Plusy i minusy zatrudniania osób niepełnosprawnych — vademecum dla Pracodawców

utworzone przez | 21, 10, 2019 | Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Dofinansowania PFRON, Wpłaty na PFRON

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych stanowi poważne wyzwanie dla wielu pracodawców. Z jednej strony jest to okazja do udzielenia wsparcia osobom z trudnościami i do wzbogacenia zespołu o unikalne doświadczenia i perspektywy. Z drugiej jednak wiele firm obawia się dodatkowych kosztów i trudności związanych z przystosowaniem stanowiska pracy oraz wprowadzeniem specjalistycznego wyposażenia.

W tym artykule omówimy plusy i minusy zatrudniania osób niepełnosprawnych, aby pomóc pracodawcom podjąć w pełni świadome decyzje w tej kwestii.

Naszym celem i intencją artykułu “Plusy i minusy zatrudniania osób niepełnosprawnych” jest ukazanie korzyści oraz trudności związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Szczególnie firmach otwartego rynku pracy. Artykuł ma na celu uświadomienie Przedsiębiorcom zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Odkłamanie mitów i ukazanie, że choć trudności związane z takim zatrudnieniem są wyzwaniem, to jednak przynoszą one wiele korzyści dla pracodawców i pracowników. Chcemy również zachęcić pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Promujemy inkluzję w miejscu pracy.Definicja osób niepełnosprawnych w świetle prawa

Osoba z niepełnosprawnością to osoba, która z powodu długotrwałego stanu lub poważnej choroby, jest ograniczona w zakresie czynności fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych. Potrzebuje zazwyczaj ona wsparcia lub pomocy w codziennym życiu.

W Polsce przypisanie niepełnosprawności jest dokonywane na podstawie decyzji komisji orzekającej o niepełnosprawności. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest wydawane przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

plusy i minusy zatrudniania osób niepełnosprawnych
Plusy i minusy zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Plusy zatrudniania osób niepełnosprawnych – dlaczego warto mieć w załodze pracownika z orzeczeniem?

Plusy zatrudniania osób niepełnosprawnych to między innymi:

 • wzmocnienie wizerunku firmy jako miejsca przyjaznego i otwartego na różnorodność,
 • poprawa morale i lojalności pracowników,
 • a także wzrost produktywności i jakości pracy.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych może również przyczynić się do:

 • wzrostu innowacyjności i kreatywności w zespole,
 • a także do rozwoju nowych umiejętności i kompetencji u innych pracowników.

Obok powyższych niebagatelną rolę odgrywa wsparcie ze środków publicznych Pracodawcy decydującego się na zatrudnienie pracowników z orzeczeniem. Zatem do plusów zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczymy:

 • pozyskanie tańszego pracownika — często specjalisty,
 • obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem i obciążeniami firmy.

Zatrudnienie niepełnosprawnych a wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych zazwyczaj ma pozytywny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa. Praktyka taka pokazuje, że firma jest otwarta na różnorodność, tolerancyjna i zaangażowana w działania na rzecz inkluzji. To z kolei przyciąga klientów, którzy cenią sobie te wartości. Chętniej w takich przedsiębiorstwach dokonują zakupów, zawierają umowy na usługi itd.

W ten sposób, zatrudnianie osób niepełnosprawnych może przynieść korzyści dla wizerunku i wyników finansowych przedsiębiorstwa.

Taki wizerunek może również poprawić morale pracowników. Pracodawca pokazuje, że firma jest miejscem, gdzie ludzie są akceptowani i doceniani, bez względu na ich różnorodność. W ten sposób pracownicy będą czuli się bardziej zaangażowani i lojalni wobec przedsiębiorstwa, co jest korzystne dla jego długofalowego sukcesu.

Poprawa morale pracowników a osoby z niepełnosprawnością

Zatrudnianie niepełnosprawnych może pozytywnie wpłynąć na morale pracowników. Wiele osób z niepełnosprawnościami jest wyjątkowo zmotywowanych i zaangażowanych w swoją pracę. Cenią sobie daną im przez Pracodawcę szansę. Są świadomi, że mają więcej do zaoferowania niż tylko ich niepełnosprawność. Z drugiej strony pracownicy zdrowi, którzy widzą, że ich pracodawca jest otwarty na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, często odczuwają większą dumę i lojalność wobec swojej firmy. Taki fakt stanowi też o ich poczuciu bezpieczeństwa.

Pozytywny wpływ na morale pracowników może także wynikać z faktu, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami może umożliwiać pracownikom lepsze zrozumienie faktu niepełnosprawności. Z czasem rodzi empatię w stosunku do innych osób z niepełnosprawnościami. Ta większa świadomość może prowadzić do większej tolerancji i wzajemnego szacunku w miejscu pracy i poza nim. To z kolei może przynieść korzyści dla całej firmy na drodze zwiększenia zaangażowania i zadowolenia pracowników.

Dostarczanie nowych perspektyw poprzez zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Pracownicy niepełnosprawni mogą dostarczać nowych perspektyw i pomysłów w danym przedsiębiorstwie. Osoby te często mają unikalne umiejętności i talenty. Paradoksalnie mogą one wynikać z ich codziennego doświadczenia z niepełnosprawnością. Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, mogą czerpać z tego korzyści. Na pewno uzyskają nowe spojrzenie na tradycyjne procesy biznesowe.

Dodatkowo, osoby niepełnosprawne często posiadają większą umiejętność adaptacji i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami niż osoby pełnosprawne. To może być przydatne zarówno dla pracodawców, jak i pozostałych pracowników, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności. Warto pamiętać, że każdy pracownik, w tym osoby niepełnosprawne, może wnieść coś wartościowego do firmy. Dlatego warto dać osobom niepełnosprawnym taką szansę.

Wzrost produktywności, czy to możliwe?

Jak wyżej wspomnieliśmy, wiele osób z niepełnosprawnością posiada unikalne talenty i umiejętności. Jesteśmy świadomi, że mogą one przyczynić się do wzrostu produktywności w firmach. Zatrudniając osoby niepełnosprawne, Pracodawcy z jednej strony mogą poszerzać swoje horyzonty i uzyskać nowe perspektywy, których wcześniej nie było. Z drugiej strony zyskują na efektach pracy swojego pracownika. Osoby z niepełnosprawnością często posiadają niezwykłą wytrwałość i determinację w realizacji zadań. To pozwala im na realizację wyzwań i osiąganie sukcesów.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością może również przynieść wiele korzyści ze strony samej organizacji. Osoby te często potrafią dostosować się do trudnych sytuacji i radzić sobie z nimi. To bezpośrednio przekłada się na wzrost ich produktywności i wyższą jakość pracy.

Przedsiębiorcy powinni mieć świadomość, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnością jest powiązane z lepszym zarządzaniem zasobami ludzkimi. Lepszym wykorzystywaniem zasobów już posiadanych. To może prowadzić do większej efektywności i niższych kosztów działalności konkretnej firmy. W sytuacji “rynku pracownika”, gdy brakuje kadr, zatrudnienie niepełnosprawnych stanowi istotny element wpływający korzystnie na efektywność przedsiębiorstwa.

praca w księgowości
Obniżenie kosztów działalności firm przez zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Obniżenie kosztów działalności firmy przez zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Finanse w każdym biznesie odgrywają istotną rolę. Fakt zatrudnienia pracownika musi przekładać się na zyski. Z racji dofinansowań wynagrodzeń z PFRON zatrudnienie osoby niepełnosprawnej okazuje się rentownym posunięciem. Uprawnienia Pracodawcy zatrudniającego osobę z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności wykraczają daleko poza uzyskanie dopłaty do jej wynagrodzenia. Jakie korzyści zatem może uzyskać firma w związku z pracownikiem posiadającym orzeczenie?

 • comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia PFRON skutecznie obniżające koszty związane z zatrudnieniem,
 • refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne ZUS,
 • środki na doposażenie stanowiska pracy pracownika z orzeczeniem oraz adaptację miejsca pracy,
 • zwrot kosztów związanych ze szkoleniami i organizacją stazy pracowników z niepełnosprawnością,
 • dofinansowanie kosztów asystenta dla niepełnosprawnego pracownika,
 • dotację w związku z dodatkowymi kosztami administracyjnymi.

Obok powyższych ogromnym plusem dla Przedsiębiorcy zatrudniającego powyżej 25 pracowników jest możliwość obniżenia lub całkowitej redukcji obowiązkowych wpłat na PFRON. Optymalizacja kosztów PFRON przekłada się na pozostawienie w firmie istotnych środków. Obniżenie wpłat PFRON wymaga osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia pracowników z orzeczeniem. Odbywa się to przez:

 • zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim,
 • zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym,
 • zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym

Minusy zatrudniania osób niepełnosprawnych — z czego wynikają?

Podstawowe minusy zatrudniania osób niepełnosprawnych w firmach wynikają głównie z:

 • dodatkowych kosztów związanych z przystosowaniem stanowiska pracy oraz wprowadzeniem specjalistycznego wyposażenia,
 • dodatkowych obowiązków administracyjnych i organizacyjnych dla pracodawcy,
 • barier komunikacyjnych lub potrzeby udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikowi niepełnosprawnemu, co może być obciążające dla zespołu,
 • konieczności specjalistycznej opieki dla niektórych osób z niepełnosprawnością.

Problemy z formalnym zatrudnieniem i skomplikowanymi przepisami

Proces formalnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla części Pracodawców może być skomplikowany i trudny, ponieważ istnieje wiele przepisów i regulacji prawnych, które muszą być spełnione. Ustawa o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych podlega licznym zmianom. Brak stabilizacji prawa utrudnia płynne i przewidywalne prowadzenie biznesu. Wszelkie zmiany prawa w zakresie zatrudnienia pracowników z orzeczeniem zniechęcają wielu Pracodawców.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej obowiązki Pracodawcy

Przedsiębiorstwa muszą przestrzegać przepisów dotyczących równego traktowania i braku dyskryminacji. Muszą więc zapewnić odpowiednie wsparcie i udogodnienia dla niepełnosprawnych pracowników.

Firmy muszą również spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatem muszą one odpowiednio przystosować stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. To może wiązać się z dodatkowymi kosztami i zaangażowaniem. Koszty i czas mogą stanowić barierę dla Pracodawców chcących zatrudniać osoby niepełnosprawne.

Ostatecznie, skomplikowane przepisy i formalności związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych mogą być dla niektórych Przedsiębiorców trudne do zrozumienia i implementacji w firmach. Może też stanowić wyzwanie dla działań rekrutacyjnych.

Koszty związane z przystosowaniem stanowiska pracy

Adaptacja stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych może wiązać się z dodatkowymi, bywa dużymi, kosztami. Mogą to być na przykład:

 • obciążenia finansowe związane z dostosowaniem sprzętu czy specjalistycznych urządzeń do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • koszty związane ze szkoleniami dla pracowników, którzy będą współpracować z osobą niepełnosprawną.

Niektóre przedsiębiorstwa, zwłaszcza mniejsze, mogą obawiać się, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych może negatywnie wpłynąć na ich działalność z powodu wzrostu nakładów i obciążeń. W takich sytuacjach przedsiębiorcy często wybierają inne rozwiązania poprawiające płynność firm, takie jak automatyzacja procesów czy outsourcing. To z kolei prowadzi do utraty szans i braku miejsc pracy odpowiednich dla osób niepełnosprawnych.

Trudność w zapewnieniu odpowiedniego wsparcia dla pracownika z niepełnosprawnością

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych może wiązać się z koniecznością zapewnienia im dodatkowego wsparcia, takiego jak asystent osoby niepełnosprawnej. W wielu przypadkach te dodatkowe trudności są zniechęcające dla Pracodawców. To stanowi poważny minus zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Poza tym wiele osób niepełnosprawnych wymaga stałego wsparcia i uwagi ze strony innych pracowników. To może powodować dodatkowe obciążenie dla personelu i jego niechęć do współpracowników z niepełnosprawnością.

W takim przypadku ważne jest, aby przedsiębiorstwo było w stanie zapewnić odpowiednie wsparcie dla swoich pracowników. Poprzez szkolenia i zaangażowanie asystentów Pracodawca pozwala uniknąć niepotrzebnego stresu i obciążenia w całej załodze. Jeśli jednak przedsiębiorstwo nie jest w stanie tego zrobić, to może to stanowić poważne wyzwanie i minus zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Bariery natury mentalnej a pracownik z orzeczeniem w załodze

Niestety, bariery natury mentalnej nadal istnieją. Stanowią one problem dla wielu osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Wiele osób wciąż uważa, że osoby z niepełnosprawnościami nie są w stanie pełnić odpowiednich funkcji zawodowych. Realizować skutecznie zadań.

Te mentalne przeszkody stanowią poważną barierę dla zatrudniania osób niepełnosprawnych. Często, mimo że posiadają oni wystarczające kwalifikacje i umiejętności do wykonywania określonych zadań, nie mogą znaleźć pracy.

Wiele osób niepełnosprawnych czuje się niepewnie i niekomfortowo w środowisku pracy. Spotykają się tam często z niezrozumieniem i brakiem akceptacji. W takiej sytuacji trudno im wykorzystać pełen potencjał i czerpać radość z wykonywanej pracy. Prowadzi to do niższej samooceny i braku motywacji do dalszego rozwoju zawodowego. Niestety, bariery natury mentalnej nadal są aktualne i stanowią poważne wyzwanie dla wielu osób z niepełnosprawnościami.

Minusy zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością — sposoby na ich redukcję

Skoro omówiliśmy wszelkie minusy związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, warto się zastanowić nad tym, czy te ujemne strony można w jakikolwiek sposób zniwelować. Nasze doświadczenie pokazuje, że niemal wszystkie negatywne i obciążające skutki niepełnosprawności można zredukować lub częściowo zniwelować. Powyżej w omawianych pozytywnych aspektach posiadania pracownika z orzeczeniem wskazaliśmy na wsparcie finansowe ze strony PFRON. I tak:

 1. obciążenia wynikające z dodatkowych kosztów związanych z przystosowaniem stanowiska pracy oraz wprowadzeniem specjalistycznego wyposażenia – redukowane są poprzez uzyskanie ich refundacji z PFRON,
 2. obciążenia wynikające z dodatkowych obowiązków administracyjnych i organizacyjnych dla pracodawcy – niwelowane są przez dotacje tych kosztów uzyskiwaną z PFRON-u,
 3. obciążenia wynikające z barier komunikacyjnych lub potrzeby udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikowi niepełnosprawnemu – redukowane są dotacją PFRON na szkolenia oraz możliwością pozyskania środków na asystenta pracownika z orzeczeniem,
 4. obciążeń wynikających z konieczności specjalistycznej opieki dla niektórych osób z niepełnosprawnością – można uniknąć, zatrudniając takie osoby w systemie pracy zdalnej.

Jesteśmy przekonani, że można znaleźć sposób na każdy minus związany z zatrudnieniem niepełnosprawnych. Trzeba tylko, bazując na doświadczeniu, indywidualnie podejść do konkretnej firmy i odpowiednio wpasować pracownika z orzeczeniem w ramy jej działalności.

Wnioski, czyli podsumowanie artykułu — Plusy i minusy zatrudniania osób niepełnosprawnych

Jak wynika z treści artykułu “Plusy i minusy zatrudniania osób niepełnosprawnych” zatrudnianie osób niepełnosprawnych w firmie może mieć zarówno swoje plusy, jak i minusy. Wprowadzenie takich osób do zespołu może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim mieć wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa, poprawę morale pracowników, dostarczenie nowych perspektyw i wzrost produktywności.

Z drugiej strony, istnieją również pewne bariery, takie jak koszty związane z przystosowaniem stanowiska pracy, trudności w zapewnieniu odpowiedniego wsparcia, bariery natury mentalnej i problemy z formalnym zatrudnieniem i skomplikowanymi przepisami. Z odpowiednim podejściem mogą one jednak być skutecznie pokonywane. Wprost można te minusy przekształcić w zalety i przełożyć na zyski dla firm.

Ostatecznie, decyzja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych powinna być oparta na indywidualnych potrzebach i możliwościach danego biznesu. Także na jego wartościach i misji. Wsparcie ze strony rządu i wszelkich instytucji może pomóc w przezwyciężeniu barier i umożliwić przedsiębiorstwom korzystanie z wszystkich korzyści związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Chcielibyśmy, by powyższy artykuł “Plusy i minusy zatrudniania osób niepełnosprawnych” przechylił spojrzenie Pracodawców ku podejmowaniu decyzji o włączaniu niepełnosprawnych pracowników do grona wszystkich zatrudnionych.

Rekomendacje dla przedsiębiorstw chcących zatrudniać osoby niepełnosprawne

Poniżej przedstawiamy rekomendacje dla przedsiębiorstw, które chcą zatrudniać osoby niepełnosprawne:

 1. Zrozumienie potrzeb i ograniczeń niepełnosprawnych pracowników: przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, warto zrozumieć ich potrzeby i ograniczenia, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie i miejsce pracy.
 2. Dostosowanie stanowiska pracy: przedsiębiorstwa powinny dostosować stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnych pracowników, takie jak odpowiednie oprogramowanie i sprzęt, dostępność ramp i wind oraz odpowiednie oświetlenie i wyposażenie.
 3. Zapewnienie odpowiedniego wsparcia: pracodawcy powinny zapewnić niepełnosprawnym pracownikom odpowiednie wsparcie, takie jak asystę i coaching, co zapewni im sukces w pracy.
 4. Edukacja pracowników: przedsiębiorstwa powinny zachęcać swoich pracowników do uczenia się i rozwijania swoich umiejętności, aby pomóc im w realizacji ich celów zawodowych.
 5. Usuwanie barier mentalnych: pracodawcy powinny pomagać swoim pracownikom w usuwaniu barier mentalnych, takich jak uprzedzenia i nieufność wobec osób niepełnosprawnych, poprzez edukację i szkolenia.

Te rekomendacje pomogą w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i zapewnieniu im sukcesu w pracy, co przyniesie korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla samej firmy.

Wprowadzenie do kolejnych kroków i dalszych działań.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest ważnym krokiem w kierunku budowania bardziej inkluzywnego środowiska pracy. Wiele przedsiębiorstw już teraz widzi korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych i jest gotowych pójść o krok dalej w celu ich integracji.

W dalszej perspektywie warto zastanowić się nad innymi krokami, które można podjąć w celu wzmocnienia działań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Możliwe działania, na które warto zwrócić uwagę, to m.in.:

 • tworzenie programów szkoleniowych dla pracowników,
 • zapewnianie wsparcia osobom niepełnosprawnym w procesie rekrutacji i w miejscu pracy,
 • a także udzielanie wsparcia finansowego przedsiębiorstwom, które chcą przystosować swoje miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.

Te i inne działania będą kluczowe w celu wzmocnienia pozytywnych trendów w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Warto kontynuować te działania i dążyć do jeszcze większej integracji osób niepełnosprawnych w środowisko pracy, co przyniesie korzyści zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla samych pracowników.Mity o pracy dla osób “niepełnosprawnych”.

Czy opłaca się zatrudniać niepełnosprawnych?

Zatrudnienie pracowników z orzeczeniem opłaca się. Pracodawca zyskuje finansowo poprzez redukcję obowiązkowych wpłat PFRON, dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON, dotacje do adaptacji i wyposażenia miejsca pracy, refundację innych obciążeń. Jednak opłacalność zatrudnienia osób niepełnosprawnych ma także wymiar społeczny. Z punktu widzenia biznesu odgrywa on istotny czynnik decydujący o powierzeniu obowiązków pracownikowi z niepełnosprawnością.

Jakie są obowiązki Pracodawców osób niepełnosprawnych?

Tak, jak w przypadku pracowników pełnosprawnych Pracodawcę obowiązują: Kodeks Pracy i przepisy BHP. Zatrudniając niepełnosprawnych, trzeba dostosować miejsce pracy i odpowiednio wyposażyć stanowiska do indywidualnych potrzeb wynikłych z dysfunkcji.

Jakie są plusy i minusy zatrudniania osób niepełnosprawnych?

Korzyści wynikające z zatrudnienia osób niepełnosprawnych to: łatwiej dostępny pracownik, unikanie wpłat PFRON, dotacje i dofinansowania PFRON, pozytywny wizerunek firmy, wzrost produktywności, innowacyjności, poprawa morale w firmie. Wady takiego zatrudnienia wiążą się z brakiem stabilizacji prawa, dodatkowymi zadaniami i zaangażowaniem, adaptacją miejsca pracy, barierami komunikacyjnymi, czy w końcu mentalnymi.

2 komentarze
 1. Artur Rojek

  kiedyś zatrudniłem niepełnosprawnego. Totalna pomyłka. Facet nie chciał zupełnie pracować. Miał postawę roszczeniową. Twierdził, że bo podobno ja na nim zarabiałem. Rzekomo miałem mieć jakieś odpisy PFRON. Szkoda zawracać sobie głowy takimi pracownikami. Tylko kłopoty bo niewiele umieją i nie chcą pracować. Odradzam

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Z m.in. takich powodów, jak Pan opisał, zachęcamy Pracodawców do korzystania z usług naszej agencji pracy My Wspieramy. Bazując na wieloletnim doświadczeniu, jesteśmy w stanie zrekrutować odpowiedniego pracownika z orzeczeniem na konkretne stanowisko i skojarzyć go z odpowiednim Pracodawcą. Pozwala to Pracodawcom uniknąć rozczarowań i wyrobienia błędnych przekonań o niepełnosprawnych pracownikach. Dzięki znajomości prawa pomagamy także Pracodawcom w uzyskaniu należnych im odpisów PFRON, uzyskaniu dofinansowania oraz pomagamy z optymalizacji PFRON. Możemy także przejąć skutecznie wszystkie obowiązki wiążące się z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z bezpłatnych porad.

   Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *