22 487 12 23 [email protected]

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) czerpie przychody głównie z obowiązkowych miesięcznych wpłat dokonywanych przez pracodawców, którzy zatrudniają minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich przedsiębiorstwie wynosi mniej niż 6%. Dla publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz dla publicznych i niepublicznych żłobków wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 2%. Zakłady Pracy Chronionej (ZPCh) także są zobowiązane do dokonywania wpłat na Fundusz. W tym przypadku wysokość wpłat stanowi 10% środków uzyskanych z tytułu zwolnień podatkowych, które określa ustawa. W 2017 roku przychody PFRON wyniosły 4.912.639 tys. zł, co stanowi 101,79% założonego planu rzeczowo-finansowego.