22 487 12 23 [email protected]

PRACA – INTEGRACJA” to jeden z czterech nowych programów wdrażanych przez PFRON. Celem programu jest zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. W ramach projektu realizowane są działania mające na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych i kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy przez 1000 osób niepełnosprawnych, podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez 1000 osób oraz usunięcie barier architektonicznych i zwiększenie mobilności 500 uczestników programu, co umożliwi im podjęcie i utrzymanie pracy. Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, w szczególności tych, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%. Jedną z firm, która wzięła udział w programie jest Poczta Polska S.A. W ramach podpisanego porozumienia z PFRON firma zobowiązała się do zatrudnienia 400 osób niepełnosprawnych.