Polityka prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników serwisów internetowego myWspieramy.org („Serwis”) ma dla nas istotne znaczenie. Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych i dołożenie starań w celu podnoszenia poziomu tej ochrony.

W celu wyjaśnienia naszym Użytkownikom zasad i sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Serwisu, poniżej przedstawiamy dokument, który w sposób przejrzysty wyjaśnia kwestię ochrony prywatności naszych Użytkowników, tak aby mogli oni poczuć się bezpiecznie korzystając z usług oferowanych w ramach naszego Serwisu.

Dane osobowe, zbierane przez Administratora Serwisu internetowego, są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym Użytkowników („Administrator”), jest MY WSPIERAMY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chałubińskiego 9 lokal 2 , 02-004 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000808862, NIP: 7010949933, REGON: 384622913, kapitał zakładowy 5 000,00 zł.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą poczty tradycyjnej oraz mailowo pod adresem: biuro@mywspieramy.org

Inspektor danych osobowych

Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

MY WSPIERAMY Sp. z o.o. to firma usługowa, która w celu realizacji swoich funkcji biznesowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania: Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem.

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych: art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO. Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

Prawnie uzasadniony cel: Administrator w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami lub współpracownikami klientów i kontrahentów.

Cel przetwarzania: Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi.

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych: art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO. Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

Prawnie uzasadniony cel: Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników lub współpracowników klientów lub kontrahentów.

Cel przetwarzania: Archiwizowanie dokumentów księgowych, umów itp.

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

Prawnie uzasadniony cel:

Cel przetwarzania: Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

Prawnie uzasadniony cel: Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

Cel przetwarzania: Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód. Do czasu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających Administratorze i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).

Prawnie uzasadniony cel: Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów.

Cel przetwarzania: Prowadzenie rekrutacji.

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych: Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. f RODO. Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

Prawnie uzasadniony cel: Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony cel administratora z uwagi, iż zatrudniony inny pracownik lub współpracownik może zakończyć pracę lub współpracę.

Cel przetwarzania: Zarządzanie pracownikami bądź współpracownikami.

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych: Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO, Art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez lat 50, w niektórych przypadkach przez lat 10. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, będzie stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży. Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń. Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie dodatkowej zgody pracownika lub współpracownika.

Prawnie uzasadniony cel:

Dane Użytkowników, które pobierane są automatycznie po wejściu do Serwisu

W celu umożliwienia świadczenia usługi oraz w celu ochrony praw autorskich, jak również w celach statystyczno-rozliczeniowych Serwis przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z usług Serwisu.

System informatyczny, z którego korzysta Serwis automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik łącząc się z Serwisem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na Serwis i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Serwisu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania, co stanowi prawnie uzasadniony interes.

Dane te nie są nigdy łączone z innymi danymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dobrowolność podania danych

Podawanie swoich danych a w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

W celu umożliwienia świadczenia usług prowadzonych przez Administratora bądź zawarcia umowy podanie danych jest niezbędne . Oznacza to, że chcąc skorzystać z usług oferowanych Administratora bądź uzyskać informację bądź ofertę o świadczonych usługach konieczne jest podanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest konieczne w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Administrator może lub będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym współpracującym z Administratorem adwokatom i radcom prawnym w zakresie usług konsultingowych świadczonych na rzecz Klientów,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, w tym Microsoft, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.
Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwagi na wykorzystywane rozwiązania teleinformatyczne. Nie przekazujemy danych osobowych poza obszar EOG.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
 • prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 • prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.