Pułapki w 500 Plus dla niepełnosprawnych w 2021 roku. Na co trzeba zwrócić uwagę?

utworzone przez | 9, 08, 2019 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

500 plus dla niepełnosprawnych to dodatkowe świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji obowiązujące od 1 października 2019 roku. Czy jednak wszyscy mogą je otrzymać, tj. czy przysługuje każdej osobie z niepełnosprawnością skoro mówi się, że jest to 500+ dla niepełnosprawnych? Postanowiliśmy przyjrzeć się tej sprawie. Szczegółowo opisujemy informacje dotyczące świadczenia 500 plus dla osób niepełnosprawnych, aby uniknąć pułapek.

31 lipca 2019 roku po senackich poprawkach sejm przyjął ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dziś ustawa już obowiązuje a przepisy weszły w życie od 1 października 2019 r. Od tego czasu to organy wypłacające świadczenie emerytalno-rentowe, takie jak np. ZUS czy KRUS wypłacają świadczenie uzupełniające osobom, które spełniają określone warunki.

Okazuje się, że 500 plus dla niepełnosprawnych posiada pewne zasady i ograniczenia, o których osoba ubiegająca się i pobierająca to świadczenie powinna pamiętać. W sieci, a w szczególności na 500+ dla niepełnosprawnych forum, można znaleźć mnóstwo różnych informacji, które nie są do końca optymistyczne. Niektóre z nich wykluczają się wzajemnie lub są już po prostu nieaktualne i mogą wprowadzać osobę zainteresowaną w błąd. Kto zatem może otrzymać świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych? 500 plus dla niepełnosprawnych na jaki okres jest przyznawane?Czym jest świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych?

Świadczenie uzupełniające 500+ to forma wsparcia finansowego, która ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych i pomoc w zaspokajaniu potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Świadczenie 500+ przysługuje osobom niepełnosprawnym, które:

 • ukończyły 18 lat,
 • są niezdolne do samodzielnej egzystencji i zostało to stwierdzone na podstawie wydanego orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub też orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • mają obywatelstwo Polskie, posiadają prawo pobytu w Polsce lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (np. emerytury, renty, zasiłku z pomocy społecznej) Ewentualnie suma tych świadczeń, o charakterze innym niż jednorazowe z wyłączeniem renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami nie przekracza kwoty 1.772,08 zł.

Jakie jest kryterium dochodowe w świadczeniu 500 plus dla niepełnosprawnych?

Świadczenie wynosi maksymalnie 500 zł miesięcznie. Należy zwrócić na to szczególną uwagę, bo jak warto podkreślić, jest to maksymalna kwota, jaką może otrzymać osoba niepełnosprawna. Oznacza to, że przyznane świadczenie może przysługiwać w obniżonej wysokości. Łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń finansowanych ze środków publicznych oraz zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych, z uwzględnieniem wyłączeń, które wymienia ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1622) nie może przekroczyć ustalonego limitu dochodów.

W chwili ustanowienia świadczenia w 2019 roku, próg dochodowy wynosił 1.600 zł brutto. Obecnie 500+ dla niepełnosprawnych kryteria są wyższe i wynoszą 1.772,08 zł.

Aby ustalić pełną kwotę osiąganych dochodów, które brane są pod uwagę w procesie przyznawania świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych, należy uwzględnić konkretne źródła. Do tego limitu nie jest brany pod uwagę dochód pochodzący z renty rodzinnej lub świadczenia pielęgnacyjnego ani też dochód z pracy zarobkowej. Jak podkreślają wpisy na 500 plus dla niepełnosprawnych forum, przy wyliczaniu dochodów brane są pod uwagę kwoty brutto.

Jak złożyć wniosek o świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych?

Wniosek o świadczenie uzupełniające można złożyć online lub np. wysłać pocztą do właściwego organu przyznającego świadczenie. Szczegółową procedurę składania wniosku pięćset plus dla niepełnosprawnych opisaliśmy w artykule: Jak wypełnić i złożyć wniosek 500 plus dla niepełnosprawnych

Jaki stopień niepełnosprawności do 500 plus to częsta wątpliwość, ponieważ wniosek składają osoby z niepełnosprawnością, które spełniają określone w ustawie warunki. Niezbędnym i podstawowym warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu świadczenia jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Są to orzeczenia:

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej wydane przed 01.09.1997 r.

Uwaga: o świadczenie uzupełniające mogą ubiegać się również osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, jednak posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jednak nie oznacza to, że otrzymają owe świadczenie. W pierwszej kolejności muszą otrzymać orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji.

W takiej sytuacji do wniosku muszą koniecznie dołączyć dokumentację medyczną i zostaną skierowane na komisję, podczas której lekarz orzecznik podejmie decyzję o przyznaniu takiego orzeczenia. Dopiero po jego uzyskaniu i spełnieniu pozostałych warunków osoba niepełnosprawna otrzyma pozytywną decyzję o przyznaniu świadczenia.


Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych przysługuje od miesiąca, w którym osoba wnioskująca spełni wymagane warunki do jego przyznania, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został prawidłowo złożony wniosek. Jego druk jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub można go pobrać stacjonarnie w punktach obsługi klienta. Składając wniosek należy oprócz orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji dołączyć dokumentację medyczną i opinię lekarską.

Kto nie ma prawa otrzymać świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych?

Świadczenia uzupełniającego nie otrzyma osoba bez wydanego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz osoba, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności, wyjątek stanowi odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Świadczenie w pełnej wysokości nie przysługuje również osobie, która nie spełnia kryterium dochodowego, czyli jeśli jej dochód ze środków publicznych, z wyłączeniem renty rodzinnej i świadczenia pielęgnacyjnego, przekracza 1.272,08 zł. W takiej sytuacji obowiązuje zasada złotówka za złotówkę i świadczenie jest obniżone o tyle, ile przekracza wymagany dochód i wypłacane do łącznej kwoty 1.772,08 zł.

Czy waloryzacja renty wpływa na wysokość świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych?

Zgodnie z kształtem ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, łączna kwota nowego świadczenia i dochodu uzyskiwanego z środków publicznych nie może przekroczyć ustalonego progu dochodowego. Oznacza to, że aby osoba uprawniona do świadczenia mogła otrzymać je w maksymalnej kwocie 500 zł jej dochód nie może przekroczyć maksymalnego limitu. W przeciwnym wypadku kwota świadczenia będzie proporcjonalnie pomniejszana.

Brak uwzględnienia waloryzacji w ustawie o świadczeniu uzupełniającym, grozi tym, że co roku świadczenie to będzie maleć, tym samym sukcesywnie będzie zmniejszać się liczba osób uprawnionych do jego pobierania.

Czy waloryzacja rent i emerytur obniży świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych?

9 stycznia 2020 r. sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która nie tylko ustaliła zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, lecz także podwyższyła wysokość gwarantowanych najniższych świadczeń. Zgodnie z tą ustawą, wzrosła wysokość minimalnych emerytur, rent rodzinnych i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

W 2021 r. został podwyższony próg przychodów dla osób niepełnosprawnych, które otrzymują świadczenie uzupełniające na 1.772,08 zł. Oznacza to, że osoba, która otrzymuje świadczenia poniżej tej kwoty, będzie pobierać świadczenie wyrównujące do tego limitu. Jak będzie w kolejnych latach? Okaże się czy w 2022 r. zostanie podniesiony próg dochodowy wraz z coroczną waloryzacją rent i emerytur.

Co istotne, osoby niepełnosprawne otrzymujące świadczenie uzupełniające po wejściu w życie nowych przepisów, nie będą musiały ponownie składać wniosku o jego przyznanie. Zmiany zostaną wprowadzone automatycznie.

Pozostaje jednak kwestia waloryzacji samego świadczenia uzupełniającego. W ustawie o świadczeniu uzupełniającym nie ma przepisu, który ustanawiałby waloryzację świadczenia w następnych latach. W związku z tym 500+ dla niepełnosprawnych nie będzie ono podnoszone i zawsze będzie wynosiło maksymalnie 500 zł. W dalszej perspektywie, biorąc pod uwagę rosnące ceny i waloryzację innych świadczeń, kwota 500 zł będzie mniej warta i będzie można za nią kupić mniej, niż można to zrobić dziś.

500 plus dla niepełnosprawnych w 2021 roku. Zmiany w zasadach ubiegania się o świadczenie

Od marca 2021 roku wzrósł próg dochodowy dla osób ubiegających się o tzw. świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych. Do tego czasu pełną kwotę świadczenia mogły otrzymać osoby, których dochody nie przekraczały 1.700 zł brutto. Od marca 2021 jest to kwota 1.772,08 zł. Pierwotnie próg dochodowy wynosił 1600 zł i sukcesywnie jest powiększany.

Po przekroczeniu tej maksymalnej kwoty, świadczenie nie zostanie całkowicie odebrane, lecz jego wysokość będzie proporcjonalnie pomniejszana o wysokość przekroczenia. Obowiązuje tu zasada „złotówka za złotówkę”. Zmiana limitu dochodów oznacza, że od marca 2021 roku uprawnieni do otrzymywania świadczenia, czyli np. emeryci, renciści i osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji będą mogli liczyć na większą pomoc finansową ze strony państwa.

Informacje o tym, jakie źródła wliczają się do dochodów osoby ubiegającej się o świadczenie pięćset plus dla osób niepełnosprawnych zawiera katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych. dostępny w tym wpisie: 500 plus dla niepełnosprawnych czyli o świadczeniu uzupełniającym

Szef rządu zapowiedział, że rząd PiS będzie starał się w kolejnych latach ponad proporcjonalną pulę środków na wydatki społeczne przeznaczać na pomoc dla osób z niepełnosprawnościami.”

Źródło: TVN24

Zajęcie 500 plus dla niepełnosprawnych przez komornika

Wprawdzie istnieje w ustawie zapis, który mówi o tym, że świadczenie 500 plus nie podlega egzekucji, jednak będą to środki wypłacane przez ZUS wraz z rentą czy emeryturą. Warto wiedzieć, że jeśli wpłyną w jednym czasie na konto, bank może zająć środki na wniosek komornika. Jest to niezgodne z przepisami, dlatego oczywiście osoba niepełnosprawna może domagać się ich zwrotu, odwołując się na zapis w ustawie o świadczeniu uzupełniającym.

Co jednak istotne, komornik ma jedynie 4 dni na to, by zaksięgować środki, w związku z tym osoba niepełnosprawna ma bardzo mało czasu na to, by napisać i złożyć takie odwołanie. Warto więc o tym pamiętać i w przypadku takich okoliczności niezwłocznie po zajęciu środków przez komornika złożyć stosowne odwołanie.

Czy każdy rencista otrzyma 500 plus dla niepełnosprawnych?

Zgodnie z ustawą o świadczeniu uzupełniającym, świadczenie 500 plus jest wypłacane wyłącznie osobom, które posiadają:

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej wydane przed 01.09.1997 r.

Oznacza to, że jeśli osoba niepełnosprawna posiada jedynie orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności musi udać się w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów tj. 01.10.2019 r. na komisję organu przyznającego świadczenie, na której dopiero zostanie ustalone, czy dana osoba jest niezdolna do samodzielnej egzystencji. Dopiero po uzyskaniu stosownego orzeczenia zostaje wydana decyzja dotycząca przyznania świadczenia uzupełniającego.

Czy świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych wlicza się do dochodu?

Zgodnie z ustawą o świadczeniu uzupełniającym, świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych jest zwolnione z opodatkowania. Jego wysokość nie wliczana jest do dochodu, od którego odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne. Nie wlicza się ono również do dochodu przy ubieganiu się o:

 • dodatek mieszkaniowy,
 • dodatek energetyczny,
 • świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku przyznawania pomocy o charakterze niefinansowym. Wtedy to świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych jest brane pod uwagę i 500+ wlicza się do dochodu.

W odpowiedzi na interpelację ze strony poseł Moniki Rosy (nr 635) Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki społecznej wyraziło swoje stanowisko. Dotyczyła ona art. 8 ust. 4a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Zgodnie z nim w dochodzie osoby samotnej lub rodziny, która ubiega się o świadczenia pieniężne (np. zasiłek okresowy czy celowy), nie jest uwzględniana kwota obowiązującego od 1 października 2019 r. świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Stanowi ono jednak dochód przy wnioskowaniu o pomoc o charakterze niefinansowym, do której należą m.in. posiłek, usługi opiekuńcze, pobyt w dziennym ośrodku wsparcia.

Aby taka pomoc została przyznana bezpłatnie, osoba ubiegająca się musi spełnić kryterium dochodowe. Po jego przekroczeniu należy dokonać opłaty, a jej kwota ustalana jest przez radnych gminy. Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych jest wliczane do dochodu przy przyznawaniu pomocy o charakterze niefinansowym i może spowodować konieczność dokonania opłaty lub wpłynąć na jej wysokość.


Miało być 500 plus, jest rozczarowanie. Świadczenia dla niepełnosprawnych mniejsze niż oczekiwanoCzy 500 plus dla niepełnosprawnych wlicza się do dochodu?

Nie. Świadczenie uzupełniające nie jest wliczane do dochodu i jest zwolnione z opodatkowania.

Czy komornik może zająć 500 plus dla niepełnosprawnych?

Nie. Jeśli taka sytuacja nastąpi, należy w ciągu 4 dni złożyć wniosek o zwrot zajętych środków

Komu należy się 500 plus dla niepełnosprawnych?

Zgodnie z ustawą o świadczeniu uzupełniającym, świadczenie 500 plus jest wypłacane wyłącznie osobom, które posiadają:
1) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
2) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
3) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
4) orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji
5) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej wydane przed 01.09.1997 r.

3 komentarze
 1. saba

  jestem osobą samotna , niezdolna do samodzielnej egzystencji , otrzymałam 500 plus . Ale przy składaniu kolejnego wniosku o dodatek mieszkaniowy -który miał się nie wliczać !!!!! a dodam że wszyscy inni którzy otrzymuja 500 plus a maja wyzsze dochody , tym osoba sie nie wlicza. ZUS wysta pił o zwrot za okres 6msc plus odsetki i odebrał dodatek 500 plus . Nie mam mozliwości przy tak niskiej rencie , opłatach za mieszkanie , leki na zwrot . Brakuje mi żeby wykupic wszystkie leki a na zycie???? to jest wybór miedzy jedzeniem , opłatami, a lekami . Jak zyc ?!!!!

  Odpowiedz
  • wera

   kce złoczył wniosek o alimety piescet plis

   Odpowiedz
 2. 500+Seniora

  komu Ten dodatek co ma 1700 +500 + 2.200 ma Emerytury Ten Emeryt co schorowany ma 2.300 Emerytury to musi wydać że swoich zwiększonych kosztów utrzymania jaka To Pomoc dla niepełnosprawnych do samodzielnej egzystencji To jest Pomocy że wypracowany musi zawsze żyć w ubustwie za swoje bez pomocy społecznej

  Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *