WSPARCIE DLA FIRM

Kalkulator dofinansowania PFRON

Bezpłatne konsultacje dla pracodawców

napisz do nas teraz

Zgoda na przetwarzanie danych

7 + 4 =

Praca dla niepełnosprawnych

Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności? Zarejestruj się w naszej bazie i otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach pracy dla osób niepełnosprawnych. Rejestrując się na portalu zwiększasz szansę na otrzymanie oferty pracy z orzeczeniem.

Kalkulator dofinansowania PFRON pomaga obliczyć dofinansowanie do wynagrodzenia, które przysługuje firmie za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. Jest to kalkulator dla pracodawców, który pomaga obliczyć całkowity koszt zatrudnienia osoby niepełnosprawnej uwzględniający dofinansowanie do wynagrodzenia. Oprócz głównej funkcjonalności, jaką jest wyliczenie całkowitego kosztu zatrudnienia pracownika z orzeczeniem, podaje również kwotę dofinansowania pfron oraz składniki pensji osoby niepełnosprawnej. Ten kalkulator PFRON w najszybszy sposób wylicza ile pracodawca dostaje za pracownika z grupą. Aplikacja wylicza dofinansowanie do wynagrodzenia uwzględniając stopnie niepełnosprawności pracowników oraz schorzenie szczególne uzasadniające wyższe dofinansowanie na pracownika.

Koszt płacy, w tym składki pracodawcy oraz należna dopłata do wynagrodzenia to główne parametry, jakimi się kierują przedsiębiorcy z ofertami pracy dla osób niepełnosprawnych. To również podstawowe dla nich kwestie jeśli rozważają zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. Samodzielne dokonywanie obliczeń jest skomplikowane, a dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych może być niezrozumiałe. Z pomocą przychodzi nasz darmowy kalkulator, który ułatwia decyzję w sprawie złożenia oferty pracy dla osoby z orzeczeniem.

Nasz darmowy kalkulator online umożliwia pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne obliczyć koszty wynagrodzeń oraz uzyskać informację o przysługującej dopłaty do pensji. Dzięki temu użytkownik może w szybki i przejrzysty sposób przeanalizować koszty zatrudnienia ogółem i oszczędności z tytułu dopłaty w danym miesiącu. Może także dokonać symulacji różnych wariantów zatrudnienia pracownika, wydatków z tym związanych oraz przysługujących dofinansowań PFRON.

Kalkulator dofinansowania PFRON uwzględnia zmiany Polskiego Ładu od lipca 2022. Oblicza wynagrodzenie w pierszej skali podatkowej, tj. dla dochodu do 120.000 zł rocznie. Uwzględnia ulgę podatkową po złożeniu PIT2

Zaczekaj, aplikacja się za chwilę uruchomi i będziesz mógł obliczyć dofinansowanie pfron do pracowników niepełnosprawnych.
Odśwież stronę w przypadku problemu z wyświetlaniem

100%

Potrzebujesz pomocy z pozyskaniu i rozliczeniu dofinansowania?PFRON dofinansowanie od 2020 roku. Obowiązuje w 2021 i 2022 roku

Wysokość miesięcznego dofinansowania wynagrodzeń, jaką możesz otrzymać z pfron uzależniona jest od stopnia oraz kodu niepełnosprawności zatrudnionej osoby. Zależy również od wymiaru etatu na jaki jest zatrudniony pracownik niepełnosprawny oraz od rodzaju pracodawcy. Wielkość dopłaty do wynagrodzeń określona jest w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, popularnie nazywanej „ustawa PFRON„ lub “Ustawa o rehabilitacji”. Wprowadzone w 2020 tarcze antykryzysowe pośrednio oraz bezpośrednio wpłynęły na dofinansowanie z pefronu. Art. 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadził wyższe kwoty dofinansowań wynagrodzeń. Sprawdź w tabeli jak duże jest miesięczne dofinansowanie pfron od 2020 roku. Po uzupełnieniu danych, przygotowana przez nas aplikacja automatycznie uwzględni wysokość obecnie obowiązującej dopłaty do pensji.

wysokość dofinansowania do wynagrodzenia pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności
wysokość dofinansowania do wynagrodzenia pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
wysokość dofinansowania do wynagrodzenia pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności
kwota dofinansowania od 2020 roku
1.950 zł
1.200 zł
450 zł

Wyższa kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

W przypadku zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną (symbol przyczyny niepełnosprawności: 02-P), upośledzenie umysłowe (symbol przyczyny niepełnosprawności: 01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (symbol przyczyny niepełnosprawności: 12-C) lub epilepsję (symbol przyczyny niepełnosprawności: 06-E) i osób niewidomych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (symbol przyczyny niepełnosprawności: 04-O), pracodawcy przysługuje wyższe dofinansowanie zgodnie z tabelą.

zwiększenie dopłaty do płacy osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
zwiększenie dopłaty do płacy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
zwiększenie dopłaty do płacy osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności
kwota zwiększenia dofinansowania
1.200 zł
900 zł
600 zł

Zapytaj o dotacje na zatrudnienie pracownikaKalkulator PFRON, jak z niego korzystać?

etapy optymalizacji wpłaty pfron

1. Wpisz ile zarabia osoba z orzeczeniem

W pole “wynagrodzenie brutto pracownika” wpisz ile zarabia osoba z orzeczeniem. System domyślnie uzupełnia minimalne wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej w 2020 roku. Jeśli pozostawisz to pole niezmienione, system wyliczy 2800 brutto jaki jest koszt pracodawcy.

2. Uzupełnij formularz

Wpisz wysokość składki wypadkowej w procentach. Z listy rozwijanej wybierz miejsce pracy osoby z niepełnosprawnością. Zaznacz “tak” jeśli jest to praca zdalna dla osoby niepełnosprawnej. Wybierz stopień niepełnosprawności zgodne z dostarczonym przez pracownika orzeczeniem o niepełnosprawności. Zaznacz też odpowiednią opcję, jeśli z sentencji symbolu przyczyny niepełnosprawności wynika, że pracownik posiada schorzenie specjalne.

3. Kalkulator obliczy koszty płacy osoby niepełnosprawnej

W pierwszej kolejności kalkulator PFRON oblicza koszty wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej w celu obliczenia limitu kosztów płacy. Po wpisaniu wysokości wynagrodzenia brutto osoby niepełnosprawnej, kalkulator oblicza:

 • składkę emerytalną 9,76%,
 • składkę rentową 1,5%,
 • składkę chorobową 2,45%

Następnie kalkulator wylicza wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.Podstawę wymiaru tej składki stanowi wynagrodzenie brutto wpisane do kalkulatora, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowanie z wynagrodzenia pracownika. Po wyliczeniu podstawy, kalkulator oblicza 9% składkę zdrowotną.

Kolejny etap to wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy. Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania. Aplikacja uwzględnia różne koszty uzyskania, zależnie od formy zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością i miejsca wykonywania przez niego pracy. Zwykłe koszty dotyczą jeśli jest to praca zdalna lub dla mieszkających w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy. Przychód to wynagrodzenie brutto pracownika z orzeczeniem, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne.

Aplikacja oblicza zaliczkę na podatek dochodowy w pierwszym progu podatkowym, uwzględniając składkę zdrowotną 7,75% oraz kwotę wolną od podatku 43,76 zł. Zaliczka na podatek dochodowy do pobrania jest zaokrąglana do pełnych złotych.

Narzędzie wylicza teraz wynagrodzenie netto pracownika z orzeczeniem. Podaje więc, ile zarabia osoba niepełnosprawna na rękę. Od wynagrodzenia brutto pracownika niepełnosprawnego odejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

Kalkulator oblicza teraz koszty płacy, jakie ponosi pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną, uwzględniając:

 • składkę na ubezpieczenie emerytalne 9,76%,
 • składkę na ubezpieczenie rentowe 6,50%,
 • składkę na ubezpieczenie wypadkowe, zgodnie z wpisaną wartością,
 • składkę na Fundusz Pracy 2,45%,
 • składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10%.

4. Kalkulator PFRON wyliczy ile pracodawca dostaje za pracownika z grupą

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych uzależnione jest od stopnia niepełnosprawności. Stopień niepełnosprawności zawiera orzeczenie o niepełnosprawności, dostarczone przez pracownika. Uzupełniając dane w kalkulatorze nalezy wybrać jedno ze stopni:

 • lekki stopień niepełnosprawności, w przypadku zatrudnienie pracownika z orzeczeniem w takim stopniu,
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności, dla pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • znaczny stopień niepełnosprawności, dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Aby dopłata do wynagrodzenia została wyliczona poprawnie, należy określić, czy pracownik posiada schorzenie specjalne. Schorzenie specjalne upoważnia do pobierania wyższego dofinansowania na pracownika. Po wybraniu TAK, system uwzględni dodatkowe kwoty dofinansowania dla osób, w stosunku których orzeczono:

 • chorobę psychiczną (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U),
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),
 • epilepsję (06-E),
 • oraz dla niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

Kalkulator wylicza kwoty dofinansowania uwzględniając określone w ustawie PFRON warunki:

 • kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 75% poniesionych kosztów płacy,
 • koszty płacy zawierają:
  • wynagrodzenie brutto osoby niepełnosprawnej,
  • składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone do wynagrodzenia pracownika z orzeczeniem,
  • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy za pracownika niepełnosprawnego.

5. Aplikacja wyliczy koszt zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Stworzony przez nas kalkulator PFRON to innowacyjna aplikacja z niespotykaną funkcjonalnością. Kalkulator nie tylko wyliczy dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Aplikacja policzy również korzyści z zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego. Kalkulator dofinansowań PFRON uwzględnia koszt płacy zatrudnionej osoby niepełnosprawnej i przysługującej dopłaty do wynagrodzenia. Pokazuje faktyczne koszty ponoszone przez pracodawcę, który zatrudni osobę niepełnosprawną.

Dzięki tej funkcjonalności pracodawca może w szybki i przejrzysty sposób przeanalizować koszty i oszczędności. Może także dokonać symulacji różnych wariantów zatrudnienia pracowników, wydatków z tym związanych oraz przysługujących dofinansowań z PeFRONu. Może się okazać, że nawet niewielkie zmiany w strukturze zatrudnienia przyniosą firmie znaczne oszczędności i pozwolą na przeprowadzenie procesu optymalizacji kosztów PFRON.

Dowiedz się więcej i sprawdź możliwości, jakie daje nasz kalkulator dofinansowań PFRON. Wylicz, jak możesz oszczędzać zatrudniając pracowników niepełnosprawnych. Skorzystaj z naszego narzędzia i opracuj plan dalszego działania, by wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie dla swojej firmy.

Dla kogo kalkulator kosztów zatrudnienia pracownika z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności?

Kalkulator dofinansowań to narzędzie o szerokim zastosowaniu. Mogą z niego korzystać przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, jak i ci, którzy dopiero planują ten krok i chcą poznać koszty pracodawcy z tym związane.

Kalkulator PFRON dedykowany jest pracodawcom, którzy zatrudniają lub chcą zatrudnić osoby niepełnosprawne. Dostępne na innych stronach internetowych kalkulatory wynagrodzeń, kalkulatory kosztów płacy czy też kalkulatory kosztów pracodawcy są odpowiednie, ale w przypadku zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych nie dostarczają wszystkich danych.

Kalkulator dofinansowań PFRON policzy koszty pracodawcy ponoszone w związku z zatrudnianiem pracowników z orzeczeniem oraz dokona wyliczeń kwot przysługujących dofinansowań PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

obniżenie kosztów płac

Kto najbardziej skorzysta z naszego licznika wynagrodzeń?

Kalkulator dofinansowań PFRON policzy koszty pracodawcy ponoszone w związku z zatrudnianiem pracowników z orzeczeniem oraz dokona wyliczeń kwot przysługujących dofinansowań PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Skorzystaj z naszego kalkulatora dofinansowań, jeśli:

 • jesteś pracodawcą zatrudniającym pracowników z orzeczeniem i chcesz dowiedzieć się, jakie są kwoty dofinansowania PFRON,
 • planujesz rekrutację pracowników niepełnosprawnych i jesteś ciekaw,
 • jakie korzyści płyną z zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych,
 • szukasz oszczędności w firmie i jakie jest na osoby niepełnosprawne dofinansowanie,
 • chcesz poznać dokładne kwoty kosztów płacy, jakie ponosi pracodawca zatrudniając pracowników,
 • szukasz sposobu, jak można obniżyć koszty płacy,
 • szukasz możliwości optymalizacji kosztów wynagrodzeń,
 • jakie PFRON ma dofinansowania dla osób niepełnosprawnych,
 • chcesz poznać jaka jest dopłata do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej,
 • potrzebujesz narzędzia, które policzy dofinansowanie na pracownika,
 • chcesz wiedzieć, na co można dostać dofinansowanie z PFRON,
 • planujesz sprawdzić, jak dofinansowanie z PeFRONu zachęca do zatrudniania osób niepełnosprawnych,
 • chcesz poznać oszczędności z zatrudnienia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • interesują cię korzyści wynikające z zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego ze schorzeniem specjalnym.

Zapytaj o dofinansowanie na pracownikaczęste pytania dotyczące pfron i zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

PFRON dofinansowanie. Częste pytania pracodawców

Komu przysługuje dofinansowanie z PFRON?

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników PFRON może otrzymać każdy pracodawca, który zatrudni pracownika z niepełnosprawnością. Konieczne jest jednak spełnienie jasno określonych warunków. Poniżej podajemy wskazówki:

 • Brak zaległości w opłatach do PFRON powyżej 100 zł.
 • Wykazanie efektu zachęty.
 • Posiadanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność pracownika.
 • Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego w oparciu o umowę o pracę, mianowania, powołania lub spółdzielczą umowę o pracę.
 • Wypłata pensji pracownika z orzeczeniem ze środków innych niż publiczne.
 • Terminowe opłacanie obowiązkowych składek (maksymalne opóźnienie może wynieść 14 dni).
 • Wypłata wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej bezpośrednio przelewem
  na jej konto bankowe lub rachunek w spółdzielczej kasie
  oszczędnościowo-kredytowej lub też za pośrednictwem osób prawnych
  upoważnionych do doręczeń kwot pieniężnych.

Oprócz spełnienia siedmiu warunków warto pilnować odpowiednich terminów. Ważne jest to, by pierwszy wniosek o wsparcie PFRON złożyć już na samym początku zatrudnienia pracownika z orzeczeniem po wypłacie wynagrodzenia tego pracownika. Jeśli wniosek dotrze w późniejszych miesiącach zatrudnienia, fundusz ją odrzuci. Więcej szczegółowych informacji na temat warunków ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych opisaliśmy na naszym blogu.

Kiedy pracodawca nie otrzyma dofinansowania na pracownika?

Teoretycznie każdy pracodawca zatrudniający pracownika z orzeczeniem może ubiegać się o dofinansowanie do jego wynagrodzenia. Zdarza się jednak, że w niektórych sytuacjach jest to niemożliwe i fundusz odrzuci wniosek. W jakich przypadkach?

Przykładem jest trudna sytuacja ekonomiczna, w jakiej aktualnie znajduje się przedsiębiorstwo. Prawo Unii Europejskiej wyraźnie określa warunki udzielania pomocy publicznej. Chcąc uzyskać dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych należy uwzględnić także te przepisy.

Kolejnym przykładem jest przypadek, gdy przedsiębiorstwo otrzymało wezwanie z Komisji Europejskiej do zwrotu wcześniej udzielonej pomocy finansowej i jeszcze nie dokonało zwrotu nienależnie pobranych środków. Wówczas także PFRON dofinansowanie się nie należy.

Ponadto wsparcie funduszu nie może być także udzielone pracodawcom, którzy otrzymali już wcześniej środki na zatrudnienie osób niepełnosprawnych i udzielenie kolejnego dofinansowania na ten cel skutkowałoby przekroczeniem ustalonej górnej kwoty. Limit rocznej pomocy publicznej możliwej do udzielenia w ciągu roku wynosi 10 mln euro.

Jak złożyć wniosek pfron?

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników to niewątpliwie spora zachęta do zatrudnienia osób z orzeczeniem i wsparcie dla pracodawców, którzy już zdecydowali się na ten krok. Procedura złożenia wniosku może wydawać się skomplikowana i czasochłonna, jednak po wysłaniu kompletu dokumentów i przejściu procesu rejestracji okazuje się to nie być trudnym procesem. Znacznym ułatwieniem dla pracodawców jest korzystanie z systemu SODiR. PFRON stworzył ten system specjalnie z myślą o pracodawcach ubiegających się o dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W celu skorzystania z systemu SODiR konieczna jest rejestracja i logowanie. PFRON stworzył także dla pracodawców system e-PFRON2 oraz przydatne aplikacje. Poniżej szczegóły dotyczące składania wniosków PFRON oraz korzystania z systemów i aplikacji związanych z PFRON.

Gdzie złożyć wniosek pfron?

Zatrudniłeś pracownika z orzeczeniem, spełniasz wszystkie kryteria i chciałbyś otrzymywać dofinansowanie do jego wynagrodzenia? Planujesz złożyć wniosek o dofinansowanie PFRON, ale nie wiesz jak i gdzie go wysłać? W pierwszej kolejności jako pracodawca powinieneś zarejestrować się w bazie PFRON. Można to zrobić osobiście w siedzibie głównej PFRON w Warszawie lub wysłać komplet dokumentów pocztą na adres:

PFRON kontakt:
Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13
00 – 828 Warszawa

Rejestracja w PFRON to zarazem pierwszy wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Następne wnioski należy składać co miesiąc do 25. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Na stronie PFRON dostępny jest harmonogram z ostatecznymi terminami składania formularzy. Kolejne wnioski można składać do PFRON online lub w formie papierowej do oddziału w swoim województwie. Odpowiednim miejscem będzie aplikacja internetowa SODiR, czyli System Obsługi Dofinansowań i Refundacji. System dedykowany jest pracodawcom ubiegającym się o dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Dzięki niemu można szybo i bezpiecznie złożyć odpowiednie dokumenty i otrzymać wsparcie finansowe z funduszu.

Jak samodzielnie obliczyć kwotę dofinansowania do wynagrodzeń?

Warto wspomnieć, iż wysokość przyznanego dofinansowania PFRON zależy od następujących czynników:

 1. stopień niepełnosprawności pracownika oraz obecność schorzenia specjalnego,
 2. wymiaru czasu pracy, w jakim jest zatrudniony pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 3. typ pracodawcy, u którego dany pracownik niepełnosprawny jest zatrudniony:
 • pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą mogą otrzymać
 • refundację w wysokości maksymalnie 75% kosztów płacy poniesionych na
 • pracownika z orzeczeniem,
 • pracodawcom nieprowadzącym działalności gospodarczej może być
 • przyznane dofinansowanie wynoszące 90% wartości poniesionych kosztów
 • płacy zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego.

Do obliczenia kwoty realnie przysługującego dofinansowania należy zsumować koszty płacy za dany miesiąc i pomnożyć je razy 0,75 lub 0,90. Jeśli wynik mieści się w granicach sztywno ustalonej maksymalnej kwoty dofinansowania przysługującej na dany stopień niepełnosprawności i schorzenie specjalne, wówczas taką kwotę pracodawca otrzyma z PFRON.

Nie wszystkie koszty pracodawcy są potrzebne do obliczenia kwot dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Przepisy jasno określają składniki, które należy zsumować w celu obliczenia kwoty dofinansowania. Do kosztów płacy zalicza się:

 • wynagrodzenie brutto pracownika niepełnosprawnego,
 • obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe opłacane przez pracodawcę od tego wynagrodzenia,
 • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.

Pracodawca może obliczyć samodzielnie krok po kroku kwoty dofinansowań PFRON przysługujące do wynagrodzenia każdego zatrudnianego pracownika niepełnosprawnego, jak również może skorzystać z prostszego rozwiązania, jakim jest użycie kalkulatora dofinansowań. Kalkulator online szybko i dokładnie obliczy kwoty dofinansowań, pozwoli zaoszczędzić czas i zniweluje ryzyko popełnienia błędów przy obliczeniach.

Jakie są koszty płacy w INF-D-P do pfron?

Art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji podaje wyraźnie składki kosztów płacy, które należy uwzględnić w kalkulator inf-d-p ubiegając się o dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON.

Wg tego zapisu koszty płacy to wynagrodzenie pracownika brutto i naliczane od niego obowiązkowe składki finansowane przez pracodawcę. Poniżej szczegółowe elementy kosztów płacy:

 • wynagrodzenie brutto pracownika niepełnosprawnego,
 • składki na ubezpieczenia emerytalne 9,76%,
 • składki rentowe 6,5%,
 • składki wypadkowe 1,67%,
 • składki na Fundusz Pracy, w tym Fundusz Solidarnościowy 2,45%,
 • składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,1%.

Na mocy ustawy z dnia z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do kosztów płacy można doliczać też składki na Fundusz Solidarnościowy (wcześniej Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych). Do tej pory składki na SFWON (potem FS) należało odliczyć z kosztów płacy i uwzględnić tylko pomniejszoną składkę na Fundusz Pracy. Od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło z 2600 zł do 2800 zł brutto. W związku z tym zmienia się kwota obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne ponoszonych przez pracodawców.

Co to jest efekt zachęty?

Efekt zachęty jest to wykazanie, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej powoduje ogólny wzrost zatrudnienia w firmie, w miesiącu, w któym został zatrudniony pracownik z orzeczeniem w porównaniu do 12 poprzednich miesiącu. Jest to wykazanie efektu zachęty metodą ilościową.

Pracodawca może wykazać efekt zachęty metodą jakościową. Wykazanie efektu zachęty tą metodą polega na zatrudnieniu pracownika niepełnosprawnego na wakat zwolniony w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z innym pracownikiem z powodów:

 • rozwiązania na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy,
 • złożenia wypowiedzenia przez pracownika,
 • rozwiązania za porozumieniem stron,
 • przejścia pracownika na rentę z tytuły niezdolności do świadczenia pracy,
 • upływu czasu, na który została zawarta,
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta,
 • jej wygaśnięcia,
 • zmniejszenia czasu pracy na wniosek pracownika.

Jaki dokument potwierdza niepełnosprawność pracownika?

Podstawą do uznania osoby jako niepełnosprawnej jest orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na równi z tym orzeczeniem traktowane są:

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie całkowitej niezdolności do pracy,
 • orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy.

Jaki dokument potwierdza schorzenie specjalne pracownika niepełnosprawnego?

Aby wystąpić z wnioskiem o zwiększoną kwotę miesięcznego dofinansowania, stwierdzenie dotyczące schorzenia specjalnego musi wynikać z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Na co można dostać dofinansowanie z PFRON?

Zatrudniając osoby niepełnosprawne pracodawca zyskuje wiele korzyści. Oprócz lojalnych i sumiennych pracowników może liczyć na liczne formy wsparcia i dofinansowania. PFRON wspiera pracodawców w zatrudnianiu osób z orzeczeniem, jak również rehabilitację i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Oprócz dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych pracodawca może skorzystać z dodatkowych dotacji z PFRON:

 • zwrot kosztów szkolenia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • refundacja dodatkowych kosztów poniesionych przez pracodawcę
 • prowadzącego zakład pracy chronionej, np. dodatkowych kosztów budowy lub
 • przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu,
 • refundacja kosztów adaptacji stanowisk miejsc pracy zatrudnionych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych,
 • refundacja kosztów zatrudnienia pracownika wspomagającego dla osoby z orzeczeniem.