22 487 12 23 [email protected]

Gdzie szukać oszczędności w firmie? Optymalizacja kosztów PFRON

utworzone przez | 28, 11, 2019 | porady, Wpłata PFRON

 • Chciałbyś obniżyć wpłatę na PFRON, ale nie wiesz jak?

 • Kiedy można skorzystać z ulgi na PFRON?

 • Czym są schorzenia specjalne i jaki to ma związek z wysokością wpłat na PFRON?

Kwestia obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest bardzo istotna zwłaszcza dla tych, którzy prowadzą firmę i dokonują comiesięcznych wpłat na fundusz. Istnieją sposoby, by składka mogła ulec zmniejszeniu lub nawet całkowicie zniknąć. Optymalizacja kosztów PFRON jest ważna ze względu na aspekt generowania oszczędności i obniżenia kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa. Warto więc mieć świadomość, jak powstaje ten koszt i co wpływa na jego wysokość. Pozwoli to efektywniej zarządzać swoim biznesem. Na rynku funkcjonują firmy, które są uprawnione do tego, by udzielać ulg we wpłatach na PFRON swoim kontrahentom. W ten sposób można nabyć wybrane produkty i usługi i jednocześnie zmniejszyć kwotę wpłaty na fundusz. Z artykułu dowiesz się wszystkiego, co dotyczy sposobów obniżenia wpłat na PFRON.

Wielkość zatrudnienia jest podstawowym kryterium powstania obowiązku wpłaty na PFRON

źródło: PFRON

Kiedy dokonujemy wpłaty na PFRON?

Zanim przejdziemy do sposobów obniżenia wpłaty, sprawdźmy, kogo ustawodawca obliguje do uiszczania składki na PFRON. W myśl ustawy o rehabilitacji wpłat na PFRON dokonuje każdy pracodawca, który w swojej firmie zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Ponadto pracodawca ten nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%. Nie dotyczy to jednak wszystkich pracodawców. Niektóre podmioty po osiągnięciu 2% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zwolnione z obowiązku uiszczania wspomnianych wpłat. Poniżej lista uprzywilejowanych jednostek:

 • publiczne i niepubliczne uczelnie wyższe
 • szkoły
 • publiczne i niepubliczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego np. punkty przedszkolne czy kluby dziecięce
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • placówki terapeutyczne
 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne
 • zakłady resocjalizacyjne
 • publiczne i niepubliczne żłobki

Jednostki, których celem nie jest osiągnięcie zysków ustawa zwalnia z dokonywania wpłat, np. domy pomocy społecznej czy hospicja, w tym zakłady opiekuńczo-lecznicze. Ponadto także publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, ich edukacja i opieka nad nimi. Ustawa w pełni zwalnia z wpłat na PFRON jednostki dyplomatyczne, urzędy konsularne i przedstawicielstwa misji dyplomatycznych oraz jednostki, wobec których ogłoszono upadłość.

Całkowicie zwolnieni z obowiązku dokonywania wpłat na PFRON są pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 25 pracowników. Przy zatrudnieniu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wpłat nie dokonują firmy osiągające wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6%.

Wpłata PFRON – jak obliczyć składkę?

Na wysokość składki PFRON mają wpływ takie czynniki jak:

 • wielkość aktualnego zatrudnienia
 • liczba zatrudnionych osób z niepełnosprawnością
 • wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

Przykładowo pracodawca, który zatrudnia 100 pracowników, chcąc uniknąć dokonywania wpłat na PFRON powinien zatrudnić 6 osób niepełnosprawnych na pełen etat. W przeciwnym wypadku powstanie obowiązek uiszczenia składki. Wysokość wpłaty stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników stanowiącej różnicę między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że wraz ze wzrostem zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych w danej firmie maleje wysokość składki. Z kolei po osiągnięciu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6% pracodawca nie uiszcza wpłat na PFRON. Należy pamiętać, że przy obliczaniu wysokości składki do ogólnego stanu zatrudnienia nie wlicza się pracowników:

 

 • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • przebywających na urlopach rodzicielskich lub wychowawczych
 • nieświadczących pracy z tytułu odbywania służby wojskowej lub służby zastępczej
 • nieświadczących pracy z tytułu uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego
 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy
 • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy
 • oraz pracowników niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych

Jak obniżyć wpłatę PFRON?

Szczegółowe dane dotyczące wielkości zatrudnienia z reguły posiada zespół kadrowo-płacowy. Wpłata na PFRON nie jest kosztem podatkowym, stąd niestety często się ją bagatelizuje. Jednak wiele firm, zwłaszcza tych z dynamicznie zwiększającym się poziomem zatrudnienia, bardzo często nie zdaje sobie sprawy, że ich zobowiązania wobec funduszu co miesiąc wzrastają. Zatrudniając pracowników z niepełnosprawnością pracodawca zmniejsza swoją wysokość miesięcznej wpłaty na PFRON. W momencie, gdy osiągnie 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przy ogólnym stanie zatrudnienia 25 pracowników w przeliczeniu na pełen etat, zostaje z niej całkowicie zwolniony. Dlatego w tym konkretnym przypadku 1,5 etatu powinni zająć pracownicy z niepełnosprawnością. Ponadto pracodawca może obniżyć wymagany wskaźnik, gdy zatrudni pracownika z niepełnosprawnością wynikającą ze schorzeń szczególnie utrudniających wykonywanie pracy. Do takich schorzeń należą:
 • stwardnienie rozsiane
 • choroba Parkinsona
 • paraplegia, hemiplegia, tetraplegia
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS
 • miastenia
 • znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę), niedowidzenie
 • głuchotę i głuchoniemotę
 • epilepsję
 • przewlekłe choroby psychiczne
 • upośledzenie umysłowe
 • późne powikłania cukrzycy
Lista tych schorzeń jest wyszczególniona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Więcej na temat wspomnianych schorzeń pisaliśmy w artykule Co to są schorzenia specjalne i schorzenia szczególne Obniżony wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych odpowiada różnicy między wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a wskaźnikiem obliczonym wg podanego wzoru. Pracodawca ma możliwość również obniżenia wysokości składki PFRON korzystając z ulgi, o czym mówimy w kolejnej części artykułu.

Ulgi we wpłatach na PFRON – dla kogo?

Oczywistym sposobem na obniżenie wpłaty na PFRON lub całkowite jej uniknięcie to zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Dla firmy specjalizującej się w wąskiej i specjalistycznej dziedzinie, poszukującej pracowników z unikalnymi umiejętnościami, doświadczeniem oraz dodatkowo z orzeczeniem o niepełnosprawności może to stanowić nie lada wyzwanie. Istnieje możliwość obniżenia składki do PFRON dzięki zakupowi produktów i usług od firm udzielających ulgi na PFRON. W ten sposób firma może pozyskać pracowników do np. ochrony, sprzątania czy recepcji od innej firmy oraz obniżyć wpłatę na fundusz. Uprawnione do udzielania ulg we wpłatach na PFRON są przedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 30% pracowników z niepełnosprawnością ze znacznym lub umiarkowanym stopniem i wobec których orzeczono wybrane schorzenia. Należą do nich: całościowe zaburzenia rozwoju, epilepsja, choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe lub są to osoby niewidome. Ulgę mogą uzyskać klienci takich przedsiębiorstw, którzy zakupią od nich usługi i terminowo opłacą fakturę.

Przedsiębiorstwo uprawnione do udzielania ulg we wpłatach na PFRON ma obowiązek przekazać swoim klientom informację o zasadach nabywania i korzystania z ulg. Natomiast klient w ciągu 7 dni musi odpowiedzieć czy będzie korzystał z obniżenia wpłaty. Ulga wydawana jest po otrzymaniu takiego oświadczenia oraz po terminowym opłaceniu należności. Klient otrzymuje informacje o kwocie obniżenia i na tej podstawie może skorzystać z ulgi na PFRON. Ulgę stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem i wskaźnika udziału przychodów. Natomiast jej całkowita kwota, obliczona przez usługodawcę nie może przekroczyć 50% kwoty netto podanej na fakturze dokumentującej zakup usług. Należy uwzględnić przy tym również faktury korygujące. Ulga nie może przekroczyć 50% wysokości wpłaty na PFRON w danym miesiącu. Jeśli uzyskana kwota obniżenia wpłaty jest wyższa, przedsiębiorca może ją wykorzystać w ciągu 6 miesięcy. Pół roku należy liczyć od daty uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Wspieramy firmy w:
et|arrow_carrot-right_alt|

Zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych

et|arrow_carrot-right_alt|

Obniżaniu kosztów płac

et|arrow_carrot-right_alt|

Zmniejszeniu kosztów działalności

et|arrow_carrot-right_alt|

Redukcji obciążeń PFRON

et|arrow_carrot-right_alt|

Poprawie wyniku finansowego

Zadzwoń i przekonaj się jak możemy pomóc Twojej firmie
et|icon_phone|

22 487 12 23

Praca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
et|icon_mail|
Wcześniejsze nasze porady