150 zł miesięcznie. Nowe świadczenie dla niepełnosprawnych w Toruniu

utworzone przez | 15, 02, 2023 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Rada Miasta Toruń podjęła uchwałę o realizacji nowego świadczenia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością. Od 01.01.2023 roku osoby niepełnosprawne, zamieszkujące w gminie Toruń mają możliwość składania wniosków o dodatkowe świadczenie dla niepełnosprawnych w wysokości 150 zł.

Do składania wniosków uprawnione są osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności.  Co zatem zrobić, aby otrzymać nowe świadczenie? Jaka jest procedura i jakie dokumenty trzeba dołączyć? O tym, m.in. będzie ten informator. Adresaci świadczenia dla niepełnosprawnych – komu przysługuje świadczenie?

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Toruń,  nowe świadczenie przysługuje osobom:

 • posiadającym odpowiednie miejsce zamieszkania,
 • legitymującym się aktualnym orzeczeniem,
 • pobierającym świadczenie uzupełniające.

Miejsce zamieszkania wnioskującego o dodatek 150 zł

Warunkiem koniecznym, do uzyskania nowego świadczenia, jest zamieszkiwanie przez osobę niepełnosprawną w gminie Toruń. Wnioski złożone przez osoby, spoza terenu gminy Toruń nie będą brane pod uwagę.  

Orzeczenie o niepełnosprawności — jaki stopień uprawnia do świadczenia?

Osoby wnioskujące powinny posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności: w stopniu znacznym, o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji. Do adresatów należą również osoby zaliczone do I stopnia inwalidów  lub niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Osoby pobierające dodatek uzupełniający a świadczenie dla niepełnosprawnych w Toruniu

Kolejnym wymogiem, aby otrzymać świadczenie, jest posiadanie prawa do pobierania dodatku uzupełniającego zgodnego z Ustawą z dnia 31 lipca 2019 roku o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (dz. U. z 2022r. poz. 1006 i poz. 1692) lub prawo do zasiłku stałego, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dz. U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.)

świadczenie dla niepełnosprawnych
Nowe świadczenie dla niepełnosprawnych w Toruniu.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o świadczenie dla niepełnosprawnych

Aby wniosek został poprawnie złożony i przyjęty do weryfikacji, należy dołączyć do niego dokumenty takie jak:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności. Do wniosku trzeba dołączyć kserokopię dokumentu. Należy pamiętać, że musi on być aktualny.
 • Decyzja o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Kolejnym załącznikiem powinna być kserokopia decyzji o przyznaniu świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 zł lub kserokopia decyzji zasiłku stałego.
 • Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Takim dokumentem będzie pierwsza strona zeznania podatkowego za rok poprzedni, w którym ustala się prawo do świadczenia, posiadająca podpis Urzędu Skarbowego w Toruniu lub nr identyfikacyjny UPO. Może to też być inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie gminy Toruń.
 • Upoważnienie osoby dorosłej niepełnosprawnej posiadającej prawo do zasiłku. Załącznik dotyczy osób niemogących samodzielnie dopełnić formalności. Należy wówczas dołączyć do wniosku kopię oświadczenia uprawniającego do działania w imieniu osoby dorosłej niepełnosprawnej, posiadającej prawo do świadczenia.
 • Dokumenty uprawniające do przebywania na terenie Polski. W przypadku cudzoziemców wnioskodawca winien dołączyć do wniosku kopię dokumentu uprawniającego go do pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
orzeczenie o niepełnosprawności na stronie https://mywspieramy.org
Orzeczenie o niepełnosprawności.

Procedura – jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie dla niepełnosprawnych?

Realizacją świadczenia dla dorosłych osób niepełnosprawnych zajmuje się Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie. Znajduje się ono przy ulicy Batorego 38/40 w Toruniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (56) 611 79 99 lub adresem e-mail: sekretariat@tcsr.torun.pl.

 • Skąd pobrać wniosek o dodatek 150 zł?

Wioski można pobrać osobiście w siedzibie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie lub poprzez stronę internetową www.tcsr.torun.pl

 • Elektroniczna forma składania wniosku o świadczenie dla niepełnosprawnych.

Wnioski można składać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie. Wypełnione i zeskanowane dokumenty wraz z załącznikami, należy wysłać do podmiotu publicznego przez platformę ePUAP o numerze skrzynki  /TCSR/SkrytkaESP.

 • Osobista forma składania wniosku o dodatek 150 zł w Toruniu.

Wypełnione dokumenty wraz z załącznikami możemy również złożyć osobiście w siedzibie urzędu, pod adresem: Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie, 87-100 Toruń, ul. Batorego 38/40.

Terminy składania wniosków o świadczenie dla niepełnosprawnych

Należy pamiętać, iż ważną kwestią składania wniosków jest ich terminowość. Wnioski można składać od stycznia do listopada 2023 roku.

 • Wnioski złożone między 01.01.2023 a 28.02.2023

Skutkują decyzją o wypłacie od początku roku. Oznacza to, że jeżeli wniosek zostanie złożony do dnia 28 lutego 2023 r., świadczenie zostanie naliczone od dnia 01 stycznia 2023 r.

 • Wnioski złożone od 01.03.2023 do 30.11.2023

W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 01 marca 2023 r. do 30 listopada 2023 r., świadczenie będzie naliczane od daty złożenia wniosku. Oznacza to, że roczna kwota dodatku będzie mniejsza dla tych, którzy będą wnioskować w terminach późniejszych.

Wysokość świadczenia

Wysokość nowego świadczenia dla dorosłej osoby niepełnosprawnej w roku 2023 wynosi 150 zł. Wypłacane ono będzie każdego bieżącego miesiąca, do dnia 31.12.2023 roku lub do momentu utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności, lub orzeczenia jemu równoważnemu.

Jednocześnie, jeśli ważność straci decyzja o zasiłku stałym lub świadczeniu uzupełniającym, nowe świadczenie dla dorosłych osób niepełnosprawnych również straci prawo wykonalności.

150 złotych
150 złotych co miesiąc dla niepełnosprawnych w Toruniu.

Informacja prawna nt. świadczenia dla niepełnosprawnych w Toruniu

Aby zdecydować się na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia dla dorosłej osoby niepełnosprawnej,  należy zapoznać  się z podstawowymi zagadnieniami prawnymi.

 • Wykonawca świadczenia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością – organem wykonawczym, odpowiedzialnym za wypłacanie nowego świadczenia jest Prezydent Miasta Toruń.
 • Decyzja o przyznaniu świadczenia – decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia dla dorosłej osoby niepełnosprawnej wydawana jest w postaci decyzji administracyjnej.
 • Podstawa prawna – uchwała nr 993/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. – “Wprowadzenia świadczenia pieniężnego dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym” zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.2328)

Podsumowanie

Od 01.01.2023 r. w Toruniu istnieje możliwość składania wniosków o nowe świadczenie dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Wysokość świadczenia wynosi 150 zł. Osoby ubiegające się o to dofinansowanie muszą zamieszkiwać na terenie gminy Toruń. Jednocześnie legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub jemu równoważnym oraz posiadać decyzję o przyznaniu świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 zł, lub decyzję o zasiłku stałym. Pomoc finansowa dla niepełnosprawnych realizowana jest przez Toruńskie Centrum Świadczeń Rodziny.

Wszystkie osoby spełniające kryteria, powinny się spieszyć i złożyć wniosek do 28 lutego 2023 roku, aby otrzymać dodatek za każdy miesiąc tego roku. Wnioski złożone później będą skutkować wypłatą świadczenia zgodnie z ich datą.


Nowy program wsparcia niepełnosprawnych w Toruniu.
0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *