Oszczędności w firmie. Jak zatrudnienie osób niepełnosprawnych może obniżyć koszty w firmie

utworzone przez | 2, 11, 2018 | Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, Dofinansowanie PFRON, Wpłaty na PFRON

Przedsiębiorstwo tworzą ludzie. Pracownicy są jego wartością i siłą, nie kosztem. To nie ulega wątpliwości. Liczby są jednak liczbami a budżet budżetem. Każdy, kto prowadzi własny biznes i zatrudnia pracowników wie, jakie wiążą się z tym koszty.

Zakładając, że dana osoba przekroczyła 26 rok życia, pracuje na pełen etat i otrzymuje wynagrodzenie minimalne w 2020 roku, czyli 2600 zł brutto, co daje ok. 1920 zł netto, to faktyczny, realny koszt płacy dla pracodawcy wynosi ok. 3.132 zł. A mówimy tu tylko o jednym pracowniku, który w dodatku otrzymuje najniższą pensję.

Naturalnie wraz ze wzrostem wynagrodzenia czy też liczbą pracowników, rośnie również suma kosztów. Czy zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego może obniżyć koszty płac w firmie? Jak dokonać optymalizacji kosztów? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Czy można zachować lub zwiększyć liczbę pracowników, a jednocześnie zmniejszyć koszty w firmie? Kluczem jest zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych. Wskazówki dotyczące rekrutacji osób z orzeczeniem dostępne są już na naszym blogu.

Korzyści z zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego, czyli wilk syty i owca cała

Jak się okazuje istnieje możliwość, która pomaga ograniczyć wydatki. Tym rozwiązaniem jest zatrudnienie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i wnioskowanie o dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Wspominaliśmy o takiej możliwości we wpisie „PFRON – co się kryje pod tą tajemniczą nazwą?” Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników. W niniejszym artykule wyjaśnimy w jasny i konkretny sposób, kto może takie wsparcie otrzymać i co należy w tym celu zrobić.

Zatrudnienie osób z orzeczeniem to nie tylko zyskanie dobrych pracowników i możliwość otrzymania znacznych dofinansowań do ich wynagrodzeń. Pozwala także na obniżenie wpłat na PFRON w firmach, które nie osiągają wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Jako PFRON chcemy tworzyć osobom z niepełnosprawnościami warunki sprzyjające możliwie pełnemu uczestnictwu w życiu zawodowym i społecznym. Pracodawcy zatrudniający te osoby otrzymują dofinansowanie do ich wynagrodzenia, ale też środki na dostosowanie czy doposażenie stanowiska pracy. Z kolei same osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pokrycie kosztów szkoleń zawodowych, pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej czy też dofinansowanie kosztów edukacji, w tym studiów.

Krzysztof Michałkiewicz
Prezes Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
Źródło: RzeczpospolitaOszczędności w firmie dzięki obniżeniu składki na PFRON. Korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art.21 ustawy o rehabilitacji każdy pracodawca, który zatrudnia przynajmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen etat i nie osiąga 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych obowiązkowo dokonuje wpłat na PFRON.

Wybrane jednostki jak np. szkoły czy przedszkola mają obniżony wymagany wskaźnik do 2%, inne podmioty jak hospicja czy domy opieki społecznej są całkowicie zwolnione z dokonywania wpłat na fundusz. Jeśli zaś chodzi o firmy z otwartego rynku pracy to niestety ciąży na nich obowiązek wpłat. Im więcej etatów w firmie i im niższy wskaźnik zatrudnienia osób z orzeczeniem, tym wpłata jest wyższa. Może nawet sięgać do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie!

Wysokość wpłat na PFRON obliczamy mnożąc 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczbę pracowników stanowiącą różnicę między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

Czy można obniżyć wpłatę na PFRON lub całkowicie ją zlikwidować? Tak! Ustawa o rehabilitacji podaje 2 rozwiązania:

 • zakup towarów lub usług (z wyłączeniem handlu) i uzyskanie ulgi na PFRON od podmiotów uprawnionych do jej udzielania. Obniżenie wpłaty możliwe jest na podstawie informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON (INF-U). Całkowita kwota ulgi obliczona przez usługodawcę nie może przekroczyć 50% kwoty netto napisanej na fakturze. Jednorazowo można obniżyć wpłatę PFRON maksymalnie o 50% jej wysokości w danym miesiącu. W przypadku, gdy uzyskana kwota ulgi jest większa, można ją wykorzystać w ciągu kolejnych 6 miesięcy licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia;
 • zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników niepełnosprawnych, dzięki czemu zostanie osiągnięty 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

O ile w pierwszym rozwiązaniu uzyskanie ulgi umożliwia tylko częściowe obniżenie wpłaty na PFRON, to zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników z orzeczeniem pozwala na całkowitą redukcję należności. Dodatkowo pracodawca może ubiegać się o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych, co dodatkowo pozwala obniżyć koszty.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych to dodatkowe przychody dla firmy

Przedsiębiorstwa z rynku otwartego i zakłady pracy chronionej mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania do wynagrodzenia każdego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego. Tak więc, wszyscy pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne na umowę o pracę mogą ubiegać się o dofinansowanie do ich wynagrodzeń.

Takie prawo moją wszystkie firmy zatrudniające poniżej 25 osób w przeliczeniu na pełen etat. W przypadku firm o zatrudnieniu powyżej 25 osób (także w przeliczeniu na pełen etat), pobieranie dofinansowań możliwe jest jeśli ilość osób niepełnosprawnych stanowi minimum 6% wszystkich pracowników.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem? Szczegółową instrukcję znajdziesz na naszym blogu.

Zaloguj się i otrzymaj dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON

Oszczędności w firmie. Jak zatrudnienie osób niepełnosprawnych może obniżyć koszty w firmie

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – wyższe kwoty od kwietnia 2020 r.

Do marca 2020 kwoty dofinansowań mieściły się w przedziale od 450 do 2400 zł. W 2020 roku została uchwalona podwyżka. Wysokość dotacji zależy od tego, jaki stopień niepełnosprawności ma dany pracownik oraz czy posiada tzw. schorzenie specjalne. Im wyższy stopień, tym wyższe dofinansowanie. PFRON przyznaje środki w następującej maksymalnej wysokości:

 • 1950 zł – do wynagrodzenia pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności (wcześniej 1800 zł),
 • 1200 zł – do wynagrodzenia pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (wcześniej 1125 zł),
 • 450 zł – do wynagrodzenia pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności (bez zmian).

Obecność schorzenia specjalnego dodatkowo zwiększa dodatkowo kwotę dofinansowania następująco:

 • 1200 zł – do wynagrodzenia pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności (wcześniej 1800 zł),
 • 900 zł – do wynagrodzenia pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (wcześniej 1125 zł),
 • 600 zł – do wynagrodzenia pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności (bez zmian).

Zazwyczaj informację o przyczynie niepełnosprawności, a co za tym idzie o schorzeniu szczególnym zawiera orzeczenie o niepełnosprawności. Wspominaliśmy wcześniej o schorzeniach specjalnych. Oto lista tych, które upoważniają pracodawcę do otrzymania dodatkowej kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika:

 • 01 – U – upośledzenie umysłowe,
 • 02 – P – choroby psychiczne,
 • 04 – O – choroby narządu wzroku,
 • 06 – E – epilepsja,
 • 12 – C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kwota miesięcznego dofinansowania, jakie może przyznać PFRON uzależniona jest od typu pracodawcy i nie może przekroczyć następujących wartości:

 • 75% wszystkich kosztów płacy poniesionych przez pracodawcę prowadzącego działalność gospodarczą,
 • 90% wszystkich kosztów płacy poniesionych przez pracodawcę, który nie prowadzi własnej działalności.

Obniż koszty płacy za wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych otrzymując pomoc finansową z PFRON. Dowiedz się, jak otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń?

Dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON 2020 – tabela

Oszczędności w firmie. Jak zatrudnienie osób niepełnosprawnych może obniżyć koszty w firmie

Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego. Przykładowa kalkulacja obniżenia kosztów płacy dzięki zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej

Załóżmy, że prowadzimy działalność gospodarczą. W naszym przedsiębiorstwie zatrudniamy osobę niepełnosprawną na pełen etat i będziemy jej wypłacać pensję w wysokości 2.600 zł brutto. Pracownik dostarczył nam kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, gdzie widnieje informacja o znacznym stopniu niepełnosprawności i kod 04-O, czyli jest to osoba z dysfunkcją wzroku. Oznacza to, że jako pracodawca możemy ubiegać się od kwietnia 2020 roku o dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika w następującej wysokości:

 • znaczny stopień – 1.950 zł,
 • schorzenie specjalne – 1.200 zł,
 • dofinansowanie nieprzekraczające 75% poniesionych kosztów.

Obliczmy sobie szacunkową wysokość dofinansowania, jakie może wypłacić PFRON:

 • wynagrodzenie brutto – 2.600 zł,
 • wszystkie koszty płacy – 3.132,48 zł. (możliwe jest nieznaczne odchylenie od tej kwoty,
 • maksymalna kwota dofinansowania – 1.800 zł + 600 zł = 3.150 zł,
 • 3 132,48 zł. (koszt płacy) x 0,75 (maksymalna wartość) = 2.349,36 zł.

Z PFRON możemy otrzymać zwrot maksymalnie 75% poniesionych kosztów płacy, zakładając więc, że wynosiły łącznie 3.132,48 zł, możemy więc pozyskać 2.349,36 zł. Oznacza to, że w skali miesiąca koszt wynagrodzenia i składek wyniesie nas faktycznie 783,12 zł. Jeżeli więc co miesiąc będziemy otrzymywać dofinansowanie w tej kwocie to roczny koszt zatrudnienia takiego pracownika wyniesie zaledwie 9.397,44 zł.

Maksymalną kwotę dofinansowania, czyli 3.150 zł można by było uzyskać, gdyby pracownik miał wyższą pensję i wzrosłyby koszty poniesione przez pracodawcę.

Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego przykład korzyści

Oszczędności w firmie. Jak zatrudnienie osób niepełnosprawnych może obniżyć koszty w firmie

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej i związane z tym oszczędności wyglądają interesująco. Co zrobić dalej?

Po prostu złożyć wniosek do PFRON o dofinansowanie. Podczas składania wniosku po raz pierwszy następuje rejestracja podmiotu w systemie Funduszu. Wniosek można składać do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. Jeśli koniec terminu wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, w tym w sobotę, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Przykładowo, jeśli w październiku br. zatrudniliśmy pracownika niepełnosprawnego, wypłacimy mu pensję za ten miesiąc 10. listopada, to wniosek o dofinansowanie do jego wynagrodzenia można składać do 26. listopada br.

W 2019 r. budżet wyniósł 5,5 mld zł, z tego trafia około 3 mld na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, które otrzymują pracodawcy zatrudniający te osoby.

Czy warto zatrudnić pracownika niepełnosprawnego?

W tekście skupiliśmy się na kwestiach finansowych. W grę wchodzi nie tylko oszczędność, ograniczenie kosztów czy możliwość pozyskania środków. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych to szansa na pozyskanie wartościowych pracowników i jednocześnie promowanie standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki każdy sam powinien odpowiedzieć sobie na pytanie: czy warto zatrudnić osobę niepełnosprawną?

Zatrudnienie pracowników z orzeczeniem, obejrzyj film

FAQ

Jak obniżyć wpłatę PFRON?

Przepisy ustawy o rehabilitacji przewidują 2 sposoby na obniżenie wysokości wpłaty poprzez: 1) Zatrudnienie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i obniżenie wskaźnika brakujących etatów osób niepełnosprawnych. 2) Zakup produktu lub usługi od pracodawcy uprawnionego do udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

Jak zmniejszyć składkę PFRON?

Przepis umożliwiają obniżenie składki PFRON dzięki zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub dzięki zakupom towarów lub usług od firm udzielających ulg we wpłacie PFRON.

Jak zredukować obowiązkową miesięczną wpłatę PFRON?

Redukcja miesięcznej wpłaty PFRON możliwa jest poprzez zwiększenie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych oraz poprzez zakupy towarów lub usług od firm, które udzielają ulg we wpłacie na PFRON.

Jak ograniczyć koszty składek PFRON?

Istnieją dwa sposoby na obniżenie składek PFRON. Pierwszym jest zatrudnienie pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, drugim są zakupy usług lub towarów od firm, które udzielają ulg i odpisów we wpłacie PFRON.

1 komentarz
 1. Pat

  Coś chyba nie tak z grafiką, że niby za stopień znaczny jest niższe dofinansowanie niż za lekki?

  Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *