22 487 12 23 [email protected]

Jak obniżyć wpłatę na PFRON?

na to pytanie odpowie

Kalkulator wpłat na PFRON

obniżenie wpłaty pfron
uslugi myWspieramy niepelnosprawni
pracownicy niepełnosprawni rekrutacja

Jedyny kalkulator poprawnie liczący miesięczną wpłatę na PFRON

W wielu branżach konkurencja na rynku rośnie nieprzerwanie. Przedsiębiorcy prześcigają się, by zapewnić swoim Klientom jak najwyższą jakość towarów lub usług w atrakcyjnej cenie. Z drugiej strony podstawą każdego biznesu jest regularne monitorowanie wydatków i skuteczne ich ograniczanie.

Udostępniliśmy więc kalkulator miesięcznych składek na PFRON. Dzięki niemu możesz samodzielnie obliczyć jak duże oszczędności wygeneruje zatrudnienie pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności lub zakup towarów lub usług od firm udzielających ulg we wpłacie na PFRON.Kalkulator miesięcznych wpłat na PFRON. Wersja interaktywna


Kalkulator miesięcznych wpłat na PFRON. Wersja klasyczna na tablety


Kalkulator miesięcznych wpłat na PFRON. Wersja klasyczna na telefony


Kalkulator PFRON

Opis funkcjonalności

Kalkulator PFRON w łatwy sposób pozwala wyliczyć wysokość miesięcznej wpłaty na PFRON. Dodatkowo przekonasz się, jak zmienia się wysokość wpłaty przy zmianie wielkości zatrudnienia. Korzystając z kalkulatora PFRON, dowiesz się, ile miesięcznie wynoszą składki PFRON i jak mogą się zmniejszyć dzięki zatrudnieniu pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Używając kalkulatora PFRON zauważysz też jak zmienia się wysokość wpłaty na PFRON jeśli zakupisz towary lub usługi od firmy, która udziela ulg we wpłacie na PFRON. Przypominamy, że podmiotem uprawnionym do udzielania ulg we wpłatach na PFRON jest firma, która zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat i osiąga wskaźnik zatrudnienia na poziomie 30% pracowników z niepełnosprawnością ze znacznym lub umiarkowanym stopniem, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osoby niewidome.

deklaracja DEK pfron

Kto jest zobowiązany do wpłat na PFRON?

Jak wyliczyć wysokość wpłaty na PFRON?

Jak wypełnić kalkulator wpłat na PFRON?

Kalkulator wpłat PFRON na stronie https://mywspieramy.org przygotowany został na wzór deklaracji DEK-I-0 składanej przez pracodawców przez system e-PFRON2 Deklarację DEK-I-0 składają pracodawcy, którzy są zobowiązani do dokonywanie miesięcznych wpłat na PFRON z tytułu nieosiągnięcia odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Deklarację tę składają pracodawcy do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zaistniał obowiązak wpłaty na PFRON.

Jak wyliczana jest wpłata na PFRON?

Kalkulator PFRON automatycznie wyliczy wysokość wpłaty. Wysokość składki na PFRON stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% (albo 2% jeśli jesteś pracodawcą będącym publiczną lub niepubliczną szkołą, uczelnią przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym ), a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Przeciętne wynagrodzenie PFRON

Pole uzupełniane jest automatycznie, wystarczy jeśli z listy rozwijanej wybierzesz odpowiedni miesiąc. Kalkulator wstawi odpowiednią wartość przeciętnego wynagrodzenia.

Dane o zatrudnieniu

Uzupełnij odpowiednie pola dotyczące zatrudnienia. W pole zatrudnienie ogółem wpisz przeciętne zatrudnienie w etatach wszystkich pracowników w danym miesiącu, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Uzupełnij pola dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnychKalkulator umożliwia wpisane ilości etatów zgodnie ze stopniem niepełnosprawności. Masz możliwość wpisania ilości etatów osób z orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Możesz też uzupełnić ilości etatów osób bez ustalonego stopnia niepełnosprawności bądź osób ze schorzeniami szczególnymi.

Obniżenie wpłaty na PFRON

Jeśli zakupiłeś usługę od towary od firmy udzielającej ulg we wpłacie PFRON oraz otrzymałeś informację o kwocie obniżenia na formularzu INF-U  wpisz tę wartość w odpowiednie pole. W jednym miesiącu możesz obniżyć swoją wpłatę na Fundusz do 50% jej wysokości, a to co zostanie możesz wykorzystać przez okres 6 miesięcy od otrzymania ulgi. Oznacza to, że niezależnie od wysokości przysługującej kwoty obniżenia, musisz dokonać co najmniej 50% wpłaty na Fundusz.

Jak obniżyć wysokość wpłat na PFRON?

Najczęstsze pytania
Kogo dotyczą wpłaty na PFRON?

Podstawowym kryterium powstania obowiązku wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest wielkość zatrudnienia. Masz obowiązek dokonywania miesięcznych wpłat na PFRON jeśli jesteś pracodawcą, zatrudniającym ponad 25 osób w przeliczeniu na etaty a Twój wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest jest mniejszy niż 6 %. W przypadku pracodawców będących publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym wskaźnik ten wynosi 2%.

Wysokość wpłat na PFRON. Jak wyliczyć?

Kwotę miesięcznej wpłaty na PFRON z powodu z tytułu nie osiągania wymaganego wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych wyliczasz wg wzoru:

K = 0,4065 x PW x [(ZOG x 0,06) – ZON)]

gdzie:

  • K – kwota wpłaty
  • PW – przeciętne wynagrodzenie
  • ZON – stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego – etaty)
  • ZOG – stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego – etaty)
Jaki jest termin opłacania składek na PFRON?
Pracodawca zobowiązany jest dokonać wpłaty składki na PFRON w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat na PFRON.
Jak obniżyć wpłatę na PFRON?
Oczywistym sposobem na redukcję miesięcznej wpłaty na PFRON jest zwiększenie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych w firmie. Możesz również obniżyć miesięczną wpłatę na PFRON, jeżeli korzystasz z usług lub dokonujesz zakupów u pracodawcy osiągającego wysoki wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Nabywasz wtedy tzw. ulgę PFRON upoważniającą do obniżenia należnej wpłaty na PFRON.