Last Updated on 25 lutego 2020 by Mariusz Tomczak

  • Chcesz zatrudnić osobę niepełnosprawną?

  • Nie wiesz jak przystosować stanowisko pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika?

  • Czujesz, że potrzebujesz w tym zakresie wsparcia eksperta?

PFRON tworzy nowy projekt wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Dowiedz się z jakiej pomocy będziesz mógł skorzystać.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy postanowił stworzyć instytucjonalny system wsparcia dla pracodawców i ich przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne. Skorzystać z pomocy będą mogli również ci, którzy dopiero planują zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami  i są na etapie tworzenia odpowiednich warunków pracy do ich potrzeb.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych rośnie. Skąd wziął się pomysł PFRON na nową formę wsparcia dla pracodawców?

Jak czytamy na stronie PFRON, mimo iż od trzech lat stale wzrasta poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy i pomocne są w tym celowe programy wsparcia realizowane przez fundusz, to nadal istnieje potrzeba działań wspomagających ten proces, za równo dla pracodawców jak i samych osób niepełnosprawnych. Kompleksowy model wsparcia jest odpowiedzią właśnie na te potrzeby.

Pierwsze kroki i cel nowego projektu PFRON

Projekt: „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” już ruszył. W dniach 19-20.02.2019 odbyły się pierwsze dwudniowe warsztaty informacyjne dla pracodawców. Podczas nich przedstawiciele PFRON i CIOP prezentowali założenia modelu wsparcia. Przedstawiali formy działań realizowane w ramach projektu, a także opowiadali o nowoczesnych technologiach, które ułatwiają pracę osobą niepełnosprawnym.
Jaki jest cel projektu? Projekt ma na celu poprawę warunków pracy niepełnosprawnych pracowników oraz stworzenie nowej formy wsparcia dla pracodawców, którzy zamierzają zatrudnić osoby z niepełnosprawnością. Jest to stworzenie zestawu technik i metod niezbędnych do optymalnego środowiska pracy niepełnosprawnych i upowszechnienie tych zasad wśród pracodawców na obszarze całego kraju.

Jaki jest budżet PFRON na nową formę wsparcia zatrudniania osób z niepełnosprawnością?

Projekt: „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” jest współfinansowany z środków PFRON oraz z środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Łączna suma środków przeznaczonych na nową formę wsparcia wynosi: 4.489.422 zł, w tym środki PFRON to 1.154.353,75 zł.

Jakie rozwiązania dla pracodawców przyniesie realizowany projekt?

W ramach realizacji projektu i stworzonego modelu wsparcia zostanie opracowany dokument strategiczny: „Mapa drogowa wsparcia Osób Niepełnosprawnych w środowisku pracy” a także narzędzia operacyjne wspomagające pracodawców w stworzeniu odpowiedniego środowiska pracy osób niepełnosprawnych. Będą to:

  • 4 poradniki na temat dostosowania środowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową i intelektualną.
    – Interaktywne, mobilne narzędzie do oceny możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.
  • 4 warianty wirtualnego biura dla osób z niepełnosprawnościami w zależności od rodzaju niepełnosprawności.
  • Interaktywny program wykorzystujący techniki VR do tworzenia optymalnego środowiska pracy biurowej, najczęściej występującej w adm. Publicznej, a także najbardziej dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami.

    Jak widać są to konkretne i szczegółowe narzędzia dokładnie opisujące warunki pracy dla pracowników z niepełnosprawnością. Stworzone podręczniki i programy będzie to miejsce, w którym każdy pracodawca znajdzie odpowiedź na wszelkie pojawiające się pytania przy dostosowaniu stanowisk i warunków pracy dla osób niepełnosprawnych.

Na czym polega i jak przebiegać będzie kompleksowy model wsparcia pracodawców?

W ramach projektu i modelu wsparcia odbywać się będą cyklicznie warsztaty dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić lub już zatrudniają osoby z niepełnosprawnością. Celem tych spotkań, jak podkreśla prezes PFRON Marlena Maląg jest zwiększenie skuteczności wszelkich działań funduszu na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wspomina także o dyżurach, na których będzie możliwość uzyskania od ekspertów PFRON informacji na temat dokładnego wyliczenia ulg i refundacji. Pracodawcy, którzy zamierzają zatrudnić osoby niepełnosprawne będą mogli również skonsultować się w zakresie dostosowania stanowiska pracy do ich potrzeb. Miejscem odbywania dyżurów są wojewódzkie odziały PFRON. Bardzo ważne jest to, że zostanie stworzona i wdrożona sieć wsparcia instytucjonalnego.

W przygotowaniu i realizacji projektu swój udział, poza PFRON i CIOP, mają także:

Projekt: „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” jest realizowany od 01.02.2018 i potrwa do 31.01.2020. W tym czasie zorganizowane zostanie 16 konferencji upowszechniających kompleksowy model wsparcia oraz zostanie stworzona sieć podmiotów zaangażowanych we wspomaganie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.