Pułapki 500 plus dla niepełnosprawnych. Na co trzeba zwrócić uwagę?

utworzone przez | 9, 08, 2019 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

500 plus dla niepełnosprawnych to dodatkowe świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji obowiązujące od 1 października 2019 roku. Okazuje się, że 500 plus dla niepełnosprawnych posiada pewne zasady i ograniczenia, o których osoba ubiegająca się i pobierająca to świadczenie powinna pamiętać. W sieci, a w szczególności na frazę “500+ dla niepełnosprawnych forum” można znaleźć mnóstwo różnych informacji, które nie są do końca prawdziwe. Niektóre z nich wykluczają się wzajemnie lub są już po prostu nieaktualne i mogą wprowadzać w błąd.

Kto zatem może otrzymać świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych? Na jaki okres jest przyznawane świadczenie uzupełniające? W końcu, jakie pułapki 500 plus dla niepełnosprawnych można napotkać? O tym dowiesz się z naszego artykułu.


Pułapki 500 plus dla niepełnosprawnych, w które można wpaść

Podstawowe pułapki związane ze świadczeniem uzupełniającym dla osób niesamodzielnych skupiają się wokół kilku kwestii.

 1. Pierwsza z nich to możliwość zajęcia przez komornika środków z 500+ przekazywanych na konto bankowe osoby niepełnosprawnej.
 2. Druga to wpadnięcie w pułapkę kryterium dochodowego.
 3. Trzecia to oczekiwanie, że świadczenia będzie wypłacane z urzędu wszystkim osobom uprawnionym.
 4. Czwarta to brak odpowiedniego orzeczenia – o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
 5. Piąta — wygaśnięcie terminu ważności, na który zostało przyznane orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
 6. Szósta to brak zgłoszenia do ZUS informacji o przekroczeniu progu dochodowego.
 7. Siódma wiąże się z brakiem wiedzy, do jakich dochodów wlicza się świadczenie 500 plus.
 8. Ósma to wnioskowanie o 500+ przez osoby nieuprawnione.
 9. Dziewiąta mówiąca, że świadczenie 500 plus dla seniora po 75 roku życia jest dla każdego.

To tylko część pułapek, których jednak można uniknąć. W zależności od tego, która z kwestii dotyczy konkretnej osoby z niepełnosprawnością, trzeba podjąć odpowiednie, kroki. Opisujemy je poniżej.

pułapki 500 plus dla niepełnosprawnych
Pułapki 500 plus dla niepełnosprawnych – jak ich uniknąć?

Zajęcie 500 plus dla niepełnosprawnych przez komornika — jak to możliwe?

Istnieje w ustawie zapis, który mówi o tym, że świadczenie 500 plus nie podlega egzekucji. Jednak najczęściej są to środki wypłacane przez ZUS wraz z rentą czy emeryturą. Warto wiedzieć, że jeśli wpłyną w jednym czasie na konto, bank może zająć środki także z 500+ na wniosek komornika. Jest to niezgodne z przepisami. Dlatego osoba niepełnosprawna może domagać się zwrotu, odwołując się na zapis w Ustawie o Świadczeniu Uzupełniającym.

Komornik ma jedynie 4 dni na to, by zaksięgować środki z zajętego konta. W związku z tym osoba niepełnosprawna ma bardzo mało czasu, by napisać i złożyć odwołanie. Trzeba więc niezwłocznie, po zajęciu środków przez komornika, złożyć stosowne odwołanie.

Innym rozwiązaniem jest natychmiastowa informacja komornika po przyznaniu świadczenia uzupełniającego o tym fakcie. Środki z 500 plus wpływające na konto będą wtedy bezpieczne.

Jakie jest kryterium dochodowe w świadczeniu 500 plus dla niepełnosprawnych i co oznacza?

Świadczenie uzupełniające wynosi 500 zł miesięcznie. Należy zwrócić uwagę, że jest to maksymalna kwota, jaką może otrzymać osoba niesamodzielna. Przyznane świadczenie jednak może przysługiwać w obniżonej wysokości lub wcale. Decyduje o tym wyznaczony na dany rok limit dochodów.

Trzeba uważać na ten próg dochodowy i pamiętać o informacji o pobieranych świadczeniach zarówno w momencie składania wniosku o 500+, jak i w czasie jego pobierania. Łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń finansowanych ze środków publicznych oraz zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych, nie może przekroczyć ustalonego limitu dochodów na dany rok. Uwzględnić trzeba przy tym wyłączenia, które wymienia ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1622).

W chwili ustanowienia świadczenia, w 2019 roku, próg dochodowy wynosił 1.600 zł brutto. W roku 2023 kryterium dochodowe wynosi 2157,80 zł.

Aby ustalić pełną kwotę osiąganych dochodów, które brane są pod uwagę w procesie przyznawania świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych, należy uwzględnić konkretne źródła. Do tego limitu nie jest brany pod uwagę dochód pochodzący z renty rodzinnej lub świadczenia pielęgnacyjnego ani też dochód z pracy zarobkowej.

Chcesz wiedzieć więcej na temat świadczeń 500 plus dla osób niepełnosprawnych, dzieci lub seniorów?

Przeczytaj cykl artykułów poświęcony temu wsparciu:

500 plus dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności
Jak otrzymać 500 plus dla niepełnosprawnych
500 plus dla seniora. Świadczenie uzupełniające dla starszych
800 plus dla niepełnosprawnych?

Zapoznaj się z naszymi materiałami. Dzięki temu pozyskasz pełną wiedzę i konieczne informacje o świadczeniu 500 plus.


Świadczenie uzupełniające na wniosek, a nie z urzędu

Część z osób niesamodzielnych spełniających kryteria jest przekonanych, że skoro pobiera świadczenia tylko z ZUS, organ jest w posiadaniu pełnej dokumentacji, to świadczenie zostanie im przyznane “z urzędu”. Jest to błędne myślenie. Ustawa o świadczeniu 500 plus dla niepełnosprawnych wskazuje, iż jest ono przyznawane tylko na wniosek.

Aby uniknąć tej pułapki, trzeba pamiętać o złożeniu do ZUS lub KRUS odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Brak odpowiedniego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji a 500+

O świadczenie uzupełniające mogą ubiegać się osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, jednak nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Nie otrzymają oni świadczenia uzupełniającego od razu.

W pierwszej kolejności muszą stanąć na komisji orzekającej ZUS i otrzymać orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji. W takiej sytuacji do wniosku o 500+ trzeba koniecznie dołączyć dokumentację medyczną. Dzięki temu wnioskujący zostaną skierowani na komisję, podczas której lekarz orzecznik podejmie decyzję o przyznaniu lub nie, orzeczenia.

Dopiero po jego uzyskaniu orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji i spełnieniu pozostałych warunków osoba niepełnosprawna otrzyma pozytywną decyzję o przyznaniu świadczenia uzupełniającego. Dlatego, aby nie wpaść w pułapkę związaną z brakiem odpowiedniego orzeczenia, trzeba pamiętać o dołączeniu do wniosku dokumentacji medycznej.

Wygaśnięcie terminu ważności orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji

Zazwyczaj świadczenie uzupełniające przyznawane jest na okres, na jaki zostało przyznane orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Kiedy nie dopilnuje się terminu i w porę nie uzyska nowego orzeczenia 500 plus dla niepełnosprawnych, nie będzie ono wypłacane po upływie ważności dokumentu.

Aby wypłata świadczenia była kontynuowana, należy w odpowiednim momencie wnioskować o jego przyznanie. Obowiązkowo trzeba dostarczyć wraz z wnioskiem o 500+ dokumentację medyczną, na podstawie której komisja orzeknie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

jak otrzymać 500 plus dla niepełnosprawnych
Jak otrzymać 500 plus dla niepełnosprawnych? Wniosek

Brak zgłoszenia do ZUS informacji o przekroczeniu progu dochodowego — czym skutkuje?

Pułapka wiążąca się z brakiem zgłoszenia do ZUS informacji o przekroczeniu progu dochodowego w porę może okazać się dotkliwa. Kiedy osoba pobierająca 500 plus dla niepełnosprawnych otrzyma jakiekolwiek dodatkowe środki z katalogu świadczeń publicznych, powinna natychmiast poinformować organ rentowy.

Brak informacji o tym powoduje, że świadczenie uzupełniające jest nadal wypłacane zgodnie z informacjami o dochodach zawartymi we wniosku, na podstawie którego przyznano 500 plus. Gdy ZUS zorientuje się, że świadczenie uzupełniające było wypłacane niezgodnie z Ustawą, osoba je pobierająca musi zwrócić wszystkie nienależnie pobrane kwoty wstecz.

Z tego powodu warto pamiętać, by nie wpaść w pułapkę związaną z brakiem odpowiedniej informacji do ZUS-u.

Czy świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych wlicza się do dochodu?

Zgodnie z ustawą o świadczeniu uzupełniającym, świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych jest zwolnione z opodatkowania. Dlatego jego wysokość niewliczana jest do dochodu, od którego odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne. Nie wlicza się ono również do dochodu przy ubieganiu się o:

 • dodatek mieszkaniowy,
 • dodatek energetyczny,
 • świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku przyznawania pomocy o charakterze niefinansowym. Wtedy to świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych jest brane pod uwagę i 500+ wlicza się do dochodu. Musi się zatem uwzględnić kwotę świadczenia uzupełniającego, by nie wpaść w pułapki 500 plus dla niepełnosprawnych.

W odpowiedzi na interpelację ze strony poseł Moniki Rosy (nr 635) Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki społecznej wyraziło swoje stanowisko. Dotyczyła ona art. 8 ust. 4a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Zgodnie z nim w dochodzie osoby samotnej lub rodziny, która ubiega się o świadczenia pieniężne (np. zasiłek okresowy czy celowy), nie jest uwzględniana kwota obowiązującego od 1 października 2019 r. świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Stanowi ono jednak dochód przy wnioskowaniu o pomoc o charakterze niefinansowym, do której należą m.in. posiłek, usługi opiekuńcze, pobyt w dziennym ośrodku wsparcia. Aby taka pomoc została przyznana bezpłatnie, osoba ubiegająca się musi spełnić kryterium dochodowe. Po jego przekroczeniu należy dokonać opłaty, a jej kwota ustalana jest przez radnych gminy. Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych jest wliczane do dochodu przy przyznawaniu pomocy o charakterze niefinansowym i może spowodować konieczność dokonania opłaty lub wpłynąć na jej wysokość.


Kto nie ma prawa otrzymać świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych?

Jeśli osoba niesamodzielna zawnioskuje o 500+ mimo że znajduje się w gronie wykluczonych przez Ustawę, musi liczyć się z tym, iż nie otrzyma lub będzie musiała zwrócić nienależnie pobrane środki. Kto zatem nie powinien wnioskować o 500 plus dla niepełnosprawnych?

 • Świadczenia uzupełniającego nie otrzyma osoba bez wydanego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
 • Z grona uprawnionych wyłączona jest osoba, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątek stanowi odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
 • Świadczenie w pełnej wysokości nie przysługuje również osobie, która nie spełnia kryterium dochodowego. Jeśli jej dochód ze środków publicznych, z wyłączeniem renty rodzinnej i świadczenia pielęgnacyjnego, przekracza w 2023 roku 2157,80 zł, nie otrzyma świadczenia wcale. Obniżenie kwoty 500 zł nastąpi po przekroczeniu progu 1657,80 zł. W takiej sytuacji obowiązuje zasada złotówka za złotówkę i świadczenie jest obniżone o tyle, ile przekracza wymagany dochód. Zatajenie lub brak wiedzy o tym, jakie dochody trzeba uwzględnić, wnioskując o 500 plus dla niesamodzielnych, skutkuje koniecznością zwrotu pobranych świadczeń.

Świadczenie 500 plus dla seniora po 75 roku życia — nie dla każdego

W przestrzeni publicznej funkcjonuje mit, że świadczenie 500 plus dla seniora po 75 roku życia jest dla każdego, ponieważ osoby te z urzędu mają wypłacany dodatek pielęgnacyjny. Niestety to kolejna pułapka, w którą wpadają osoby starsze. Nie są one świadome, że aby przyznać im 500+ muszą spełnić takie same kryteria, jak pozostałe osoby niepełnosprawne.

Co zatem zrobić, aby uzyskać 500 plus dla seniora? Po pierwsze trzeba sprawdzić, czy otrzymywana renta, emerytura lub inne świadczenie otrzymywane ze środków publicznych nie przekracza progu dochodowego ustalonego na dany rok. Po drugie trzeba wystąpić z wnioskiem do organu o przyznanie prawa do świadczenia uzupełniającego. Jeśli senior nie posiada orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, powinien wraz z wnioskiem złożyć dokumenty medyczne.

Trzeba zapamiętać, że seniorzy z racji wieku i licznych schorzeń mają znacznie obniżone możliwości samodzielnego funkcjonowania, to nie każdy z nich zostanie uznany za niezdolnego do samodzielnej egzystencji.

Miało być 500 plus, jest rozczarowanie? Świadczenia dla niepełnosprawnych mniejsze niż oczekiwanoCzym jest świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych?

Świadczenie uzupełniające 500+ to forma wsparcia finansowego, która ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych i pomoc w zaspokajaniu potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Świadczenie 500+ przysługuje osobom niepełnosprawnym, które:

 • ukończyły 18 lat,
 • są niezdolne do samodzielnej egzystencji i zostało to stwierdzone na podstawie wydanego orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub też orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • mają obywatelstwo Polskie, posiadają prawo pobytu w Polsce lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (np. emerytury, renty, zasiłku z pomocy społecznej) Ewentualnie suma tych świadczeń, o charakterze innym niż jednorazowe z wyłączeniem renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami nie przekracza kwoty 1.772,08 zł.

Jak złożyć wniosek o świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych?

Wniosek o świadczenie uzupełniające można złożyć online lub np. wysłać pocztą do właściwego organu przyznającego świadczenie.

Świadczenie 500+ przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku. Wyrównanie 500 plus dla niepełnosprawnych ze strony ZUS nastąpi wraz z wypłatą po raz pierwszy świadczenia uzupełniającego.

Jaki stopień niepełnosprawności do 500 plus?

To częsta wątpliwość, ponieważ wniosek składają osoby z niepełnosprawnością, które spełniają określone w ustawie warunki. Niezbędnym i podstawowym warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu świadczenia jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Są to orzeczenia:

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej wydane przed 01.09.1997 r.

500 plus dla niepełnosprawnych w 2021 roku i kolejnych latach. Zmiany w zasadach ubiegania się o świadczenie

31 lipca 2019 roku po senackich poprawkach sejm przyjął ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ustawa obowiązuje, a przepisy weszły w życie od 1 października 2019 r. Od tego czasu to organy wypłacające świadczenie emerytalno-rentowe, takie jak np. ZUS czy KRUS wypłacają świadczenie uzupełniające osobom, które spełniają określone warunki.

Od marca 2021 roku wzrósł próg dochodowy dla osób ubiegających się o tzw. świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych. Od marca 2021 była to kwota 1772,08 zł. Pierwotnie próg dochodowy wynosił 1600 zł i sukcesywnie jest powiększany. W 2023 roku przyjęto górny próg dochodowy na kwotę 2157,80 zł.

Zmiana limitu dochodów oznacza, że od marca danego roku uprawnieni do otrzymywania świadczenia, czyli np. emeryci, renciści i osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji będą mogli liczyć nadal na pomoc finansową ze strony państwa.

Informacje o tym, jakie źródła wliczają się do dochodów osoby ubiegającej się o świadczenie pięćset plus dla osób niepełnosprawnych, zawiera katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Czy waloryzacja rent i emerytur obniży świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych? 500 plus dla niepełnosprawnych 2023

Co roku Sejm uchwala Ustawę o Zmianie Ustawy o Emeryturach i Rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która nie tylko ustala zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, lecz także podwyższa wysokość gwarantowanych najniższych świadczeń. Zgodnie z tą ustawą, wzrasta systematycznie wysokość minimalnych emerytur, rent rodzinnych i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

W 2023 r. został podwyższony próg przychodów dla osób niepełnosprawnych, które otrzymują świadczenie uzupełniające na 2157,80 zł. Oznacza to, że osoba, która otrzymuje świadczenia poniżej tej kwoty, będzie pobierać świadczenie wyrównujące do tego limitu.

Osoby niepełnosprawne otrzymujące świadczenie uzupełniające nie muszą ponownie składać wniosku o jego przyznanie. Zmiany zostają wprowadzone automatycznie.

Pozostaje jednak kwestia waloryzacji samego świadczenia uzupełniającego. W ustawie o świadczeniu uzupełniającym nie ma przepisu, który ustanawiałby waloryzację świadczenia w następnych latach. W związku z tym 500+ dla niepełnosprawnych nie będzie ono podnoszone i zawsze będzie wynosiło maksymalnie 500 zł.


Czy 500 plus dla niepełnosprawnych wlicza się do dochodu?

Nie. Świadczenie uzupełniające nie jest wliczane do dochodu i jest zwolnione z opodatkowania.

Czy komornik może zająć 500 plus dla niepełnosprawnych?

Nie. Jeśli taka sytuacja nastąpi, należy w ciągu 4 dni złożyć wniosek o zwrot zajętych środków

Komu należy się 500 plus dla niepełnosprawnych?

Zgodnie z ustawą o świadczeniu uzupełniającym, świadczenie 500 plus jest wypłacane wyłącznie osobom, które posiadają:
1) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
2) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
3) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
4) orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji
5) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej wydane przed 01.09.1997 r.

Czy każdy rencista otrzyma 500 plus dla niepełnosprawnych?

Zgodnie z ustawą o świadczeniu uzupełniającym, świadczenie 500 plus jest wypłacane wyłącznie osobom, które posiadają: orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej wydane przed 01.09.1997 r.
Osoba niepełnosprawna, gdy posiada jedynie orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności musi udać się w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów tj. 01.10.2019 r. na komisję organu przyznającego świadczenie, na której dopiero zostanie ustalone, czy dana osoba jest niezdolna do samodzielnej egzystencji. Dopiero po uzyskaniu stosownego orzeczenia zostaje wydana decyzja dotycząca przyznania świadczenia uzupełniającego.

Od kiedy przysługuje 500 plus dla niepełnosprawnych?

Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych przysługuje od miesiąca, w którym osoba wnioskująca spełni wymagane warunki do jego przyznania. Nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został prawidłowo złożony wniosek. Jego druk jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub można go pobrać stacjonarnie w punktach obsługi klienta. Składając wniosek, należy oprócz orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, dołączyć dokumentację medyczną i opinię lekarską.

Czy waloryzacja renty wpływa na wysokość świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych?

Zgodnie z kształtem ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, łączna kwota nowego świadczenia i dochodu uzyskiwanego ze środków publicznych nie może przekroczyć ustalonego progu dochodowego. Oznacza to, że aby osoba uprawniona do świadczenia mogła otrzymać je w maksymalnej kwocie 500 zł, jej dochód nie może przekroczyć maksymalnego limitu. Brak uwzględnienia waloryzacji w ustawie o świadczeniu uzupełniającym groził tym, że co roku świadczenie to będzie maleć, tym samym sukcesywnie będzie zmniejszać się liczba osób uprawnionych do jego pobierania. Dlatego Ustawodawca raz do roku podnosi próg dochodowy i wiąże go z coroczną waloryzacją rent i emerytur.

Pułapki 500 plus dla niepełnosprawnych forum:

11 komentarzy
 1. saba

  jestem osobą samotna , niezdolna do samodzielnej egzystencji , otrzymałam 500 plus . Ale przy składaniu kolejnego wniosku o dodatek mieszkaniowy -który miał się nie wliczać !!!!! a dodam że wszyscy inni którzy otrzymuja 500 plus a maja wyzsze dochody , tym osoba sie nie wlicza. ZUS wysta pił o zwrot za okres 6msc plus odsetki i odebrał dodatek 500 plus . Nie mam mozliwości przy tak niskiej rencie , opłatach za mieszkanie , leki na zwrot . Brakuje mi żeby wykupic wszystkie leki a na zycie???? to jest wybór miedzy jedzeniem , opłatami, a lekami . Jak zyc ?!!!!

  Odpowiedz
  • wera

   kce złoczył wniosek o alimety piescet plis

   Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Proszę złożyć odwołanie. Agencja My Wspieramy uczula w artykule na pułapki 500 plus dla niepełnosprawnych. Są sytuacje, które mogą istotnie wpłynąć na bieżące funkcjonowanie osób niesamodzielnych.

   Odpowiedz
 2. 500+Seniora

  komu Ten dodatek co ma 1700 +500 + 2.200 ma Emerytury Ten Emeryt co schorowany ma 2.300 Emerytury to musi wydać że swoich zwiększonych kosztów utrzymania jaka To Pomoc dla niepełnosprawnych do samodzielnej egzystencji To jest Pomocy że wypracowany musi zawsze żyć w ubustwie za swoje bez pomocy społecznej

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Agencja My Wspieramy nie wyraża swoich opinii. Pełnimy rolę informacyjną, w artykule mówimy o 500+ i zagrożeniach. Rozumiemy zdanie osób wykluczonych.

   Odpowiedz
 3. joanna

  Dzień dobry, jeżeli jak napisano wyżej, 500 plus nie wlicza się do dochodu, to czy w takim wypadku opiekun może odliczyć ulgę rehabilitacyjną (auto, 2280) jeżeli podopieczny dostaje tylko rentę socjalną? Niestety Pani w US nie potrafiła mi odpowiedzieć 🙁

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Dziękuję za zapytanie. Agencja My Wspieramy nie rozstrzyga w indywidualnych sprawach. Ostateczną moc w sprawach budzących wątpliwości ma Urząd Skarbowy. Z naszej wiedzy jednak wynika, że aby opiekun mógł odliczyć od swojego podatku ulgę rehabilitacyjną na swoje dorosłe dziecko z niepełnosprawnością, jego dochody łączne, podlegające opodatkowaniu w roku 2022 nie mogły przekroczyć kwoty 16.061,28 zł. Świadczenie uzupełniające 500 plus nie jest opodatkowane, nie powinno brane być pod uwagę. Nie wykazujemy go w składanym zeznaniu podatkowym. Proszę sprawdzić swoim zeznaniu podatkowym kwotę dochodu, którą Pani osiągnęła w ubiegłym roku i z której się rozliczyła. Na tej podstawie zdecydować czy opiekun może skorzystać z ulgi.

   Odpowiedz
 4. Joanna Starnawska

  Czy osoba korzystająca z renty wypłacanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może ubiegać się o 500 +?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Katalog świadczeń ze środków publicznych decydujący o prawie przyznania świadczenie uzupełniającego dla niepełnosprawnych nic nie mówi o rencie z funduszu gwarancyjnego, jako podstawie do wykluczenia z możliwości pobierania 500 plus dla niepełnosprawnych. Trzeba pamiętać przy tym, że podstawą do przyznania 500 plus jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

   Odpowiedz
 5. ania

  Czy 500 dla niesamodzielnych zostanie zlikwidowane z chwila wejścia świadczenia uzupełniającego?
  Niektóre osoby zostaną przy starych zasadach pobierania świadczenia pielęgnacyjnego , czy wtedy zabiorą 500 dla niesamodzielnych?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Według informacji przekazywanych przez stronę rządową z chwilą wejścia świadczenia wspierającego nic nie zmieni się w dotychczasowym systemie wypłaty 500 plus – czyli świadczenia uzupełniającego dla niepełnosprawnych, którzy posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Podobnie, gdy opiekun będzie nadal pobierał świadczenie pielęgnacyjne, osoba z niepełnosprawnością będzie miała prawo do kontynuacji pobierania 500 plus.

   Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *