PFRON dofinansowania, sprawdź na jakie wsparcie Funduszu możesz liczyć

utworzone przez | 7, 08, 2019 | Dofinansowania PFRON, Porady dla osób niepełnosprawnych, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pfron dofinansowania, jest ich mnóstwo. Jesteś osobą niepełnosprawną i masz pomysł na własny biznes, ale nie posiadasz środków na jego realizację? A może jesteś przedsiębiorcą i szukasz sposobu na obniżenie kosztów płac? Rozwiązaniem tych i innych problemów może być dofinansowanie PFRON. Kto i jak może je otrzymać? Wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu.

Informacji na temat dofinansowań z PFRON dla pracodawców i osób niepełnosprawnych jest dość sporo, dlatego postanowiliśmy zebrać najważniejsze z nich w jednym miejscu i krótko je opisać. Są to przykładowo jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub działalności w formie spółdzielni socjalnej oraz szereg dofinansowań dla pracodawców. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jakie formy wsparcia finansowego możesz otrzymać z PFRON. Jeśli nie wiesz czym jest Pefron, to przeczytaj ten wpis: PFRON czy PeFRON. Co się kryje pod tą tajemniczą nazwą?


Budżet PFRON, czyli skąd pochodzą środki na dofinansowania?

Działania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skupiają się głównie na realizacji szeregu programów, których celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, likwidacji barier związanych z występowaniem niepełnosprawności, wsparciu pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych oraz gospodarowaniu pozyskanych środków.

Budżet funduszu w 2019 wyniósł 5,5 mld zł. Co roku znaczna część budżetu pochodzi głównie z wpłat na PFRON od pracodawców, którzy nie osiągają wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6% przy ogólnym zatrudnieniu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. W 2019 roku wpłaty od przedsiębiorców wyniosły 4,3 mld zł. Natomiast ich przewidywana wysokość w 2020 roku to około 4,9 mld zł. Przyjrzyjmy się temu dokładniej i spójrzmy na dane statystyczne.

Przykładowo, w styczniu w 2019 r. łączna wysokość wpłat od pracodawców wyniosła 383.010.234,75 zł. W maju 400.912.008,31 zł, a w listopadzie 387.596.917,07 zł. Natomiast w styczniu w 2020 r. obowiązkowe wpłaty na pfron wyniosły już 417.253.531,84 zł. A jak sytuacja wyglądała wcześniej?

W styczniu w 2018 r. wpłaty od pracodawców wyniosły 353.698.801,97 zł a w styczniu 2017 r. była to kwota 334.978 561,21 zł.

Dochody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pochodzą również z budżetu państwa. W 2020 roku PFRON otrzyma dotację w wysokości 705 mln zł. Pozytywną informacją jest to, że plan finansowy PFRON zakłada wzrost finansowy funduszu.

„Budżet PFRON 2020 po stronie wydatków to 6 mld 332 mln zł, o 14 proc. więcej niż planowane wykonanie w 2019 r., z tego 3 mld 600 mln zł, przeznaczone jest na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością (8,4 proc. więcej niż w 2019 r)”

Tomasz Maruszewski
wiceprezes PFRON
Źródło: niepelnosprawni.pl

Dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Największą część budżetu PFRON przeznacza na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Plan finansowy funduszu zakłada, że w 2020 r. na tę pomoc przeznaczy 3 mld 600 mln zł. Jest to aż o ponad 8% więcej niż w roku 2019.

Wzrost kwot dofinansowań był od dawna oczekiwany ze strony pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Wysokość udzielanego wsparcia była niezmienna od 2014 r., w przeciwieństwie do stopniowego wzrostu płacy minimalnej. W 2020 r. wysokość najniższego wynagrodzenia wyniosła 2.600 zł brutto, w 2021 – 2.800 zł a w 2022 – 3.010 zł

Wysokość dofinansowania PFRON do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zależy od stopnia niepełnosprawności i występowania schorzenia specjalnego.

W związku z ogłoszeniem przez rząd pakietu działań przeciwdziałających negatywnym skutkom pandemii koronowirusa wspierających przedsiębiorców i pracowników (tarczy antykryzysowej) oraz z wprowadzeniem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 31 marca 2020r., zostały zwiększone kwoty dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych dla ich pracodawców. Działania te mają na celu utrzymanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Kto może otrzymać dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

O dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON mogą ubiegać się pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników niepełnosprawnych i spełnią wszystkie postawione przez fundusz warunki. Refundacja wynagrodzeń stanowi ogromną formę wsparcia dla przedsiębiorców. Pfron kto może skorzystać? Aby pracodawca mógł ubiegać się o tę pomoc finansową, musi spełnić określone warunki, które przedstawiamy poniżej:

 1. Przedsiębiorstwo, które zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy musi osiągnąć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%. W przypadku mniejszych firm i niższego poziomu zatrudnienia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie jest wymagany.
 2. Pracownik niepełnosprawny, na którego wynagrodzenie pracodawca ubiega się o dofinansowanie musi zostać zatrudniony w oparciu o umowę o pracę lub powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku umowy cywilnoprawnej, czyli np. umowy zlecenie czy umowy o dzieło.
 3. Pracodawca musi dysponować orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności zatrudnionego pracownika. Osoba zatrudniona powinna je dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania z nim umowy.
 4. Pracodawca musi wykazać efekt zachęty metodą ilościową lub jakościową.
 5. Pracodawca ma obowiązek zgodnie z wyznaczonym terminem wypłacić wszelkie koszty płacy pracownika niepełnosprawnego.
 6. Pracodawca wypłaca wynagrodzenie pracownikowi niepełnosprawnemu na jego rachunek bankowy lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, albo też przesyła je przekazem pocztowym na jego adres domowy. Dopiero po jego wypłaceniu składa wniosek WN-D o wypłatę dofinansowania. Co więcej, wynagrodzenie nie może pochodzić ze środków publicznych.
 7. Pracodawca może uzyskać dofinansowanie wówczas, gdy nie posiada zaległości wobec PFRON wyższych niż 100 zł. W przeciwnym razie decyzją prezesa zarządu miesięczne dofinansowanie zostanie wstrzymane i wypłacone dopiero po uregulowaniu zaległości.

Ile wynosi miesięczne dofinansowanie PFRON?

Przejdźmy teraz do kwot dofinansowania do wynagrodzenia, które są udzielane miesięcznie.

Nowe kwoty, obowiązujące od kwietnia 2020 roku dofinansowań wynagrodzeń dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych wynoszą:

 • 1950 zł dla pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • 1200 zł dla pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 450 zł dla pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności czyli kwota nie zmienia się.

Ponadto kwota dofinansowania zwiększa się, gdy niepełnosprawność pracownika wynika ze schorzeń specjalnych, do których zaliczamy: całościowe zaburzenia rozwoju, choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, epilepsja i osoby niewidome. Wcześniej było to 600 zł niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Po wprowadzonych zmianach będzie on brany pod uwagę i kwoty zwiększenia wynoszą:

 • 1200 zł dla pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Oznacza to, że łączna kwota maksymalnego dofinansowania wyniesie 3150 zł,
 • 900 zł dla pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Oznacza to, że łączna kwota maksymalnego dofinansowania w tym przypadku wyniesie 2100 zł,
 • 600 zł dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności. Oznacza to, że łączna kwota maksymalnego dofinansowania w tym przypadku wyniesie 1050 zł.

Należy jednak zaznaczyć, że są to kwoty maksymalnej pomocy, jaką pracodawca może otrzymać. Ponadto kwota dofinansowania nie może przekroczyć 75% kosztów płacy dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą i 90% dla pracodawców, którzy nie prowadzą działalności.

Kiedy dofinansowanie z PFRON nie przysługuje?

Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON nie przysługuje pracodawcom w kilku przypadkach:

 • kiedy pracodawca znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, którą określają przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące udzielania pomocy publicznej,
 • kiedy pracodawca otrzymał wezwanie do zwrotu wcześniej udzielonych pomocy finansowych, które zostały uznane przez Komisję Europejską za niezgodne z prawem i wspólnym rynkiem,
 • kiedy po przyznaniu dofinansowania na miesięczne wynagrodzenie pracownika zostałoby przekroczone 10 mln euro rocznej pomocy na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Ponadto refundacja kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje w sytuacji, gdy zatrudniony posiada już ustalone prawo do emerytury. Wyjątek stanowią pracownicy posiadający znaczny stopień niepełnosprawności.

Zwrot kosztów na adaptację stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

W przypadku niektórych niepełnosprawności u zatrudnionego pracownika niezbędne jest przystosowanie stanowiska pracy do jego potrzeb i na wsparcie finansowe w tym zakresie również może liczyć pracodawca z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość pomocy wynosi dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia na każde przystosowane stanowisko pracy. Refundacja dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego, czyli takich których nie poniósłby przy zatrudnieniu osoby pełnosprawnej.

Otrzymane środki pracodawca może przeznaczyć na:

 • adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
 • adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
 • zakup i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
 • rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa wyżej.

Adaptacja stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – jak i gdzie złożyć wniosek?

Ubiegając się o dotację pracodawca składa wniosek do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu, najczęściej jest to urząd pracy, w którym osoba niepełnosprawna była zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed podpisaniem umowy ze starostą. Warunkiem uzyskania pomocy finansowej jest otrzymanie pozytywnej opinii ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, która wydawana jest na wniosek starosty.

Refundacja dotyczy osób niepełnosprawnych:

 • bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu,
 • pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

Aby pracodawca mógł otrzymać zwrot kosztów na adaptację stanowiska pracy dla pracownika niepełnosprawnego musi zapewnić zatrudnienie osobie niepełnosprawnej na okres 36 miesięcy. W przeciwnym razie będzie zobowiązany zwrócić za pośrednictwem starosty środki w wysokości 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.

Aby jednak uniknąć konieczności zwrotu środków do PFRON pracodawca musi zatrudnić w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, która będzie zarejestrowana w urzędzie pracy, natomiast wynikająca przerwa w zatrudnieniu pomiędzy dwoma pracownikami nie wlicza się do wymaganego okresu 36 miesięcy.

Zwrot kosztów na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych czy refundacja kosztów związanych z adaptacją miejsc pracy to nie wszystko. Zwrot poniesionych kosztów w związku z wyposażeniem stanowiska pracy dla pracownika niepełnosprawnego jest to rodzaj wsparcia, który obejmuje koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Od refundacji na adaptację stanowiska pracy różni się tym, że obejmuje zakup narzędzi pracy, elementów stanowiska pracy (np. krzesła, biurka, lampki). Maksymalna wysokość tej pomocy wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Ubiegając się o dotację z PFRON pracodawca składa wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej w PUP i jednocześnie jest to najczęstsze miejsce, w którym realizowane są te zadania. Warunkiem otrzymania refundacji jest uzyskanie pozytywnej opinii ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, która wydawana jest na wniosek starosty. Po jej uzyskaniu następuje podpisanie umowy pracodawcy ze starostą. Co istotne, koszty poniesione przed tym okresem nie podlegają zwrotowi.

Aby pracodawca mógł otrzymać zwrot kosztów na wyposażenie stanowiska pracy dla pracownika niepełnosprawnego musi zapewnić zatrudnienie osobie niepełnosprawnej na okres 36 miesięcy. W przeciwnym razie będzie zobowiązany zwrócić do PFRON otrzymane środki.

Refundacja kosztów szkoleń pracowników niepełnosprawnych

Pracodawca zatrudniający pracownika niepełnosprawnego może otrzymać zwrot środków przeznaczonych na szkolenie tego pracownika. W tym celu składa wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby firmy przed rozpoczęciem projektu szkoleniowego. Ten w swojej odpowiedzi informuje o swojej decyzji w ciągu 30 dni. Następnie w ciągu 14 dni wspólnie z pracodawcą ustala warunki umowy i odbywa się jej zawarcie.

Maksymalna wysokość pomocy wynosi 70% kosztów tego szkolenia, natomiast nie więcej niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. Ponadto, w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców refundacja nie może przekroczyć 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą. W odniesieniu do dużych przedsiębiorców refundacja nie może przekroczyć 60% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą. Wsparcie PFRON obejmuje koszty poniesione w związku ze szkoleniem. Są to:

 • usługi świadczone przez osoby prowadzące szkolenie,
 • usługi tłumacza języka migowego,
 • usługi przewodnika, lektora dla osób niewidomych bądź też opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkolenia,
 • usługi doradcze,
 • obsługę administracyjno-biurową,
 • wynajem pomieszczeń,
 • amortyzacji wyposażenia i narzędzi, oprócz wyposażenia i narzędzi nabytych ze wsparcia udzielonego ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia,
 • materiały szkoleniowe.

Ponadto refundacja może objąć też koszty płacy pracownika niepełnosprawnego za czas, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu.

Co istotne, szkolenie pracownika niepełnosprawnego może przeprowadzić również sam pracodawca.

Zwrot kosztów na zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej

Jeżeli pracodawca zatrudnia pracownika niepełnosprawnego i dostrzega, że pewne czynności w miejscu pracy lub na jego stanowisku sprawiają mu trudność ma możliwość zatrudnienia pracownika wspomagającego, na którego wynagrodzenie otrzyma refundację z PFRON. W tym celu musi złożyć wniosek do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Najczęściej miejscem realizacji tych zadań są Powiatowe Urzędy Pracy lub Powiatowe Centra Pomocy Rodziny. Dopiero po podpisaniu umowy poniesione koszty podlegają zwrotowi.

Wysokość dofinansowania PFRON stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu oraz miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu. Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

Zwrot kosztów obejmuje pracę asystenta w zakresie:

 • czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem,
 • czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Ponadto przewidywana pomoc obejmuje również koszty szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w miejscu pracy do 100% jego wysokości, natomiast nie więcej niż równowartość najniższego wynagrodzenia.

Praca asystenta może znacząco poprawić funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w miejscu pracy. Jego zadaniem nie jest wyręczanie z obowiązków podczas pracy, lecz pomoc w pokonywaniu barier i zwiększeniu samodzielności.

Twój pracownik potrzebuje wsparcia w miejscu pracy? Sprawdź: Asystent pracownika niepełnosprawnego – praktyczny poradnik

Dotacja dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności

Dofinansowanie PFRON dotyczy nie tylko pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych. Fundusz pomaga także osobom niepełnosprawnym w zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy. Dofinansowanie pfron działalność gospodarcza, pokrywa koszty związane z otworzeniem własnej działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Co ważne, jest to pomoc bezzwrotna, to bezzwrotna pożyczka dla niepełnosprawnych. Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej jest więc korzystniejsze niż dotacje unijne dla niepełnosprawnych.

Aby osoba niepełnosprawna mogła ubiegać się o przyznanie dotacji z PFRON na założenie działalności, musi złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy i być zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Na co warto zwrócić uwagę, wniosek może się różnić w zależności od urzędu.

Ponadto kolejnym warunkiem jest to, że osoba niepełnosprawna nie otrzymała wcześniej dotacji na ten sam cel ze środków publicznych. Osoba z orzeczeniem może ponownie wnioskować o otrzymanie środków dopiero po upływie 12 miesięcy od czasu zakończenia prowadzenia poprzedniej działalności lub od czasu ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

Składając wniosek osoba niepełnosprawna musi wykazywać się gotowością i planem prowadzenia działalności oraz zobowiązać się do jej prowadzenia przez okres 12 lub 24 miesięcy. Wniosek stanowi dokładnie opisany biznesplan, który ma za zadanie przekonać komisję, że przyznane środki publiczne będą wykorzystane w sposób efektywny. Składa się z kilku części, które zawierają dokładną instrukcję i należy go wypełnić zgodnie z podanymi wskazówkami. Jest to bardzo ważne, gdyż większa część z nich stanowi formalną ocenę rozpatrywanego wniosku.

Wysokość dotacji uzależniona jest od tego, na jaki okres czasu osoba niepełnosprawna zobowiąże się do prowadzenia firmy:

 • w przypadku 12 miesięcy maksymalna wysokość pomocy wynosi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia,
 • w przypadku 24 miesięcy maksymalna wysokość pomocy wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Przed rozpoczęciem ubiegania się o przyznanie dotacji z środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej należy zapoznać się z:

 • zasadami przyznawania dotacji wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo w formie spółdzielni socjalnej, oraz
 • wymaganymi wzorami formularzy i oświadczeń, które należy dołączyć do wniosku.

Załączniki dokumentów można pobrać ze strony internetowej Urzędu Pracy. Podobnie jest w przypadku samego wzoru wniosku, również można go pobrać w formacie PDF ze strony internetowej. Zarejestrowanie działalności musi odbyć się po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji.

Istotne kwestie, które decydują o przyznaniu pomocy finansowej dla wnioskującej osoby niepełnosprawnej stanowią:

 • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki,
 • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
 • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,
 • wysokość środków własnych wnioskodawcy.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje zawarcie umowy, w której zawarte są zasady wydatkowania i rozliczania środków. Co istotne, działalność należy zarejestrować dopiero po przyznaniu dotacji i podpisaniu umowy. W przeciwnym razie wniosek nie będzie rozpatrywany.

W przypadku osób prowadzących już własną działalność lub gospodarstwo rolne PFRON może dofinansować także maksymalnie 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności.

Refundacja składek ZUS dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

Dofinansowanie PFRON obejmuje także refundację składek emerytalnych i rentowych dla osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą. Aby otrzymać taką pomoc finansową należy spełnić następujące warunki:

 • posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • opłacanie w całości i terminowo (lub z uchybieniem terminu nie przekraczającym 14 dni) obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne,
 • brak zaległości wobec PFRON większych niż 100 zł, w przeciwnym razie refundacja składek na ubezpieczenia społeczne zostaje wstrzymana decyzją prezesa zarządu funduszu, w przypadku nieuregulowania przez wnioskodawcę zaległości wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który wnioskodawcy przysługuje refundacja, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres wskazany w decyzji o wstrzymaniu refundacji.

Z refundacji składek KRUS mogą skorzystać także rolnicy. Dowiedz się więcej na ten temat czytając nasz artykuł: PFRON refundacja składek KRUS

Kwota refundacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności wnioskodawcy:

 • 100% wysokości składek w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 60% wysokości składek w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 30% wysokości składek w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Podsumowanie artykułu o dofinansowaniach PFRON

Podsumowując, dofinansowanie PFRON obejmuje różne obszary. Celem funduszu jest przede wszystkim aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. W swoich działaniach udziela wsparcia finansowego zarówno pracodawcom, którzy zdecydują się na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych, jak też osobom niepełnosprawnym, które zdecydują się na prowadzenie własnej działalności.


Złóż wniosek o dofinansowanie z PFRON przez internet

Jakie są warunki otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Musisz spełnić warunki:
1) zatrudniać osobę niepełnosprawną zgodnie z przepisami prawa pracy;
2) posiadać dokument potwierdzający status pracownika jako osoby niepełnosprawnej od pierwszego dnia zatrudnienia;
3) wykazać efekt zachęty;
4) wypłacać wszystkie elementy kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego w terminie bądź z uchybieniem terminu nieprzekraczającym 14 dni (dopuszczalna jest dopłata składek ZUS z uchybieniem terminu powyżej 14 dni, o ile nie przekroczy ona 2% należnych składek za dany okres sprawozdawczy);
5) wypłacać wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego ze środków innych niż środki publiczne;
6) wypłacać wynagrodzenie pracownika na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych;
7) nie mieć zaległości wobec PFRONu na więcej niż 100 zł.

Jakie jest miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Od kwietnia 2020 roku dofinansowanie wynosi:
1) 1.950 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2) 1.200 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
3) 450 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *