22 487 12 23 [email protected]

Jak zatrudnić asystenta osoby niepełnosprawnej?

utworzone przez | 11, 12, 2019 | Dofinansowanie PFRON, Wpłata PFRON, Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego

  • Czy warto zatrudnić asystenta osoby niepełnosprawnej?

  • Jaka jest refundacja kosztów związanych z wynagrodzeniem asystenta pracownika niepełnosprawnego?

  • Gdzie złożyć wniosek o przydzielenie asystenta pracownika z niepełnosprawnością?

Pracodawca zatrudnia w swojej firmie pracownika niepełnosprawnego i dostrzega, że niektóre czynności stanowią dla niego pewną trudność. Może mu pomóc zatrudniając pracownika wspomagającego. Co jest bardzo ważne, wynagrodzenie asystenta finansuje PFRON. W przypadku niektórych niepełnosprawności tylko asystent pracownika niepełnosprawnego może umożliwić mu pełne wykonywanie powierzanych zadań na danym stanowisku. Dzięki niemu pracownik będzie mógł w pełni uczestniczyć w życiu zawodowym. Asystent pomaga pokonywać szereg barier i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności w miejscu pracy. W ten spsoób pracownik niepełnosprawny może lepiej wykonywać swoje obowiązki. Jak zatrudnić asystenta osoby niepełnosprawnej? W artykule odpowiadamy co się wiąże z zatrudnieniem pracownika wspomagającego osoby niepełnosprawnej i jak otrzymać dofinansowanie na jego wynagrodzenie.

Jeśli jest potrzeba, by niepełnosprawny pracownik był wspomagany na stanowisku pracy przez innego pracownika – czas pracy przeznaczony na tę pomoc może zostać dofinansowany.

źródło: PFRON

Co robi asystent osoby niepełnosprawnej?

Na początek warto podkreślić, że zadaniem asystenta nie jest wyręczanie pracownika niepełnosprawnego we wszystkim. Mijałoby się to z celem, gdyż w ten sposób osoba niepełnosprawna zostałaby odsunięta w cień życia społecznego i w tym zawodowego. Nasuwa się więc pytanie, kto to jest asystent osoby niepełnosprawnej?

Zadaniem asystenta jest, by umożliwić pracownikowi wykonywanie zadań pomagając w likwidacji barier związanych z niepełnosprawnością. Zadaniem pracownika wspomagającego jest więc pomoc w komunikowaniu się z otoczeniem i w czynnościach, które stanowią trudność dla osoby niepełnosprawnej lub są niemożliwe do samodzielnego wykonania. Pomoc asystenta może być bardzo zróżnicowana i zależy od indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Jeśli niektóre czynności stanowią trudność dla pracownika z orzeczeniem, pracodawca może zatrudnić pracownika wspomagającego.

Pracodawca otrzyma zwrot kosztów pracy tego asystenta.

Kto więc może zostać asystentem pracownika niepełnosprawnego?

Nie ma ściśle określonych kwalifikacji i warunków, jakie należy spełnić, by zostać asystentem osoby niepełnosprawnej. Istnieją jednak pewne kursy pozwalające odpowiednio przygotować się do tego typu pracy, dlatego asystentem osoby niepełnosprawnej może zostać każdy, kto posiada ku temu odpowiednie predyspozycje i chce pomagać innym. Może być to również osoba, która już jest zatrudniona w danej firmie, a usługi asystenckie będą stanowić jej dodatkowe obowiązki pracownicze i źródło dodatkowego wynagrodzenia do pensji. Niestety może rodzić to szereg niezręcznych i krępujących sytuacji dla pracownika niepełnosprawnego. Często pomoc jaką potrzebuje dotyczy sfer intymnych, dlatego warto wziąć to pod uwagę przy doborze odpowiedniej osoby na pracownika wspomagającego przez pracodawcę.

Pracownik niepełnosprawny może również sam zasugerować taką osobę, która zostanie jego asystentem. Innym rozwiązaniem jest zatrudnienie osoby wyspecjalizowanej w tym zakresie i świadczącej usługi asystenckie. Ważny jest tutaj dialog pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Tylko szczera i otwarta rozmowa pozwoli dobrać najlepsze rozwiązanie.

Zatrudnienie pracownika wspomagającego – zwrot kosztów z PFRON

Pracodawca, który zatrudnił już pracownika wspomagającego dla osoby niepełnosprawnej może ubiegać się o refundację poniesionych kosztów związanych z wynagrodzeniem asystenta z środków PFRON.

Wysokość dofinansowania stanowi iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego. Co istotne, liczba godzin przeznaczonych na pomoc ze strony pracownika wspomagającego nie może jednak przekroczyć 20% całego czasu pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu. Dofinansowanie obejmuje tylko koszty poniesione po podpisaniu umowy pracownika ze starostą.

Dofinansowanie na wynagrodzenie pracownika wspomagającego – jak złożyć wniosek?

Pracodawca ubiegając się o zwrot kosztów poniesionych w związku z wynagrodzeniem pracownika wspomagającego osoby niepełnosprawnej powinien złożyć wniosek, którego wzór stanowi załącznik 1 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej, w organizacji wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu właściwej ze względu na miejsce zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego. Są to najczęściej Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie. Dodatkowo pracodawca powinien również dołączyć do wniosku zaświadczenie wystawione przez lekarza o przydatności asystenta w miejscu pracy dla danej osoby niepełnosprawnej.

Pracodawca i starosta zawierają umowę i dopiero po jej podpisaniu przysługuje zwrot kosztów związanych z wynagrodzeniem pracownika wspomagającego.

Podsumowanie

Zatrudnienie asystenta dla pracownika niepełnosprawnego może okazać się bardzo korzystnym rozwiązaniem dla pracodawcy. W takiej sytuacji osoba niepełnosprawna otrzymuje dodatkową pomoc ułatwiającą sprawne wykonanie czynności na danym stanowisku pracy. Z kolei pracodawca nie musi ponosić dodatkowych kosztów związanych z wynagrodzeniem pracownika wspomagającego, gdyż może otrzymać ich zwrot ze środków PFRON. O sytuacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych pisaliśmy tutaj.

Wspieramy firmy w:
et|arrow_carrot-right_alt|

Zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych

et|arrow_carrot-right_alt|

Obniżaniu kosztów płac

et|arrow_carrot-right_alt|

Zmniejszeniu kosztów działalności

et|arrow_carrot-right_alt|

Redukcji obciążeń PFRON

et|arrow_carrot-right_alt|

Poprawie wyniku finansowego

Zadzwoń i przekonaj się jak możemy pomóc Twojej firmie
et|icon_phone|

22 487 12 23

Praca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
et|icon_mail|
Wcześniejsze nasze porady

Adsense