Last Updated on 25 lutego 2020 by Mariusz Tomczak

Odpowiedzialność społeczna biznesu to pojęcie ogólnie określające podejmowanie, względnie unikanie przez przedsiębiorstwo decyzji prowadzących do rozwiązywania lub powstawania ważnych problemów społecznych, nawet w przypadku gdy dzieje się to kosztem utraty zysku przez przedsiębiorstwo. Firmy odpowiedzialne społecznie mają na względzie także takie wartości jak ochrona środowiska, dobro pracownika czy lokalnej społeczności. Analogicznie pojęcie odpowiedzialności społecznej można przenieść na państwo i jego instytucje w kontekście przedsiębiorstw zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. W tym przypadku odpowiedzialność dotyczy takich obszarów działań jak promocja, wspieranie, finansowanie i ochrona miejsc pracy osób niepełnosprawnych. Zdaniem organizacji pracodawców osób niepełnosprawnych i samych przedsiębiorców niektóre przepisy regulujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych są zbyt restrykcyjne i stawiają pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na gorszej pozycji. W ten sposób utrudniają przedsiębiorcom prowadzenie działalności i zniechęcają ich do korzystania z ustawowych instrumentów wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych, czasami też prowadzą do upadku lub likwidacji zakładów chronionych. Przykładem jest przepis dotyczący spóźnienia pracodawcy w dokonaniu opłaty ZUS lub PiT4, czego efektem jest konieczność zwrotu przyznanych przez PFRON dofinansowań. Obecnie Zarząd PFRON ani Minister Pracy nie mają możliwości zmiany decyzji o cofnięciu dotacji nawet w przypadku gdy chodzi o ważny interes społeczny, jakim byłaby np. likwidacja zakładu i utrata miejsc pracy pracujących w nim osób niepełnosprawnych. Problemem są także różnice w przepisach dotyczących pracodawców zatrudniających najciężej poszkodowane osoby niepełnosprawne oraz inne grupy pracodawców.