WSPARCIE DLA FIRM

Kalkulator PFRON

Bezpłatne konsultacje dla pracodawców

napisz do nas teraz

Zgoda na przetwarzanie danych

10 + 1 =

Praca dla niepełnosprawnych

Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności? Zarejestruj się w naszej bazie i otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach pracy dla osób niepełnosprawnych. Rejestrując się na portalu zwiększasz szansę na otrzymanie oferty pracy z orzeczeniem.

Kalkulator PFRON służy do wyliczenia obowiązkowej wpłaty na PFRON odprowadzanej przez pracodawców nieosiągających wymaganego 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Aplikacja jest darmowa a jej obsługa intuicyjna. Wystarczy wprowadzić dane z deklaracji DEK-I-0 składanej przez pracodawcę do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, aby wyliczyć wysokość składki na PFRON. Nie musisz się logować do PFRON, nie potrzebujesz znać kontaktu do PFRON, nie potrzebujesz też specjalistycznej wiedzy, by móc swobodnie korzystać z naszego kalkulatora. Udostępniony na tej stronie kalkulator kosztów PFRON pomaga w wyliczeniu kosztów pracodawcy, które musi on ponosić z tytułu nieosiągania wskaźnika zatrudnienia pracowników z orzeczeniem w firmie.

Tematyka wpłaty PFRON, sposobu wyliczania wysokości składki czy też kwestie związane z właściwym obliczaniem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i kosztów pracodawcy względem Funduszu mogą sprawiać kłopot przedsiębiorcom. Zrozumienie tych zagadnień umożliwia i ułatwia przygotowany przez nas kalkulator wpłaty na PFRON.

Zaczekaj, aplikacja uruchomi się za chwilę. Będziesz mógł wyliczyć wysokość wpłaty na pfron w 2021 roku
Odśwież stronę w przypadku problemu technicznego

100%

Potrzebujesz pomocy w obniżeniu wpłaty na PFRON?Jak wyliczyć PFRON przy pomocy kalkulatora

wybierz miesiąc. kalkulator na stronie https://mywspieramy.org

Wybierz miesiąc, w którym chcesz obliczyć wpłatę na pfron

Korzystanie z internetowego kalkulatora jest łatwe i intuicyjne. To pierwszy krok, aby obliczyć składkę PFRON. Z rozwijanej listy wybierz miesiąc i rok, za który chcesz obliczyć pefron. Aplikacja liczy składki na pfron 2019, składkę pfron 2020 i oczywiście wpłaty na pfron 2021.

przeciętne wynagrodzenie. kalkulator na stronie https://mywspieramy.org

Przeciętne wynagrodzenie PFRON

Przygotowana przez nas aplikacja automatycznie uzupełnia wysokość przeciętnego wynagrodzenia PFRON w wybranym miesiącu. Średnie wynagrodzenie publikowane jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jako komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

wpisz zatrudnienie. kalkulator na stronie https://mywspieramy.org

Łączne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty

Wpisz średni wskaźnik zatrudnienia wszystkich pracowników w firmie w danym miesiącu w przeliczeniu na etaty z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. W deklaracji DEK-I-0 jest to pole oznaczone cyfrą 16.

zatrudnienie osób niepełnosprawnych. kalkulator na stronie https://mywspieramy.org

Zatrudnienie osób z orzeczeniem

Wpisz średni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w etatach:

 • ze znacznym stopniem niepełnosprawności i schorzeniem szczególnym,
 • ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez schorzenia szczególnego,
 • z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i schorzeniem szczególnym,
 • z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bez schorzenia szczególnego,
 • z lekkim stopniem niepełnosprawności, bez ustalonego stopnia niepełnosprawności.
obniżenie wpłaty. kalkulator na stronie https://mywspieramy.org

Obniżenie wpłaty na PFRON

Pracodawcy wykorzystujący ulgi we wpłatach na pfron uzupełniają w oddzielnym polu kwotę wykorzystanego obniżenia w danym miesiącu. Kwota powinna wynikać z informacji INF, wystawionej przez sprzedawcę np. z wykorzystaniem programu ewidencja ulg. Jest to pole 40 w deklaracji PFRON o nazwie „wykorzystane obniżenie”.

Wyliczenia kalkulatora PFRON

Po uzupełnieniu wszystkich danych system samodzielnie obliczy brakującą liczbę etatów konieczną do osiągnięcia ustawowego wskaźnika zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych oraz wysokość miesięcznej wpłaty na Fundusz Rehabilitacji. Jeśli wskaźnik zatrudnienia pracowników z orzeczeniem będzie wynosił 6% i więcej, to płatność do pefronu wyniesie 0 zł. Im większa różnica między wymaganą liczbą pracowników niepełnosprawnych a rzeczywistym stanem zatrudnienia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, tym płatność do funduszu jest wyższa. Kwota ulegnie obniżeniu, jeśli pracodawca skorzysta z ulgi we wpłatach na pfron. System automatycznie pomniejszy należną składkę do pefronu.

wyliczenie kalkulatora pfron na stronie agencji pracy

Wskaźnik zatrudnienia

Po wpisaniu danych o średnim zatrudnieniu w etatach oraz informacji, jak dużo firma zatrudnia osób niepełnosprawnych system dokonuje obliczenia wskaźnika zatrudnienia. Aplikacja wyświetla brakującą ilość etatów do osiągnięcia określonego w ustawie o rehabilitacji 6% wskaźnika zatrudnienia osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Narzędzie uwzględnia możliwość obniżenia wskaźnika, uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania.

Kwota obowiązkowej wpłaty na PFRON

Kalkulator oblicza wysokość obowiązkowej wpłaty na pfron zgodnie z Ustawą o rehabilitacji o brzmieniu: „Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust.2–5 i art.22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.”
Zapytaj o usługi dla firm

Wpłaty na PFRON, najważniejsze zagadnienia

usługi agencji pracy dla niepełnosprawnych 400-700
PFRON jak liczyć?

Sposób wyliczenia wpłaty na PFRON reguluje art. 21.1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kwotę miesięcznej wpłaty na PFRON można wyliczyć według wzoru:

K = 0,4065 x PW x [(ZOG x 0,06) – ZON)]

gdzie:

 • K – kwota wpłaty,
 • PW – przeciętne wynagrodzenie,
 • ZON – stan zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy z miesiąca sprawozdawczego w etatach,
 • ZOG – stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy z miesiąca sprawozdawczego w etatach.
Kto płaci składki na PFRON?

Wpłaty na PFRON są obowiązkowe, ale nie dotyczą każdego pracodawcy. Ustawa o rehabilitacji jasno precyzuje, kto co miesiąc dokonuje miesięcznych płatności na PeFRON. Najważniejsze kryterium to liczba zatrudnianych pracowników w przeliczeniu na pełen etat. Składki na PeFRON obowiązują pracodawców, których wielkość zatrudnienia wynosi 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i więcej, a liczba pracowników niepełnosprawnych nie przekracza 6% w przeliczeniu na etaty.

Jaki jest sposób na obniżenie wpłaty na PFRON?
Możesz wykorzystać naszą bezpłatną aplikację, aby poznać sposób na obniżenie wpłaty na PFRON. Wystarczy, że wykonać symulację zmiany wielkości zatrudnienia, w tym liczby pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dowiesz się wtedy jak obniżyć wpłatę PFRON lub całkowicie zlikwidować wpłaty PFRON. Zmiana wielkości lub struktury zatrudnienia daje możliwość zaplanowania optymalizacji wpłaty PFRON i obniżenia kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa.

Warto przy tym wspomnieć, że w celu osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych niebagatelną rolę spełniają stopnie niepełnosprawności oraz schorzenia szczególne. Na orzeczeniu o niepełnosprawności widnieje jeden z trzech stopni:

 • lekki stopień niepełnosprawności,
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • znaczny stopień niepełnosprawności.

Występowanie schorzenia szczególnego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Mając udokumentowany stopień niepełnosprawności i ewentualnie schorzenia szczególne pracowników należy wpisać łączną liczbę poszczególnych etatów w odpowiednie pole.

Pfron jak liczyć etaty?

Aby zachować poprawność obliczeń w deklaracjach pefron, konieczne jest prawidłowe obliczenie etatów. W tym celu należy ustalić liczbę pracowników w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, czyli liczbę osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie w oparciu o jedną z wymienionych form umowy:

 • umowę o pracę,
 • powołania,
 • mianowania,
 • spółdzielczej umowy o pracę.

Warto zaznaczyć, że osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub umowę o dzieło nie wliczają się do ogólnego stanu zatrudnienia. Oprócz tego należy pominąć pracowników zatrudnionych na podstawie:

 • umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • pracowników na urlopach wychowawczych,
 • osoby niewykonujące pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej lub służby zastępczej,
 • uczestników Ochotniczych Hufców Pracy,
 • niepracujących w związku z korzystaniem ze świadczenia rehabilitacyjnego,
 • osób przebywających na urlopach bezpłatnych, których zasady udzielenia określają odrębne przepisy.

Kolejnym krokiem jest ustalenie stanu zatrudnienia za konkretny okres. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę cały miesiąc w przeliczeniu na pełen etat. Właściwą metodą do wykonania ustalenia liczby etatów w konkretnym miesiącu jest średnia arytmetyczna ze stanów dziennych w miesiącu.

Mając już ustaloną liczbę pracowników zatrudnionych ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy obliczamy średnią arytmetyczną według reguły: sumujemy stan zatrudnienia ze wszystkich dni kalendarzowych w danym miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w etatach, następnie dzielimy uzyskany wynik przez liczbę dni w miesiącu. W dniach wolnych od pracy trzeba przyjąć stan zatrudnienia z dnia roboczego poprzedzającego dzień wolny.

Jak obniżyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.09.1998 określone zostały schorzenia uzasadniające obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Do schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zalicza się:

 • chorobę Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane,
 • paraplegię, tetraplegię, hemiplegię,
 • znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie,
 • głuchotę i głuchoniemotę,
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS,
 • epilepsję,
 • przewlekłe choroby psychiczne,
 • upośledzenie umysłowe,
 • miastenię,
 • późne powikłania cukrzycy.
PFRON od ilu osób?

Do wpłat zobowiązani są pracodawcy, którzy zatrudniają minimum 25 osób w przeliczeniu na etaty i nie osiągają 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do całości załogi.

Dlaczego warto skorzystać z naszego kalkulatora składek na PFRON

Stworzony przez nas kalkulator składki PFRON to bezpłatne narzędzie, które w szybki i łatwy sposób umożliwia obliczenie wysokości, obowiązkowej wpłaty na PFRON. Kalkulator online pozwala też sprawdzić zmiany wysokości składek na fundusz przy zmianie wielkości zatrudnienia bądź zmianie wysokości obniżenia wpłaty na PFRON. Korzystając z tego narzędzia pracodawca może samodzielnie obliczyć, jakie zmiany we wpłatach spowoduje zatrudnienie pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nabycie ulg we wpłacie na PFRON. Jedyne, czego potrzebuje, by mieć do niego dostęp i skorzystać z funkcjonalności aplikacji to komputer, laptop albo telefon z dostępem do sieci.

Stworzone przez nas cyfrowe narzędzie, jakim jest kalkulator online to rozwiązanie uniwersalne i łatwo dostępne. Jeśli planujesz któreś z poniższych działań, warto, byś skorzystał z aplikacji obliczającej składki pfron:

 • planujesz zwiększyć zatrudnienie w firmie i potrzebujesz sprawdzić, w jakim stopniu wzrosną Twoje koszty pracodawcy wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • chcesz dowiedzieć się, jakie oszczędności wygeneruje zatrudnienie pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • interesuje Cię kwestia korzyści wynikających z zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego ze schorzeniem szczególnym,
 • chcesz poznać kwotę obniżenia wpłaty na PFRON z tytułu uzyskania ulgi po zakupie usługi lub towaru od firmy udzielającej obniżenia we wpłatach na PFRON,
 • szukasz rozwiązań na optymalizację kosztów w przedsiębiorstwie.
dlaczego agencja pracy 400-600

Zapytaj o możliwość obniżenia składki na FunduszRanking kalkulatorów OnLine

Przygotowując nasz kalkulator PeFRON przejrzeliśmy działanie najpopularniejszych kalkulatorów online. Stworzyliśmy więc subiektywny ranking najlepszych z nich. Możesz więc samodzielnie sprawdzić w jaki sposób:

 • obliczyć wysokość kosztów pracodawcy,
 • poznać koszty płacy,
 • koszty uzyskania przychodu wpływają na wysokość podatku,
 • koszty stałe i zmienne wpływają na zysk w firmie,
 • obniżyć koszty.

Ranking umożliwia przejrzenie wszystkich stron i wybór takiej, która najbardziej odpowiada użytkownikowi. Największą zaletą rankingu kalkulatorów jest szybki wybór najlepszego. Jednocześnie jest również przejrzysty i przyjazny. Przygotowany w formie tabeli. Ranking kalkulatorów został stworzony właśnie dla przedsiębiorców, którzy poszukują szybkiej, sprawdzonej informacji.

Mamy świadomość, że pracodawcy poszukują wiarygodnych danych pomocnych w ograniczeniu kosztów. Doskonale wiemy, że obniżenie kosztów firmy jest jednym z najważniejszych wyzwań, które stoją przed zarządzającymi firmami. Dzięki naszemu rankingowi zobaczysz, jakie dane dostarczają kalkulatory. Wyciągając z nich właściwe wnioski, możesz je wykorzystać do rozwoju swojej firmy.

kalkulator GOFIN
Kalkulator GOFIN
To ogromny zbiór kalkulatorów dla przedsiębiorców. Najdokładniejsze, bezpłatne kalkulatory do obliczania odsetek ustawowych, od zaległości podatkowych i innych. Znajdziesz tutaj: Gofin kalkulator delegacji, kalkulator podatkowy Gofin, kalkulator odsetek podatkowych Gofin, kalkulator wynagrodzenia Gofin oraz wiele innych kalkulatorów dla pracodawców.
kalkulator składek ZUS
Kalkulator składek ZUS
Kalkulator do obliczania najniższej podstawy wymiaru składek ZUS na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Bardzo przydatne narzędzie szczególnie dla mniejszych przedsiębiorców.
kalkulator leasingu
Kalkulator leasingowy SOS

Kalkulator leasingowy to bardzo przydatne narzędzie dla przedsiębiorców poszukujących najtańszego leasingu. Umożliwia wybór najlepszej oferty, dopasowanej do indywidualnych potrzeb firmy o różnym wskaźniku zatrudnienia.

kalkulator przelewów
Kalkulator przelewów

Przedsiębiorco, czekasz na przelew? Chcesz znać godzinę, kiedy środki wpłyną na konto? A może masz pytania od pracowników, kiedy otrzymają wynagrodzenie? Wejdź na stronę darmowy kalkulator sesji Elixir. Dzięki niemu natychmiast sprawdzisz sprawdzimy, kiedy przelew wpłynie na konto.

kalkulator pracodawcy
Kalkulator pracodawcy

Kalkulator pracodawcy to oficjalny Portal informacyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych. Korzystając z tego kalkulatora kosztów pracodawcy, przedsiębiorcy sprawdzą, ile wyniosą wpłaty z tytułu PPK w ich firmie.

kalkulator odsetek podatki
Kalkulator odsetek PFRON

Kalkulator odsetek podatkowych wylicza ich wysokość w przypadku wystąpienia u przedsiębiorcy zaległości podatkowej. Zaległością podatkową jest podatek w tym także zaliczka lub rata. Jest to również zapłata po terminie wpłaty na PFRON. Można więc wyliczyć odsetki od niezapłaconej składki na PFRON.