Last Updated on 25 lutego 2020 by Mariusz Tomczak

  • Ważne dla każdej firmy zatrudniającej osoby niepełnosprawne!

  • Wyrok sądu nie zgadza się ze stanowiskiem PFRON.

  • Dowiedz się od kiedy musisz dysponować orzeczeniem o  niepełnosprawności  pracownika.

Czy wiesz kiedy wykazujesz efekt zachęty?
Czy wiesz, od kiedy musisz dysponować orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności nowo zatrudnianego pracownika?

Są to pytania, które zadajesz sobie, gdy zatrudniasz w swoim przedsiębiorstwie nowego niepełnosprawnego pracownika. Sąd w Warszawie właśnie ogłosił wyrok w tej sprawe. Ku zaskoczeniu jego stanowisko jest odmienne od dotychczas wymaganych warunków przez PFRON od pracodawców wykazujących efekt zachęty.

O efekcie zachęty pisaliśmy szerzej w artykule: Jakie warunki muszę spełnić, by móc otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON?

Efekt zachęty co to jest?

Na początek kilka słów wyjaśnienia. Efekt zachęty należy wykazać, kiedy ubiegasz się o pozyskanie dofinansowania na wynagrodzenie dla pracownika z niepełnosprawnością. Ważny jest on od momentu rozpoczęcia pracy niepełnosprawnego pracownika. Nie liczy się data podpisania umowy lecz data rozpoczęcia jego pracy w firmie. Jednak aby pracodawca mógł wykazać efekt zachęty do tej pory musiał zdaniem PFRON dysponować orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności pracownika już w momencie podpisania umowy.

A co w przypadku, kiedy orzeczenie o niepełnosprawności pracownika traci ważność w trakcie trwania jego zatrudnienia? W takiej sytuacji jeśli pracownik nie przedstawi kolejnego orzeczenia to zatrudniony pracownik traci status osoby niepełnosprawnej. Wiąże się to niestety z niemożliwością pozyskania dofinansowania na jego wynagrodzenie. Natomiast po dostarczeniu przez pracownika kolejnego dokumentu poświadczającego istnienie niepełnosprawności i występuje ciągłość od pracodawcy nie jest wymagane ponowne wykazanie efektu zachęty.

Jeśli natomiast z orzeczeń o niepełnosprawności pracownika wynika brak ciągłości, zdaniem funduszu można wnioskować, że niepełnosprawność pracownika powstała w trakcie trwania jego zatrudnienia. Tym samym nie można wykazać efektu zachęty zatrudniając pracownika, u którego niepełnosprawność pojawiła się po podpisaniu z nim umowy o pracę.

Sąd podważa stanowisko PFRON

Czego dotyczy wyrok sądu? Orzeczenie WSA wiąże się z wykazywaniem efektu zachęty przez pracodawcę zatrudniającego osoby niepełnosprawne i z posiadaniem przez niego orzeczenia o niepełnosprawności pracownika.

PFRON domagał się zwrotu środków od firmy, która zatrudniała osoby niepełnosprawne. Zdaniem funduszu firma zatrudniając pracowników podpisała z nimi umowę, jednak w dniu jej podpisania nie dysponowała ich orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Dokumentację poświadczającą niepełnosprawność zatrudnianych pracowników otrzymała kilka dni później, nie spełniając tym samym warunków wymaganych podczas wykazywania efektu zachęty.

Sąd w Warszawie orzekł, że pracodawca ubiegając się o dofinansowanie na wynagrodzenie niepełnosprawnego pracownika wykazując efekt zachęty, nie musi dysponować jego orzeczeniem w dniu podpisania umowy. Oznacza to, że pracownik może przedstawić swoje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kilka dni później np. w dniu rozpoczęcia pracy. Musi natomiast z przedstawionej dokumentacji wynikać, że niepełnosprawność istniała już przed dniem podpisania umowy z pracodawcą.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie twierdzi, że wykazywanie efektu zachęty nie zależy od tego, czy dany pracodawca dysponuje orzeczeniem o niepełnosprawności zatrudnianego pracownika w momencie podpisywania z nim umowy. Zdaniem WSA nie ma żadnych przepisów, potwierdzających stanowisko PFRON.