Karta parkingowa dla niepełnosprawnych. Dla kogo jest i do czego upoważnia?

utworzone przez | 16, 05, 2023 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnością na co dzień zmagają się z różnymi barierami. Najczęstsze z nich to bariery architektoniczne. Czy wiesz o tym, że, mimo iż poruszasz się na wózku inwalidzkim, nie możesz parkować na niebieskich kopertach, jeżeli nie posiadasz odpowiedniego dokumentu? Jest to bezprawne. Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się to kluczowy dokument, który pozwoli ci parkować na oznaczonych miejscach parkingowych.

Czytając poniższy artykuł, dowiesz się jak wyrobić kartę parkingową, gdzie i jak złożysz wniosek, ile ona kosztuje i co najważniejsze, jakie uprawnienia daje karta parkingowa dla niepełnosprawnych. Poruszona również została kwestia nielegalnej sprzedaży kart oraz bezprawnego korzystania z nich.Co dają karty parkingowe dla niepełnosprawnych?

Będąc osobą niepełnosprawną mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i chcąc parkować na tzw. niebieskich kopertach, nie wystarczy ci orzeczenie o stopniu niepełnosprawności czy legitymacja. Karta jest dokumentem dającym uprawnienia do postoju na specjalnie oznaczonych miejscach parkingowych. Możesz z niej korzystać na terenie państw Unii Europejskiej. Wystarczy umieścić ją w przedniej części pojazdu za szybą auta.

Karty parkingowe są przypisane do konkretnych osób z niepełnosprawnością, a nie do numeru rejestracyjnego samochodu.

Jak wygląda karta parkingowa?

 • jest dwustronnie drukowana i laminowana,
 • posiada wymiary 106 × 148 mm,
 • widnieje na niej hologram przedstawiający symbol wózka inwalidzkiego (są to widoczne zabezpieczenia karty),
 • ma jasnoniebieskie tło na obu stronach.

Karta parkingowa – wzór

Karta ma ujednolicony określony wzór. Jest charakterystyczna po to, aby nie pomylić jej z innym dokumentem np. legitymacją czy orzeczeniem.

karta parkingowa dla niepełnosprawnych

Jakie są warunki uzyskania karty parkingowej?

Dokument uzyskasz, gdy posiadasz stwierdzone znacznie ograniczone możliwości w samodzielnym poruszaniu się. Uprawnienie przysługuje w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Dodatkowo musisz posiadać na orzeczeniu o niepełnosprawności wskazania do wydania karty parkingowej. Jeżeli nie posiadasz takiego zapisu, twój wniosek zostanie odrzucony.

Wniosek wraz z załącznikami składasz osobiście w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Przy jego wypełnianiu nie podpisuj go. Zrobisz to na miejscu w obecności urzędnika. Jeżeli osoba niepełnosprawna nie posiada ukończonych 18 lat, to dokumenty składa jeden z rodziców lub jej opiekun prawny. W imieniu osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską wniosek o jej wydanie składa rodzic. Wniosek w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod opieką rodziców składa kurator.

Odbiór karty parkingowej może odbyć się osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość lub za pośrednictwem osoby upoważnionej. W tym celu musisz dołączyć upoważnienie. Możesz otrzymać ją również pocztą. Aby tak zrobić, musisz zawrzeć tę informację we wniosku.

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej – kto może ją uzyskać?

O wydanie karty parkingowej mogą wnioskować:

 • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z ograniczoną możliwością w samodzielnym poruszaniu się,
 • osoby poniżej 16 roku życia posiadające ograniczoną możliwość w samodzielnym poruszaniu się,
 • placówki realizujące usługi związane opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających.

Z czym wiąże się symbol 05R? Karta parkingowa a ograniczone możliwości samodzielnego poruszania

Posiadacze kart parkingowych to najczęściej osoby z zaburzeniami ruchowymi. Symbol przyczyny niepełnosprawności zamieszczony na orzeczeniu, który wskazuje na tego typu schorzenia  to 05-R.

To jednak niejedyny rodzaj niepełnosprawności, który pozwoli ci na wyrobienie karty parkingowej. Możesz ją uzyskać również, wtedy gdy posiadasz inną przyczynę niepełnosprawności.

Stopień umiarkowany a karta parkingowa

W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności karta przysługuje, gdy twoja niepełnosprawność wynika z określonych schorzeń. Do symboli przyczyny niepełnosprawności, które upoważniają do uzyskania karty parkingowej, zalicza się:

 • dysfunkcje ruchowe 5-R,
 • zaburzenia neurologiczne 10-N,
 • zaburzenia układu oddechowego i krążenia 07-S,
 • choroby narządu wzroku 04-O.

W przypadku osób niepełnoletnich symbol przyczyny niepełnosprawności nie ma znaczenia. Brane pod uwagę są tylko ograniczone możliwości w poruszaniu się, ale w kontekście wieku. Znaczy to, że przykładowo niemowlę nie może uzyskać karty parkingowej, ponieważ każde dziecko w tym wieku posiada ograniczone możliwości w samodzielnym poruszaniu się i nie wynika to tylko i wyłącznie z niepełnosprawności.

Jakie dokumenty przygotować przy składaniu wniosku?

Ubiegając się o kartę parkingową, musisz wypełnić odpowiedni wniosek. Formularz otrzymasz osobiście w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub znajdziesz na stronie internetowej. Dodatkowo trzeba przygotować,

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz oryginał do wglądu,
 • dowód zapłaty za wydanie karty parkingowej,
 • aktualne zdjęcie osoby niepełnosprawnej, które będzie umieszczone na karcie parkingowej o wymiarach 35 mm x 45 mm.

Przedstawić musisz fotografię odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby. Na zdjęciu nie możesz posiadać nakrycia głowy i ciemnych okularów. Wyjątkiem jest, gdy posiadasz wadę wzroku, z powodu której na co dzień nosisz okulary. Wtedy możesz mieć je również na fotografii. Dodatkowo, jeżeli zgodnie ze swoją religią nosisz wspomniane nakrycie głowy i posiadasz je na zdjęciu paszportowym, to możesz mieć je na zdjęciu do karty parkingowej.

Procedura przy ubieganiu się o wydanie karty parkingowej

W pierwszym etapie poprawnie wypełnij wniosek. Dołącz orzeczenie o niepełnosprawności oraz dowód opłaty za kartę parkingową. Następnie złóż wniosek wraz z załącznikami w najbliższym Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wniosek podpisujesz w miejscu odbioru karty. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący wpisuje we wniosku adnotację o tym fakcie.

Pamiętaj, jeżeli wniosek będzie niekompletny, nie zostanie rozpatrzony. W ciągu 30 dni otrzymasz listownie decyzję. Istotne jest to, że nie możesz się od niej odwołać.

Karta wydawana jest na okres ważności twojego orzeczenia, jednak nie dłużej niż 5 lat. Po tym czasie musisz ponownie złożyć wniosek. O nowy dokument możesz ubiegać się od dnia wydania nowego orzeczenia.

Kartę parkingową odbierzesz osobiście lub przez inną osobę, jeżeli przedstawi upoważnienie. Jest również możliwość otrzymania dokumentu pocztą. Wtedy zaznacz to we wniosku.

Aby korzystać z karty parkingowej, umieść ją za przednią szybą auta, tak aby widoczna była data ważności oraz numer karty. W ten sposób będziesz mógł prawnie parkować na wszystkich miejscach parkingowych dla niepełnosprawnych oznaczonych niebieskim kolorem.

Jak wypełnić wniosek o wydanie karty parkingowej?

Wypełniając wniosek o wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych, musisz podać swoje dane osobowe, adres do korespondencji oraz wypełnić oświadczenie. Dokument podpisujesz w momencie jego składania w obecności urzędnika.

Formularz wniosku o wydanie karty parkingowej składa się z 2 części. Są to:

 • część A, którą wypełnia osoba niepełnosprawna ubiegająca się o kartę parkingową,
 • część B, którą wypełnia placówka ubiegająca się o kartę parkingową.

Wniosek składasz do Powiatowego Zespołu właściwego pod względem zamieszkania.

Wniosek o wydanie karty parkingowej – wzór do wypełnienia

Oto poniżej wzór wniosku, który trzeba wypełnić, ubiegając się o dokument.

wniosek o kartę parkingową dla niepełnosprawnych

Opłata za kartę parkingową dla niepełnosprawnych

Wyrobienie karty parkingowej to koszt 21 zł. Wpłatę dokonasz na dwa sposoby: osobiście w kasie urzędu, lub przelewem na konto.

Przed uiszczeniem opłaty  dowiedz się, w jakich godzinach i w jakie dni jest otwarta kasa urzędu. Opłaty nie dokonasz w miejscu składania wniosku i warto o tym pamiętać.

Jeżeli natomiast zdecydujesz się na przelew, spytaj o numer konta bankowego w Powiatowym Zespole, w którym składasz wniosek.

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych – uprawnienia

Dokument daje ci przede wszystkim możliwość parkowania na tzw. niebieskich kopertach. Są to większe i specjalnie wydzielone miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Mieszczą się zwykle blisko wejść głównych do budynków różnych instytucji publicznych, marketów czy nawet budynków mieszkalnych.

Chcesz wiedzieć więcej o miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Zajrzyj do naszego artykułu “Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych, o czym powinni wszyscy wiedzieć i pamiętać” i zdobądź wiedzę w pigułce dotyczącą “niebieskich kopert”.


Jak mówi prawo o ruchu drogowym, posiadając kartę parkingową, możesz nie stosować się do dziewięciu znaków drogowych. Należą do nich:

 • znak B-1 czyli zakaz ruchu w obu kierunkach,
 • znak B-3 czyli zakaz wjazdu pojazdów silnikowych,
 • znak B-3a czyli zakaz wjazdu autobusów,
 • znak B-4 czyli zakaz wjazdu motocykli,
 • znak B-10 czyli zakaz wjazdu motorowerów,
 • znak B-35 czyli zakaz postoju powyżej minuty,
 • znak B-37 czyli zakaz postoju w dni nieparzyste,
 • znak B-38 czyli zakaz postoju w dni parzyste,
 • znak B-39 czyli strefa ograniczonego postoju.

Nie stosując się do wymienionych znaków przy posiadaniu karty parkingowej, nie możesz utrudniać ruchu drogowego. Dodatkowo nie możesz parkować w sąsiedztwie przejazdu kolejowego, bramy wyjazdowej, czy na chodniku pozostawiając mniej niż 1,5 m szerokości. Musisz pamiętać o bezpieczeństwie innych ludzi i użytkownikach aut, tak by nie stwarzać dla nich zagrożenia.

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych. Przywileje tylko dla posiadacza

Z przywilejów, które wynikają z posiadania karty parkingowej, można korzystać tylko i wyłącznie wtedy, gdy rzeczywiście osoba niepełnosprawna prowadzi auto lub jest przewożona do konkretnego miejsca.

Nie możliwe jest to, aby korzystał z dokumentu twój opiekun czy znajomy, który jedzie załatwiać swoje osobiste sprawy lub przykładowo na zakupy. Bezprawne korzystanie z karty parkingowej jest zagrożone mandatem.

Karta parkingowa a opłaty za parking

W niektórych miastach dokument uprawnia do bezpłatnego parkowania na niebieskich kopertach. Czy tak jest w twoim mieście, musisz dowiedzieć się w wydziale komunikacji urzędu miasta lub w starostwie.

Czy przysługuje karta parkingowa dla opiekuna osoby niepełnosprawnej?

Jeżeli jesteś rodzicem dziecka niepełnosprawnego, które posiada ograniczone możliwości w poruszaniu się, również możesz złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej. Ważne jest to, by w orzeczeniu o niepełnosprawności znajdował się zapis o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Procedura ubiegania się wygląda w taki sam sposób. Musisz dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności, potwierdzenie dokonania wpłaty w kwocie 21 zł oraz zdjęcie dziecka. W ciągu 30 dni od złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne otrzymasz listownie decyzję. Jeżeli będzie ona odmowna, nie możesz się od niej odwołać.

Handel w sieci kartami parkingowymi

W sieci można znaleźć oferty typu “Sprzedam karta parkingowa dla niepełnosprawnych”. Proceder ten uprawia się pod kategorią karty kolekcjonerskie. Jest to nie tylko wysoce nieuczciwe, ale korzystanie z takich dokumentów jest bezprawne.

Zdarza się tak, że sama osoba niepełnosprawna sprzedaje swoją kartę, a później zgłasza jej zaginięcie i wyrabia nową. Nie możesz tego robić. Nielegalne jest zarówno korzystanie z kart parkingowych bez uprawnień, jak i jej sprzedaż. Za bezprawne korzystanie z dokumentu lub posługiwanie się nie swoją kartą grozi mandat. Są to kary:

 • parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych bez posiadania karty to 500 zł,
 • za posługiwanie się nieswoją kartą parkingową to nawet 800 zł i 7 punktów karnych.

Zabezpieczeniem karty parkingowej jest jej numer i data ważności. Parkując, należy umieścić kartę za przednią szybą auta, aby widoczny był jej numer i data ważności. Ma to zapobiec oszustwom i bezprawnym zajmowaniem miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Podsumowanie

Karta parkingowa to dokument uprawniający do korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Posiadając ją, możesz nie stosować się do określonych dziewięciu znaków drogowych, w tym również zakaz postoju.

Karta nie przysługuje wszystkim niepełnosprawnym. Prawo do jej posiadania mają osoby ze znacznie ograniczoną możliwością w poruszaniu się, ze wskazaniem w orzeczeniu mówiącym o karcie parkingowej. Jeżeli posiadasz umiarkowany stopień na orzeczeniu, karta parkingowa przysługuje w przypadku symboli przyczyny niepełnosprawności:

 • 04-O – zaburzenia narządu wzroku,
 • 05-R – upośledzenie narządu ruchu,
 • 07-S – zaburzenia układu oddechowego i krążenia,
 • 10-N – zaburzenia neurologiczne.

O kartę może ubiegać się osoba poniżej 18 roku życia. W takim przypadku wniosek składa jej rodzic. Składając dokumenty, dołącz orzeczenie (posiadaj do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia), dowód uiszczenia opłaty w wysokości 21 zł oraz aktualne zdjęcie. Kartę parkingową wydaje przewodniczący zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności osobiście lub innej osobie będącej w posiadaniu upoważnienia.


Karta Parkingowa… (Chyba) największy przywilej ON w ruchu drogowym!

Gdzie złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej?

Wniosek o wydanie karty parkingowej należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.


Kto wydaje kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej?

Dokument wydaje na wniosek osoby z niepełnosprawnością Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dzieje się to w obecności przewodniczącego zespołu.

Jak przedłużyć kartę parkingową dla niepełnosprawnych?

Jak przedłużyć kartę parkingową dla niepełnosprawnych?

Komu przysługuje karta parkingowa?

Dokument przysługuje osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, posiadającym znacznie ograniczone możliwości w samodzielnym poruszaniu się. Dodatkowo, jeżeli osoba posiada umiarkowany stopień uprawnienie, przysługuje tylko w przypadku symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O, czyli choroby narządu wzroku, 05-R, czyli upośledzenie narządu ruchu, 07-S, czyli zaburzenia układu oddechowego i krążenia oraz 10-N, czyli choroby neurologiczne.
Do otrzymania karty parkingowej uprawnia wniosek placówki zajmującej się rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Czy posiadacz karty parkingowej może wjechać do lasu na grzyby?

Posiadacz karty parkingowej może wjechać do lasu na grzyby. Warunkiem jest zachowanie wszelkiej ostrożności i bezpieczeństwa.

 Jak wypełnić wniosek o kartę parkingową?

We wniosku należy podać dane osobowe i kontaktowe. Osoba niepełnosprawna wypełnia część A, natomiast placówka wypełnia część B. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności w przypadku osób poniżej 16 roku życia, dowód uiszczenia opłaty w kwocie 21 zł oraz aktualne zdjęcie osoby niepełnosprawnej.

Czy inwalida może parkować na zakazie?

Osoba ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się posiadając kartę parkingową, może nie stosować się do określonych dziewięciu znaków drogowych, w tym również zakaz postoju. Warunkiem tego jest zachowanie wszelkiej ostrożności i bezpieczeństwa innych osób.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *