22 487 12 23 [email protected]

Obniżenie wpłaty na PFRON sposobem na oszczędności w firmie. Obniż wpłatę PFRON i redukuj koszty

utworzone przez | 2, 04, 2019 | Wpłata PFRON, Rekrutacja pracownika niepełnosprawnego, Ulgi i odpisy PFRON, Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego

Dla większości przedsiębiorców nastał teraz trudny okres. Pandemia koronawirusa spowodowała kryzys, co sprawiło, że jeszcze intensywniej niż dotychczas poszukuje się oszczędności. Jak więc ograniczyć koszty w firmie bez konieczności redukcji etatów? Jak chronić swoich pracowników przed zwolnieniem i utrzymać się na rynku? Firmy sięgają po różne rozwiązania. W przetrwaniu tej trudnej sytuacji może pomóc obniżenie lub całkowite zlikwidowanie wpłaty na PFRON. Jak to zrobić? Wszystko wyjaśniamy w poniższym artykule.

Nadszedł czas oszczędzania dla firm w każdym możliwym obszarze. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W takiej sytuacji należy obniżyć lub całkowicie zredukować zbędne lub ukryte koszty, aby móc utrzymać własną działalność. Jedną z form oszczędności może okazać się redukcja wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązkowa wpłata na PFRON z racji jej nazwy jest często bagetelizowanym kosztem przez przedsiębiorców. Warto więc mieć świadomość, z czego wynika obowiązek jej uiszczania i co wpływa na jej wysokość.

W obliczu rosnących kosztów operacyjnych, źródeł oszczędności można poszukać także wewnątrz organizacji, weryfikując wysokość wpłat na PFRON. Przeczytaj jak zgodnie z przepisami optymalizować wpłatę na PFRON.

Wpłata na PFRON – kogo dotyczy?

Zanim przejdziemy do konkretnych sposobów obniżenia wpłaty PFRON należy w pierwszej kolejności wyjaśnić, czym jest wpłata i kto jej dokonuje. Przepisy dotyczące m.in. obowiązkowych wpłat na PFRON reguluje ustawa 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (ustawa o rehabilitacji).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wpłaty na PFRON dokonują pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełen etat, przy czym jednocześnie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest poniżej 6%.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), o których mowa w art. 21 ww. ustawy, stanowią wyłącznie alternatywę wobec zatrudniania wymaganej liczby osób niepełnosprawnych. Wpłaty mają stanowić rodzaj zachęty do zatrudniania osób niepełnosprawnych przez podmioty chcące uniknąć wpłat. Natomiast jeżeli pracodawca nie zdecyduje się na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, to dokonując wpłat na PFRON, przyczynia się do wspierania pracodawców zatrudniających te osoby, ponieważ ze środków tego funduszu finansowany jest system wspierania zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Należy wskazać, że podstawową cechą obowiązku tych wpłat jest ich powszechność. Obowiązek wpłat dotyczy wszystkich podmiotów zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a więc nie tylko zakładów opieki zdrowotnej, ale także wszelkich zakładów produkcyjnych i usługowych, w tym np. fundacji, jednostek wojskowych, agencji ochrony mienia, hut czy kopalni. Należy także wskazać, że osoby niepełnosprawne mogą być zatrudniane na różnych stanowiskach pracy, w tym na stanowiskach biurowych. Warto także odnotować, że założenie, iż pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników osiągną co najmniej 6-procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dopuszcza około 2-krotne niedoreprezentowanie osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu u danego pracodawcy, jeżeli weźmie się pod uwagę to, że osoby niepełnosprawne stanowią prawie 11% ludności w wieku 15 lat i więcej. Dlatego też m.in. ustawodawca wyłączył wpłaty na PFRON z kosztów uzyskania przychodów. Skoro bowiem wpłata na PFRON jest zachętą do zatrudniania osób niepełnosprawnych, to nie powinna być kosztem podatkowym albo wydatkiem na cele statutowe, bowiem straciłaby swój przymiot.

Podsekretarz stanu, Maciej Grabowski
Źródło: Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 22711

Istnieją jednak sposoby, które pozwalają w łatwy sposób obniżyć wpłatę PFRON. Jej wysokość zależna jest od aktualnego stanu zatrudnienia i liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Wraz ze wzrostem zatrudnienia osób niepełnosprawnych maleje wysokość składki. Niestety wiele firm nie będąc tego świadomym, wpłaca do PFRON bardzo wysokie kwoty a jeśli firma prężnie się rozwija to jej koszty z miesiąca na miesiąc regularnie rosną. Co gorsza, dla niektórych przedsiębiorców ten dodatkowy koszt w okresie kryzysu może okazać się zbyt dotkliwy finansowo.

Kto jest zobowiązany do wpłat na PFRON? Poradnik videoCzy każdy podmiot zatrudniający pracowników ma obowiązek wpłaty na PFRON?

Niektóre jednostki już po osiągnięciu 2% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zostają zwolnione z wpłaty PFRON. Należą do nich:

 • publiczne i niepubliczne uczelnie wyższe,
 • szkoły,
 • publiczne i niepubliczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego np. punkty przedszkolne czy kluby dziecięce,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • placówki terapeutyczne,
 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne,
 • zakłady resocjalizacyjne,
 • publiczne i niepubliczne żłobki.

Inne z kolei podmioty są całkowicie zwolnione z dokonywania wpłat na PFRON. Obowiązkowa wpłata PFRON nie dotyczy przedsiębiorstw, w których zatrudnionych jest mniej niż 25 pracowników oraz:

 • pracodawców, którzy prowadzą działalność będącą w trakcie likwidacji lub firm w trudnej sytuacji ekonomicznej i co do których ogłoszono upadłość,
 • publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych niedziałających w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi,
 • jednostek, których działalność nie jest skierowana na osiągnięcie zysków tj. domy pomocy społecznej, hospicja lub zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • jednostki dyplomatyczne, urzędy konsularne i przedstawicielstwa misji dyplomatycznych,
 • oraz pracodawców, którzy przy zatrudnieniu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%.

Firmy zobowiązane do miesięcznych wpłat PFRON dokonują ich co miesiąc na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwoty wpłat, nazywanych potocznie „karami na PFRON” sięgają nawet kilkudziesięciu zł miesięcznie.

Zatrudniając pracownika niepełnosprawnego może okazać się, że nie tylko jest to sposób na zredukowanie kosztów, ale także szansa na pozyskanie wartościowego i lojalnego pracownika, a przy okazji pomoc dla osób, dla których zdobycie zatrudnienia jest trudne, choć niezwykle istotne.

Jak wyliczyć wysokość wpłaty na PFRON? Poradnik Fuduszu

Jak obliczyć wysokość wpłaty na PFRON?

Dokładne obliczenie wpłaty na PFRON pozwoli zaplanować obniżenie kosztów w firmie. Warto tu podkreślić, że wysokość składki zależy od:

Wpłatę PFRON stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym stanem ich zatrudnienia.

Wpłatę na PFRON oblicza się na podstawie wzoru:
K = 0,4065 x PW x [(ZOG x 0,06) – ZON)]

gdzie:

 • K – kwota wpłaty,
 • PW – przeciętne wynagrodzenie,
 • ZON – stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego – etaty),
 • ZOG – stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego – etaty).

Należy pamiętać, że wartość przeciętnego wynagrodzenia zmienia się co kwartał. Ponadto obliczając wysokość wpłaty PFRON do ogólnego stanu zatrudnienia nie wlicza się:

 • pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • pracowników przebywających na urlopach rodzicielskich lub wychowawczych,
 • pracowników nieświadczących pracy z tytułu odbywania służby wojskowej lub służby zastępczej,
 • pracowników nieświadczących pracy z tytułu uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego,
 • osób będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Przygotowany przez nas kalkulator wpłat na PFRON pozwala w prosty sposób w każdej chwili wyliczyć wysokość wpłaty na PFRON

Wpłata na PFRON po terminie

Pracodawca dokonuje wpłaty PFRON w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał ten obowiązek, czyli ogólny stan zatrudnienia wynosił 25 etatów, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%. W tym czasie należy również wysłać do funduszu odpowiednie deklaracje, w których zawarta jest wysokość składki. Przekroczenie terminu obowiązkowej miesięcznej wpłaty na PFRON skutkuje powstaniem zaległości. Naliczane są od niej odsetki od następnego dnia po upływie terminu do dnia uregulowania tej zaległości.

Brak zaległości we wpłatach PFRON to jeden z warunków otrzymania dofinansowania. Planujesz zatrudnić pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności? Dowiedz się, jakie formy pomocy przysługują pracodawcy z tego tytułu.

Jak obniżyć wysokość wpłat na PFRON? Poradnik video

Jak obniżyć wpłatę na PFRON?

Dążenie do obniżenia wysokości wpłaty PFRON jest szczególnie ważne dla firm, które zatrudniają powyżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen etat i nie osiągają wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6%. Na szczęście obniżenie czy nawet całkowita redukcja wpłaty na PFRON jest możliwe! To ważne, zwłaszcza z punktu widzenia generowania oszczędności.

Oczywistym i jednocześnie najprostszym ze sposobów redukcji składki do PFRON jest zatrudnienie w firmie pracowników niepełnosprawnych. Przykładowo przy ogólnym stanie zatrudnienia 100 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zatrudnienie 6 pracowników nawet z lekkim stopniem niepełnosprawności pozwala na redukcję wpłaty PFRON. Dodatkowo po osiągnięciu wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracodawca zyskuje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń. Przy wyliczaniu kwoty wynagrodzenia należy wziąć po uwagę poniesione koszty płacy, nie uwzględniając jednak składki na Fundusz Solidarnościowy.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON? Przeczytaj nasz artykuł o procedurze ubiegania się o wsparcie z funduszu.

Możliwość większego obniżenia wpłaty daje również zatrudnienie osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnymi. Dzięki nim możliwe jest dodatkowe obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Obecność schorzenia szczególnego oraz niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym uzasadnia dwukrotne obniżenie wskaźnika zatrudnienia. Z kolei udokumentowana niepełnosprawność w stopniu znacznym i obecność schorzenia pozwala na trzykrotne obniżenie wskaźnika. Oznacza to, że zatrudnienie jednego pracownika ze schorzeniem szczególnym może zapełnić kilka brakujących etatów do osiągnięcia wymaganego 6%. Przykładowo przy ogólnym stanie zatrudnienia 100 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6% zostanie osiągnięty, gdy pracodawca zatrudni dwóch pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności i schorzeniem szczególnym. Są to schorzenia określone jako te szczególnie utrudniające wykonywanie pracy:

 • choroba Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane,
 • paraplegia, tetraplegia, hemiplegia,
 • ślepota lub niedowidzenie,
 • głuchota, głuchoniemota,
 • nosicielstwo wirusa HIV,
 • epilepsja,
 • przewlekłe choroby psychiczne,
 • upośledzenie umysłowe,
 • miastenia,
 • późne powikłania cukrzycy.

Należy podkreślić, że osoby niepełnosprawne to wartościowi pracownicy, a korzyści z ich zatrudnienia mogą być znacznie większe niż tylko i wyłącznie aspekt ekonomiczny. Podczas rekrutacji na określone stanowisko pracy należy wziąć pod uwagę ich doświadczenie zawodowe, możliwości i umiejętności, a nie kierować się obecnością orzeczenia o niepełnosprawności.

Innym ze sposobów obniżenia wpłaty PFRON jest zakup produktów i usług (z wyłączeniem handlu) i pozyskanie informacji o kwocie obniżenia od firm które są uprawnione do udzielania ulg we wpłacie PFRON. Na rynku funkcjonuje mnóstwo takich firm, które są uprawnione do tego, by udzielać ulg we wpłatach na PFRON swoim kontrahentom. W ten sposób można nabyć wybrane produkty i usługi i jednocześnie zmniejszyć kwotę wpłaty na fundusz. To doskonałe rozwiązanie dla wielu pracodawców, którzy nie osiągają wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6% a chcą zacząć generować oszczędności.

O ile można obniżyć wpłatę na PFRON korzystając z odpisów? Które firmy udzielają ulg we wpłatach na PFRON? Dowiedz się o szczegółach dotyczących obniżenia wpłaty na PFRON czytając nasz artykuł.

Kto udziela ulg we wpłatach na PFRON?

Sposobem na obniżenie wysokości składki do PFRON jest uzyskanie przez pracodawcę tzw. Odpisu na PFRON. Dokonuje tego w momencie zakupu usługi od podmiotu uprawnionego, który swoim klientom wystawia informacje o kwocie obniżenia na druku INF-U po każdej terminowo opłaconej fakturze. Jest to sposób na to, by pracodawca mógł pozyskać dodatkowych pracowników w zakresie sprzątania, ochrony czy nawet pracowników biurowych czy do pracy w recepcji i jednocześnie obniżyć wysokość wpłaty na PFRON.

Firmy udzielające ulg we wpłacie na PFRON

Obniżenie wpłaty na PFRON sposobem na oszczędności w firmie. Obniż wpłatę PFRON i redukuj koszty 2

Jak uzyskać ulgę we wpłacie PFRON?

Obowiązkowe wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi z wyłączeniem handlu lub produkcji od pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i których niepełnosprawność wynika ze schorzeń specjalnych na poziomie co najmniej 30%.

Poniżej podajemy listę schorzeń specjalnych wraz z symbolami zawartymi w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności:

 • 12-C – całościowe zaburzenia rozwoju,
 • 01-U – upośledzenie umysłowe,
 • 02-P – choroby psychiczne,
 • 05-E – epilepsja,
 • 04-O – osoby niewidome.

Wyłącznym dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność pracownika dla celów ustalania struktury zatrudnienia uprawniającej do wystawiania ulgi jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, na którym jest zawarty jeden z wymienionych symboli przyczyny niepełnosprawności.

Kwotę ulgi stanowi iloczyn wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem i wskaźnika udziału przychodów. Co istotne, obniżenie wpłaty nie może przekroczyć 50% wartości wpłaty PFRON, do której jest zobowiązany pracodawca w danym miesiącu. Jeśli uzyskana kwota ulgi jest wyższa, można ją wykorzystać w ciągu kolejnych 6 miesięcy licząc od daty otrzymania informacji o kwocie obniżenia. Łączna kwota ulgi natomiast nie może przekroczyć 50% kwoty netto ujętej na fakturze.

Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi PFRON jest terminowe uregulowanie zobowiązania, które wynika z faktury potwierdzającej zakup danych usług. Jeżeli płatności dokonywane są za pośrednictwem banku, za datę uregulowania zobowiązania uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.

Sprzedający ma także obowiązek przekazywać swojemu kontrahentowi raz w roku informacje o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłaty PFRON. Natomiast nabywca musi w ciągu 7 dni złożyć oświadczenie czy rezygnuje z otrzymywania informacji o kwocie obniżenia, czy będzie korzystał z odpisu PFRON. Co istotne, oświadczenie wydane w poprzednim roku w następnym traci swoją ważność. Oznacza to, że taką informację podmiot uprawniony musi wysłać co roku, a klient ponownie wysyła nowe oświadczenie o swojej decyzji.

Ulgi we wpłatach PFRON decydują o wygraniu przetargów publicznych

FAQ

Jak można obniżyć wpłatę na PFRON?

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz zakup towarów lub usług i uzyskanie ulg od podmiotów upoważnionych do ich wystawienia umożliwia obniżenie wpłaty na PFRON.

Jak można zredukować wpłatę na PFRON?

Zatrudnienie pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności lub zakup towarów lub usług i uzyskanie ulg we wpłacie PFRON od podmiotów upoważnionych do ich wystawienia to sposoby na zredukowanie wpłaty na PFRON.

Jak można zmniejszyć wpłatę na PFRON?

Zatrudniając pracowników niepełnosprawnych lub kupując towary lub usługi od firm upoważnionych do wystawienia ulg we wpłacie PFRON to sposoby na zmniejszenie wpłaty na PFRON.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *