Sprawdź jak wiele możesz zyskać zatrudniając osoby niepełnosprawne. Bądź firmą przyjazną dla pracowników niepełnosprawnych

utworzone przez | 21, 10, 2019 | Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, Dofinansowanie PFRON, Wpłaty na PFRON

Jeden z największych pracodawców w kraju, czyli Poczta Polska w ostatnich latach sukcesywnie zwiększa poziom zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Obecnie pracuje tam ponad 1750 osób z niepełnosprawnością. Stanowi to około 2,2% całej załogi, a w sierpniu 2019 roku spółka zadeklarowała PFRON dalszą potrzebę ich zatrudnienia.

Co więcej, Poczta Polska wygrała konkurs o tytuł Pracodawcy godnego zaufania w kategorii Firma przyjazna Niepełnosprawnym, organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą. W konkursie nagradzane są firmy i instytucje, które w zakresie swojej polityki pracowniczej korzystają z ciekawych i skutecznych rozwiązań jednocześnie uwzględniając rozwój zawodowy i prawa swoich pracowników.
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych zyskuje w ostatnich latach na popularności, ale w porównaniu z innymi krajami, wciąż utrzymuje się na niskim poziomie. Osoby niepełnosprawne mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na otwartym jak i na zamkniętym rynku pracy.

Wg danych GUS za 4 kwartał 2019 roku:

Osoby bierne zawodowo stanowiły w IV kwartale 2019 roku 44,0% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Odsetek ten zwiększył się w porównaniu z poprzednim kwartałem (o 0,7 p. proc.) oraz był zbliżony do odnotowanego w analogicznym okresie 2018 r. (wzrost o 0,1 p. proc.). (…) w przypadku osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym najczęstszymi przyczynami bierności są: obowiązki rodzinne (34,6%), choroba, niepełnosprawność (25,5%) oraz nauka i podnoszenie kwalifikacji (24,3%).

Źrodło: Informacja o rynku pracy

Wsparcie w zatrudnianiu osób z różnymi dysfunkcjami udziela pracodawcom i osobom niepełnosprawnym Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Czym jest PFRON? Zobacz nasz wpis opisujący tę instytucję: PFRON czy PEFRON? Co się kryje pod tą tajemniczą nazwą?

Jak PFRON wspiera zatrudnianie osób niepełnosprawnych?

Rządowy projekt Aktywni Plus są to działania realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które polegają przede wszystkim na systematycznym zwiększaniu aktywności zawodowej wśród osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Projekt realizowany jest dzięki trzem programom: „Praca-Integracja”, „Stabilne Zatrudnienie”, „Absolwent”. Każdy z nich to wsparcie finansowe funduszu w różnych obszarach.

Program Praca-Integracja w swoich założeniach dąży do podjęcia zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością w dużych przedsiębiorstwach, które realizują misję Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. CSR). Środki pochodzące z tego programu mogą być przeznaczone na:

Zaplanowany budżet programu w 2020 roku wynosi 5 mln 250 tys. zł. Jednym z przedsiębiorstw zaangażowanych w udział w programie jest Enea S.A., która zatrudnia już 162 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Będziemy wzmacniać kompetencję zawodowe osób z niepełnosprawnościami, wpływać na ich zwiększoną aktywność. Chcemy zapewnić nie tylko stabilne zatrudnienie, ale też rozwój zawodowy

Mirosław Kowalik
Prezes Zarządu Enea S.A.
Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Program Stabilne Zatrudnienie ma na celu zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji i instytucjach publicznych. Środki pochodzące z programu mogą być przeznaczone na dofinansowanie:

Na jego realizację PFRON przeznaczy 15 mln 940 tys. zł.

Program Absolwent, którego celem jest wsparcie zatrudnienia i ułatwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem lub studiujących na ostatnim roku studiów. Dofinansowanie mogą otrzymać organizacje pozarządowe, szkoły wyższe oraz partnerstwa szkół wyższych. Środki PFRON w tym obszarze mogą być przeznaczone m.in. na pomoc w ramach:

 • zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kursy i szkolenia osób niepełnosprawnych.

Na realizację programu PFRON przeznaczy 19 mln 460 tys. zł.

Program „Praca-Integracja” to szansa na zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Jaką pracę mogą wykonywać osoby niepełnosprawne? Przykład Poczty Polskiej

Działając przeciwko wykluczeniu społecznemu Poczta Polska wzięła udział w projekcie: „Praca – Integracja”. W ramach jego realizacji podjęła współpracę z Fundacją Aktywizacja – partnerem wytypowanym Przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Poczta Polska jest otwarta na pracowników z niepełnosprawnością i zależy jej na tym, by stwarzać dla nich odpowiednie warunki pracy. Mówi o tym prezes zarządu spółki Przemysław Sypniewski:

„W całym kraju Poczta Polska ma ponad 7,5 tys. swoich placówek. Dzięki temu obecni jesteśmy w każdej gminie, oprócz tego mamy 14 sortowni. To sprawia, że osoby zainteresowane zatrudnieniem w Poczcie Polskiej mogą mieć blisko do swojej pracy. Chciałbym, żeby w Poczcie Polskiej znalazło zatrudnienie jeszcze więcej osób z niepełnosprawnościami, aby w naszej firmie dobrze się czuły i mogły się rozwijać zawodowo.”

Źródło: Media, Poczta Polska S.A.

Stanowiska pracy na Poczcie, które najczęściej zajmowane są przez pracowników niepełnosprawnych to przede wszystkim:

 • specjalista ds. obsługi klienta,
 • specjalista ds. ekspedycyjno-rozdzielczych,
 • specjalista ds. opracowywania przesyłek i ładunków,
 • kierowca pojazdu do 3,5 tony,
 • listonosz.

Będzie praca dla osób z niepełnosprawnością

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych i korzyści dla pracodawcy. Co może zyskać firma zatrudniając pracowników niepełnosprawnych?

Zatrudnienie osób z orzeczeniem niesie za sobą szereg korzyści, w tym finansowych:

Oprócz tego istnieją również inne pozytywne aspekty zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, o których już niestety rzadziej się wspomina. Wielu osobom mogłoby się wydawać, że głównymi powodami, dla których warto zatrudnić pracowników niepełnosprawnych są korzyści finansowe dla pracodawcy. Czy w istocie tak jest?

Dlaczego warto włączyć do zespołu pracowników osoby z niepełnosprawnością?

Okazuje się, że pozafinansowe korzyści zatrudniania pracowników niepełnosprawnych są równie ważne i przynoszą pozytywne skutki dla firmy w dłuższej perspektywie.

 • Budowanie zaufania wśród klientów. Dziś przy obecnej tak wysokiej konkurencji klient wybierając ofertę kieruje się swoimi subiektywnymi odczuciami, a podejmując decyzje zakupowe emocje odgrywają główną rolę. Tworzy obraz firmy na podstawie różnych przesłanek a także opinii ze strony innych. Zasady CSR czyli społecznej odpowiedzialności biznesu są w dzisiejszych czasach bardzo ważne w pozytywnym odbiorze firmy. Klient szybciej wybierze produkt czy usługę od osób wyznających podobne wartości co on, szybciej i chętniej zaufa tym, dla których losy osób z niepełnosprawnością nie są obojętne. Oznacza to, że zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych w firmie wpływa na jej pozytywny wizerunek.
 • Pozyskanie wykwalifikowanych i zmotywowanych do pracy pracowników. Osoby niepełnosprawne często zdobywają wysokie kwalifikacje zawodowe, specyficzne umiejętności pożądane na obecnym rynku pracy, gdyż mają świadomość, że znacznie trudniej im znaleźć pracę niż osobom pełnosprawnym. Ze względu na to, że posiadają pewne bariery związane z występowaniem niepełnosprawności i mają stosunkowo mniejszy wybór co do stanowiska i miejsca pracy w porównaniu do w pełni sprawnych pracowników, specjalizują się w konkretnej dziedzinie, w której chcą być najlepsi i bezkonkurencyjni. Wiąże się to bezpośrednio z wysoką motywacją podczas wykonywanych obowiązków pracowniczych i lojalnością wobec swojego pracodawcy. Stają się aktywnymi i sumiennymi pracownikami, co pozytywnie owocuje dla firmy w dłuższej perspektywie czasu.
 • Przełamywanie stereotypów wśród pracowników. Bezpośredni kontakt osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi powoduje, że dotychczasowe uprzedzenia znikają a stereotypowe wyobrażenia na temat danej niepełnosprawności są zastępowane realnymi doświadczeniami i odczuciami podczas współpracy z taką osobą. Obecność w firmie pracowników niepełnosprawnych ma przede wszystkim wymiar społeczny i wpływa na postrzeganie osób z niepełnosprawnością znacznie skuteczniej niż niejedna kampania rządowa. Obcowanie z nimi i wspólne realizowanie projektów są dowodem na to, że osoba niepełnosprawna może być równie wydajnym i wartościowym pracownikiem.

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych jest więc korzystne nie tylko pod względem ekonomicznym, ale również z powodów społecznych. Takie działania pozwalają na ukazanie wrażliwości firmy i jej ludzkiej twarzy, co z kolei zwiększa zaufanie i sympatię ze strony nie tylko potencjalnych klientów, ale również kolejnych kandydatów do pracy czy nawet partnerów biznesowych. Polityka firmy określa, z jakimi ludźmi będziemy współpracować. Zwiększa prawdopodobieństwo, że zostanie wybrana spośród wielu innych ofert, na tle których okaże się mocno konkurencyjna.

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych, na tę aktywność stawia Poczta Polska

W lipcu 2018 r. Poczta Polska przyjęła „Politykę zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością”. Głównym jej założeniem jest to, by podczas procesu rekrutacji, oprócz wymiaru ekonomicznego brać również pod uwagę czynniki społeczne i środowiskowe. Firma zakłada, że zatrudniając nowych i kompetentnych pracowników z niepełnosprawnością, stworzy zintegrowany zespół pracowniczy. Poczta Polska wciąż podejmuje kolejne kroki, by dalej zatrudniać osoby niepełnosprawne i tworzyć dla nich przystosowane stanowiska pracy.

W wyniku współpracy z Fundacją Aktywizacja od 2018 r. Poczcie Polskiej udało się zatrudnić ok. 350 pracowników niepełnosprawnych, a do końca 2019 r. zostało zatrudnionych łącznie około 400 osób z różnymi dysfunkcjami. Są to stanowiska zarówno w placówkach pocztowych, jak i w sortowniach.
Do realizacji projektu: „Praca – Integracja” w 2019 r. dołączyli również tacy pracodawcy jak: Grupa Enea i PKN Orlen.

Okazuje się, że inicjatywa wsparcia zatrudniania pracowników niepełnosprawnych przez Pocztę Polską przynosi jej korzyści nie tylko ekonomiczne, ale również w wymiarze społecznym. Dalsza gotowość zatrudniania kolejnych osób z niepełnosprawnością to najlepszy dowód na to, że współpraca z PFRON i Fundacją Aktywizacja przyniosła zamierzone efekty.

Poczta Polska bez barier – konferencja

Zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych i mity z tym związane

Mimo rosnącej tendencji w kierunku zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością nadal w świadomości wielu pracodawców tkwią pewne błędne przekonania, stereotypy i obawy. Sprawia to, że dla wielu przedsiębiorców zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego i formalności z tym związane stają się ogromnym wyzwaniem i ostatecznie nie decydują się na ten krok.

Jakie więc mity na temat zatrudniania niepełnosprawnych, które powstały na przestrzeni ostatnich lat są dla nich szkodzące i utrudniają znalezienie odpowiedniej dla siebie pracy?

 

 • Niezdolność do pracy w orzeczeniu zabrania zatrudnienia takiej osoby. Jest to często powielany mit nie tylko wśród pracodawców, ale również przez osoby niepełnosprawne. Skutkuje to przekonaniem, że nie mogą podjąć pracy na otwartym rynku pracy lub znacząco utrudniają podjęcie zatrudnienia mimo wcześniejszego pozytywnego przebiegu procesu rekrutacji. Kiedy dochodzi do przedstawienia orzeczenia i jest w nim zapis: całkowicie niezdolny do pracy często dział kadrowy z powodu braku doświadczenia i informacji na ten temat blokuje możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej a wyjaśnienia okazują się nieskuteczne. Jest to bardzo przykra sytuacja dla takiej osoby, gdyż ma świadomość, że ma odpowiednie możliwości by rozpocząć pracę na danym stanowisku, ale nie dochodzi do tego z powodu nieporozumienia. Można również się spotkać z wyjaśnieniem, że firma nie spełnia warunków pracy chronionej, tak jak ujęto we wskazaniach w orzeczeniu. Nie jest to wynikiem złej woli pracodawcy lecz raczej obaw związanych z tym, że zatrudni pracownika niepełnosprawnego niezgodnie z przepisami, co może w konsekwencji skutkować karą finansową. W rzeczywistości osoba, która posiada orzeczenie o niezdolności do pracy może zostać zatrudniona na otwartym rynku pracy. Zapis ten dotyczy wyłącznie pracy wykonywanej w warunkach normalnych tj. nieuwzględniających występującej niepełnosprawności u pracownika. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest odpowiednie przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb wynikających z konkretnej niepełnosprawności zatrudnionego pracownika, co umożliwi mu wykonywanie określonych zadań. Istotna jest również opinia lekarza medycyny pracy, który podczas badań ocenia stan zdrowia kandydata i jego możliwość podjęcia pracy na danym stanowisku z uwzględnieniem przedstawionych i opisanych przez pracodawcę warunków. Ocenia czy występująca niepełnosprawność nie stanowi przeciwwskazania do wykonywania określonego rodzaju pracy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii lekarskiej pracodawca może zatrudnić pracownika niepełnosprawnego w firmie, która nie jest zakładem pracy chronionej.
 • Dla każdego pracownika niepełnosprawnego niezbędne jest przystosowanie odrębnego i kosztownego stanowiska pracy. Adaptacja i wyposażenie stanowiska pracy jest zależne od stopnia i rodzaju niepełnosprawności zatrudnionego pracownika. Przykładowo potrzeby osoby niewidzącej czy z niepełnosprawnością ruchową znacznie różnią się od siebie a zatrudniając jedną z nich należy przystosować w odpowiedni sposób dla niej miejsce pracy. W obu przypadkach inne warunki są brane pod uwagę. Czasem owe dostosowanie wymaga niewielu zmian, które już umożliwiają wykonywanie zadań. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku zatrudnienia osoby z cukrzycą lub chorobą serca. Niekiedy natomiast konieczne jest nabycie specjalistycznego sprzętu czy oprogramowania. Co istotne, adaptacja stanowiska odbywa się dla konkretnego pracownika i pod kontem jego niepełnosprawności. Czy jest to kosztowny proces? PFRON po spełnieniu określonych warunków przez pracodawcę daje możliwość zwrotu poniesionych kosztów z tytułu adaptacji czy wyposażenia stanowiska pracy dla pracownika niepełnosprawnego. Każdy jest inny i osoby z niepełnosprawnością również różnią się pomiędzy sobą, natomiast wiele stanowisk wymaga różnego poziomu sprawności, dlatego niepełnosprawność pracownika wcale nie musi stanowić bariery w wykonywaniu danej pracy czy określonych czynności.
 • Formalności związane z pozyskaniem dofinansowania z PFRON są bardzo skomplikowane. Wielu pracodawców boi się formalności związanych z pozyskaniem miesięcznego dofinansowania na wynagrodzenia. Przeraża ich ilość wymaganych dokumentów i warunków, jakie będzie musiał spełnić otrzymując wsparcie finansowe. Z tego powodu wielu pracodawców decyduje się na wpłaty PFRON i nie zatrudnia pracowników niepełnosprawnych. Warto jednak wziąć pod uwagę, że są to dodatkowe koszty, których można uniknąć. Warto również zastanowić się, czy rzeczywiście zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego i formalności z funduszem stanowią przeszkodę nie do pokonania, biorąc pod uwagę wszystkie kwestie, które poruszaliśmy w artykule. Może okazać się, że korzyści zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych są wyższe niż początkowe trudności formalne. W początkowym etapie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, zwłaszcza gdy pracodawca decyduje się na to pierwszy raz, wymagania PFRON mogą wydać się bardzo skomplikowane, jednak nie musi zmagać się z nimi samodzielnie. Na rynku istnieją firmy świadczące usługi w zakresie optymalizacji PFRON, pozyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń oraz wspierają w procesie rekrutacji. Pracodawca otrzymuje pomoc za równo na etapie doboru odpowiedniego pracownika na określone stanowisko, jak i etapie wypełniania formalności z PFRON i pozyskiwaniem dofinansowania.

Mity o pracy dla osób niepełnosprawnych

Na jakim stanowisku może pracować pracownik niepełnosprawny?

Coraz częściej stosowaną praktyką w zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych jest praca zdalna czyli formalnie telepraca. Taka forma zatrudnienia pozwala na to by pracownik niepełnosprawny wykonywał swoje obowiązki i powierzane zadania w swoim domu a wyniki pracy przesyłał drogą elektroniczną. Otwiera to przed osobami niepełnosprawnymi mnóstwo możliwości.

Rozwój internetu przyczynił się do powstania konieczności wykonywania wielu zadań również przez pracodawców, które z powodzeniem mogą być powierzane pracownikowi z niepełnosprawnością. Ponad to mnóstwo z nich wcale nie wymaga regularnej obecności w biurze, dlatego doskonale wpisują się w warunki pracy zdalnej.

Jakie zawody są najczęściej wykonywane przez osoby niepełnosprawne w formie zdalnej?

 • programista,
 • grafik komputerowy,
 • tłumacz,
 • telemarketer,
 • analityk internetowy,
 • specjalista ds. kontaktów z klientem,
 • specjalista social media,
 • copywriter,
 • architekt,
 • księgowy,
 • rekruter.

Wszystkie z wymienionych mogą być wykonywane w 100% zdalnie, a dodatkową korzyścią dla pracodawcy jest ograniczenie kosztów związanych ze stworzeniem i utrzymaniem stanowiska pracy. Na temat telepracy, jej warunków oraz zalet i wad dla pracodawcy pisaliśmy już na naszym blogu.

Możliwość pracy zdalnej pozwala na podjęcie zatrudnienia przez osobę niepełnosprawną, która może w ten sposób uniknąć barier związanych z codziennym dotarciem do siedziby firmy. Jest to szansa na rozwój zawodowy i pozyskanie źródła dochodu. Pracodawca z kolei nie musi adaptować stanowiska pracy do potrzeb pracownika.

FAQ

Jak zmniejszyć wpłatę do PFRON?

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz zakup towarów lub usług i uzyskanie ulg od podmiotów upoważnionych do ich wystawienia to sposoby na zmniejszenie wpłaty na PFRON.

Jak zredukować wpłatę na PFRON?

Zatrudnienie pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności lub zakup towarów lub usług i uzyskanie ulg we wpłacie PFRON od podmiotów upoważnionych do ich wystawienia to sposoby na zredukowanie wpłaty na PFRON.

Jak obniżyć wpłaty na PFRON?

Obniżenie wpłaty na PFRON jest możliwe poprzez zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz zakup towarów lub usług i otrzymanie odpisu od podmiotów upoważnionych do ich wystawienia.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *