22 487 12 23 [email protected]

Wiemy jak obniżyć koszty PFRON

Nasza usługa

fas|fa-user-edit|

Określasz potrzeby

fas|fa-search|

Wyszukujemy firmę udzielającą ulg

fas|fa-chart-area|

Pomniejszasz wpłatę PFRON

Firmy udzielające ulg PFRON

fas|fa-tv|

Agencja reklamowa

fas|fa-box-open|

Producent opakowań

fab|fa-readme|

Drukarnia

fas|fa-tshirt|

Producent odzieży roboczej

fas|fa-cut|

Producent wyrobów metalowych

fab|fa-hornbill|

Producent uzwojeń do silników

fas|fa-spray-can|

Producent kosmetyków

fas|fa-couch|

Producent mebli

Obowiązujące przepisy

JAKA FIRMA MOŻE UDZIELAĆ ULG WE WPŁATACH PFRON

Odpisów może udzialeć pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga 30% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do:

  • znacznego stopnia niepełnosprawności lub,
  • umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u którch orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

NA JAKIEJ PODSTAWIE MOŻNA OBNIŻYĆ WPŁATĘ PFRON?

Sprzedawca wystawia informację o kwocie obniżenia nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup.

Warunkiem nabycia ulgi jest uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze. Za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy.

ILE WYNOSI MAKSYMALNE OBNIŻENIE WPŁATY NA PFRON?

Kupujący ma prawo obniżenia wpłaty na PFRON do wysokości 50% kwoty należności za zakup towarów lub usług określonych na fakturze, pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług z uwzględnieniem korekt tej faktury.

Przysługująca, ale niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji okwocie obniżenia.

JAKI ZAKUP UPOWAŻNIA DO POMNIEJSZENIA WPŁATY PFRON?

Przedsiębiorca ma prawo obniżyć wpłatę PFRON jeśli dokona zakupu usług lub produktów od firmy udzielającej ulg.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie pracyzuje pojęcia usługi. Dlatego należy się odnieść do definicjami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Pod pojęciem usług rozumieć należy wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek:

  • gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,
  • gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Usługi można podzielić na:

  • produkcyjne – czynności będące współdziałaniem w procesie produkcji, ale nietworzące bezpośrednio nowych dóbr, wykonywane przez jedną jednostkę gospodarczą na zlecenie innej jednostki gospodarczej,
  • konsumpcyjne – wszelkie czynności związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokojeniem potrzeb ludności,
  • ogólnospołeczne – czynności zaspokajające potrzeby porządkowo-organizacyjne gospodarki narodowej i społeczeństwa jako całości.

Podstawą do wystawienia informacji o uldze we wpłatach na Fundusz mogą być wszystkie wymienione usługi.