Pomoc PFRON dla firm oraz osób niepełnosprawnych

utworzone przez | 30, 08, 2019 | Porady dla osób niepełnosprawnych, Wpłaty na PFRON, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych i pracodawców dotyczy wielu obszarów. W sytuacjach kryzysowych fundusz może podjąć także dodatkowe działania, by wesprzeć potrzebujących.

Przekonała się o tym firma Opak, która w 2019r. zmagała się z pożarem zakładu i dotkliwymi jego konsekwencjami. Firma Opak w Szczecinku jest jednym z potentatów na rynku opakowań w Polsce. Zajmuje się produkcją opakowań papierowych i tekturowych oraz dystrybucją specjalistycznych maszyn wykorzystywanych w produkcji opakowań. W 2018 r. wyprodukowała ok. 5 mln m2 kartonu. Jest jednym z większych pracodawców działających na terenie Szczecinka i dodatkowo też zatrudniającym pracowników niepełnosprawnych. Opak to firma rodzinna, działająca od 1991r. i do niedawna zatrudniała ok. 250 pracowników, w tym znaczna część to pracownicy niepełnosprawni. Niestety niespodziewany pożar z 12.08.2019r. spowodował ogromne straty dla przedsiębiorstwa. Dalsze istnienie firmy stanęło pod znakiem zapytania. Pojawiły się pytania: co dalej z zakładem? Jaką pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych i pracodawców przyzna fundusz?


Co z pracownikami niepełnosprawnymi po pożarze w firmie Opak?

Pożar miał miejsce w hali przemysłowej przy ulicy Harcerskiej w Szczecinku. Na tym terenie działały dwie firmy, które zatrudniały ponad 100 pracowników niepełnosprawnych. Firma Opak w ostatnim czasie zatrudniała 47 pracowników niepełnosprawnych, natomiast w spółce Lopak aż 78 osób w całej kadrze stanowiły osoby z orzeczeniem. Obie firmy regularnie otrzymywały pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych (PFRON) w formie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

W zaistniałej i bardzo trudnej sytuacji miało na uwadze także dalsze losy zatrudnionych tam pracowników. Firma była związana ze swoją kadrą pracowniczą i nie chciała pozostawić jej bez środków do życia, tym bardziej, że część załogi to wieloletni pracownicy. W szczególności firma troszczyła się o pracowników niepełnosprawnych. Zaraz po pożarze rozpoczęto rozmowy w sprawie nowych ofert pracy. Jak podaje PFRON, zgłosiło się ponad 15 pracodawców, którzy zaoferowali swoją pomoc i zapewnili, że gwarantują 200 miejsc pracy dla pracowników firmy Opak na terenie województwa zachodniopomorskiego. Właściciel firmy, Leopold Pączka zadecydował o odbudowie swojego zakładu i wznowieniu działalności. W pierwszej kolejności mieli zadecydowano o pozostawieniu pracowników niepełnosprawnych.

„Myślę, że to nastąpi. Na tyle, ile będę miał sił. W momencie, kiedy widziałem, jak to wszystko płonie, byłem załamany. Ale na drugi dzień otrząsnąłem się. Otworzył mi się umysł i postanowiłem to wszystko zaplanować tak, aby móc to zacząć od nowa. Poparli mnie moi bliscy. Chcemy to stworzyć od nowa.”

Leopold Pączka, właściciel OPAK sp.j
Źródło: szczecinek.info

Spotkanie z pracownikami Opak

Nowa praca dla niepełnosprawnych w Szczecinku i okolicach

Jakie przedsiębiorstwa zaoferowały miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych? Deklarację złożyły firmy różnych branż. Są to:

 • Meble Negro z Czarne,
 • Laborum, Kadry Elda w Szczecinku,
 • Grupa zakładów Kronospan w Szczecinku,
 • Tvilum w Szczecinku,
 • Smak Pomorski w Szczecinku,
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Juchowie,
 • Timex w Szczecinku,
 • Rimaster w Bornem Sulinowie,
 • Grochmed w Szczecinku,
 • WZ Eurokopert w Szczecinku,
 • Kaszmir w Szczecinku,
 • Jantar w Szczecinku,
 • Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
 • Asgraf w Dalęcinie,
 • MPS w Koszalinie,
 • Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Stargardzie,
 • Profil w Szczecinku,
 • Plastrol w Lotyniu.

Uruchomione zostało poradnictwo prawne i psychologiczne, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku wraz z oddziałem PFRON. Do udzielania pomocy został zaangażowany również Ośrodek Pomocy Społecznej i lokalny inspektorat ZUS.

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych i pracodawców

Dofinansowania do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych to jedna z wielu form wsparcia, jakie udziela Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W wyjątkowych sytuacjach, takich jak np. pożar zakładu Opak, fundusz może podjąć dodatkowe kroki, by pomóc pracodawcy i zatrudnionym tam pracownikom.

W tym przypadku przedsiębiorstwo zatrudniające osoby z niepełnosprawnością mogło również liczyć na dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętego kredytu bankowego, a także zwrot kosztów budowy lub przebudowy związane z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, wydatków transportowych i administracyjnych. Ponadto PFRON podjął rozmowy z lokalnymi instytucjami, PCPR i PUP w Szczecinku w celu zorganizowania giełdy pracy. Przedsięwzięcie było dedykowane pracownikom zagrożonym utratą pracy po pożarze firmy Opak, w szczególności osobom niepełnosprawnym, dla których znalezienie nowego zatrudnienia zazwyczaj jest trudniejsze.

Formy wsparcia finansowego udzielane przez PFRON dotyczą również otwartego rynku pracy i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, pomocy zakładom chronionym czy indywidualnym osobom z orzeczeniem. Dofinansowanie do kredytu mogą uzyskać przykładowo osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą albo dzierżawione gospodarstwo rolne. Wnioski mogą składać przez system online SOW.

Zaangażowanie funduszu w sprawy firmy Opak i troskę o dalszą aktywność zawodową pracowników niepełnosprawnych potwierdzają słowa ówczesnej prezes PFRON Marleny Maląg:

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o pożarze fabryki w Szczecinku, która zatrudniała osoby niepełnosprawne. Dla tych osób praca jest niezwykle ważną formą rehabilitacji, dzięki której mogą oni aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym. Wierzymy, że z pomocą wielu podmiotów możliwe będzie jak największe wsparcie i kontynuacja zawodowego rozwoju osób niepełnosprawnych, które będą pragnęły podjąć dalszą aktywność. Nasz oddział w Szczecinie już podjął działania, aby ta aktywność mogła zostać utrzymana. Skontaktowaliśmy się m.in. z PCPR i PUP w Szczecinku w sprawie targów pracy w przyszłym tygodniu, podczas których zwrócimy szczególną uwagę na potrzeby zawodowe osób niepełnosprawnych. Na Targach będą obecni przedstawiciele PFRON. Mam też nową informację od dyrekcji naszego oddziału, że 15 pracodawców zaproponowało w sumie ok. 200 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w woj. zachodniopomorskim. Podjęliśmy też rozmowy z ROPS-em w Szczecinie w celu wsparcia merytorycznego przy rozszerzaniu programu „Asystent pracodawcy”. To ważne wiadomości, które pokazują, jak dobra może być współpraca wielu podmiotów.

Marlena Maląg
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej 11.2019 – nadal
Prezes PFRON 12.2018 – 11.2019
źródło: TVP Info

W 2019 r. PFRON na dofinansowania dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych przeznaczył ok. 3,4 mld zł. Na terenie województwa zachodniopomorskiego istnieje 16 zakładów pracy chronionej, w których znalazło swoje zatrudnienie około 1,5 tys. osób niepełnosprawnych. Od początku 2020 fundusz na ich rzecz przeznaczył ok. 700 mln zł.

Dofinansowanie i inne formy wsparcia PFRON dla firmy

Przypadek firmy Opak to przykład na to, że można prowadzić duże prywatne przedsiębiorstwo i zatrudniać pracowników niepełnosprawnych. W razie kryzysowej sytuacji pomocy może udzielić PFRON i pozostałe instytucje, a nawet inne firmy.

Na jaką pomoc z PFRON może z kolei liczyć każdy pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych? Poniżej lista form pomocy udzielanych przez fundusz pracodawcom:

 1. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;
 2. refundacja dodatkowych kosztów poniesionych przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej (50% załogi muszą stanowić osoby z orzeczeniem), np. dodatkowe koszty transportowe, dodatkowe koszty budowy lub przebudowy obiektów i pomieszczeń zakładu pracy; refundacja może objąć tylko różnicę w kosztach, odpowiadającą dodatkowym kosztom, których pracodawca nie poniósłby, gdyby zatrudnił pracowników bez orzeczenia;
 3. zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego do wysokości 60% lub 70% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę;
 4. refundacja kosztów adaptacji stanowisk pracy, np. przystosowanie lub zakup urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy; maksymalna wysokość przyznanych środków na adaptację jednego stanowiska pracy wynosi dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenie za każde przystosowane stanowisko pracownika niepełnosprawnego;
 5. refundacja kosztów zakupu lub stworzenia wyposażenia stanowiska pracy w wyniku zatrudnienia osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności; przeciwieństwie do zwrotu kosztów przystosowania stanowiska pracy ten rodzaj pomocy finansowej dotyczy zakupu narzędzi pracy czy też elementów stanowiska pracy, tj. krzesła, biurka, lampki; maksymalna wysokość pomocy, jaka może być przyznana ze środków PFRON to piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia;
 6. refundacja kosztów zatrudnienia pracownika wspomagającego dla pracownika niepełnosprawnego; pracownikiem wspomagającym może być także pracownik już zatrudniony w zakładzie, jego zadaniem byłoby pomaganie osobie z orzeczeniem w czynnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonych zadań i swobodnego funkcjonowania w zakładzie, np. w komunikowaniu się z otoczeniem; kwotę zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika wspomagającego oblicza się mnożąc kwotę najniższego wynagrodzenia wraz z ilorazem liczby godzin w miesiącu przeznaczonych na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu oraz miesięczną liczbą godzin pracy osoby niepełnosprawnej w miesiącu.

Czym dokładnie zajmuje się asystent wspomagający?
Jak i gdzie złożyć wniosek o przyznanie środków z PFRON na zatrudnienie asystenta dla pracownika niepełnosprawnego? Te i inne informacje znajdziesz na naszym blogu.


Dofinansowanie wynagrodzeń to nie wszystko. Jakie są inne korzyści dla firmy zatrudniającej osoby niepełnosprawne?

Pracodawca zatrudniający osoby z orzeczeniem ma możliwość nie tylko zyskać wartościowych o lojalnych pracowników, ale też co miesiąc otrzymywać dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników. Stanowi to znaczne odciążenie w ponoszonych kosztach płacy. Oprócz tego dofinansowania i pozostałych form refundacji, o których pisaliśmy wcześniej, pracodawca może zyskać też o wiele więcej oszczędności w firmie. Chodzi mianowicie o redukcję wpłaty na PFRON. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że wpłata PFRON to ukryte możliwości oszczędności w firmie. Obowiązek tej wpłaty powstaje w firmach, które zatrudniają 25 pracowników i więcej w przeliczeniu na pełen etat i nie osiągają 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wówczas muszą co miesiąc dokonywać składki do PFRON. Im więcej zatrudnionych pracowników i im niższy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, tym kwota wpłaty na PFRON jest wyższa. Często sięga nawet kilkudziesięciu zł miesięcznie! Redukcja wpłaty PFRON to możliwość na poprawę zysku w firmie.

Rozwiązaniem jest zatrudnienie odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych lub też zakup towarów czy usług i uzyskanie tzw. odpisów od podmiotów upoważnionych do ich wystawiania. Pierwszy sposób pozwala nie tylko na redukcję wpłaty, ale nawet na całkowite jej zlikwidowanie. Warto więc pochylić się nad tą kwestią i wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy.

Jak obniżyć wpłatę na PFRON? Jak obecność pewnych schorzeń wpływa na wysokość wpłaty PFRON? Na te i inne pytania poznasz odpowiedź czytając nasz artykuł na stronie.

2 komentarze
 1. Magdalena Glińska

  Dzień dobry,
  kontaktuje się z Państwem ponieważ jesteśmy Pracodawcą otwartym na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w naszych zespołach. Poszukujemy głównie osób z wykształceniem prawniczym (na różnych etapach edukacji), dlatego będę wdzięczna za wskazanie osoby kontaktowej w Państwa organizacji, która może nas wesprzeć w procesie poszukiwania potencjalnych pracowników. Jesteśmy otwarci na współpracę na terenie całej Polski.

  Z chęcią porozmawiam z Państwem o szczegółach takiej współpracy oraz o Państwa podopiecznych.
  Zapraszam do kontaktu i z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Mariusz Tomczak

   cieszymy się. W naszym portfolio mamy kandydatów z wykształceniem prawniczym. Różne specjalizacje np. ochrona danych osobowych, sprawy cywilne i obsługa spółek. Jedna osoba ma tytuł doktora. Oczywiście sytuacja się zmienia i nie zawsze są Oni na etapie poszukiwania pracy. Kontakt dla pracodawców: https://mywspieramy.org/pracodawca/rejestracja/

   Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *