Zatrudnienie asystenta dla pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności

utworzone przez | 11, 12, 2019 | Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, Dofinansowanie PFRON, Wpłaty na PFRON

Pracodawca, który zatrudni w swojej firmie pracownika niepełnosprawnego może liczyć na różne korzyści i formy wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Jedną z nich jest obniżenie wpłaty PFRON. Na pomoc funduszu i pracodawcy może liczyć także pracownik niepełnosprawny. W zależności od występującego schorzenia dana osoba musi często zmagać się z różnymi barierami: architektonicznymi, komunikacyjnymi itd. Aby umożliwić jej pełne wykonywanie obowiązków i uczestnictwo w życiu firmy pracodawca może przydzielić jej asystenta do zadań specjalnych!

Jesteś pracodawcą zatrudniającym pracownika niepełnosprawnego i dostrzegasz, że pewne czynności w miejscu pracy sprawiają mu trudność? Czy wiesz, że możesz skorzystać z dofinansowania z PFRON i zatrudnić asystenta osoby niepełnosprawnej?

Czym jest PFRON a może PEFRON? Zobacz nasz wpis: PFRON. Co się kryje pod tą tajemniczą nazwą?

Dofinansowanie z PFRON. Na jaką pomoc funduszu może liczyć pracodawca?

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych dla wielu firm oznacza obniżenie wpłat PFRON lub ich całkowite zlikwidowanie. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji w momencie, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągnie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%, zostaje zwolniony z obowiązkowej miesięcznej wpłaty na fundusz.

Ponadto przysługuje mu prawo do następujących form wsparcia:

Dowiedz się, jak otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych czytając nasz poprzedni artykułPracownik wspomagający w firmie, dlaczego warto zatrudnić asystenta osoby niepełnosprawnej?

Zatrudniając pracownika niepełnosprawnego może okazać się, że pewne czynności w miejscu pracy sprawiają mu kłopot, np. jest osobą niesłyszącą i potrzebuje załatwić sprawę urzędową telefonicznie albo ma problemy ze swobodnym poruszaniem się i potrzebuje pomocy w kompletowaniu dokumentacji, przynoszenie korespondencji itd. Rozwiązaniem tych i podobnych problemów może być zatrudnienie asystenta pracownika niepełnosprawnego. W ten sposób osoba z orzeczeniem w pełni uczestniczy w życiu firmy i bez większych przeszkód realizuje powierzone obowiązki. Może wykonywać swoje zadania stricte związane z pracą, nie martwiąc się o bariery związane z niepełnosprawnością.

W przypadku niektórych rodzajów niepełnosprawności tylko pomoc asystenta może umożliwić takiej osobie pełne funkcjonowanie w miejscu pracy lub na danym stanowisku. Co istotne, wynagrodzenie pracownika wspomagającego może zostać dofinansowane przez PFRON.

Asystent pomaga pokonywać szereg barier i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności w miejscu pracy. W ten sposób pracownik niepełnosprawny może lepiej wykonywać swoje obowiązki i być aktywnym zawodowo. W niniejszym artykule odpowiadamy na pytania:

 • jak zatrudnić asystenta dla osoby niepełnosprawnej,
 • co wiąże się z zatrudnieniem pracownika wspomagającego i jak otrzymać zwrot kosztów jego wynagrodzenia?

„Jeśli jest potrzeba, by niepełnosprawny pracownik był wspomagany na stanowisku pracy przez innego pracownika – czas pracy przeznaczony na tę pomoc może zostać dofinansowany.”


Źródło: PFRON

Zatrudnienie asystenta dla pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności 4

Czym się zajmuje asystent osoby niepełnosprawnej?

Niepełnosprawność wiąże się z pewnymi ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu i życiu społecznym. Rodzaj niepełnosprawności niejako decyduje o tym, jakie umiejętności dana osoba musi w sobie wykształcić, aby mogła radzić sobie w różnych sytuacjach. Niestety czasami osoba niepełnosprawna nie jest w stanie samodzielnie wykonać pewnych czynności. W tym wypadku potrzebuje pomocy ze strony innych. Z myślą właśnie o tych osobach w 2001 roku powołano asystenta osoby niepełnosprawnej jako odrębny zawód.

Jego zadaniem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w życiu codziennym. PFRON w różnych projektach wspiera osoby z różnymi dysfunkcjami umożliwiając im np. korzystanie z pomocy z osób trzecich. Coraz powołuje różne programy, jak np. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, na które przeznacza znaczne środki.

„Nasz nowy program to krok w celu poprawy tej sytuacji. Chcemy, aby z pomocy osobistego asystenta skorzystało jak najwięcej osób niepełnosprawnych, które dzięki temu będą miały możliwość prowadzenia bardziej aktywnego i samodzielnego życia.”

Bożena Borys-Szopa
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Na początek warto podkreślić, że zadaniem pracownika wspomagającego nie jest w żadnym wypadku wyręczanie pracownika niepełnosprawnego w jego obowiązkach. Mijałoby się to z celem, gdyż w ten sposób osoba niepełnosprawna zostałaby odsunięta w cień życia zawodowego. Nasuwa się więc pytanie, kim jest asystent osoby niepełnosprawnej w pracy?

Zadaniem asystenta jest to, by umożliwić pracownikowi wykonywanie zadań pomagając w likwidacji barier związanych z niepełnosprawnością. Jego pomoc może być bardzo zróżnicowana i dotyczyć wielu obszarów. Zależy od indywidualnych potrzeb oraz od rodzaju niepełnosprawności.

Zadania asystenta są określane przez osobę niepełnosprawną a ich wypełnianie powinno przynieść zamierzone rezultaty. Z założenia ma ułatwiać wykonywanie czynności dnia codziennego i pomagać w zwiększeniu samodzielności.

Jesteś osobą z orzeczeniem? Potrzebujesz prawa jazdy, nowego komputera czy innych narzędzi? Sprawdź, jakie formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych oferuje PFRON.

Asystent pracownika niepełnosprawnego, jakie wymagania?

Nie ma ściśle określonych kwalifikacji i warunków, jakie należy spełnić, by zostać asystentem osoby niepełnosprawnej. Nie jest jednak obojętne, jakie on posiada umiejętności i w jaki sposób jest przygotowany do wykonywania tego rodzaju zadań. Istotny jest tu sam stosunek do osób niepełnosprawnych i rozumienie ich potrzeb w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

W celu właściwego przygotowania się do nowych zadań przyszły asystent może odbyć różne kursy czy dodatkowe szkolenia pozwalające nabyć umiejętności udzielania fachowej pomocy osobie poruszającej się na wózku lub osobie niewidomej. Pozytywne jest to, że asystentem osoby niepełnosprawnej może zostać każdy, kto posiada ku temu odpowiednie predyspozycje i chce pomagać innym. Jest to najważniejsza cecha w tym zawodzie.

Pracownikiem wspomagającym może zostać również osoba, która już jest zatrudniona w tej samej firmie, co osoba niepełnosprawna, a usługi asystenckie będą stanowić jej dodatkowe obowiązki pracownicze i źródło dodatkowego wynagrodzenia do pensji. Niestety może rodzić to szereg niezręcznych i krępujących sytuacji dla pracownika niepełnosprawnego. Zdarza się, że pomoc, jakiej potrzebuje dotyczy sfer intymnych, dlatego warto wziąć to pod uwagę przy doborze odpowiedniej osoby na pracownika wspomagającego.

Pracownik niepełnosprawny może również sam zasugerować taką osobę, która zostanie jego asystentem. Innym rozwiązaniem jest zatrudnienie osoby wyspecjalizowanej w tym zakresie i świadczącej usługi asystenckie. Ważny jest tutaj dialog pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Tylko szczera i otwarta rozmowa pozwoli dobrać najlepsze rozwiązanie.

Zatrudnienie pracownika wspomagającego – jak otrzymać zwrot kosztów z PFRON?

Zatrudnić asystenta osoby niepełnosprawnej to nie koniec. Pracodawca, który zdecyduje się na przyjęcie pracownika wspomagającego dla osoby niepełnosprawnej może ubiegać się o refundację poniesionych kosztów związanych z wynagrodzeniem asystenta ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania to iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia i liczby godzin w miesiącu przeznaczonych na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu, co następnie należy podzielić przez liczbę godzin pracy pracownika niepełnosprawnego. Co istotne, liczba godzin przeznaczonych na pomoc ze strony pracownika wspomagającego nie może jednak przekroczyć 20% całego czasu pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu.

Asystentem może zostać:

 • wykwalifikowany asystent z zewnątrz,
 • wyznaczony pracownik zatrudniony już u danego pracodawcy.

Wsparcie finansowe z PFRON obejmuje zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej w miejscu pracy. Kosztami kwalifikowanymi są kwoty wynagrodzeń pracownika za czas poświęcony wyłącznie na tę pomoc. Dofinansowanie obejmuje tylko koszty poniesione po podpisaniu umowy pracodawcy ze starostą. Przysługuje każdemu pracodawcy zatrudniającemu pracownika niepełnosprawnego, który potrzebuje wsparcia w zakresie:

 • czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem,
 • czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Refundacja kosztów z PFRON na zatrudnienie pracownika wspomagającego

Zatrudnienie asystenta dla pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności 5

Jak zatrudnić asystenta osoby niepełnosprawnej i otrzymać refundację kosztów? Opis procedury krok po kroku

Procedura przyznania refundacji kosztów zatrudnienia pracownika wspomagającego dla pracodawcy składa się z kilku kroków. Pierwszym z nich jest złożenie odpowiedniego wniosku. Jego formularz stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Wniosek należy złożyć do starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu właściwego ze względu na:

 • miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy, niepozostającej w zatrudnieniu – w przypadku, gdy zwrot kosztów dotyczy tej osoby;
 • miejsce zamieszkania pracodawcy – w pozostałych przypadkach.

W kolejnym etapie, jeżeli starosta pozytywnie rozpatrzy dany wniosek, informuje o tym pracodawcę i ustalają szczegółowe warunki umowy w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Następnie odbywa się zawarcie tej umowy pomiędzy pracodawcą i starostą lub prezydentem miasta na prawach powiatu i na jej warunkach zostaje udzielona pomoc finansowa. Umowa szczegółowo określa nie tylko wysokość refundacji, ale również precyzuje warunki udzielonego wsparcia, wzajemne zobowiązania oraz liczbę godzin miesięcznie przeznaczanych na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu przez zatrudnionego asystenta.

Dofinansowanie na wynagrodzenie pracownika wspomagającego – jak złożyć wniosek?

Jak zatrudnić asystenta osoby niepełnosprawnej i złożyć wniosek o dofinansowanie do jej wynagrodzenia? Pracodawca ubiegając się o zwrot kosztów poniesionych w związku z wynagrodzeniem pracownika wspomagającego osoby niepełnosprawnej składa wniosek, którego wzór stanowi załącznik 1 do wspomnianego rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej, w organizacji wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu właściwej ze względu na miejsce zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego. Są to najczęściej:

Dodatkowo pracodawca powinien również dołączyć do wniosku zaświadczenie wystawione przez lekarza o przydatności asystenta w miejscu pracy dla danej osoby niepełnosprawnej. Pracodawca i starosta zawierają umowę i dopiero po jej podpisaniu przysługuje zwrot kosztów związanych z wynagrodzeniem pracownika wspomagającego.

Jakie dokumenty są potrzebne, by otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia asystenta pracownika niepełnosprawnego?

Pracodawca zatrudniający pracownika wspomagającego dla osoby niepełnosprawnej jest zobowiązany przedstawić staroście pełną dokumentację. Należą do niej:

 • lista pracowników w odniesieniu, do których poniesiono koszty,
 • kopie orzeczeń o niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych,
 • skierowania wydane przez powiatowy urząd pracy w związku ze zwrotem kosztów dotyczących osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
 • zestawienie poniesionych kosztów podlegających zwrotowi wraz z dowodem wpłaty wynagrodzenia pracownika wspomagającego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które wypłacono wynagrodzenie podlegające zwrotowi,
 • zaświadczenie o zasadności udzielenia pomocy pracownikowi niepełnosprawnemu, o którym mowa w art. 26d ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wydane przez lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad tym pracownikiem,
 • kopie umów o pracę zawartych z pracownikami, a także kopie dokumentów potwierdzających, że zakres obowiązków tych pracowników obejmuje udzielenie pomocy pracownikom niepełnosprawnym.

Ponadto pracodawca musi przygotować aktualne zaświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające takie dane jak: pełna nazwa, nip, regon oraz czy pracodawca jest podatnikiem wat. Dokumenty należy dołączyć do wniosku w formie skanu w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW lub kopii w przypadku składania wniosku drogą tradycyjną. Co istotne, jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość zażądania okazania oryginału dokumentów.

Pracownik wspomagający pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności

Zatrudnienie asystenta dla pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności 6

Zatrudnienie pracownika wspomagającego dla osoby niepełnosprawnej. Podsumowanie

Zatrudnienie asystenta dla pracownika niepełnosprawnego może okazać się bardzo korzystnym rozwiązaniem dla pracodawcy. W takiej sytuacji osoba niepełnosprawna otrzymuje dodatkową pomoc ułatwiającą sprawne wykonanie czynności na swoim stanowisku pracy. Z kolei pracodawca nie musi ponosić dodatkowych kosztów związanych z wynagrodzeniem pracownika wspomagającego, gdyż może otrzymać ich zwrot ze środków PFRON.

Film prezentujący zawód asystent osoby niepełnosprawnej

FAQ

Jaka jest refundacja kosztów związanych z wynagrodzeniem asystenta pracownika niepełnosprawnego?

Wysokość dofinansowania to iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia i liczby godzin w miesiącu przeznaczonych na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu, co następnie należy podzielić przez liczbę godzin pracy pracownika niepełnosprawnego. Co istotne, liczba godzin przeznaczonych na pomoc ze strony pracownika wspomagającego nie może jednak przekroczyć 20% całego czasu pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu.

Ile wynosi wynagrodzenie asystenta pracownika niepełnosprawnego?

Wynagrodzenie to iloczyn minimalnego wynagrodzenia i liczby godzin przeznaczonych na pomoc pracownikowi z orzeczeniem podzielone przez liczbę godzin pracownika niepełnosprawnego

Jak wyliczyć wynagrodzenie asystenta pracownika niepełnosprawnego?

Można wyliczyć wg. wzoru: minimalne wynagrodzenie x ilość godzin pracy asystenta / ilość godzin pracy osoby niepełnosprawnej

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *