Wynagrodzenie minimalne 2024. Czego powinni się spodziewać Pracodawcy i Pracownicy?

utworzone przez | 14, 06, 2023 | Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wynagrodzenie minimalne w Polsce regulowane jest ustawą 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która zakłada systematyczny wzrost najniższej krajowej w powiązaniu z prognozowanym wzrostem cen. Przewiduje się jednorazową waloryzację lub dwukrotną w ciągu jednego roku, w zależności od wzrostu średniorocznej inflacji.

Temat minimalnego wynagrodzenia za pracę interesuje około 3 milionów Polaków, którzy według GUS-u, taką kwotę zarobków miesięcznych mają w swojej umowie o pracę. Bardzo często są to pracownicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności. Jest to też ważny temat dla wszystkich pracodawców, którzy ponoszą obciążenia w związku z kolejnymi waloryzacjami wynagrodzeń.

Jakie będzie więc wynagrodzenie minimalne w 2024 roku i czy waloryzacja nastąpi dwukrotnie, przeczytasz w naszym artykule.wynagrodzenie minimalne
Wynagrodzenie minimalne. [3 banknoty na kalkulatorze, ponad przedmiotami lupa].

Minimalne wynagrodzenie 2024. Zapowiedzi strony rządowej

Premier Mateusz Morawiecki 13 czerwca 2023 roku oznajmił, że przekazuje do konsultacji społecznych w Radzie Dialogu Społecznego projekt dotyczący waloryzacji minimalnego wynagrodzenia w roku 2024. Propozycja została wypracowana przez rząd w założeniach do ustawy budżetowej na kolejny rok.

Projekt rządowy opiera się na założeniach, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniesie około 11,9% w roku 2023, natomiast w roku 2024 około 9,7%. Średnioroczna inflacja wg prognoz spadnie w roku 2024 do poziomu 6,6%, a PKB odnotuje wzrost do 3%.

Umowa o pracę a minimalne wynagrodzenie 

Zgodnie z ustaleniami rządu waloryzacją minimalnego wynagrodzenia zostanie objętych około 3,6 miliona pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Trzeba pamiętać, że przeważająca część pracowników posiadających orzeczenie należy do tego grona.

W związku z bardzo wysoką inflacją w roku 2024, podobnie jak w roku 2023, waloryzacja minimalnego wynagrodzenia będzie miała miejsce 2 razy, w styczniu oraz w lipcu przyszłego roku.

Minimalne wynagrodzenie od stycznia 

Według propozycji rządu od 1 stycznia 2024 roku wynagrodzenie minimalne będzie wynosiło 4242 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie tej wysokości ma obowiązywać do połowy roku.

Wynagrodzenie najniższe krajowe od lipca

Od 1 lipca 2024 roku wynagrodzenie minimalne ma kształtować się na poziomie 4300 zł brutto miesięcznie.

Jeśli podane wyżej kwoty zostaną zaakceptowane, to po odliczeniu wszelkich składek na podatek i ubezpieczenia społeczne i zdrowotne można wyliczyć kwotę netto płac 2024 roku. Przewiduje się zatem, że pracownicy, którzy zarabiają najmniej, mogą spodziewać się, że ich minimalne wynagrodzenie netto w roku 2024 w przybliżeniu wyniesie około 3230 zł miesięcznie do ręki.

Najniższa krajowa polska 2024 a minimalne wynagrodzenie na godzinę

Osoby, które są zatrudnione w innej formie niż umowa o pracę, czyli zazwyczaj pracują w oparciu o umowy cywilno-prawne lub w umowie z pracodawcą mają określoną stawkę godzinową, także zostaną objęte waloryzacją. Rząd przewiduje, że w roku 2024 wzrośnie minimalna stawka godzinowa. Rząd przyjął, że pracownik może zarobić nie mniej niż:

27,70 zł brutto na godzinę od 1 stycznia 2024 roku,

28,10 zł brutto na godzinę od 1 lipca 2024 roku.

Wynagrodzenia to ważny temat zarówno dla pracowników z orzeczeniem, jak i ich pracodawców.
Polecamy serię publikacji w naszej biblioteczce:

🔸 Płaca minimalna 2024
🔸 Ekwiwalent w kosztach płacy, który uwzględnia PFRON
🔸 Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z PFRON

W witrynie My Wspieramy odnajdziesz wiele przydatnych informacji dla osób niepełnosprawnych i ich pracodawców. Zapraszamy!


Wynagrodzenie minimalne 2023

Minimalne wynagrodzenie w roku 2023 w związku z inflacją w roku 2022 i prognozą wzrostu cen, zwaloryzowane ma być dwukrotnie. Od 1 stycznia 2023 roku najbliższe wynagrodzenie wynosi 3490 zł brutto i jest wyższe o 480 zł od wynagrodzenia z poprzedniego roku.

Najniższe wynagrodzenie 2023 i jego śródroczna waloryzacja

Od 1 lipca 2023 roku pracownicy najmniej zarabiający otrzymają wynagrodzenie w kwocie 3600 zł brutto. Czyli więcej o 590 złotych niż zarabiali w roku 2022.

Wynagrodzenie minimalne 2024 z perspektywy pracodawcy i pracownika

Zmiana kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę wpływa przede wszystkim na sytuację finansową osób zatrudnionych na umowę o pracę z najniższą możliwą pensją. Jest to dobra informacja dla wielu pracowników z niepełnosprawnością. Także osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne zarabiających w systemie najniższych stawek godzinowych.

Pamiętać trzeba jednak o perspektywie pracodawcy. Wzrost bowiem minimalnego wynagrodzenia oznacza istotny wpływ na wzrost wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wzrastają i obowiązują bowiem wyższe składki na ubezpieczenia.

Dlatego przedsiębiorcy na rok 2024 zaproponowali zamrożenie wynagrodzenia minimalnego na poziomie wynagrodzenia z roku 2023. W swoich sugestiach przekazali, by najniższe wynagrodzenia, nie wzrosły więcej niż o kwotę gwarantowaną w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu.

Jaka będzie polska najniższa krajowa 2024? Propozycje strony społecznej

Związki zawodowe pracowników od jakiegoś czasu proponują, aby minimalne wynagrodzenie na rok 2024 kształtowało się na średnim poziomie minimum 4420 zł brutto. Zdaniem OPZZ taka kwota wynagrodzenia minimalnego będzie bezpieczna zarówno dla pracowników, przedsiębiorców oraz ogólnie gospodarki.

Najważniejsze informacje i wnioski dotyczące minimalnego wynagrodzenia w roku 2024

Prognozy i zapowiedzi — podajemy najważniejsze informacje dotyczące najniższej krajowej 2024:

  • Wynagrodzenie minimalne dotyczy każdej osoby zatrudnionej na umowę o pracę. Wynagrodzenie za pełny etat nie może być niższe niż ogłoszona na dany rok najniższa krajowa.
  • Wpływ na waloryzację minimalnego wynagrodzenia mają przede wszystkim prognozy inflacji oraz wskaźnik realnego wzrostu gospodarczego.
  • Na rok 2024 rząd przewiduje dwukrotnie waloryzację minimalnego wynagrodzenia. Pierwsza podwyżka nastąpi 1 stycznia a kolejna 1 lipca przyszłego roku.
  • Minimalne wynagrodzenie od 1 lipca 2023 roku będzie wynosiło 3600 zł brutto.
  • Z zapowiedzi rządu wynika, że minimalne wynagrodzenie w roku 2024 od 1 stycznia będzie wynosić 4242,00 zł brutto, a od 1 lipca 4300 zł brutto miesięcznie. Oznacza to wzrost o prawie 20% w porównaniu do kwoty z roku 2023.
  • Wzrost minimalnego wynagrodzenia wiąże się z podwyżkami składek ZUS dla przedsiębiorców. Zmieni się wysokość ubezpieczenia zdrowotnego oraz wysokość preferencyjnej stawki.
  • Dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, które nie mogą skorzystać z podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, przewiduje się podwyżkę stawek godzinowych. Od 1 stycznia 2024 roku minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła według zapowiedzi rządu 27,70 zł brutto od 1 lipca 28,10 zł brutto.

Podwójna podwyżka płacy minimalnej także w 2024 roku? Wiceszef MRiPS: tak może być.

Ile będzie wynosić minimalne wynagrodzenie 2024?

Minimalne wynagrodzenie w roku 2024 zostanie zwaloryzowane do kwoty minimum 4242 zł brutto i kolejno do kwoty 4300 zł brutto.

Czy będzie podwójna waloryzacja minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku?

Wskutek prognozowanego wzrostu cen, czyli inflacji na rok 2024 przewidywana jest dwukrotna podwyżka minimalnego wynagrodzenia. Pierwsza będzie miała miejsce w styczniu a druga w lipcu przyszłego roku.

Czy wzrosną minimalne stawki godzinowe płac w ramach umów cywilnoprawnych w 2024 roku?

Rząd przewiduje dwukrotną podwyżkę stawek godzinowych w roku 2024. Od stycznia będzie można zarobić minimalną stawkę 27,70 zł brutto na godzinę, od lipca będzie ona wynosiła 28,10 zł brutto na godzinę.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *