PFRON czy PeFRON. Co się kryje pod tą tajemniczą nazwą?

utworzone przez | 19, 10, 2018 | Dofinansowania PFRON, Wpłaty na PFRON

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pośród nas żyją ludzie, których zazwyczaj nie dostrzegamy. To osoby z niepełnosprawnościami. Stanowią 1/4 polskiego społeczeństwa, wg różnych źródeł od 5 do 8 mln osób w każdym wieku. Mało widoczna, a jakże liczna grupa. Statystycznie co czwarty Polak do niej należy. Przedstawicielem tej grupy jest właśnie PFRON.

Wiele osób, które nie mają styczności z niepełnosprawnością ani nie prowadzą własnego biznesu nie słyszało nawet słowa pfron lub pefron. My też zaliczaliśmy się kiedyś do tego grona. W chwili, gdy zaczynaliśmy się zajmować tematem niepełnosprawności trudno było nawet zapamiętać rozwinięcie skrótu PFRON oraz co oznacza skrót pfron. PeFRON co to jest?Swoim brzmieniem nie budzi on żadnych skojarzeń, które mogłyby naprowadzić na właściwy trop. Okazuje się jednak, że PFRON to ważna i potężna instytucja. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć jej działalność i wyjaśnić znaczenie istnienia tego organu. Oraz wyjaśnia Pfron co oznacza ten skrót.

Co to jest PFRON?

Co to jest pfron skrót? Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tak brzmi rozwinięcie skrótu, któremu poświęcony jest ten artykuł. To organ administracyjny należący do grupy funduszy celowych. Fundusz celowy – fundusz, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a koszty ponoszone są na realizację konkretnych zadań państwowych.

Posiada osobowość prawną, co oznacza, że nie podlega np. Ministerstwu Finansów, lecz działa samodzielnie. Może swobodnie decydować o przeznaczeniu zgromadzonych środków. Organami PFRON są zarząd oraz rada nadzorcza. Siedziba funduszu mieści się w Warszawie. Oprócz niej na terenie każdego województwa funkcjonują oddziały terenowe.

Misją PFRON jest ułatwianie osobom z różnymi dysfunkcjami brania aktywnego i pełnego udziału w życiu zawodowym i społecznym. Mówiąc w skrócie zadaniem funduszu jest ułatwienie życia osobom niepełnosprawnym.

Podstawa prawna działania Funduszu

Datą narodzin funduszu jest 9 maja 1991 roku. Wówczas parlament uchwalił ustawę o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Na jej mocy PFRON został powołany o życia. Obecnie organ działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) (dalej: ustawa, ustawa o rehabilitacji). W czasie swojego istnienia ustawa o rehabilitacji przeszła ponad 60 zmian. Planowane są także kolejne poprawki. Mówi się też o stworzeniu zupełnie nowej ustawy.

logo pfron oficjalne pobrane z strony
Oficjalne logo PFRON

Czym zajmuje się PFRON? Zobacz na filmie

Jak funkcjonuje PFRON?

Czytając różne teksty na temat działalności PFRON często pojawia się temat rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych. Niby zrozumiałe, ale co to właściwie znaczy?

Słowo „rehabilitacja” oznacza m.in. przystosowanie do normalnego życia w społeczeństwie osób, które utraciły sprawność fizyczną czy psychiczną lub mają wady wrodzone.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna polega na włączeniu osób z różnymi dysfunkcjami do życia w społeczeństwie tak, by mogły żyć na równi z innymi osobami. Chodzi o to, by wszyscy mieli dostęp do edukacji, mogli podjąć i utrzymać pracę, otrzymać awans czy korzystać z porad doradcy zawodowego. Celem jest też umożliwienie samodzielnego radzenia sobie w codziennych sytuacjach i aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i rodzinnym. Oprócz tego zadaniem rehabilitacji jest przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych i stworzenie odpowiednich warunków pracy chronionej.

Z kolei aktywizacja zawodowa ma na celu zachęcić bezrobotnych do szukania i podjęcia pracy, podnoszenia kwalifikacji i wszelkich innych działań związanych z życiem zawodowym. Aktywizacja to konkretne usługi na rynku pracy, np. stypendia wypłacane w czasie kontynuowania nauki, staże i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy czy też różnego rodzaju szkolenia.

Zasady działania funduszu określa ustawa o rehabilitacji. PFRON zbiera i rozdziela środki przeznaczone na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Środki pozyskiwane są w większości od pracodawców, którzy nie zatrudniają wymaganej liczby osób niepełnosprawnych. Poza tym PFRON organizuje własne programy, które mają za zadanie wspierać osoby z różnymi dysfunkcjami w ich codziennym życiu i w pracy. Udziela też wsparcia pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne i instytucjom, które działają na rzecz wspomnianych osób.

Źródłem przychodów funduszu są wpłaty od pracodawców, którzy nie zatrudniają osób niepełnosprawnych lub liczba tych pracowników jest niższa niż określa to ustawa o rehabilitacji. Ponadto PFRON otrzymuje także dotacje ze strony państwa.

Budżet funduszu jest imponujący. Przykładowo, w 2017 roku odnotował przychody na łączną kwotę 5 003 680 028 zł. Wpłaty od zakładów pracy stanowiły 4 020 026 876 zł, z kolei dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 742 756 445 zł. Budżet PFRON jest zbliżony do wysokości budżetu Funduszu Pracy.

Czy wszystkie przedsiębiorstwa muszą płacić składki na PFRON?

Nie. Najważniejsze jest to, ilu pracowników w danej firmie pracuje na umowę o pracę w przeliczeniu na pełen etat. Stan zatrudnienia ustala się za cały miesiąc w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Oznacza to, że pracodawca powinien ustalić liczbę etatów w danym miesiącu za pomocą średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu. Jeżeli np. w firmie pracują 2 osoby i każda na 1/2 etatu, to w obliczeniach liczone jest to jako 1 etat.

W każdym przedsiębiorstwie, które zatrudnia powyżej 25 osób w przeliczeniu na pełen etat liczba pracowników niepełnosprawnych powinna stanowić 6% wszystkich osób zatrudnionych. Oznacza to, że na 25 etatów 1,5 z nich powinny być zajęte przez pracowników niepełnosprawnych. W przeciwnym razie pracodawca zobowiązany jest uiszczać wpłaty do PFRON.

Przy ustalaniu stanu zatrudnienia nie uwzględnia się osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne, np. umowy o dzieło czy zlecenie.

Przykład: W październiku 2018 roku przedsiębiorstwo X zatrudniało 25 osób na umowę o pracę. Wszystkie pracowały na pełen etat. Żaden pracownik nie dostarczył pracodawcy dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Oznacza to, iż liczba etatów zajmowanych przez osoby niepełnosprawne w tym przedsiębiorstwie wynosiła 0 i nie został osiągnięty odpowiedni wskaźnik zatrudnienia. Ustawa o rehabilitacji wymaga, by w firmie pracowało minimum 6% osób niepełnosprawnych, czyli w tym przypadku brakuje 1,5 etatu zajętego przez pracowników z orzeczeniem.

0,06 x 25 = 1,5

Wskaźnik 1,5 mnożymy razy 40,65% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego do obliczenia wpłaty na PFRON. W sierpniu 2018 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło 4622,84 zł.

Przeciętne wynagrodzenie to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

(4622,84 zł x 40.65%) x 1,5 = (4622,84 zł x 0,4065) x 1,5 = 1879,19 zł x 1,5 = 2818,78 zł

Zgodnie z powyższym obliczeniami nasze przedsiębiorstwo w listopadzie 2018 roku będzie musiało wpłacić do PFRON 2818,78 zł.

Dokładną kwotę wpłaty na PFRON można obliczyć korzystając z naszego kalkulatora dostępnego pod tym linkiem: Kalkulator PFRON

Wpłata na PFRON, kto jest zobowiązany do odprowadzania składek? Poradnik wideo

Poradnik o wpłatach na PFRON

Czym jeszcze zajmuje się PFRON?

Zadaniem PFRON jest nie tylko zbieranie wpłat od przedsiębiorców. Fundusz zajmuje się też tworzeniem optymalnych warunków umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami uczestniczenie w życiu zawodowym i społecznym. W tym celu powołuje programy mające na celu włączenie tych osób do życia społecznego i zawodowego i wyrównania ich szans na rynku pracy.

PFRON realizuje szereg pilotażowych i cyklicznych programów, z których mogą korzystać różne podmioty. Aktualnie można wziąć udział m. in. w następujących projektach:

 • “Rehabilitacja 25 plus” – program adresowany do podmiotów prowadzących ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno- wychowawcze oraz do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
 • “Zajęcia klubowe w WTZ” – do tego programu mogą przystąpić jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej
 • „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu” – program oferuje wsparcie dla osób niepełnosprawnych, które znalazły się w kryzysowej sytuacji spowodowanej np. wystąpieniem powodzi czy katastrofy naturalnej
 • “Aktywny samorząd” – projekt skierowany do osób niepełnosprawnych, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na studia, zakup sprzętu komputerowego i specjalistycznych protez
 • “Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” – program skierowany do organizacji pozarządowych i partnerów społecznych, które zamierzają działać w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 • “Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” – projekt adresowany do samorządów powiatowych z określonych regionów, do których zostało wysłane zaproszenie do wzięcia udziału w programie

Pomoc PFRON w zwiększeniu zatrudnienia pracowników z orzeczeniem

Kto może korzystać z dofinansowania PFRON?

Fundusz udziela wsparcia finansowego dla określonych jednostek. Wsparcie ze środków funduszu mogą skorzystać:

 • pracodawcy,
 • osoby indywidualne,
 • organizacje pozarządowe,
 • fundacje.

Dla każdej z wymienionych jednostek przeznaczony jest inny rodzaj wsparcia.

Na co można otrzymać dofinansowanie PFRON?

Dotacje są bezzwrotne i mają służyć jako wsparcie dla wszelkich form rehabilitacji i aktywizacji. Fundusz przeznacza środki na:

 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
 • przystosowanie miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej,
 • projekty mające na celu rehabilitację zawodową i społeczną realizowaną przez organizacje pozarządowe,
 • projekty systemowe realizowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej,
 • wsparcie dla indywidualnych osób niepełnosprawnych (np. dofinansowanie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, likwidację barier architektonicznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, szkolenia i staże).

Wnioski o dofinansowanie PFRON można składać osobiście w urzędzie, jak również elektronicznie. W 2018 roku został uruchomiony SOW, czyli System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Za jego pośrednictwem pracodawcy, instytucje i osoby niepełnosprawne mogą dowiedzieć się m.in. o przysługujących im formach pomocy i złożyć odpowiedni wniosek bez wychodzenia z domu czy biura. O działaniu tego systemu napiszę w jednym z kolejnych artykułów.

Zaloguj się i pobieraj dofinansowanie PFRON już dzisiaj

PFRON logowanie

Podsumowanie artykułu o PFRON

Reasumując PFRON to instytucja, której celem jest wspieranie osób z różnymi dysfunkcjami w życiu zawodowym. Przychody czerpie z budżetu państwa oraz w dużej mierze z wpłat od pracodawców, którzy nie zatrudniają odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych. Z pozyskanych środków udziela wsparcia różnym jednostkom zaangażowanym w rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Na dofinansowanie mogą liczyć zarówno pracodawcy i organizacje pozarządowe jak i indywidualne osoby niepełnosprawne. W kolejnych artykułach szerzej wyjaśnimy poszczególne tematy związane z niepełnosprawnością i działaniem systemu wpłat i dofinansowań PFRON.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *