Kalkulator PFRON

Kalkulator wpłaty PFRON służy do wyliczenia obowiązkowej, miesięcznej składki PFRON odprowadzanej przez pracodawców nieosiągających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Aplikacja jest darmowa a jej obsługa intuicyjna. Wystarczy bowiem wprowadzić dane z deklaracji DEK-I-0 składanej przez pracodawcę do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Temat wpłat na PFRON, sposobu wyliczania składki na PFRON czy też kwestie związane z właściwym obliczaniem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i kosztów pracodawcy względem PFRON mogą sprawiać problemy wielu przedsiębiorcom. Zrozumienie tych zagadnień umożliwia i znacząco ułatwia przygotowany przez nas kalkulator wpłaty PFRON.

Kalkulator wpłat na PFRON 1
Zaczekaj, uruchamiam aplikację…

Wprowadź dane do kalkulatora PFRON i oblicz koszty pracodawcy

skutecznie obniżamy wpłaty na pfron

kliknij i otrzymaj ofertę
obniżenie wpłaty na pfron oferta

Dlaczego warto skorzystać z bezpłatnego kalkulatora wpłaty PFRON

W internecie dostępne są różnego rodzaju kalkulatory podatkowe, kalkulatory wynagrodzeń oraz kalkulatory oszczędności dla przedsiębiorców. Pozwalają one stosunkowo prosto i bezpiecznie dokonać niezbędnych obliczeń. Stworzony przez nas kalkulator składki PFRON to bezpłatne narzędzie, które w szybki i łatwy sposób umożliwia obliczenie wysokości, obowiązkowej wpłaty na PFRON. Kalkulator online pozwala też sprawdzić zmiany wysokości składek na fundusz przy zmianie wielkości zatrudnienia bądź zmianie wysokości obniżenia wpłaty na PFRON. Korzystając z tego narzędzia pracodawca może samodzielnie obliczyć, jakie zmiany we wpłatach spowoduje zatrudnienie pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nabycie ulg we wpłacie na PFRON. Jedyne, czego potrzebuje, by mieć do niego dostęp i skorzystać z funkcjonalności aplikacji to komputer, laptop albo telefon z dostępem do sieci.

Stworzone przez nas cyfrowe narzędzie, jakim jest kalkulator online to rozwiązanie uniwersalne i łatwo dostępne. Jeśli planujesz któreś z poniższych działań, warto, byś skorzystał z kalkulatora PFRON:

 • planujesz zwiększyć zatrudnienie w firmie i potrzebujesz sprawdzić, w jakim stopniu wzrosną Twoje koszty pracodawcy wobec PFRON,
 • chcesz dowiedzieć się, jakie oszczędności wygeneruje zatrudnienie pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • interesuje Cię kwestia korzyści wynikających z zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego ze schorzeniem szczególnym,
 • chcesz poznać kwotę obniżenia składki na PFRON z tytułu uzyskania ulgi po zakupie usługi lub towaru od firmy udzielającej obniżenia we wpłatach na PFRON,
 • szukasz rozwiązań na optymalizację kosztów w przedsiębiorstwie.
Kalkulator wpłat na PFRON 2

Do czego służy kalkulator wpłat na PFRON?

Internetowy kalkulator PFRON to narzędzie, które w prosty i przejrzysty sposób pomoże obliczyć Ci wysokość obowiązkowej wpłaty na PFRON. Jedyne, czego potrzebujesz, aby obliczyć kwotę składki to dane z deklaracji DEK-I-0, którą co miesiąc składasz do Funduszu. Nie musisz się logować do PFRON, nie potrzebujesz znać kontaktu do PFRON nie potrzebujesz też specjalistycznej wiedzy, by móc swobodnie korzystać z naszego kalkulatora.

Udostępniony na tej stronie kalkulator kosztów PFRON służy więc do wyliczenia kosztów pracodawcy, które musi on ponosić z tytułu braku osiągnięcia wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmie.

Jakie dane wpisać do kalkulatora PFRON?

Korzystanie z internetowego kalkulatora jest łatwe i intuicyjne. Konieczne jest wybranie miesiąca, którego dotyczą obliczenia oraz podanie wielkości zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym liczbę etatów zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób niepełnosprawnych.

Uzupełnij wymagane pola w kalkulatorze PFRON, by obliczyć:

 • brakującą liczbę etatów konieczną do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • wysokość miesięcznej wpłaty na PFRON.

Ważne jest, by wyliczając przeciętne zatrudnienie za dany miesiąc zastosować metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu.

Obliczenie przeciętnego zatrudnienia PFRON

Aby poznać dokładną kwotę składki na PFRON konieczne jest policzenie stanu zatrudnienia. W tym celu należy ustalić liczbę pracowników w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, czyli liczbę osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie w oparciu o jedną z wymienionych form umowy:

 • umowę o pracę,
 • powołania,
 • mianowania,
 • spółdzielczej umowy o pracę.

Warto zaznaczyć, że osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub umowę o dzieło nie wliczają się do ogólnego stanu zatrudnienia. Oprócz tego należy pominąć pracowników zatrudnionych na podstawie:

 • umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • pracowników na urlopach wychowawczych,
 • osoby niewykonujące pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej lub służby zastępczej,
 • uczestników Ochotniczych Hufców Pracy,
 • niepracujących w związku z korzystaniem ze świadczenia rehabilitacyjnego,
 • osób przebywających na urlopach bezpłatnych, których zasady udzielenia określają odrębne przepisy.

Kolejnym krokiem jest ustalenie stanu zatrudnienia za konkretny okres. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę cały miesiąc w przeliczeniu na pełen etat. Właściwą metodą do wykonania ustalenia liczby etatów w konkretnym miesiącu jest średnia arytmetyczna ze stanów dziennych w miesiącu.

Mając już ustaloną liczbę pracowników zatrudnionych ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy obliczamy średnią arytmetyczną według reguły: sumujemy stan zatrudnienia ze wszystkich dni kalendarzowych w danym miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w etatach, następnie dzielimy uzyskany wynik przez liczbę dni w miesiącu. W dniach wolnych od pracy trzeba przyjąć stan zatrudnienia z dnia roboczego poprzedzającego dzień wolny.

Redukcja wpłaty PFRON dzięki zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Możesz wykonać symulacje zmiany wielkości zatrudnienia, w tym liczby pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dowiesz się wtedy jak obniżyć wpłatę PFRON lub całkowicie zlikwidować wpłaty PFRON. Zmiana wielkości lub struktury zatrudnienia daje możliwość zaplanowania optymalizacji wpłaty PFRON i obniżenia kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa.

Warto przy tym wspomnieć, że w celu osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych niebagatelną rolę spełniają stopnie niepełnosprawności oraz schorzenia szczególne. Na orzeczeniu o niepełnosprawności widnieje jeden z trzech stopni:

 • lekki stopień niepełnosprawności,
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • znaczny stopień niepełnosprawności.

Występowanie schorzenia szczególnego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Mając udokumentowany stopień niepełnosprawności i ewentualnie schorzenia szczególne pracowników należy wpisać łączną liczbę poszczególnych etatów w odpowiednie pole.

Nasz kalkulator przygotowany został na wzór deklaracji PFRON o nazwie DEK-0-I

Uzupełnij zgodnie z instrukcją

et|icon_pencil|j
Zatrudnienie ogółem

Wpisz średni wskaźnik zatrudnienia wszystkich pracowników w firmie w danym miesiącu w przeliczeniu na etaty z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

et|icon_pencil|j
W tym etatów osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i ze schorzeniem szczególnym

Wpisz średni wskaźnik zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze znacznym stopniem niepełnosprawności i schorzeniem szczególnym

et|icon_pencil|j
W tym etatów osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym

Wpisz średni wskaźnik zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez schorzenia szczególnego

et|icon_pencil|j
W tym etatów osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i ze schorzeniem szczególnym

Wpisz średni wskaźnik zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i schorzeniem szczególnym

et|icon_pencil|j
W tym etatów osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym

Wpisz średni wskaźnik zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bez schorzenia szczególnego

et|icon_pencil|j
W tym etatów osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim

Wpisz średni wskaźnik zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, z lekkim stopniem niepełnosprawności

et|icon_pencil|j
W tym etatów osób niepełnosprawnych bez ustalonego stopnia niepełnosprawności

Wpisz średni wskaźnik zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, bez ustalonego stopnia niepełnosprawności

Wykorzystane obniżenie wpłaty PFRON

Pracodawcy korzystający z obniżeń we wpłacie  PFRON dodatkowo uzupełniają w oddzielnym polu kalkulatora PFRON kwotę wykorzystanych pomniejszeń w danym miesiącu, jest to pole 40 w deklaracji PFRON o nazwie „wykorzystane obniżenie”.

Dzięki odpisom PFRON składka na fundusz jest niższa. Kwota obniżenia wpłat na PFRON nie może jednak być wyższa niż 50% kwoty należnej wpłaty na PFRON w danym miesiącu.

Przeciętne wynagrodzenie PFRON

Wyliczając wysokość obowiązkowej wpłaty na PFRON pracodawca powinien zastosować opublikowane na stronie GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przygotowany przez nas kalkulator posiada dodatkowe udogodnienie i automatycznie uzupełnia wysokość przeciętnego wynagrodzenia PFRON w wybranym miesiącu.

Kwota PFRON do zapłaty

Po uzupełnieniu wszystkich danych system samodzielnie obliczy brakującą liczbę etatów konieczną do osiągnięcia ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz wysokość miesięcznej wpłaty na PFRON. Jeśli wskaźnik zatrudnienia pracowników z orzeczeniem będzie wynosił 6% i więcej, to kwota składki na PFRON wyniesie 0 zł. Im większa różnica między wymaganą liczbą pracowników niepełnosprawnych a rzeczywistym stanem zatrudnienia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, tym wpłata na PFRON jest wyższa. 

Kto płaci składki na PFRON

Wpłaty na PFRON są obowiązkowe, ale nie dotyczą każdego pracodawcy. Ustawa o rehabilitacji jasno precyzuje, kto co miesiąc dokonuje miesięcznych wpłat na PFRON. Najważniejsze kryterium to liczba zatrudnianych pracowników w przeliczeniu na pełen etat. Składki na PFRON obowiązują pracodawców, których wielkość zatrudnienia wynosi 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i więcej, a liczba pracowników niepełnosprawnych nie przekracza 6% w przeliczeniu na etaty.

W przypadku niektórych jednostek wymagany poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy i wynosi tylko 2%. Po osiągnięciu tego pułapu jednostki takie jak: publiczna lub niepubliczna szkoła, uczelnia, przedszkole czy inna forma wychowania przedszkolnego, placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny, placówka resocjalizacyjna, żłobek oraz klub dziecięcy są zwolnione z dokonywania wpłat na PFRON.

Istnieje także grupa podmiotów całkowicie zwolnionych z obowiązkowych składek na PFRON. Oprócz pracodawców osiągających wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczają się do nich: jednostki niedziałające w celu osiągnięcia zysku, domy pomocy społecznej, hospicja, zakłady opiekuńczo-lecznicze (od 1 lipca 2016 roku), zakłady pracy w stanie upadłości, placówki dyplomatyczne, urzędy konsularne, przedstawicielstwa i misje zagraniczne, publiczne lub niepubliczne jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których jedynym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Jak samodzielnie wyliczyć PFRON?

Sposób wyliczenia wpłaty na PFRON reguluje art. 21.1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust.2–5 i art.22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Źródło: Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Koszty pracodawcy to nie tylko koszty zatrudnienia pracowników, ale też obowiązkowe wpłaty na PFRON. Wyskość miesięcznej składki PFRON zależy od wielkości zatrudnienia w przeliczeniu na pełen etat oraz od liczby brakujących etatów do osiągnięcia 6% lub 2% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Każdy pracodawca samodzielnie wylicza wysokość składki PFRON. Można użyć w tym celu kalkulatora PFRON lub krok po kroku dokonać własnych obliczeń wg ustalonego wzoru.

Wzór na obliczenie wpłaty PFRON

Kwotę miesięcznej wpłaty na PFRON można wyliczyć według wzoru:

K = 0,4065 x PW x [(ZOG x 0,06) – ZON)]

gdzie:

 • K – kwota wpłaty
 • PW – przeciętne wynagrodzenie
 • ZON – stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy z miesiąca sprawozdawczego w etatach
 • ZOG – stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy z miesiąca sprawozdawczego w atatach

Kalkulator kosztów pracodawcy

Klasyczne kalkulatory wynagrodzeń dają możliwość przeliczenia kwoty brutto na netto. Wystarczy w nich wpisać kwotę brutto a kalkulatory przeliczają ją na kwotę netto. Oczywiście w większości przypadków systemy pozwalają na wpisanie kwoty netto i przeliczenie jej na brutto. Jednak taka funkcjonalność dla pracodawcy jest mało przydatna.

Istnieją również kalkulatory wynagrodzeń, które szacują pełne koszty płacy ponoszone przez pracodawcę.

Takie kalkulatory wynagrodzeń wynagrodzeń pozwalają oszacować wysokość obciążenia z tytułu podatku dochodowego odprowadzanego za zatrudnionego pracownika oraz wyliczyć należne za niego składki ZUS za niego należne. Ostatecznie wyliczają kwotę netto wynagrodzenia, które jest wypłacane pracownikowi.

Przy okazji warto wyjaśnić użyte sformułowania:

 • wynagrodzenie netto to kwota do wypłaty po potrąceniu obciążeń pracodawcy, czyli składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych. Potocznie nazywane jest wypłatą na rękę,
 • wynagrodzenie brutto to kwota zawierająca podatek oraz składki ZUS odprowadzane przez pracownika,
 • w wynagrodzeniu uwzględniany jest też koszt uzyskania przychodu czyli, wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów.

W większości kalkulatorów używane jest też określenie „koszty pracodawcy”. System wylicza wówczas dodatkowy koszt, jaki odprowadza pracodawca z tytułu zatrudnienia pracownika. Są to składki, które pokrywa pracodawca:

 • na ubezpieczenie emerytalne,
 • na ubezpieczenie rentowe,
 • na ubezpieczenie wypadkowe,
 • na fundusz pracy,
 • na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jednak żaden z tych kalkulatorów nie uwzględnia realnych kosztów pracodawcy, który zobowiązany jest do wpłaty do PFRON. Wykorzystując więc nasze narządzie możliwe jest uwzględnienie obciążeń z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON. Pracodawca może zatem obliczyć PFRON jako dodatkowy koszt, który musi ponosić.

Ranking kalkulatorów OnLine

Przygotowując nasz kalkulator PFRON przejrzeliśmy działanie najpopularniejszych kalkulatorów online. Stworzyliśmy więc subiektywny ranking najlepszych z nich. Możesz więc samodzielnie sprawdzić w jaki sposób:

 • obliczyć wysokość kosztów pracodawcy,
 • poznać koszty płacy,
 • koszty uzyskania przychodu wpływają na wysokość podatku,
 • koszty stałe i zmienne wpływają na zysk w firmie,
 • obniżyć koszty.

Ranking umożliwia przejrzenie wszystkich stron i wybór takiej, która najbardziej odpowiada użytkownikowi. Największą zaletą rankingu kalkulatorów jest szybki wybór najlepszego. Jednocześnie jest również przejrzysty i przyjazny. Przygotowny w formie tabeli. Ranking kalkulatorów został stworzony właśnie dla przedsiębiorców, którzy poszukują szybkiej, sprawdzonej informacji.

Mamy świadomość, że pracodawcy poszukują wiarygodnych danych pomocnych w ograniczeniu kosztów. Doskonale wiemy, że obniżenie kosztów firmy jest jednym z najważniejszych wyzwań, które stoją przed zarządzającymi firmami. Dzięki naszemu rankingowi zobaczysz, jakie dane dostarczają kalkulatory. Wyciągając z nich właściwe wnioski, możesz je wykorzystać do rozwoju swojej firmy.

kalkulator GOFIN

Kalkulator GOFIN

To ogromny zbiór kalkulatorów dla przedsiębiorców. Najdokładniejsze, bezpłatne kalkulatory do obliczania odsetek ustawowych, od zaległości podatkowych i innych. Znajdziesz tutaj: Gofin kalkulator delegacji, kalkulator podatkowy Gofin, kalkulator odsetek podatkowych Gofin, kalkulator wynagrodzenia Gofin oraz wiele innych kalkulatorów dla pracodawców.
kalkulator leasingu SOS

Kalulator leasingowy SOS

Kalkulator leasingowy to bardzo przydatne narzędzie dla przedsiębiorców poszukujących najtańszego leasingu. Umożliwia wybór najlepszej oferty, dopasowanej do indywidualnych potrzeb firmy o różnym wskaźniku zatrudnienia.

Kalkulator przelewow

Kalkulator przelewów

Przedsiębiorco, czekasz na przelew? Chcesz znać godzinę kiedy środki wpłyną na konto? A może masz pytania od pracowników, kiedy otrzymają wynagrodzenie? Wejdź na stronę darmowy kalkulator sesji Elixir. Dzięki niemu natychmiast sprawdzisz sprawdzimy, kiedy przelew wpłynie na konto.

Kalkulator pracodawcy

Kalkulator pracodawcy

Kalkulator pracodawcy to oficjalny Portal informacyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych. Korzystając z tego kalkulatora kosztów pracodawcy, przedsiębiorcy sprawdzą, ile wyniosą wpłaty z tytułu PPK w ichj firmie.

Kalkulator składek ZUS

Kalkulator składek ZUS

Kalkulator do obliczania najniższej podstawy wymiaru składek ZUS na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Bardzo przydatne narzędzie szczególnie dla mniejszych przedsiębiorców.

kalkulator leasingowy FI Finance

Kalkulator leasingowy

Kalkulator leasingowy firmy specjalizującej się w leasingu samochodów osobowych, transportu, autobusów oraz maszyn i urządzeń. Skorzystaj z tego kalkulatora i wylicz ratę.

Kalkulator przedsiębiorcy Calculla

Kalkulator przedsiębiorcy

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub pracujesz albo zamierzasz pracować na kontrakcie, to ten kalkulator pomoże Ci obliczyć ile zarobisz jako osoba samozatrudniona w Polsce. Świetny kalkulator przedsiębiorcy, który chce sprawdzić ile zarobi na fakturze.

kalkulator odsetek podatki

Kalkulator odsetkowy podatki

Kalkulator odsetek podatkowych wylicza ich wysokość w przypadku wystąpienia u przedsiębiorcy zaległości podatkowej. Zaległością podatkową jest podatek w tym także zaliczka lub rata. Jest to również zapłata po terminie wpłaty na PFRON. Można więc wyliczyć odsetki od niezapłaconej składki na PFRON.