyżej 18. roku życia, których niezdolność do samodzielnej egzystencji została potwierdzona orzeczeniem, wydanym przez komisję danego organu. Druk wniosku jest dostępny i można go pobrać ze strony internetowej lub stacjonarnie w punktach obsługi klientów. Należy go wypełnić, dołączyć orzeczenie, dokumentację medyczną i złożyć np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przeczytaj więcej o 500 plus dla niepełnosprawnych w artykule: Najważniejsze informacje o świadczeniu uzupełniającym dla osób niepełnosprawnych

“Chcemy przeznaczyć pieniądze na comiesięczny stały dodatek dla wszystkich tych osób, które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności.”

Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Źródło: Dziennik Bałtycki

Komu przysługuje 500 plus dla niepełnosprawnych?

Świadczenie uzupełniające jest wypłacane osobom niepełnosprawnym, które:

 • ukończyły 18 rok życia,
 • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, co zostało stwierdzone orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • nie są uprawnione do emerytury ani renty, nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie są uprawnione do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdzie osoby uprawnione do tych świadczeń otrzymują emerytury, renty albo innych świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł,
 • mają polskie obywatelstwo lub mają prawo pobytu w Polsce.

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątek stanowi sytuacja, w której odbywa karę w systemie dozoru elektronicznego.

Przy ustalaniu kwoty 1600 zł nie brane są pod uwagę dochody z renty rodzinnej lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Jak ubiegać się o świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych?

W celu otrzymania 500 plus dla niepełnosprawnych należy spełnić określone kryteria i dopełnić wymagane formalności. Aby otrzymać tzw. świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych należy złożyć odpowiedni wniosek. Jest on dostępny na stronie internetowej właściwego organu, np. w przypadku ZUS na stronie www.zus.pl, ale również można go pobrać osobiście w salach obsługi klienta w każdej placówce ZUS.

Do wniosku należy dołączyć jedno z poniższych orzeczeń:

 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub
 • o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, lub
 • o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub
 • o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub
 • o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej wydane przed 01.09.1997 r.

W przypadku, gdy dany organ posiada już w swojej dokumentacji emerytalno-rentowej jedno z wymienionych orzeczeń, osoba ubiegająca się o świadczenie uzupełniające nie musi go dołączać do wniosku.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie nie posiada żadnego z powyższych orzeczeń lub upłynął okres, na który zostało wydane, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie i dokumentację medyczną.

Jeżeli osoba posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, również może je dołączyć do wniosku o świadczenie uzupełniające. W takiej sytuacji zostanie skierowana na komisję, podczas której lekarz orzecznik zdecyduje o wydaniu orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dopiero wówczas zostanie wydana decyzja o przyznaniu świadczenia. Komisja może w szczególnych przypadkach, ze względu na stan zdrowia beneficjenta odbyć się również w trybie zaocznym.

Zaświadczenie od lekarza jest ważne 1 miesiąc. Oznacza to, że nie może być wydane wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku. W dokumentacji medycznej można zamieścić: kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej lub każdą dokumentację potwierdzającą stan zdrowia i występowanie danego schorzenia.
Wniosek o 500plus dla osób niepełnosprawnych można złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać go pocztą lub przesłać elektronicznie przez platformę usług elektronicznych ZUS
“Ponad 18 tysięcy wniosków o 500 plus dla niepełnosprawnych wpłynęło już do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponad 60 procent z nich złożyły kobiety.”

Wojciech Andrusiewicz Rzecznik ZUS Źródło: TVN24 bis

Jak wypełnić wniosek o świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych?

We wniosku o świadczenie uzupełniające należy uzupełnić takie dane jak:

 • dane identyfikacyjne czyli: imię i nazwisko, obywatelstwo, imiona rodziców, PESEL, numer i serie dowodu osobistego, datę urodzenia oraz płeć wnioskodawcy,
 • dane adresowe czyli: adres zameldowania, adres zamieszkania i adres do korespondencji wnioskodawcy,
 • dane na temat przyznanych praw do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych,
 • dane na temat przyznanych praw do świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,
 • informacje, które mają wpływ na rozpatrzenie wniosku.

Decyzję w sprawie świadczenia uzupełniającego ZUS wyda w ciągu 60 dni od ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania, którą może być np. uprawomocnienie się orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoba niepełnosprawna otrzyma pomoc przy wypełnieniu wniosku we wszystkich placówkach ZUS na salach obsługi klienta oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej.

Numer telefonu do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS to 22 560 16 00

Wniosek złożony po 01.12.2019 r. zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni. Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostaną spełnione wszystkie wymagane warunki, jednak nie wcześniej niż od momentu prawidłowego złożenia wniosku przez osobę niepełnosprawną.
Jak uzupełnić i złożyć wniosek 500 plus dla niepełnosprawnych 5
Uzyskanie świadczenia uzupełniającego dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji nie jest uzależnione od dochodów lub świadczeń wypłaconych dla członków rodziny. Dlatego we wniosku podajemy wyłącznie dane osobowe i adresowe wnioskodawcy.
Jak uzupełnić i złożyć wniosek 500 plus dla niepełnosprawnych 6
Osoba niepełnosprawna otrzyma świadczenie uzupełniające w pełnej lub niższej wysokości. Mają więc wpływ otrzymywane przez wnioskodawcę świadczenia ze środków publicznych. Należy więc podać jakie są to formy wsparcia oraz w jakiej wysokości. Pełen katalog świadczeń obejmuje 64 pozycje i jest dostępny na stronie ZUSu.
Jak uzupełnić i złożyć wniosek 500 plus dla niepełnosprawnych 7
Zgodnie z przepisami, jeśli osoba niepełnosprawna pracowała za granicą lub uzyskuje rentę lub emeryturę z zagranicy to ich wysokość należy wykazać we wniosku. Konieczne jest podanie nazwy świadczenia, wypłacającej instytucji oraz w jakiej kwocie.
Jak uzupełnić i złożyć wniosek 500 plus dla niepełnosprawnych 8
Do wniosku należy dołączyć jedno z orzeczeń, których posiadanie jest warunkiem przyznania świadczenia. Może to być orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub wydane przez 1.09.2017 orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej. Osoby nieposadające ww orzeczeń mogą dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

500 plus dla niepełnosprawnych 2020 – ZUS powinien wiedzieć o zmianach

Jeśli osoba niepełnosprawna otrzyma prawo do pobierania świadczenia uzupełniającego, w przypadku jakichkolwiek zmian ma obowiązek poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Są to takie sytuacje, które mają wpływ na pobieranie świadczenia lub jego wysokość. W szczególności dotyczą:

 • uzyskania prawa do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, w tym świadczenie emerytalno-rentowe przyznane przez KRUS lub inny organ emerytalny,
 • zwiększenia kwoty świadczenia finansowanego ze środków publicznych, wypłacanego przez inny organ niż ZUS np. MOPS, KRUS,
 • tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, nie dotyczy to kary w systemie dozoru elektronicznego.

Niepoinformowanie ZUS o tych okolicznościach przez osobę niepełnosprawną wiąże się z obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

500 plus dla niepełnosprawnych a praca

Podczas wyliczania dochodu ważna jest suma otrzymywanych świadczeń. Nie jest brane pod uwagę wynagrodzenie z wykonywanej pracy.

Waloryzacja rent i emerytur 2020 – co ze świadczeniem uzupełniającym?

Czy po waloryzacji rent i emerytur w marcu 2020 r świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych będzie nadal przysługiwać w pełnej wysokości? Świadczenie uzupełniające w kwocie 500 zł przyznawane jest, gdy dochód ze środków publicznych nie przekracza 1100 zł. Przed waloryzacją 2020 r. jest to równoważność najniższej renty. Obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, czyli wysokość świadczenia maleje o tyle, ile dochód przekracza wymagany limit. Łączna kwota świadczenia 500 plus i świadczeń ze środków publicznych wynosi 1600 zł. Oznacza to, że jeśli suma branych pod uwagę otrzymywanych świadczeń wyniesie 1200 zł brutto, to dodatkowe świadczenie będzie przysługiwać w kwocie 400 zł.

Jak wynika z rządowych założeń w marcu 2020 r. wskaźnik waloryzacji świadczeń wyniesie 3,24%, ale nie mniej niż 70 zł. Oznaczałoby to, że waloryzacja doprowadziła by do obniżenia świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych.

9 stycznia 2020 r. sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która nie tylko ustaliła zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, ale również podwyższyła wysokość gwarantowanych najniższych świadczeń. Zgodnie z przepisami tej ustawy zostanie podwyższony próg przychodów dla osób niepełnosprawnych, ubiegających się o świadczenie uzupełniające z 1600 zł na 1700 zł. Oznacza to, że osoba otrzymująca dochód poniżej tej kwoty, otrzyma świadczenie wyrównujące do tego limitu. Co również istotne, osoby pobierające już to świadczenie nie będą musiały składać po raz kolejny wniosku. Zmiany zostaną wprowadzone automatycznie po wejściu w życie przepisów.

Wniosek 500 plus dla niepełnosprawnych – skąd pobrać formularz?

Wniosek jest dostępny na stronie internetowej właściwego organu, np. w przypadku ZUS na stronie www.zus.pl, ale również można go pobrać osobiście w salach obsługi klienta w każdej placówce ZUS.

Link do wniosku ESUN:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielniej-egzystencji/-/publisher/details/1/wniosek-esun/2876584

Podsumowanie – najważniejsze informacje o 500 plus dla niepełnosprawnych

Uzyskanie świadczenia uzupełniającego dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji nie jest uzależnione od dochodów lub świadczeń wypłaconych dla członków rodziny. Dlatego we wniosku podajemy wyłącznie dane osobowe i adresowe wnioskodawcy.

Osoba niepełnosprawna otrzyma świadczenie uzupełniające w pełnej lub niższej wysokości. Mają więc wpływ otrzymywane przez wnioskodawcę świadczenia ze środków publicznych. Należy więc podać jakie są to formy wsparcia oraz w jakiej wysokości. Pełen katalog świadczeń obejmuje 64 pozycje i jest dostępny na stronie ZUSu.

Zgodnie z przepisami, jeśli osoba niepełnosprawna pracowała za granicą lub uzyskuje rentę lub emeryturę z zagranicy to ich wysokość należy wykazać we wniosku. Konieczne jest podanie nazwy świadczenia, wypłacającej instytucji oraz w jakiej kwocie.

Do wniosku należy dołączyć jedno z orzeczeń, których posiadanie jest warunkiem przyznania świadczenia. Może to być orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub wydane przez 1.09.2017 orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej. Osoby nieposiadające ww. orzeczeń mogą dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz dokumentację medyczną i inne dokumenty ważne dla wydania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej;

Świadczenia dla niepełnosprawnych mniejsze niż oczekiwano

FAQ

Co to jest 500 plus dla niepełnosprawnych?

Jest to stały dodatek w wysokości 500 zł miesięcznie dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia, całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Komu przysługuje 500 plus dla niepełnosprawnych?

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobie, która ukończyła 18 lat i spełni łącznie następujące warunki:
1) jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona odpowiednim orzeczeniem;
2) nie jest uprawniona do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub też łączna wysokość „brutto” tych świadczeń, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych, po dokonaniu ustawowych wyłączeń, nie przekroczy kwoty 1600 zł;
3) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) ma obywatelstwo polskie lub posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jest obywatelem UE, EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub legalnie przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy innych cudzoziemców).

Kto może złożyć wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych?

Wniosek może zgłosić osoba uprawniona, a więc osoba która ubiega się o to świadczenie. W jej imieniu wniosek taki może złożyć również przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Do upoważnienia wybranej osoby do załatwienia spraw w ZUS służy formularz PEL, który można uzyskać w każdej placówce ZUS, pobrać na stronie www.zus.pl lub za pośrednictwem portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE).
Wniosek o świadczenie uzupełniające może złożyć również opiekun faktyczny osoby ubiegającej się o świadczenie uzupełniające 500+, pod warunkiem, że do wniosku dołączy oświadczenie potwierdzające fakt sprawowania tej opieki.
Jeżeli wypłata świadczenia uzupełniającego miałaby być przekazywana do rąk opiekuna faktycznego, oświadczenie opiekuna musi być potwierdzone przez właściwy organ, który potwierdzi, że to opiekun faktyczny sprawuje opiekę nad osobą ubiegającą się o świadczenie.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *