22 487 12 23 [email protected]

Oddziały spółek i pozostałe jednostki organizacyjne będące częścią składową innych podmiotów będą mogły być uprawnione do otrzymania ulg we wpłatach na PFRON. Warunkiem będzie ujawnienie ich danych na fakturze oraz spełnienie pozostałych przesłanek warunkujących otrzymanie ulg. Zmiana przepisów związana jest z przyjętym przez Radę Ministrów projektem ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji ustawy jest doprecyzowanie wątpliwych kwestii dotyczących przyznawania ulg, w tym sposobów wypełniania formularzy INF-U i wykazywania danych oddziałów na fakturach, gdyż do tej pory oddziały nie mogły być wymieniane na fakturze, a co za tym idzie były wyłączone z kręgu potencjalnych beneficjentów ulg.