22 487 12 23 [email protected]

Obniżenie wpłaty PFRON. Jak uzyskać ulgę we wpłatach na PFRON?

utworzone przez | 7, 05, 2018 | Ulgi i odpisy PFRON

Obowiązkowe wpłaty na PFRON dotyczą wielu dużych przedsiębiorstw. Istnieją jednak firmy, które umożliwiają sowim kontrahentom obniżenie wpłaty na PFRON. Aby przekazać ulgę we wpłatach na PFRON ważny jest odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi oraz miesiąc zaliczenia przychodu. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo w jednym miesiącu posiadało określony wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, w kolejnym zaś go utraciło, to może udzielić ulgi kontrahentowi w przypadku, gdy przychód z tej transakcji był zaliczony do pierwszego miesiąca. W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa o rehabilitacji) w celu wyliczenia kwoty obniżenia wpłaty brane jest pod uwagę zatrudnienie za miesiąc, do którego zaliczono przychód z tytułu kooperacji.

Warunki udzielania ulgi zawarte są także w objaśnieniach do formularza INF-U, który wypełniany jest przy udzielaniu ulgi. Termin płatności za fakturę jest w tym przypadku nieistotny. Pozostaje jednak ważny dla pracodawcy, który stara się o obniżenie wpłat na PFRON, gdyż terminowe uregulowanie należności za zakup jest jednym z warunków udzielenia obniżenia we wpłatach.

Zacznijmy jednak od początku. W artykule opisujemy:

 • Dla kogo wpłata na PFRON jest obowiązkowa?
 • Kto może udzielić ulgę we wpłatach na PFRON i jak z niej skorzystać?
Czym jest PFRON? Zobacz nasz wpis opisujący tę instytucję: PFRON. Co się kryje pod tą tajemniczą nazwą?

Kto ma obowiązek wpłat na PFRON?

Wpłatę na PFRON dokonują firmy, w których zatrudnionych jest co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiągają wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%.

Wyjątek stanowią poniżej wymienione placówki, które osiągnęły 2% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wówczas są zostają zwolnione z wpłaty na fundusz. Należą do nich:

 • publiczne i niepubliczne uczelnie wyższe,
 • szkoły,
 • publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego np. punkty przedszkolne czy kluby dziecięce,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • placówki terapeutyczne,
 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne,
 • zakłady resocjalizacyjne,
 • publiczne i niepubliczne żłobki.

Obowiązek wpłaty PFRON nie dotyczy także pracodawców, u których stan zatrudnienia w firmie nie przekracza 25 etatów. Ponadto zwolnieni z opłacania składki na fundusz są:

 • pracodawcy którzy przy zatrudnieniu co najmniej 25 etatów osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%,
 • pracodawcy prowadzący działalność będącą w likwidacji lub co do których ogłoszono upadłość,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi np. domy pomocy społecznej, hospicja lub zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • placówki dyplomatyczne, urzędy konsularne, przedstawicielstwa i misje zagraniczne.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 Ustawy, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do:

 1. znacznego stopnia niepełnosprawności lub
 2. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych w wysokości co najmniej 30%, zwanego „sprzedającym”.

Wpłata na PFRON, jak ją obliczyć?

Wysokość wpłaty na PFRON stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym stanem ich zatrudnienia. Oblicza i wpłaca się ją każdego miesiąca, dlatego może stanowić pewne obciążenie finansowe dla przedsiębiorstwa. Zwłaszcza, jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia wiele osób, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest na niskim poziomie. Dokładną wysokość wpłaty można wyliczyć używając także dedykowanego temu kalkulatora.

Istnieją jednak sposoby na obniżenie lub całkowite zlikwidowanie wpłaty PFRON. Jednym z nich jest uzyskanie ulgi od uprawnionego do tego kontrahenta, innym rekrutacja osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych obniża wpłatę na rzecz funduszu a nawet całkowicie ją eliminuje. Ponadto taki pracodawca zyskuje prawo do otrzymania dofinansowania wynagrodzeń. W związku z tym może okazać się to korzystnym rozwiązaniem nie tylko pod względem ekonomicznym, ale również społecznym i wizerunkowym. Osoby niepełnosprawne to często wartościowi i zmotywowani pracownicy, dlatego warto wziąć pod uwagę ich kandydaturę podczas procesu rekrutacji na określone stanowisko pracy.

Z roku na rok sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy poprawia się. Pracodawcy coraz częściej są zainteresowani zatrudnieniem osób z dysfunkcjami, doceniają ich lojalność i zaangażowanie w powierzane obowiązki. Wzrasta też aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych.

„Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych (w wieku produkcyjnym) w 2018 roku wynosił 28,3 proc., wskaźnik zatrudnienia wyniósł 26,2 proc., a stopa bezrobocia – 7 proc.”

Dorota Habich
Wiceprezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pozytywnie o zmianach w aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych i wzroście poziomu zatrudnienia pracowników z orzeczeniem wypowiedział się także sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krzysztof Michałkiewicz:

„Dobra wiadomość jest taka, że pozytywne zmiany w aktywności ekonomicznej osób niepełnosprawnych, które notowaliśmy w 2017 roku, obserwowaliśmy również w ubiegłym roku. Zarówno wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, jak i wskaźnik zatrudnienia osiągnęły wartości dotychczas nienotowane.”

Krzysztof Michałkiewicz,
sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Źródło: gov.pl, Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Podmioty uprawnione do udzielania ulg we wpłatach na PFRON. Jak uzyskać odpis PFRON?

Jeżeli pracodawca nie zatrudnia pracowników niepełnosprawnych również ma możliwość obniżenia swojej wpłaty do PFRON korzystając z usług innych firm, które osiągają wysoki wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W ten sposób firma ma możliwość pozyskania dodatkowych pracowników np. do ochrony czy sprzątania.

Przedsiębiorstwa, które posiadają prawo do udzielania ulg PFRON innym pracodawcom muszą spełnić określone warunki. Obowiązkowo muszą zatrudniać co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągać 30% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, który wynika ze schorzeń specjalnych: całościowe zaburzenia rozwoju, choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, epilepsja oraz osoby niewidome.

Ważne jest to, że potwierdzenie schorzeń specjalnych odbywa się na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności danego pracownika, a nie jedynie zaświadczenia od lekarza. Brane pod uwagę są symbole przyczyny niepełnosprawności, które zostały zawarte w orzeczeniu.

Szczegółowo na temat schorzeń specjalnych pisaliśmy w artykule: Co to są schorzenia specjalne i schorzenia szczególne PFRON?

Dane statystyczne wskazują, że w marcu 2019r. firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON na polskim rynku było 541. Obniżyły one wpłaty pracodawcom na kwotę 64.461.664,21 zł. W maju 2019 r. było to 550 firm i udzieliło obniżenia na kwotę 65.252.048,47 zł. Wrzesień 2019 r. to 545 firm a kwota obniżenia wyniosła 64.095.971,91 zł. Natomiast w grudniu 2019 liczba firm wyniosła 545 a kwota obniżenia to 59.987.641,82 zł.

Informacje dotyczące poprzednich lat wskazują, że liczba firm udzielających ulgi pracodawcom nie zmienia się w znaczący sposób. Są to dane na podstawie złożonych deklaracji DEK-I-U do PFRON i można znaleźć je na stronie internetowej funduszu.

Ulgi PFRON, artykuł w Gazecie Rzeczpospolita

Obniżenie wpłaty PFRON. Jak uzyskać ulgę we wpłatach na PFRON? 3

Obniżenie wpłaty PFRON. Jak skorzystać z ulgi?

Pracodawca, który dokonuje tzw. „kar” na PFRON może liczyć na obniżenie wpłaty PFRON, jeśli zdecyduje się na zakup towarów lub usług (z wyłączeniem handlu) oferowanych przez podmiot uprawniony do udzielania ulg. Sprzedający z tytułu dokonanej transakcji wystawia swojemu nabywcy informację o kwocie przysługującego obniżenia wpłat na PFRON na formularzu INF-U. Usługodawca ma również obowiązek przekazywać swojemu kontrahentowi raz w roku informację o:

 • zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłaty PFRON,
 • możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat,
 • możliwości odwołania oświadczenia o złożonej wcześniej rezygnacji.

Oznacza to, że decyzja czy pracodawca kupujący usługi od podmiotu uprawnionego chce otrzymywać informację o kwocie obniżenia wpłaty i będzie korzystać z ulgi PFRON stoi po jego stronie. Zostaje poinformowany o przysługujących mu ulgach i może złożyć rezygnację lub w każdej chwili odwołać ją. Jeśli po otrzymaniu informacji nie odpowie w ciągu 7 dni, usługodawca ma obowiązek wystawiania informacji o kwocie obniżenia po każdej terminowo opłaconej fakturze.

Kwota obniżenia nie może być wyższa niż 50% kwoty należności za zakup

Jaka jest wysokość ulgi we wpłatach na PFRON?

Wysokość otrzymanej ulgi stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem i wskaźnika udziału przychodów. Całkowita jej wysokość nie może przekroczyć 50% kwoty netto przedstawionej na fakturze. Natomiast jednorazowo pracodawca może obniżyć swoją miesięczną wpłatę PFRON do 50% jej wysokości w danym miesiącu a pozostałą część ulgi może wykorzystać w ciągu 6 miesięcy licząc od daty wystawienia informacji o kwocie obniżenia.

W celu obniżenia wpłaty PFRON powinien wykonać następujące czynności:

 • udokumentować zakup usługi od podmiotu uprawnionego na podstawie faktury,
 • terminowo opłacić należności za zakupione towary lub usługi,
 • udokumentować uzyskaną ulgę na podstawie informacji o kwocie obniżenia wpłaty (INF-U).

Obniżenie wpłat na Fundusz. Art 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Obniżenie wpłaty PFRON. Jak uzyskać ulgę we wpłatach na PFRON? 4

Redukcja wpłaty PFRON . Co należy zrobić, by otrzymać lub zrezygnować z informacji o kwocie obniżenia wpłaty PFRON?

Przedsiębiorstwo, które jest uprawnione do wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłaty PFRON i udzielania ulg innym pracodawcom musi wraz z rozpoczęciem nowego roku wysłać do swoich klientów nową informację na temat zasad nabywania i korzystania z obniżenia wpłat. Jest to istotne z tego powodu, gdyż są do tego zobowiązani nawet, jeśli kontrahent w poprzednim roku wysłał swoje oświadczenie i określił czy chce otrzymywać informację o kwocie obniżenia i czy będzie korzystał z ulgi. W kolejnym roku to oświadczenie traci swoją ważność i należy je ponowić. W przeciwnym razie usługodawca ma obowiązek do czasu otrzymania oświadczenia o rezygnacji wysyłać każdemu swojemu klientowi, który terminowo opłacił fakturę, wysyłać informację INF-U.

Nie wszyscy klienci firm udzielających odpisy PFRON są zainteresowani otrzymywaniem informacji o przysługującej im uldze. Niektórzy z nich to osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 25 pracowników i nie dotyczy ich wpłata PFRON. Dlatego złożenie przez nich oświadczenia o rezygnacji jest ogromnym ułatwieniem dla firm udzielających ulgi. Co to oznacza w praktyce?

Pisma, które zostały wysłane np. w 2019 r. nawet jeśli miało to miejsce w grudniu czy listopadzie w kolejnym roku nie są już ważne. Podobnie wygląda ze złożonymi przez klientów oświadczeniami. Z tego powodu usługodawcy powinni jak najszybciej, najlepiej wraz z pierwszą fakturą wysłać nową informację o zasadach nabywania i korzystania z ulg oraz o możliwości rezygnacji. Niestety nie oznacza to jeszcze, że nie muszą wysyłać INF-U. Zgodnie z przepisami mogą tego zaprzestać dopiero wówczas, gdy otrzymają oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania ulg na PFRON. Oznacza to, że jeśli kontrahent nie odeśle takiego oświadczenia, to podmiot uprawniony jest zobowiązany przesłać mu informację o kwocie obniżenia wpłaty przy każdej terminowo opłaconej fakturze.

Formalności związane z wywiązywaniem się z tych obowiązków mogą okazać się dla sprzedającego czasem kłopotliwe i mogą spotkać się z różnymi nieprzyjemnymi sytuacjami. Wysyłanie informacji o zasadach nabywania i korzystania z ulgi i proszenie o odesłanie oświadczenia o rezygnacji jeśli nie są zainteresowani obniżeniem wpłaty PFRON nie zawsze kończy się pisemną odpowiedzią ze strony klientów. Niestety zdarza się, że nie odsyłają takich oświadczeń, a w takim przypadku firma musi im wysyłać informację o kwocie obniżenia, nawet jeśli nie mają zamiaru korzystać z ulgi. Dlatego odsyłanie oświadczeń jest tak ważne i ułatwia pracę przedsiębiorstwa eliminując tym samym zbędne dla nich formalności.

Ulgi z PFRON decydują o wygraniu przetargów publicznych

FAQ

Kto udziela ulg we wpłatach na PFRON?

Przedsiębiorstwa, które posiadają prawo do udzielania ulg PFRON innym pracodawcom muszą spełnić określone warunki. Obowiązkowo muszą zatrudniać co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągać 30% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
1) ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 2) lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, który wynika ze schorzeń specjalnych: całościowe zaburzenia rozwoju, choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, epilepsja oraz osoby niewidome.

Ile wynosi wpłata na PFRON?

Wysokość wpłaty na PFRON stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym stanem ich zatrudnienia.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *