22 487 12 23 [email protected]

Polityka prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników serwisów internetowego myWspieramy.org („Serwis”) ma dla nas istotne znaczenie. Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych i dołożenie starań w celu podnoszenia poziomu tej ochrony.

W celu wyjaśnienia naszym Użytkownikom zasad i sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Serwisu, poniżej przedstawiamy dokument, który w sposób przejrzysty wyjaśnia kwestię ochrony prywatności naszych Użytkowników, tak aby mogli oni poczuć się bezpiecznie korzystając z usług oferowanych w ramach naszego Serwisu.

Dane osobowe, zbierane przez Administratora Serwisu internetowego, są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym Użytkowników („Administrator”), jest MY WSPIERAMY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chałubińskiego 9 lokal 2 , 02-004 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000808862, NIP: 7010949933, REGON: 384622913, kapitał zakładowy 5 000,00 zł.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą poczty tradycyjnej oraz mailowo pod adresem: [email protected]

Inspektor danych osobowych

Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

MY WSPIERAMY Sp. z o.o. to firma usługowa, która w celu realizacji swoich funkcji biznesowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych Prawnie uzasadniony cel
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem.

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

Administrator w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami lub współpracownikami klientów i kontrahentów.
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi.

art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO

Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników lub współpracowników klientów lub kontrahentów.
Archiwizowanie dokumentów księgowych, umów itp.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód. Do czasu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających Administratorze i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów.
Prowadzenie rekrutacji.

Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. f RODO

Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony cel administratora z uwagi, iż zatrudniony inny pracownik lub współpracownik może zakończyć pracę lub współpracę.
Zarządzanie pracownikami bądź współpracownikami.

Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO
Art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez lat 50, w niektórych przypadkach przez lat 10. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, będzie stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży. Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń. Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie dodatkowej zgody pracownika lub współpracownika. 

 

Dane Użytkowników, które pobierane są automatycznie po wejściu do Serwisu

W celu umożliwienia świadczenia usługi oraz w celu ochrony praw autorskich, jak również w celach statystyczno-rozliczeniowych Serwis przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z usług Serwisu.

System informatyczny, z którego korzysta Serwis automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik łącząc się z Serwisem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na Serwis i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Serwisu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania, co stanowi prawnie uzasadniony interes.

Dane te nie są nigdy łączone z innymi danymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dobrowolność podania danych

Podawanie swoich danych a w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

W celu umożliwienia świadczenia usług prowadzonych przez Administratora bądź zawarcia umowy podanie danych jest niezbędne . Oznacza to, że chcąc skorzystać z usług oferowanych Administratora bądź uzyskać informację bądź ofertę o świadczonych usługach konieczne jest podanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest konieczne w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Administrator może lub będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym współpracującym z Administratorem adwokatom i radcom prawnym w zakresie usług konsultingowych świadczonych na rzecz Klientów,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, w tym Microsoft, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.
Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwagi na wykorzystywane rozwiązania teleinformatyczne. Nie przekazujemy danych osobowych poza obszar EOG.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
 • prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 • prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.