• Jesteś rolnikiem i zastanawiasz się czy przysługują Ci jakieś ulgi z tytułu niepełnosprawności?

• A może prowadzisz gospodarstwo rolne, mieszkasz z osobą niepełnosprawną i szukasz pomocy?

 

Status osoby niepełnosprawnej z jednej strony wiąże się z wieloma problemami i utrudnieniami, z drugiej jednak strony osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności może liczyć na pewne udogodnienia i ulgi. Jedną z nich jest refundacja obowiązkowych składek.

Zazwyczaj hasło PFRON kojarzy się z osobami niepełnosprawnymi i przedsiębiorstwami. A rolnicy? Czy oni także mogą korzystać z jakiegoś wsparcia? Okazuje się, że tak. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć nieco ten temat.

Komu przysługuje zwrot opłaconych składek?

PFRON oferuje wsparcie nie tylko osobom niepełnosprawnym mieszkającym w miastach. Pomoc mogą otrzymać także rolnicy opłacający składki za niepełnosprawnego domownika jak i sami rolnicy, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Od 1 stycznia 2008 roku refundacja składek społecznych przysługuje osobom niepełnosprawnym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i ubezpieczonym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Osoby ubiegające się o refundację powinny spełniać kilka warunków:

• posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności zgodnego z przepisami ustawy o rehabilitacji (własnego lub domownika)

• terminowe opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Maksymalne opóźnienie w dokonywaniu płatności nie może przekroczyć 14 dni.

• brak zaległości wobec PFRON przekraczających 100zł

Uwaga: W przypadku zalegania z należnościami wobec PFRON, fundusz wstrzymuje refundację składek na ubezpieczenia społeczne do momentu, gdy płatnik ureguluje zaległości. Decyzja funduszu podlega wykonaniu od dnia jej wydania.

 

Rolnik może też się ubiegać o refundację składek opłaconych za domownika. Możliwe jest to za osobę, która:

• ma ukończone 16 lat,

• pozostaje z płatnikiem składek we wspólnym gospodarstwie domowym, bądź zamieszkuje na terenie lub w pobliżu jego gospodarstwa rolnego

• pracuje na stałe w danym gospodarstwie rolnym, jednak nie w oparciu o umowę o pracę

Refundacja składek KRUS. Jak złożyć wniosek?

Jeśli już wiemy, że spełniamy wszystkie warunki, to kolejnym krokiem jest złożenie wniosku. W pierwszej kolejności należy zarejestrować się w PFRON. Rejestracji można dokonać osobiście w siedzibie głównej PFRON w Warszawie lub przesyłając tam odpowiednie dokumenty pocztą.

Właściwy adres siedziby PFRON to:

Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00 – 828 Warszawa

W celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją należy przesłać następujące dokumenty:

• wypełniony wniosek Wn-U-A

• kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość i nr PESEL lub NIP

• formularz INF-O-PdR

• kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

• kopia dokumentu potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników

Następnie, o ile zostały spełnione określone warunki, co kwartał należy składać wypełniony wniosek WN-U-A oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – czyli formularz INF-O-P-dR. Dokumenty mogą być złożone pocztą lub elektronicznie. Termin składania kwartalnych wniosków mija ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym minął termin opłacenia składek za dany kwartał. Przykładowo, jeśli termin opłacenia składek za styczeń, luty, marzec mija 31. stycznia, to wniosek o refundację można złożyć do 28. lutego.

Jaka jest wysokość refundacji z PFRON?

Wysokość refundacji zależy od kwot składek znajdujących się na decyzji lub innym dokumencie potwierdzającym podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników. Jeśli rolnik prowadzi także pozarolniczą działalność gospodarczą i w związku z tym opłaca zwiększone składki, to może ubiegać się o ich zwrot w całości. W tym celu powinien wysłać do PFRON decyzję Prezesa KRUS potwierdzającą podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłacanie 2 składek emerytalno-rentowych.

Uwaga: Zwrot poniesionych składek jest możliwy tylko wtedy, gdy płatnik reguluje należności terminowo, maksymalnie z 14-dniowym opóźnieniem.

Czy PFRON refunduje wszystkie opłacone składki?

Nie. Istnieje kilka rodzajów składek, ale tylko niektóre z nich mogą być zwrócone płatnikowi:

• składki wypadkowe

• składki macierzyńskie

• składki emerytalno-rentowe

• składki chorobowe

Pozostałe składki, czyli zdrowotne i te finansowane ze środków publicznych nie podlegają refundacji.

Podsumowanie

Podsumowując rolnicy także mają możliwość otrzymania pomocy z PFRON. Dotyczy to zarówno ich samych jak i domowników, za których opłacają składki. Głównym warunkiem jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, terminowe opłacanie składek oraz złożenie kompletu dokumentów z wnioskiem o refundację.