22 487 12 23 [email protected]

Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W tym celu muszą spełniać warunki określone w art. 26 a-c ustawy o ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. brak zaległości pracodawcy w dokonywaniu wpłat na PFRON w kwocie powyżej 100 zł, terminowe wypłacanie wynagrodzeń (w formie bezgotówkowej) pracownikom przed dniem złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania, zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 25 osób w oparciu o umowę o prace na poziomie co najmniej 6%, spełnienie warunku efektu zachęty, posiadanie dobrej sytuacji ekonomicznej, terminowe i całkowite regulowanie składek na ubezpieczenia społeczne (maksymalne opóźnienie może wynosić 14 dni). Fundusz może przyznać środki jedynie tym podmiotom, które spełniają określone w przepisach warunki. W tym celu przeprowadza kontrole, w których sprawdza czy pracodawca jest w pełni uprawniony do otrzymania dofinansowania.