Osoba z niepełnosprawnością. Definicja, kogo określamy mianem “niepełnosprawny”?

utworzone przez | 12, 05, 2023 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pojęcie “niepełnosprawności” słyszymy często, w różnych sytuacjach oficjalnych i prywatnych. Nie wszyscy jednak w pełni rozumieją, co ono oznacza. Warto podkreślić, że nie zawsze niezdolność do pełnienia swojej roli społecznej jest niepełnosprawnością. Także nie każda niepełnosprawność jest tą, powodującą niezdolność do pracy.

W artykule “Osoba z niepełnosprawnością. Definicja, kogo określamy mianem “niepełnosprawny”?” przedstawimy oficjalną definicję osoby z niepełnosprawnością, wyjaśnimy, czym różni się niepełnosprawność i choroba, omówimy rodzaje i stopnie niepełnosprawności. Postaramy się wyjaśnić kwestie prawne i wyjaśnić potrzeby osób niepełnosprawnych.Niepełnosprawność, a choroba

Choroba to krótko bądź długotrwałe, zazwyczaj odwracalne, naruszenie sprawności organizmu, które może prowadzić do okresowej lub trwałej niezdolności do wykonywania pracy, lub życia w społeczeństwie. Choroba jest zwykle przemijająca i może zostać wyleczona dzięki odpowiedniej terapii lub leczeniu. Często wiąże się z uszkodzeniem narządów wewnętrznych.

Niepełnosprawność to trwała zmiana w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka. Powoduje w sposób istotny obniżenie zdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Może być wynikiem długotrwałego naruszenia sprawności organizmu wskutek wypadku lub choroby.

osoba z niepełnosprawnością definicja

Osoba z niepełnosprawnością — definicja według różnych kryteriów

Status osoby niepełnosprawnej jest określany na podstawie międzynarodowej klasyfikacji uszkodzeń, funkcjonowania i zdrowia. Osoby niepełnosprawne często doświadczają istotnych trudności w wykonywaniu ról społecznych. Wpływa to na ich zdolność do samodzielnej egzystencji i pełne funkcjonowanie w społeczeństwie. Różne instytucje mają inne spojrzenie na ludzi z niepełnosprawnością. Warto wiedzieć, jak są oni postrzegani przez Światową Organizację Zdrowia i instytucje państwowe. Pozwoli to poznać przywileje z tytułu niepełnosprawności i prawa przysługujące nie tylko niepełnosprawnym, ale też ich rodzinom i pracodawcom.

Definicja według Organizacji Narodów Zjednoczonych

Według definicji ONZ, osoba niepełnosprawna to jednostka doświadczona okresowym lub trwałym naruszeniem sprawności organizmu w zakresie fizycznym, intelektualnym, sensorycznym lub emocjonalnym. W wyniku interakcji z różnymi barierami utrudnia jej to pełne i skuteczne uczestnictwo w społeczeństwie, na równi z innymi ludźmi. Ograniczenia te mogą dotyczyć zarówno funkcjonowania w codziennym życiu, jak i korzystania z usług publicznych czy rynku pracy.

W kontekście tej definicji istotne jest, aby uwzględnić różnorodność i indywidualność potrzeb osób niepełnosprawnych, a także ich prawo do pełnej akceptacji i integracji w społeczeństwie, bez względu na ograniczenia.

Niepełnosprawność w polskim prawie

Osoba niepełnosprawna według polskiego prawa to jednostka, u której widzimy trwałą lub okresową niezdolność do funkcjonowania społecznego, spowodowaną zmianami w funkcjonowaniu organizmu na skutek choroby lub uszkodzenia ciała. Przyczyny niepełnosprawności mogą być fizyczne, sensoryczne, intelektualne lub psychiczne i mieć różny zakres.

Definicja w kontekście społecznym i kulturowym

Niepełnosprawność w kontekście społecznym i kulturowym wynika z nierówności i barier społecznych, architektonicznych, technologicznych, informacyjnych oraz kulturowych, które utrudniają pełne i aktywne uczestnictwo osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w życiu społecznym. Ograniczenia te mogą mieć wpływ na różne aspekty codziennego życia, takie jak edukacja, praca, dostępność usług i przestrzeni publicznej. W tym kontekście niepełnosprawność może być rozumiana jako problem społeczny, który wymaga działań zmierzających do zapewnienia pełnej integracji i równych szans dla osób potrzebujących całościowej lub częściowej pomocy.

Różne rodzaje niepełnosprawności

Niepełnosprawność może przybierać różne formy i dotyczyć różnych sfer życia. Wśród najczęściej spotykanych rodzajów niepełnosprawności można wymienić niepełnosprawność fizyczną, intelektualną, sensoryczną oraz emocjonalną. Każdy z tych rodzajów wynika z innych czynników i wpływa na funkcjonowanie człowieka w inny sposób. Poniżej przedstawimy krótkie wprowadzenie do każdej z tych kategorii niepełnosprawności, aby pomóc zrozumieć, czym one są i jak oddziałują na jakość życia człowieka.

Niepełnosprawność fizyczna

Niepełnosprawność fizyczna jest związana z utrudnieniami w poruszaniu, wynikającymi z chorób lub urazów układu mięśniowo-szkieletowego, narządu ruchu czy też chorób neurologicznych. Niepełnosprawni z tej grupy często wykorzystują przedmioty ortopedyczne i korzystają z rehabilitacji. Potrzebują też dostosowania przestrzeni prywatnej i służbowej.

Niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna jest wynikiem ograniczeń w funkcjonowaniu mózgu. Konsekwencją są trudności w zapamiętywaniu, uczeniu się, myśleniu abstrakcyjnym i planowaniu działań. Często wiąże się z tym niezdolność do pracy, a osoby te wymagają wsparcia w wielu aspektach życia i długotrwałej opieki.

Niepełnosprawność sensoryczna

Niepełnosprawność sensoryczna jest to deficyt w jednym lub kilku zmysłach: wzroku, słuchu, węchu, smaku lub dotyku. Wynika z tego częściowa niezdolność do samodzielnej egzystencji. Jej zakres jest zależny od rodzaju zaburzeń zmysłów.

Niepełnosprawność emocjonalna

Niepełnosprawność emocjonalna to trudności emocjonalne, wynikające z chorób psychicznych lub zaburzeń osobowości, które utrudniają funkcjonowanie w życiu codziennym i społecznym. W przypadku osoby niepełnosprawnej emocjonalnie obserwuje się niemal całkowitą niezdolność do wypełniania ról w społeczeństwie i pracy.

orzeczenie pracownika niepełnosprawnego

Orzeczenie o niepełnosprawności – formalne potwierdzenie stopnia niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności jest formalnym potwierdzeniem stopnia niepełnosprawności, który może być okresowy lub trwały, powodując niezdolność do pracy oraz pełnienia ról społecznych. Orzeczenie o niepełnosprawności opiera się na pojęciu niepełnosprawności oraz spraw orzekania dotyczących osoby niepełnosprawnej. Otrzymanie takiego dokumentu potwierdza długotrwały stan występowania niezdolności do pracy oraz trudności w pełnieniu ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, zwłaszcza w zakresie powodującym okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych. Orzeczenie może być przyznawane dożywotnio lub na czas określony, po którym trzeba potwierdzić lub zanegować dalszą niepełnosprawność.

Kto wydaje orzeczenie o niepełnosprawności?

W większości krajów stwierdzenie wystąpienia i określenie rodzaju niepełnosprawności jest dokonywane przez odpowiednie instytucje lub organy państwowe. Proces ten może różnić się w zależności od systemu prawno-administracyjnego danego kraju. W Polsce na przykład, orzekanie o niepełnosprawności jest kompetencją powołanych do tego celu organów do spraw orzekania, takich jak Powiatowy Zespół Orzekający (PZO) lub Wojewódzki Zespół Orzekający (WZO).

Organ orzekający analizuje dokumentację medyczną, diagnozy, wyniki badań i ocenia funkcjonowanie osoby w kontekście jej zdolności do wykonywania różnych czynności życiowych. Na podstawie tych informacji podejmuje decyzję, czy badany jest osobą niepełnosprawną, określa stopień niepełnosprawności oraz przyznaje odpowiednie świadczenia, uprawnienia i wsparcie dla osoby niepełnosprawnej.

Orzeczenie można otrzymać dożywotnio, jeśli stwierdzona zostanie niepełnosprawność z powodu stałego lub długotrwałego, a także na czas określony, jeśli istnieje szansa powrotu do sprawności. Jednocześnie może zostać stwierdzona niezdolność do pracy.

Stopnie niepełnosprawności na orzeczeniu

W międzynarodowej klasyfikacji uszkodzeń, niepełnosprawności i zagrożeń zdrowotnych wyróżnia się 3 stopnie niepełnosprawności. Poniżej przedstawiamy każdy z nich.

Lekki stopień niepełnosprawności

Lekki stopień niepełnosprawności to trwałe naruszenie sprawności organizmu, które powoduje szczególną trudność w wykonywaniu pracy zawodowej oraz wypełnianiu ról społecznych. Osoba zaliczona do grupy o lekkim stopniu niepełnosprawności może potrzebować rehabilitacji zawodowej i społecznej w celu pełnienia ról społecznych. Pomimo istotnego obniżenia zdolności do samodzielnej egzystencji, osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mają zdolne do pracy i życia społecznego, co daje im szansę na zatrudnienie, zwłaszcza jeśli posiadają podobne kwalifikacje zawodowe jak inni pracownicy.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zaliczamy osoby z trwale naruszoną sprawnością organizmu o nasileniu średnim, która powoduje trudności w wykonywaniu pracy oraz pełnieniu ról społecznych. Jednak osoby z tym stopniem niepełnosprawności mogą w większości przypadków funkcjonować samodzielnie w społeczeństwie.

Dzięki rehabilitacji oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o podobnych kwalifikacjach zawodowych do ich współpracowników możliwe jest całkowicie normalne życie.

Znaczny stopień niepełnosprawności

Stopień znaczny niepełnosprawności wpływa na zdolność do wykonywania podstawowych czynności życiowych oraz prowadzenia samodzielnego życia codziennego w znaczący sposób. Osoby z takim stopniem niepełnosprawności wymagają stałej pomocy i wsparcia w codziennych czynnościach, a ich niepełnosprawność stanowi istotną barierę w realizacji wielu aspektów życia, takich jak edukacja, praca, czy relacje społeczne. W Polsce znaczny stopień określany jest na podstawie Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych z 1997 roku.

Niepełnosprawni w życiu i pracy

Kim jest osoba z niepełnosprawnością definicja, wg ustawy ściśle określa, że “niepełnosprawność” to długotrwałe naruszenie sprawności organizmu, szczególnie powodujące niezdolność do wykonywania pracy zawodowej oraz wypełniania ról społecznych. Każdy z trzech stopni niepełnosprawności może wymagać rehabilitacji zawodowej i społecznej, aby osiągnąć samodzielność i pełne funkcjonowanie w społeczeństwie. Wymaga to zaangażowania społeczeństwa, ale bardzo ważne jest, aby włączać niepełnosprawnych w wydarzenia kulturalne i rynek pracy.

Istotne jest również zatrudnianie osób niepełnosprawnych, szczególnie z podobnymi kwalifikacjami zawodowymi. Niepełnosprawność nie powinna być powodem do ograniczenia awansu zawodowego, gdyż to oznaczałoby dyskryminację. Równe traktowanie pozwala lepiej radzić sobie z niepełnosprawnością, która nie musi ograniczać zdolności wykonywania obowiązków zawodowych i uczestniczenia w życiu społecznym.

Czym jest Karta Praw Osób Niepełnosprawnych?

Jest wiele programów i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Jednym ze sposobów ich włączania w życie społeczne jest karta praw osób niepełnosprawnych. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych to oficjalny dokument wydawany w niektórych krajach, w tym w Polsce, osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. Potwierdza status niepełnosprawności danej osoby, informuje o jej ograniczeniach oraz określa przysługujące prawa i uprawnienia związane z tą niepełnosprawnością.

Może być wykorzystywana jako dokument potwierdzający niepełnosprawność przy ubieganiu się o różnego rodzaju ulgi, zniżki, dodatki finansowe, specjalne usługi czy korzystanie z uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Przykładowe uprawnienia mogą obejmować preferencyjne warunki zatrudnienia, dostęp do rehabilitacji zawodowej, transportu publicznego, zwolnienia z niektórych opłat czy udogodnienia w miejscach publicznych.

Także przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych trzeba uwzględnić ich potrzeby i przysługujące przywileje. Warto wiedzieć, co powinno się zapewnić nowemu pracownikowi i na jakie wsparcie może liczyć firma ze strony instytucji publicznych.

Co mówi definicja o osobie z dysfunkcją w wyniku długotrwałego naruszenia sprawności organizmu?

Podsumowując artykuł, człowiek niepełnosprawny to osoba, która cierpi na długotrwałe naruszenie sprawności organizmu, powodujące niezdolność do wykonywania pracy i życia społecznego. Rehabilitacja zawodowa i społeczna są kluczowe dla zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości samodzielnej egzystencji. W celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych wymagane są podobne kwalifikacje zawodowe. Konieczne może okazać się zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy i dostosowania do ich potrzeb.

Należy brać pod uwagę rodzaj niepełnosprawności. Nie każdy powoduje niezdolność do pracy. Niepełnosprawność spowodowana długotrwałym naruszeniem sprawności organizmu może być przyczyną wykluczenia z życia społecznego. Duże znaczenie mają więc inicjatywy, które temu zjawisku przeciwdziałają.


Co to jest niepełnosprawność?
0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *