22 487 12 23 [email protected]

W przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 25 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (etat) 6% pracowników powinny stanowić osoby niepełnosprawne. W przypadku, gdy ten warunek nie jest spełniony, pracodawca zobowiązany jest dokonywać wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wysokość wpłaty stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a realnym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Wpłatę na PFRON można obniżyć zatrudniając osoby niepełnosprawne lub korzystając z ulgi, która przysługuje przy zakupie usługi lub produktu od pracodawcy, zatrudniającego osoby niepełnosprawne (co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełen etat). Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wysokość ulgi została zmniejszona z 80% do 50% wpłaty na PFRON, jaką w danym miesiącu zobowiązany jest wpłacić nabywca. Pracodawca, który kupił usługę po 1 lipca 2016 r. może wykorzystać ulgę w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu. W przypadku nabycia ulgi przed 1 lipca czas ten niezmiennie wynosi 12 miesięcy. Obowiązuje także nowy wzór służący do obliczania wysokości ulgi. Zamiast kwoty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych uwzględnia on stałą kwotę najniższego wynagrodzenia tych osób z grudnia ubiegłego roku. Informacja o kwocie ulgi (INF-U) musi zostać wystawiona przez pracodawcę najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za usługę.

Od 1 lipca 2016 r. zmieniły się także przepisy dla przedsiębiorstw udzielających ulg. Mają one obowiązek prowadzić ewidencję wystawionych informacji o wysokości udzielonych ulg, a także do 20. dnia każdego miesiąca przekazywać do PFRON informacje o kwocie uzyskanej obniżki. W przypadku błędnie udzielonej ulgi przez uprawnione przedsiębiorstwa, nakładana jest na nie kara finansowa.