Jak wypełnić i złożyć wniosek 500 plus dla niepełnosprawnych w 2021 roku

utworzone przez | 10, 09, 2019 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Świadczenie uzupełniające, czyli tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych to nowy rodzaj pomocy udzielanej osobom orzeczeniem o niepełnosprawności. Od 1 października 2019r. świadczenie przyznają organy wypłacające świadczenia emerytalno-rentowe m.in. ZUS czy KRUS. Celem jest dodatkowe wsparcie finansowe. Przysługuje osobom powyżej 18. roku życia, których niezdolność do samodzielnej egzystencji została potwierdzona orzeczeniem, wydanym przez komisję danego organu. Druk wniosku jest dostępny i można go pobrać ze strony internetowej lub stacjonarnie w punktach obsługi klientów. Należy go wypełnić, dołączyć orzeczenie, dokumentację medyczną i złożyć np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.


Przeczytaj więcej o świadczeniu uzupełniającym, nazywanym 500+ dla niepełnosprawnych w artykule: https://mywspieramy.org/porady/500-plus-dla-niepelnosprawnych/


„Chcemy przeznaczyć pieniądze na comiesięczny stały dodatek dla wszystkich tych osób, które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności.”

Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Źródło: Dziennik Bałtycki


Komu przysługuje 500 plus dla niepełnosprawnych?

Świadczenie uzupełniające jest wypłacane osobom niepełnosprawnym, które:

 • ukończyły 18 rok życia,
 • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, co zostało stwierdzone orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • nie są uprawnione do emerytury ani renty, nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie są uprawnione do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdzie osoby uprawnione do tych świadczeń otrzymują emerytury, renty albo innych świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1700 zł (od marca 2021 roku 1750 zł),
 • mają polskie obywatelstwo lub mają prawo pobytu w Polsce.

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątek stanowi sytuacja, w której odbywa karę w systemie dozoru elektronicznego.


Przy ustaleniu wysokości dochodów nie są brane pod uwagę niektóre pobierane świadczenia, tj. renta rodzinna czy świadczenie pielęgnacyjne.


Jak ubiegać się o świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych?

W celu otrzymania 500+ dla niepełnosprawnych należy spełnić określone kryteria i dopełnić wymagane formalności. Aby otrzymać tzw. świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych należy złożyć odpowiedni 500+ wniosek. Jest on dostępny na stronie internetowej właściwego organu, np. w przypadku ZUS na stronie www.zus.pl, ale również można go pobrać osobiście w salach obsługi klienta w każdej placówce ZUS.

Do wniosku należy dołączyć jedno z poniższych orzeczeń:

 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub
 • o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, lub
 • o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub
 • o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub
 • o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej wydane przed 01.09.1997 r.

W przypadku, gdy dany organ posiada już w swojej dokumentacji emerytalno-rentowej jedno z wymienionych orzeczeń, osoba ubiegająca się o świadczenie uzupełniające nie musi go dołączać do wniosku.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie nie posiada żadnego z powyższych orzeczeń lub upłynął okres, na który zostało wydane, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie i dokumentację medyczną.

Jeżeli osoba posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, również może je dołączyć do wniosku o świadczenie uzupełniające. W takiej sytuacji zostanie skierowana na komisję, podczas której lekarz orzecznik zdecyduje o wydaniu orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dopiero wówczas zostanie wydana decyzja o przyznaniu świadczenia. Komisja może w szczególnych przypadkach, ze względu na stan zdrowia beneficjenta odbyć się również w trybie zaocznym.

Zaświadczenie od lekarza jest ważne 1 miesiąc. Oznacza to, że nie może być wydane wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku. W dokumentacji medycznej można zamieścić: kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej lub każdą dokumentację potwierdzającą stan zdrowia i występowanie danego schorzenia.


Wniosek o 500 plus dla osób niepełnosprawnych można złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać go pocztą lub przesłać elektronicznie przez platformę usług elektronicznych ZUS.


„Ponad 18 tysięcy wniosków o 500 plus dla niepełnosprawnych wpłynęło już do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponad 60 procent z nich złożyły kobiety.”

Wojciech Andrusiewicz
Rzecznik ZUS
Źródło: TVN24 bis

Jak wypełnić wniosek o świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych?

We wniosku o świadczenie uzupełniające należy uzupełnić takie dane jak:

 • dane identyfikacyjne czyli: imię i nazwisko, obywatelstwo, imiona rodziców, PESEL, numer i serie dowodu osobistego, datę urodzenia oraz płeć wnioskodawcy,
 • dane adresowe czyli: adres zameldowania, adres zamieszkania i adres do korespondencji wnioskodawcy,
 • dane na temat przyznanych praw do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych,
 • dane na temat przyznanych praw do świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,
 • informacje, które mają wpływ na rozpatrzenie wniosku.

Decyzję w sprawie świadczenia uzupełniającego ZUS wyda w ciągu 60 dni od ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania, którą może być np. uprawomocnienie się orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoba niepełnosprawna otrzyma pomoc przy wypełnieniu wniosku we wszystkich placówkach ZUS na salach obsługi klienta oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej.

Numer telefonu do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS to 22 560 16 00


Złożony wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni. Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostaną spełnione wszystkie wymagane warunki, jednak nie wcześniej niż od momentu prawidłowego złożenia wniosku przez osobę niepełnosprawną.


wniosekesun

Uzyskanie świadczenia uzupełniającego dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji nie jest uzależnione od dochodów lub świadczeń wypłaconych dla członków rodziny. Dlatego we wniosku podajemy wyłącznie dane osobowe i adresowe wnioskodawcy.

wniosekesun

Osoba niepełnosprawna otrzyma świadczenie uzupełniające w pełnej lub niższej wysokości. Mają więc wpływ otrzymywane przez wnioskodawcę świadczenia ze środków publicznych. Należy więc podać jakie są to formy wsparcia oraz w jakiej wysokości. Pełen katalog świadczeń obejmuje 64 pozycje i jest dostępny na stronie ZUSu.

wniosekesun

Zgodnie z przepisami, jeśli osoba niepełnosprawna pracowała za granicą lub uzyskuje rentę lub emeryturę z zagranicy to ich wysokość należy wykazać we wniosku. Konieczne jest podanie nazwy świadczenia, wypłacającej instytucji oraz w jakiej kwocie.

wniosekesun

Do wniosku należy dołączyć jedno z orzeczeń, których posiadanie jest warunkiem przyznania świadczenia. Może to być orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub wydane przez 1.09.2017 orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej. Osoby nieposiadające ww orzeczeń mogą dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

ZUS powinien wiedzieć o zmianach u osoby niepełnosprawnej

Jeśli osoba niepełnosprawna otrzyma prawo do pobierania świadczenia uzupełniającego, w przypadku jakichkolwiek zmian ma obowiązek poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Są to takie sytuacje, które mają wpływ na pobieranie świadczenia lub jego wysokość. W szczególności dotyczą:

 • uzyskania prawa do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, w tym świadczenie emerytalno-rentowe przyznane przez KRUS lub inny organ emerytalny,
 • zwiększenia kwoty świadczenia finansowanego ze środków publicznych, wypłacanego przez inny organ niż ZUS np. MOPS, KRUS,
 • tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, nie dotyczy to kary w systemie dozoru elektronicznego.

Niepoinformowanie ZUS o tych okolicznościach przez osobę niepełnosprawną wiąże się z obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Praca dla niepełnosprawnych a 500 plus

Podczas wyliczania dochodu ważna jest suma otrzymywanych świadczeń. Nie jest brane pod uwagę wynagrodzenie z wykonywanej pracy przez osobę z orzeczeniem. Tak więc podjęcie pracy nie wpływa na fakt otrzymania lub na wysokość otrzymywanego świadczenia. Do dobra wiadomość dla osób, które chcą podjąć pracę dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy z orzeczeniem otrzymają dodatkowe środki, do swojego skromnego budżetu.

Waloryzacja rent i emerytur w 2021 roku – co ze świadczeniem uzupełniającym?

Czy po waloryzacji rent i emerytur świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych będzie nadal przysługiwać w pełnej wysokości?

Świadczenie uzupełniające w kwocie 500 zł przyznawane jest, gdy dochód ze środków publicznych nie przekracza 1200 zł (po waloryzacji rent i emerytur w marcu 2021 roku limit wynosi 1250 zł). Przed coroczną waloryzacją jest to równoważność najniższej renty. Obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, czyli wysokość świadczenia maleje o tyle, o ile dochód przekracza wymagany limit. Łączna kwota świadczenia 500 plus i świadczeń ze środków publicznych wynosi 1700 zł (po waloryzacji w marcu 2021 roku to 1750 zł). Oznacza to, że jeśli suma branych pod uwagę otrzymywanych świadczeń wyniesie przykładowo 1300 zł brutto, to dodatkowe świadczenie będzie przysługiwać w kwocie 400 zł (po marcowej waloryzacji w 2021 roku będzie byłoby to 450 zł).

Jak wynika z rządowych założeń w marcu 2021 r. wskaźnik waloryzacji świadczeń wyniesie 3,84%, ale nie mniej niż 50 zł brutto. Wysokość minimalnych emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, rent rodzinnych i socjalnych wyniesie 1250 zł brutto, czyli 1068 zł na rękę. Z kolei renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniosą 937,50 zł.

9 stycznia 2020 r. sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która nie tylko ustaliła zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, ale również podwyższyła wysokość gwarantowanych najniższych świadczeń. Zgodnie z przepisami tej ustawy został podwyższony próg przychodów dla osób niepełnosprawnych, ubiegających się o świadczenie uzupełniające z 1600 zł na 1700 zł. Po waloryzacji w 2021r. roku próg dochodowy wynosić będzie 1750 zł brutto.

Oznacza to, że osoba otrzymująca dochód poniżej tej kwoty, otrzyma świadczenie wyrównujące do tego limitu. Co również istotne, osoby pobierające już to świadczenie nie będą musiały składać po raz kolejny wniosku. Zmiany zostaną wprowadzone automatycznie po wejściu w życie przepisów.

Skąd pobrać wniosek 500 + w 2021 roku?

Wniosek 500+ 2021 jest dostępny na stronie internetowej właściwego organu, np. w przypadku ZUS na stronie www.zus.pl, ale również można go pobrać osobiście w salach obsługi klienta w każdej placówce ZUS. Tam też jest dostępny wzór wypełnionego wniosku esun.

500 plus dla niepełnosprawnych wniosek do pobrania:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielniej-egzystencji/-/publisher/details/1/wniosek-esun/2876584

Najważniejsze informacje o 500 plus dla niepełnosprawnych – podsumowanie artykułu

Uzyskanie świadczenia uzupełniającego dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji nie jest uzależnione od dochodów lub świadczeń wypłaconych dla członków rodziny. Dlatego we wniosku podajemy wyłącznie dane osobowe i adresowe wnioskodawcy.

Osoba niepełnosprawna otrzyma świadczenie uzupełniające w pełnej lub niższej wysokości. Mają więc wpływ otrzymywane przez wnioskodawcę świadczenia ze środków publicznych. Należy więc podać jakie są to formy wsparcia oraz w jakiej wysokości. Pełen katalog świadczeń obejmuje 64 pozycje i jest dostępny na stronie ZUSu.

Zgodnie z przepisami, jeśli osoba niepełnosprawna pracowała za granicą lub uzyskuje rentę lub emeryturę z zagranicy to ich wysokość należy wykazać we wniosku. Konieczne jest podanie nazwy świadczenia, wypłacającej instytucji oraz w jakiej kwocie.

Do wniosku należy dołączyć jedno z orzeczeń, których posiadanie jest warunkiem przyznania świadczenia. Może to być orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub wydane przez 1.09.2017 orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej. Osoby nieposiadające ww. orzeczeń mogą dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz dokumentację medyczną i inne dokumenty ważne dla wydania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.


Informacja dotycząca świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji


Co to jest 500+ dla niepełnosprawnych?

Jest to stały dodatek w wysokości 500 zł miesięcznie dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia, całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Kto otrzyma 500 plus dla niepełnosprawnych?

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobie, która ukończyła 18 lat i spełni łącznie następujące warunki:

1) jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona odpowiednim orzeczeniem;
2) nie jest uprawniona do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub też łączna wysokość „brutto” tych świadczeń, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych, po dokonaniu ustawowych wyłączeń, nie przekroczy kwoty 1600 zł;
3) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) ma obywatelstwo polskie lub posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jest obywatelem UE, EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub legalnie przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy innych cudzoziemców).

Kto składa wniosek 500 plus dla osób niepełnosprawnych?

Wniosek może zgłosić osoba uprawniona, a więc osoba która ubiega się o to świadczenie. W jej imieniu wniosek taki może złożyć również przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Do upoważnienia wybranej osoby do załatwienia spraw w ZUS służy formularz PEL, który można uzyskać w każdej placówce ZUS, pobrać na stronie www.zus.pl lub za pośrednictwem portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE).

Wniosek o świadczenie uzupełniające może złożyć również opiekun faktyczny osoby ubiegającej się o świadczenie uzupełniające 500+, pod warunkiem, że do wniosku dołączy oświadczenie potwierdzające fakt sprawowania tej opieki.

Jeżeli wypłata świadczenia uzupełniającego miałaby być przekazywana do rąk opiekuna faktycznego, oświadczenie opiekuna musi być potwierdzone przez właściwy organ, który potwierdzi, że to opiekun faktyczny sprawuje opiekę nad osobą ubiegającą się o świadczenie.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *