PFRON dofinansowanie kalkulator

PFRON dofinansownie kalkulator dla pracodawców. Wylicza dofinansownie wynagrodzeń dla firm za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. Każdemu przedsiębiorcy, po spełnieniu określonych warunków, przysługuje PFRON dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Kalkulator jest bezpłatny a korzystnie z niego bardzo łatwe. Wystarczy wprowadzić wysokość wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej a kalkulator PFRON wyliczy jaka jest dopłata do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, jest zagadnieniem, które może być niezrozumiałe dla niektórych pracodawców. Dlatego przygotowaliśmy oprogramowanie pozwalające łatwo wyliczyć dofinansowanie do pracownika.

Pfron dofinansowanie kalkulator 1
Zaczekaj, uruchamiam aplikację…
Odśwież stronę jeśli kalkulator się nie załadował.

Wpisz ile zarabia osoba z orzeczeniem i oblicz dofinansowanie do wynagrodzenia

znajdziemy dla ciebie pracowników niepełnosprawnych

kliknij i otrzymaj ofertę
obniżenie wpłaty na pfron oferta

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. Kalkulator obliczy korzyści

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne ma prawo ubiegać się o dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń pracowników. Stworzony przez nas kalkulator PFRON automatycznie oblicza wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dopłata do wynagrodzeń jest określona w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, popularnie nazywanej „ustawa PFRON„.

Stworzyliśmy więc kalkulator online, który umożliwia pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne obliczyć koszty wynagrodzeń oraz uzyskać informację o wysokości dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Dzięki niemu można w szybki i przejrzysty sposób zanalizować koszty i oszczędności, a także dokonać symulacji różnych wariantów zatrudnienia pracowników, wydatków z tym związanych oraz przysługujących dofinansowań PFRON.

Kalkulator automatycznie obliczy koszty płacy

W pierwszej kolejności kalkulator PFRON oblicza koszty wynagrodzenia w celu obliczenia limitu kosztów płacy. Po wpisaniu wysokości wynagrodzenia brutto kalkulator oblicza:

 • składkę emerytalną 9,76%
 • składkę rentową 1,5%
 • składkę chorobową 2,45%

Następnie kalkulator wylicza wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru tej składki stanowi wynagrodzenie brutto wpisane do kalkulatora, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowanie z wynagrodzenia pracownika. Po wyliczeniu podstawy, kalkulator oblicza 9% składkę zdrowotną.

Kolejny etap to wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy. Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania. Aplikacja uwzględnia różne koszty uzyskania, zależnie od formy zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością i miejsca wykonywania przez niego pracy. Zwykłe koszty dotyczą pracowników niepełnosprawnych pracujących zdalnie lub w mieszkających w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy. Przychód to wynagrodzenie brutto pracownika z orzeczeniem, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne.

Aplikacja oblicza zaliczkę na podatek dochodowy w pierwszym progu podatkowym, uwzględniając składkę zdrowotną 7,75% oraz kwotę wolną od podatku 43,76 zł. Zaliczka na podatek dochodowy do pobrania jest zaokrąglana do pełnych złotych.

Narzędzie wylicza teraz wynagrodzenie netto pracownika z orzeczeniem. Podaje więc, ile zarabia osoba niepełnosprawna na rękę. Od wynagrodzenia brutto pracownika niepełnosprawnego odejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

Kalkulator oblicza teraz koszty płacy, jakie ponosi pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną, uwzględniając:

 • składkę na ubezpieczenie emerytalne 9,76%,
 • składkę na ubezpieczenie rentowe 6,50%,
 • składkę na ubezpieczenie wypadkowe, zgodnie z wpisaną wartością,
 • składkę na Fundusz Pracy 2,45%,
 • składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10%.

Dofinansowanie z PFRON wyliczane przez kalkulator

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych uzależnione jest od stopnia niepełnosprawności. Stopień niepełnosprawności zawiera orzeczenie o niepełnosprawności, dostarczone przez pracownika. Uzupełniając dane w kalkulatorze nalezy wybrać jedno ze stopni:

 • lekki stopień niepełnosprawności, w przypadku zatrudnienie pracownika z orzeczeniem w takim stopniu,
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności, dla pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • znaczny stopień niepełnosprawności, dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Aby dopłata do wynagrodzenia została wyliczona poprawnie, należy określić, czy pracownik posiada schorzenie specjalne. Schorzenie specjalne upoważnia do pobierania wyższego dofinansowania na pracownika. Po wybraniu TAK, system uwzględni dodatkowe kwoty dofinansowania dla osób, w stosunku których orzeczono:

 • chorobę psychiczną (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U),
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),
 • epilepsję (06-E),
 • oraz dla niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

Kalkulator wylicza kwoty dofinansowania uwzględniając określone w ustawie PFRON warunki:

 • kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 75% poniesionych kosztów płacy,
 • koszty płacy zawieracją:
  • wynagrodzenie brutto osoby niepełnosprawnej,
  • składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone do wynagrodzenia pracownika z orzeczeniem,
  • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy za pracownika niepełnosprawnego.

Obliczenie realnego kosztu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Stworzony przez nas kalkulator PFRON to innowacyjna aplikacja z niespotykaną funkcjonalnością. Kalkulator nie tylko wyliczy dofinasowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Aplikacja policzy również korzyści z zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego. Kalkulator dofinansowań PFRON uwzględnia koszt płacy zatrudnionej osoby niepełnosprawnej i przysługującej dopłaty do wynagrodzenia. Pokazuje faktyczne koszty ponoszone przez pracodawcę, który zatrudni osobę niepełnosprawną.

Dzięki tej funkcjonalności pracodawca może w szybki i przejrzysty sposób przeanalizować koszty i oszczędności. Może także dokonać symulacji różnych wariantów zatrudnienia pracowników, wydatków z tym związanych oraz przysługujących dofinansowań z PeFRONu. Może się okazać, że nawet niewielkie zmiany w strukturze zatrudnienia przyniosą firmie znaczne oszczędności i pozwolą na przeprowadzenie procesu optymalizacji kosztów PFRON.

Dowiedz się więcej i sprawdź możliwości, jakie daje nasz kalkulator dofinansowań PFRON. Wylicz, jak możesz oszczędzać zatrudniając pracowników niepełnosprawnych. Skorzystaj z naszego narzędzia i opracuj plan dalszego działania, by wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie dla swojej firmy.

Pfron dofinansowanie kalkulator 2

Dla kogo przeznaczony jest kalkulator dofinansowań PFRON?

Kalkulator dofinansowań to narzędzie o szerokim zastosowaniu. Mogą z niego korzystać przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, jak i ci, którzy dopiero planują ten krok i chcą poznać koszty pracodawcy z tym związane.

Kalkulator PFRON dedykowany jest pracodawcom, którzy zatrudniają lub chcą zatrudnić osoby niepełnosprawne. Dostępne na innych stronach internetowych kalkulatory wynagrodzeń, kalkulatory kosztów płacy czy też kalkulatory kosztów pracodawcy są odpowiednie, ale w przypadku zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych nie dostarczają wszystkich danych.

Kalkulator dofinansowań PFRON policzy koszty pracodawcy ponoszone w związku z zatrudnianiem pracowników z orzeczeniem oraz dokona wyliczeń kwot przysługujących dofinansowań PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Skorzystaj z naszego kalkulatora dofinansowań, jeśli:

 • jesteś pracodawcą zatrudniającym pracowników z orzeczeniem i chcesz dowiedzieć się, jakie są kwoty dofinansowania PFRON,
 • planujesz rekrutację pracowników niepełnosprawnych i jesteś ciekaw, jakie korzyści płyną z zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych,
 • szukasz oszczędności w firmie,
 • chcesz poznać dokładne kwoty kosztów płacy, jakie ponosi pracodawca zatrudniając pracowników,
 • szukasz sposobu, jak można obniżyć koszty płacy,
 • szukasz możliwości optymalizacji kosztów wynagrodzeń,
 • jakie PFRON ma dofinansowania dla osób niepełnosprawnych,
 • chcesz poznać jaka jest dopłata do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej,
 • potrzebujesz narzędzia, które policzy dofinansowanie na pracownika,
 • chcesz wiedzieć, na co można dostać dofinansowanie z PFRON,
 • planujesz sprawdzić, jak dofinansowanie z PeFRONu zachęca do zatrudniania osób niepełnosprawnych,
 • chcesz poznać oszczędności z zatrudnienia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • interesują cię korzyści wynikające z zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego ze schorzeniem specjalnym.

Wysokość dofinansowania PFRON 2020

Od kwietnia 2020 roku wzrosły kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Wysokość udzielanego wsparcia zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika niepełnosprawnego, występowania schorzenia specjalnego i wysokości poniesionych przez pracodawcę kosztów płacy.

Poniżej znajdują się dokładne kwoty dofinansowań dla poszczególnych grup. Podane wartości stanowią maksymalną wysokość dofinansowania, jakie pracodawca może otrzymać na pracownika zatrudnionego na pełen etat. Fundusz wypłaca dofinansowanie do wynagrodzeń proporcjonalnie do wymiaru etatu pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest na część etatu, kwoty te należy przeliczyć proporcjonalnie do części etatu, jaką pracownik przepracował w danym miesiącu.

Tabela wysokości dofinansowania PFRON

wdt_ID stopień niepełnosprawności pracownika kwota dofinansowania PFRON zwiększenie dofinansowania do pracowników ze schorzeniem specjalnym kwota dofinansowania PFRON do pracowników ze schorzeniem specjalnym
1 znaczny 1.950 1.200 3.150
2 umiarkowany 1.200 900 2.100
3 lekki 450 600 1.050

Wysokość dofinansowania PFRON na wykresie

Dofinansowanie z PFRON film

Komu przysługuje dofinansowanie PFRON?

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników PFRON może otrzymać każdy pracodawca, który zatrudni pracownika z niepełnosprawnością. Konieczne jest jednak spełnienie jasno określonych warunków. Poniżej podajemy wskazówki:

 1. Brak zaległości w opłatach do PFRON powyżej 100 zł.
 2. Wykazanie efektu zachęty.
 3. Posiadanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność pracownika.
 4. Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego w oparciu o umowę o pracę, mianowania, powołania lub spółdzielczą umowę o pracę.
 5. Wypłata pensji pracownika z orzeczeniem ze środków innych niż publiczne.
 6. Terminowe opłacanie obowiązkowych składek (maksymalne opóźnienie może wynieść 14 dni).
 7. Wypłata wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej bezpośrednio przelewem na jej konto bankowe lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub też za pośrednictwem osób prawnych upoważnionych do doręczeń kwot pieniężnych.

Oprócz spełnienia siedmiu warunków warto pilnować odpowiednich terminów. Ważne jest to, by pierwszy wniosek o wsparcie PFRON złożyć już na samym początku zatrudnienia pracownika z orzeczeniem po wypłacie wynagrodzenia tego pracownika. Jeśli wniosek dotrze w późniejszych miesiącach zatrudnienia, fundusz ją odrzuci. Więcej szczegółowych informacji na temat warunków ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych opisaliśmy na naszym blogu.

Kiedy pracodawca nie otrzyma dofinansowania z PFRON?

Teoretycznie każdy pracodawca zatrudniający pracownika z orzeczeniem może ubiegać się o dofinansowanie do jego wynagrodzenia. Zdarza się jednak, że w niektórych sytuacjach jest to niemożliwe i fundusz odrzuci wniosek. W jakich przypadkach?

Przykładem jest trudna sytuacja ekonomiczna, w jakiej aktualnie znajduje się przedsiębiorstwo. Prawo Unii Europejskiej wyraźnie określa warunki udzielania pomocy publicznej. Chcąc uzyskać dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych należy uwzględnić także te przepisy.

Kolejnym przykładem jest przypadek, gdy przedsiębiorstwo otrzymało wezwanie z Komisji Europejskiej do zwrotu wcześniej udzielonej pomocy finansowej i jeszcze nie dokonało zwrotu nienależnie pobranych środków. Wówczas także PFRON dofinansowanie się nie należy.

Ponadto wsparcie funduszu nie może być także udzielone pracodawcom, którzy otrzymali już wcześniej środki na zatrudnienie osób niepełnosprawnych i udzielenie kolejnego dofinansowania na ten cel skutkowałoby przekroczeniem ustalonej górnej kwoty. Limit rocznej pomocy publicznej możliwej do udzielenia w ciągu roku wynosi 10 mln euro.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie PFRON?

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników to niewątpliwie spora zachęta do zatrudnienia osób z orzeczeniem i wsparcie dla pracodawców, którzy już zdecydowali się na ten krok. Procedura złożenia wniosku może wydawać się skomplikowana i czasochłonna, jednak po wysłaniu kompletu dokumentów i przejściu procesu rejestracji okazuje się to nie być trudnym procesem. Znacznym ułatwieniem dla pracodawców jest korzystanie z systemu SODiR. PFRON stworzył ten system specjalnie z myślą o pracodawcach ubiegających się o dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W celu skorzystania z systemu SODiR konieczna jest rejestracja i logowanie. PFRON stworzył także dla pracodawców system e-PFRON2 oraz przydatne aplikacje. Poniżej szczegóły dotyczące składania wniosków PFRON oraz korzystania z systemów i aplikacji związanych z PFRON.

 

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie z PFRON?

Zatrudniłeś pracownika z orzeczeniem, spełniasz wszystkie kryteria i chciałbyś otrzymywać dofinansowanie do jego wynagrodzenia? Planujesz złożyć wniosek o dofinansowanie PFRON, ale nie wiesz jak i gdzie go wysłać? W pierwszej kolejności jako pracodawca powinieneś zarejestrować się w bazie PFRON. Można to zrobić osobiście w siedzibie głównej PFRON w Warszawie lub wysłać komplet dokumentów pocztą na adres:

PFRON kontakt:
Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13
00 – 828 Warszawa

Rejestracja w PFRON to zarazem pierwszy wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Następne wnioski należy składać co miesiąc do 25. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Na stronie PFRON dostępny jest harmonogram z ostatecznymi terminami składania formularzy. Kolejne wnioski można składać do PFRON online lub w formie papierowej do oddziału w swoim województwie. Odpowiednim miejscem będzie aplikacja internetowa SODiR, czyli System Obsługi Dofinansowań i Refundacji. System dedykowany jest pracodawcom ubiegającym się o dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Dzięki niemu można szybo i bezpiecznie złożyć odpowiednie dokumenty i otrzymać wsparcie finansowe z funduszu.

 

Logowanie do SODiR

Jeśli rejestracja w PFRON przebiegła pomyślnie, to oznacza zielone światło dla comiesięcznego wnioskowania o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
Każdy kolejny wniosek o dofinansowanie PFRON powinien składać się z trzech dokumentów na każdego pracownika, do którego wynagrodzenia składany jest wniosek o dofinansowanie:

 • formularz WN-D,
 • formularz INF-D-P,
 • formularz INF-O-PR lub INF-O-PP, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności przez pracodawcę.

Logowanie SODiR możliwe jest po wejściu na stronę internetową: https://www.sod.pfron.org.pl/

Logowanie do systemu PFRON jest intuicyjne i proste w obsłudze. W tym celu należy użyć danych otrzymanych z PFRON, tj. login i hasło. Po pierwszym logowaniu konieczna jest zmiana hasła. Wniosek można składać jedynie z tego sprzętu, na którym został wygenerowany specjalny klucz prywatny umożliwiający podpisywanie dokumentów. Hasło do klucza jest inne niż do logowania do systemu SODiR. Po zalogowaniu do SODiR pracodawca ma podgląd do wszystkich złożonych wniosków do PFRON: formularzy nowych, jak i poprzednio złożonych, korekt oraz wszelkich innych informacji dotyczących dofinansowań do wynagrodzeń pracowników. System umożliwia także komunikację z Funduszem i jej archiwizację.

Wnioski PFRON składane przez SODiR wymagają elektronicznego podpisu. W tym celu należy wygenerować i zarejestrować odpowiedni certyfikat PFRON na swoim sprzęcie. System poprosi o wygenerowanie certyfikatu już po pierwszym logowaniu do SODiR i zmianie jednorazowego hasła. Nie można więc pominąć tej czynności. W przypadku pytań czy trudności związanych z obsługą SODiR, zwanym też skrótowo SOD, można zgłosić się po pomoc do oddziału PFRON lub zadzwonić na infolinię PFRON. Infolinia PFRON 22 581 84 10

Jak obliczyć kwotę dofinansowania PFRON?

Warto wspomnieć, iż wysokość przyznanego dofinansowania PFRON zależy od następujących czynników:

 1. stopień niepełnosprawności pracownika oraz obecność schorzenia specjalnego,
 2. wymiar czasu pracy, w jakim jest zatrudniony pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 3. typ pracodawcy, u którego dany pracownik niepełnosprawny jest zatrudniony:
 • pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą mogą otrzymać refundację w wysokości maksymalnie 75% kosztów płacy poniesionych na pracownika z orzeczeniem,
 • pracodawcom nieprowadzącym działalności gospodarczej może być przyznane dofinansowanie wynoszące 90% wartości poniesionych kosztów płacy zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego.

Do obliczenia kwoty realnie przysługującego dofinansowania należy zsumować koszty płacy za dany miesiąc i pomnożyć je razy 0,75 lub 0,90. Jeśli wynik mieści się w granicach sztywno ustalonej maksymalnej kwoty dofinansowania przysługującej na dany stopień niepełnosprawności i schorzenie specjalne, wówczas taką kwotę pracodawca otrzyma z PFRON.

Nie wszystkie koszty pracodawcy są potrzebne do obliczenia kwot dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Przepisy jasno określają składniki, które należy zsumować w celu obliczenia kwoty dofinansowania. Do kosztów płacy zalicza się:

 • wynagrodzenie brutto pracownika niepełnosprawnego,
 • obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe opłacane przez pracodawcę od tego wynagrodzenia,
 • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.

Pracodawca może obliczyć samodzielnie krok po kroku kwoty dofinansowań PFRON przysługujące do wynagrodzenia każdego zatrudnianego pracownika niepełnosprawnego, jak również może skorzystać z prostszego rozwiązania, jakim jest użycie kalkulatora dofinansowań. Kalkulator online szybko i dokładnie obliczy kwoty dofinansowań, pozwoli zaoszczędzić czas i zniweluje ryzyko popełnienia błędów przy obliczeniach.

Koszty płacy PFRON. Szczegóły

Art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji podaje wyraźnie składki kosztów płacy, które należy uwzględnić ubiegając się o dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON. Wg tego zapisu koszty płacy to wynagrodzenie pracownika brutto i naliczane od niego obowiązkowe składki finansowane przez pracodawcę. Poniżej szczegółowe elementy kosztów płacy:

 • wynagrodzenie brutto pracownika niepełnosprawnego,
 • składki na ubezpieczenia emerytalne 9,76%,
 • składki rentowe 6,5%,
 • składki wypadkowe 1,67%,
 • składki na Fundusz Pracy, w tym Fundusz Solidarnościowy 2,45%,
 • składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,1%.

Na mocy ustawy z dnia z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do kosztów płacy można doliczać też składki na Fundusz Solidarnościowy (wcześniej Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych). Do tej pory składki na SFWON (potem FS) należało odliczyć z kosztów płacy i uwzględnić tylko pomniejszoną składkę na Fundusz Pracy.

Od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło z 2600 zł do 2800 zł brutto. W związku z tym zmienia się kwota obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne ponoszonych przez pracodawców.

Szeroka oferta dofinansowań PFRON dla pracodawców

Zatrudniając osoby niepełnosprawne pracodawca zyskuje wiele korzyści. Oprócz lojalnych i sumiennych pracowników może liczyć na liczne formy wsparcia i dofinansowania. PFRON wspiera pracodawców w zatrudnianiu osób z orzeczeniem, jak również rehabilitację i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Oprócz dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych pracodawca może skorzystać z dodatkowych dotacji z PFRON:

 • zwrot kosztów szkolenia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • refundacja dodatkowych kosztów poniesionych przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej, np. dodatkowych kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu,
 • refundacja kosztów adaptacji stanowisk miejsc pracy zatrudnionych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych,
 • refundacja kosztów zatrudnienia pracownika wspomagającego dla osoby z orzeczeniem.
Częste pytania związane z dofinansowaniem wynagrodzeń

 

Czy pracodawca otrzyma dofinansowanie PFRON dla emeryta?

Pracodawcy na zatrudnionych pracowników z prawami emerytalnymi z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie mogą otrzymywać dotacji do ich wynagrodzeń. Dofinasnowanie jest należne, gdy pracownik z ustalonym prawem do emerytury posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co to jest efekt zachęty PFRON?
 1. Efekt zachęty według metody ilościowej to wzrost zatrudnienia ogółem, dzięki zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej w stosunku do średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym zatrudniona została osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 2. Efekt zachęty według metody jakościowej to zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w miejsce innego pracownika niepełnosprawnego, z którym rozwiązana została umowa o pracę z powodów:
 • określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • wypowiedzenia złożonego przez pracownika
 • na mocy porozumienia stron,
 • przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • upływu czasu, na który została zawarta,
 • ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta,
 • wygaśnięcia umowy o pracę,
 • zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownikam na wniosek pracownika.
Kiedy pracodawca ma obowiązek wykazania efektu zachęty?
Efekt zachęty pracodawca musi wykazać w stosunku na każdego pracownika zatrudnionego jako osoba niepełnosprawna dla której pobierane będzie dofinansowanie do wynagrodzenia.
Kiedy ustaje efekt zachęty?
 1. Efekt zachęty ustaje w w przypadku utraty ciągłości zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Jeśli pracodawca ponownie zatrudni tę samą osobę niepełnosprawną, wykazuje efekt zachęty w miesiącu ponownego zatrudnienia.
 2. Efekt zachęty ustaje w przypadku utraty statusu pracownika jako osoby niepełnosprawnej, tj. w przypadku gdy orzeczenie o niepełnosprawności utraci ważność. W takiej sytuacji efekt zachęty zostaje zachowany wyłącznie po przedstawieniu kolejnego orzeczenia. Z nowego orzeczenia powinno wynikać, że niepełnosprawność istniała w okresie między pierwszym i drugim orzeczeniem, a pracownik pozostawał w zatrudnieniu.
Czy warunkiem otrzymania dofinansowania PFRON jes wypłata wynagodzenia na konto?
Tak, aby przysługiwało dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, wynagrodzenie musi być wypłacana na rachunek bankowy, lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem firm prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych.
Czy pracodawca musi przekazywać wynagrodzenie na konto należące do osoby niepełnosprawnej?
Wynagrodzenie musi być przelewane na konto pracownika, wskazane w oświadczeniu. Pracownik powinien być właścicielem lub współwłaścicielem wskazanego numeru konta. W przypadkach, gdy osoby niepełnosprawne mają trudności w codziennej egzystencji, może to być również rachunek opiekuna lub pełnomocnika. Pełnomocnictwo do odbioru wynagrodzenia powinno być udzielone na piśmie.
Do kiedy trzeba składeć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?
Wnioski składane są do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy dopłata do wynagrodzenia. Jeśli jest to dzień ustawowo wolny od pracy (w tym sobota), termin zostaje przesunięty na najbliższy dzień roboczy.
Czy warunkiem otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, jest terminowa wypłata wynagrodzenia?
Tak, warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest terminowa wypłata wynagrodzenia oraz wszystkich innych kosztów płacy. Dopuszczalne jest maksymalne 14 dniowe uchybienie terminów poniesienia kosztów płaty, w przypadku ZUSu możliwa jest zapłata po 14 dniu o ile nie przekroczy ona 2% należnych składek za dany okres sprawozdawczy.
Jaki dokument potwierdza niepełnosprawność pracownika?

Podstawą do uznania osoby jako niepełnosprawnej jest orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na równi z tm orzeczeniem traktowane są:

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie całkowitej niezdolności do pracy,
 • orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy.
Jaki dokument potwierdza schorzenie specjalne pracownika niepełnosprawnego?
Aby wystąpić z wnioskiem o zwiększoną kwotę dofinansowania, stwierdzenie dotyczące schorzenia specjalnego musi wynikać z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.