22 487 12 23 [email protected]

Składka SFWON obniża koszty płacy. Co to oznacza dla pracodawcy?

utworzone przez | 31, 12, 2019 | Wpłata PFRON, Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego

  • Czy wiesz, że od stycznia 2019 r. część składki na fundusz pracy jest przekazywana na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych?

  • Czy wiesz, że nowa składka SFWON nie jest kosztem płacy i należy to uwzględnić w rozliczeniach z PFRON?

Niewielu pracodawców wiedziało o tym, że od stycznia opłacają składkę na nowopowstały Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON). Wydzielona została ze składki na Fundusz Pracy (FP). Wcześniej składka na FP wynosiła 2,45% podstawy wymiaru, natomiast teraz stanowi 2,30% podstawy a składka na SFWON w wysokości 0,15% to jej uzupełnienie. Co najistotniejsze nie należy ona do kosztów płacy pracownika, w związku z tym pojawia się mnóstwo komplikacji dla pracodawców, w tym problemy w rozliczeniach PFRON. Co to oznacza dla pracodawców? O zmianach po utworzeniu Funduszu Solidarnościowego pisaliśmy w artykule Wpłata na Fundusz Solidarnościowy nie jest kosztem płacy. Uważaj na rozliczenia z PFRON.

Składka odprowadzana przez pracodawców od wynagrodzeń wynosi 2,45 proc. Po zmianie składka nadal pobierana jest w tej samej wysokości, z tym że 0,15 proc. trafia bezpośrednio na fundusz solidarnościowy. Dzięki temu pomoc osobom niepełnosprawnym zwiększyła się o ok. 650 mln złotych rocznie.

źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepelnosprawnych

Kto płaci składki SFWON?

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązek opłacania składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) spoczywa na każdym pracodawcy, który płaci składki na Fundusz Pracy na dane osoby.

Składki na SFWON oblicza się razem ze składkami na Fundusz Pracy (2,30%) w wysokości sumy stóp procentowych tych składek, czyli 0,15%+2,30%. Należy je wykazać w łącznej kwocie w polu 01 w bloku VII deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Stopę procentową składki na SFWON zawiera ustawa budżetowa. W 2019r. wynosiła ona 0,15% podstawy jej wymiaru. Składkę na SFWON finansuje płatnik składek. Więcej o zasadach wyliczania składek można przeczytać w publikacji Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych, Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Źródłami finansowania Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych są:

 

  • danina solidarnościowa
  • obowiązkowe składki na Fundusz

Co oznaczają zmiany składkowe Funduszu Pracy i wprowadzenie składki SFWON dla pracodawcy?

Mimo niewielkich zmian procentowych mogą odbić się bardzo dotkliwie. Szczególnie dotyczy to pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych i pobierających z PFRON dofinansowanie na ich wynagrodzenia. Nie wiedząc o zmianach składkowych w celach rozliczeniowych z funduszem, nadal w kosztach płacy uwzględniali składkę na Fundusz Pracy w poprzedniej wysokości, czyli 2,45%. Teraz są zobowiązani do tego by sporządzić korektę INF-D-P uwzględniając jej niższą wysokość i zwrócić nadwyżkę otrzymanego dofinansowania. O tym, jak ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego pisaliśmy w artykule: Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON na wynagrodzenie pracowników niepełnosprawnych?

Pojawiły się problemy dla tych, którzy doliczali składkę SFWON wypełniając pozycję 52 w formularzu INF-D-P czyli miesięcznych informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, wliczając ją do kosztów płacy. W tej sytuacji otrzymali zawyżone dofinansowanie na wynagrodzenia pracowników z PFRON i w związku z tym muszą przede wszystkim skorygować informacje INF-D-P, uwzględniając prawidłową wysokość kosztów płacy a następnie muszą zwrócić zawyżoną kwotę dofinansowania.

Co generuje problemy? Składka FP i składka SFWON są nadal liczone łącznie i wykazywane w deklaracjach DRA do ZUS w jednej rubryce, czyli w tej, która należała do składki na FP.

Koszty płacy a składka SFWON – jakie jest oficjalne stanowisko BON?

W związku z napływem wielu pytań ze strony pracodawców i wątpliwościami, które pojawiły się wraz z utworzeniem nowej składki SFWON i wydzieleniem jej ze składki na Fundusz Pracy Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON wystąpiła do resortu pracy i PFRON o zajęcie stanowiska w sprawie doliczania jej do kosztów płacy.

W odpowiedzi Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 14.05.2019 (BON-I.52312.49.2019.AK) dowiadujemy się, że do kosztów płacy można jedynie zaliczyć składkę FP w wysokości 2,30% podstawy wymiaru. Składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych nie stanowi kosztów płacy.

Swój głos w tej sprawie zajęła wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Edyta Sieradzka:

„Ubolewam, że oficjalną odpowiedź BON w tej sprawie otrzymaliśmy dopiero w maju br. Jednoznacznie wynika z niej, że od stycznia 2019 r. pracodawcy nie mogli doliczyć składki na SFWON w wysokości 0,15 proc. do kosztów płacy wykazywanych na druku INF-D-P w poz. 52. Pocieszeniem jest to, iż ewentualna kwota po korekcie będzie wynosiła kilka złotych i to tylko w przypadku, gdy pracodawca uzyskuje 75 proc. kosztów płacy, a nie maksymalną kwotę dofinansowań. Mam również nadzieję, iż BON wraz z PFRON będą chcieli w tym zakresie przygotować jak najszybciej nowelizację ustawy o rehabilitacji, gdyż dla większości firm rozdzielenie składki na FP i składki na SFWON jest bardzo problematyczne, patrząc na wcześniej dostosowane dla nich programy kadrowo-księgowe”.

Do organizacji OBPON nadal były kierowane pytania ze strony różnych pracodawców, dotyczące konieczności korekty dokumentów w sytuacji, gdy nie uzyskano wyższego dofinansowania z PFRON w przypadku wynagrodzenia za grudzień wypłacanego w styczniu.

Jak wynika z odpowiedzi BON z 05.07.2019 (BON-I.52312.123.2019.AK) w tej sytuacji również konieczna jest korekta informacji INF-D-P, natomiast korekta wniosków Wn-D czyli wniosku o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych, jest zależna od tego, czy w wyniku korekty INF-D-P okaże się, że doszło do nadpłaty tego dofinansowania.

Wspieramy firmy w:
et|arrow_carrot-right_alt|

Zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych

et|arrow_carrot-right_alt|

Obniżaniu kosztów płac

et|arrow_carrot-right_alt|

Zmniejszeniu kosztów działalności

et|arrow_carrot-right_alt|

Redukcji obciążeń PFRON

et|arrow_carrot-right_alt|

Poprawie wyniku finansowego

Zadzwoń i przekonaj się jak możemy pomóc Twojej firmie
et|icon_phone|

22 487 12 23

Praca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
et|icon_mail|
Wcześniejsze nasze porady

Adsense