22 487 12 23 [email protected]

Pułapki w 500 Plus dla niepełnosprawnych. Kto otrzyma? Ile wynosi? Na co trzeba zwrócić uwagę?

utworzone przez | 9, 08, 2019 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Od 1 października 2019 roku osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mają prawo do ubiegania się o dodatkowe środki. Czy jednak wszyscy mogą je otrzymać? Jeśli spełnione są określone warunki, można złożyć stosowny wniosek. Postanowiliśmy przyjrzeć się tej sprawie i szczegółowo opisać informacje dotyczące świadczenia 500 plus dla osób niepełnosprawnych.

31 lipca 2019 roku po senackich poprawkach sejm przyjął ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dziś ustawa obowiązuje a przepisy weszły w życie od 1 października 2019 r. Od tego czasu do organy wypłacające świadczenie emerytalno-rentowe, takie jak np. ZUS czy KRUS wypłacają świadczenie uzupełniające osobom, które spełniają określone warunki.

Okazuje się, że 500 plus dla niepełnosprawnych posiada pewne zasady i ograniczenia, o których osoba ubiegająca się i pobierająca to świadczenie powinna pamiętać. W sieci można znaleźć mnóstwo różnych informacji, które nie są do końca optymistyczne. Niektóre z nich wykluczają się wzajemnie lub są już po prostu nieaktualne i mogą wprowadzać osobę zainteresowaną w błąd. Kto zatem może otrzymać świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych?

Czym jest świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych?

Świadczenie uzupełniające to forma wsparcia finansowego, która ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych i pomoc w zaspokajaniu potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje osobą niepełnosprawnym które:

 • ukończyły 18 lat,
 • są niezdolne do samodzielnej egzystencji i zostało to stwierdzone na podstawie wydanego orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub też orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • mają obywatelstwo Polskie, posiadają prawo pobytu w Polsce lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (np. emerytury, renty, zasiłku z pomocy społecznej, lub też suma tych świadczeń, o charakterze innym niż jednorazowe z wyłączeniem renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1600 zł)

Jakie jest kryterium dochodowe podczas ubiegania się o świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych?

Przyznane świadczenie wynosi maksymalnie 500 zł miesięcznie. Łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń finansowanych ze środków publicznych oraz zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych, z uwzględnieniem wyłączeń, które wymienia ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1622 )nie może przekroczyć 1600 zł. Do tego limitu nie jest brany pod uwagę dochód pochodzący z renty rodzinnej lub świadczenia pielęgnacyjnego ani też dochód z pracy zarobkowej. Przy wyliczaniu dochodów brane są pod uwagę kwoty brutto.

500 plus dla niepełnosprawnych

Jak złożyć wniosek o świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych?

Wniosek o świadczenie uzupełniające można złożyć online lub np. wysłać pocztą do właściwego organu przyznającego świadczenie. Wniosek składają osoby z niepełnosprawnością, które spełniają określone w ustawie warunki warunki. Niezbędnym warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu świadczenia jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Są to orzeczenia:

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej wydane przed 01.09.1997 r.

O świadczenie uzupełniające mogą ubiegać się również osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności a nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W takiej sytuacji zostaną skierowane na komisję, podczas której lekarz orzecznik podejmie decyzję o przyznaniu takiego orzeczenia. Dopiero po jego uzyskaniu i spełnieniu pozostałych warunków osoba niepełnosprawna otrzyma pozytywną decyzję o przyznaniu świadczenia. Co istotne, jest na to czas 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. 01.10.2019r.

Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych przysługuje od miesiąca, w którym osoba wnioskująca spełni wymagane warunki do jego przyznania, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został prawidłowo złożony wniosek. Jego druk jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub można go pobrać stacjonarnie w punktach obsługi klienta. Składając wniosek należy oprócz orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji dołączyć dokumentację medyczną i opinię lekarską.

Kto nie ma prawa otrzymać świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych?

Świadczenia uzupełniającego nie otrzyma osoba bez wydanego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz osoba, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności, wyjątek stanowi odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Świadczenie nie przysługuje również osobie, która nie spełnia kryterium dochodowego, czyli jeśli jej dochód ze środków publicznych, z wyłączeniem renty rodzinnej i świadczenia pielęgnacyjnego, przekracza 1100 zł. W takiej sytuacji obowiązuje zasada złotówka za złotówkę i świadczenie jest obniżone o tyle, ile przekracza wymagany dochód i wypłacane do łącznej kwoty 1600 zł.

Przykładowo, jeśli dochód ze środków publicznych osoby niepełnosprawnej wynosi 1300 zł brutto, to świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł itd.

1.100 zł maksymalny dochód z środków publicznych upoważniający do otrzymania pełnej kwoty świadczenia uzupełniającego

Czy waloryzacja renty wpłynie na wysokość świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych?

Zgodnie z kształtem ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, łączna kwota nowego świadczenia i dochodu uzyskiwanego z środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł. Oznacza to, że aby osoba niepełnosprawna mogła otrzymać świadczenie w wysokości 500 zł, jej dochód nie może przekroczyć 1100zł brutto. Jest to wysokość renty socjalnej i najniższej emerytury na czas wejścia w życie ustawy.

W marcu, jak co roku zostanie przeprowadzona waloryzacja rent i emerytur. Według rządowych założeń w 2020 r. wskaźnik waloryzacji wyniesie 3,24% jednak nie mniej niż 70 zł. To z kolei oznacza, że od tego momentu wiele osób niepełnosprawnych może otrzymać świadczenie uzupełniające w obniżonej wysokości.

Brak uwzględnienia waloryzacji w ustawie o świadczeniu uzupełniającym, grozi tym, że co roku świadczenie to będzie maleć, tym samym sukcesywnie będzie zmniejszać się liczba osób uprawnionych do jego pobierania.

Czy marcowa waloryzacja rent i emerytur obniży świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych?

9 stycznia 2020 r. sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która nie tylko ustaliła zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, lecz także podwyższyła wysokość gwarantowanych najniższych świadczeń. Zgodnie z tą ustawą, która jeszcze czeka na głosowanie w senacie, wzrośnie wysokość minimalnych emerytur, rent rodzinnych i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (z 1100 zł na 1200 zł), jak również rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy (z 825 zł na 900 zł). Zostanie również podwyższony próg przychodów dla osób niepełnosprawnych, które otrzymują świadczenie uzupełniające (z 1600 zł na 1700 zł). Oznacza to, że osoba, która otrzymuje świadczenia poniżej tej kwoty, będzie pobierać świadczenie wyrównujące do tego limitu. Co również istotne, osoby niepełnosprawne otrzymujące świadczenie uzupełniające po wejściu w życie nowych przepisów, nie będą musiały ponownie składać wniosku o jego przyznanie. Zmiany zostaną wprowadzone automatycznie.

Pozostaje jednak kwestia waloryzacji samego świadczenia uzupełniającego. W ustawie o świadczeniu uzupełniającym nie ma przepisu, który ustanawiałby waloryzację świadczenia w następnych latach. W związku z tym nie będzie ono podnoszone i zawsze będzie wynosiło maksymalnie 500 zł. W dalszej perspektywie, biorąc pod uwagę rosnące ceny i waloryzację innych świadczeń, kwota 500 zł będzie mniej warta i będzie można za nią kupić mniej, niż można to zrobić dziś.

“Szef rządu zapowiedział, że rząd PiS będzie starał się w kolejnych latach ponadproporcjonalną pulę środków na wydatki społeczne przeznaczać na pomoc dla osób z niepełnosprawnościami.”


Źródło: TVN24

Czy komornik może zająć środki pochodzące ze świadczenia uzupełniającego 500 plus dla niepełnosprawnych?

Wprawdzie istnieje w ustawie zapis, który mówi o tym, że świadczenie 500 plus nie podlega egzekucji, jednak będą to środki wypłacane przez ZUS wraz z rentą czy emeryturą. Warto wiedzieć, że jeśli wpłyną w jednym czasie na konto, bank może zająć środki na wniosek komornika. Jest to niezgodne z przepisami, dlatego oczywiście osoba niepełnosprawna może domagać się ich zwrotu, odwołując się na zapis w ustawie o świadczeniu uzupełniającym. Co jednak istotne, komornik ma jedynie 4 dni na to, by zaksięgować środki, w związku z tym osoba niepełnosprawna ma bardzo mało czasu na to, by napisać i złożyć takie odwołanie. Warto więc o tym pamiętać i w przypadku takich okoliczności niezwłocznie po zajęciu środków przez komornika złożyć stosowne odwołanie.

Czy każdy rencista otrzyma 500 plus?

Zgodnie z ustawą o świadczeniu uzupełniającym, świadczenie 500 plus jest wypłacane wyłącznie osobom, które posiadają:

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej wydane przed 01.09.1997 r.

Oznacza to, że jeśli osoba niepełnosprawna posiada jedynie orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności musi udać się w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów tj. 01.10.2019 r. na komisję organu przyznającego świadczenie, na której dopiero zostanie ustalone, czy dana osoba jest niezdolna do samodzielnej egzystencji. Dopiero po uzyskaniu stosownego orzeczenia zostaje wydana decyzja dotycząca przyznania świadczenia uzupełniającego.

Czy świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych wlicza się do dochodu?

Zgodnie z ustawą o świadczeniu uzupełniającym świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych jest zwolnione z opodatkowania. Jego wysokość nie wliczana jest do dochodu, od którego odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne. Nie wlicza się ono również do dochodu przy ubieganiu się o:

 1. dodatek mieszkaniowy,
 2. dodatek energetyczny,
 3. świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku przyznawania pomocy o charakterze niefinansowym. Wtedy to świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych jest brane pod uwagę i wlicza się do dochodu.

W odpowiedzi na interpelację ze strony poseł Moniki Rosy (nr 635) Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki społecznej wyraziło swoje stanowisko. Dotyczyła ona art. 8 ust. 4a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Zgodnie z nim w dochodzie osoby samotnej lub rodziny, która ubiega się o świadczenia pieniężne (np. zasiłek okresowy czy celowy), nie jest uwzględniana kwota obowiązującego od 1 października 2019 r. świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Stanowi ono jednak dochód przy wnioskowaniu o pomoc o charakterze niefinansowym, do której należą m.in. posiłek, usługi opiekuńcze, pobyt w dziennym ośrodku wsparcia.
Aby taka pomoc została przyznana bezpłatnie, osoba ubiegająca się musi spełnić kryterium dochodowe. Po jego przekroczeniu należy dokonać opłaty, a jej kwota ustalana jest przez radnych gminy. Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych jest wliczane do dochodu przy przyznawaniu pomocy o charakterze niefinansowym i może spowodować konieczność dokonania opłaty lub wpłynąć na jej wysokość.

Miało być 500 plus, jest rozczarowanie. Świadczenia dla niepełnosprawnych mniejsze niż oczekiwano

FAQ

Czy 500 plus dla niepełnosprawnych wlicza się do dochodu?

Nie. Świadczenie uzupełniające jest zwolnione z opodatkowania.

Czy komornik będzie mógł zająć środki pochodzące ze świadczenia uzupełniającego?

Nie. Jeśli taka sytuacja nastąpi, należy w ciągu 4 dni złożyć wniosek o zwrot zajętych środków

Komu i w jakiej wysokości przyznawane jest 500 plus dla niepełnosprawnych?

Zgodnie z ustawą o świadczeniu uzupełniającym, świadczenie 500 plus jest wypłacane wyłącznie osobom, które posiadają:
1) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
2) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
3) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
4) orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji
5) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej wydane przed 01.09.1997 r.

Świadczenie nie przysługuje osobie tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności. Świadczenie może otrzymać osoba odbywająca karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

3 komentarze
 1. saba

  jestem osobą samotna , niezdolna do samodzielnej egzystencji , otrzymałam 500 plus . Ale przy składaniu kolejnego wniosku o dodatek mieszkaniowy -który miał się nie wliczać !!!!! a dodam że wszyscy inni którzy otrzymuja 500 plus a maja wyzsze dochody , tym osoba sie nie wlicza. ZUS wysta pił o zwrot za okres 6msc plus odsetki i odebrał dodatek 500 plus . Nie mam mozliwości przy tak niskiej rencie , opłatach za mieszkanie , leki na zwrot . Brakuje mi żeby wykupic wszystkie leki a na zycie???? to jest wybór miedzy jedzeniem , opłatami, a lekami . Jak zyc ?!!!!

  Odpowiedz
  • Zus

   Witam mam pytanie czy jeśli mam zasiłek stały z MOPR w kwocie 640 zł to czy przysługuje mi 500+

   Odpowiedz
 2. Zus

  Witam mam pytanie czy jeśli mam zasiłek stały z MOPR w kwocie 640 zł to czy przysługuje mi 500+

  Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *