PIT 2 jak wypełnić formularz krok po kroku? Poradnik dla podatnika

utworzone przez | 18, 09, 2023 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

PIT-2 jest informacją o dochodach z pracy. To ważny dokument w systemie podatkowym, który obejmuje rozliczenie podatku z tytułu stosunku pracy, działań prowadzonych osobiście, umów cywilnoprawnych oraz innych źródeł przychodów. Dzięki złożeniu deklaracji podatnik może zmniejszyć comiesięczne zaliczki składane przez płatników na podatek PIT.

W artykule omówimy PIT 2 jak wypełnić poszczególne części oświadczenia i obliczyć dochody, koszty uzyskania przychodów i stosować ulgi podatkowe. W dalszej części artykułu znajdą się również praktyczne wskazówki dotyczące unikania najczęstszych błędów w wypełnianiu deklaracji PIT-2.Co to jest PIT 2?

PIT-2, czyli “Informacja o dochodach z pracy” jest formularzem podatkowym, który służy do wypełnienia i złożenia deklaracji podatkowej przez osoby fizyczne u swoich pracodawców. Używa się go głównie w celu rozliczenia dochodów osiąganych z tytułu:

 • stosunku pracy,
 • działalności wykonywanej osobiście,
 • umów cywilnoprawnych,
 • oraz innych źródeł przychodów.

Formularz PIT-2 jest istotny zarówno dla pracowników, którzy chcą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów, jak i dla pracodawców, którzy są zobowiązani do przekazywania odpowiednich zaliczek podatkowych.

W deklaracji PIT-2 znajdują się:

 • dane identyfikacyjne podatnika,
 • informacje dotyczące dochodów,
 • pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
 • ulg podatkowych,
 • oraz obliczenia podatku dochodowego.

Formularz PIT-2 może również zawierać oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie niepobierania zaliczek na podatek lub wniosek podatnika składany płatnikowi w sprawie pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne, formularz PIT-2 może być składany również za pośrednictwem płatnika.

Wypełnienie PIT-2 jest istotne zarówno dla pracowników, którzy chcą uniknąć konieczności dopłacenia podatku przy rozliczeniu rocznym, jak i dla pracodawców, którzy muszą prawidłowo rozliczyć zaliczki na podatek dochodowy pobierane od swoich pracowników. PIT-2 można złożyć na papierowym formularzu w zakładzie pracy lub przesłać elektronicznie.

Obecne przepisy mówią, że deklarację tę od podatnika mogą przyjąć i stosować nawet 3 płatnicy, dzieląc kwotę zmniejszającą podatek, jednocześnie nie nadpłacając podatku w zaliczkach miesięcznych.

pit 2 jak wypełnić
PIT 2 jak wypełnić? [czytająca kobieta w okularach podpiera głowę dłonią z ołówkiem, w drugiej ręce papierowe formularze].

Kto wypełnia PIT 2?

PIT 2 składają osoby fizyczne po osiągnięciu przychodów podlegających opodatkowaniu. Formularz jest konieczny do wypełnienia dla różnych sytuacji, takich jak:

 • zamiar preferencyjnego opodatkowania dochodów,
 • zamiar stosowania kwoty zmniejszającej podatek,
 • zamiar wnioskowania o pomniejszenie kosztów uzyskania przychodów
 • czy zamiar składania oświadczenia w sprawie niepobierania zaliczek na podatek.

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, oświadczenie pracownika dostarcza się do zakładu pracy, który odprowadza odpowiednie zaliczki na podatek dochodowy.

Osoby pracujące na rolniczych gospodarstwach lub w rolniczej spółdzielni produkcyjnej mają możliwość składania PIT-2 do zatrudniającego ich, uwzględniając specyfikę kosztów uzyskania przychodów związanych z tą działalnością.

Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenie, mogą również korzystać z nowego prawa i składać deklaracje PIT-2.

Trzeba jednak pamiętać, że wysokość przewidywanych dochodów podatnika oraz inne czynniki, takie jak niższe wynagrodzenie, mogą wiązać się z koniecznością dopłacenia podatku przy rozliczeniu rocznym.

Do kiedy wypełnić deklarację podatkową?

Deklarację podatkową PIT-2 należy złożyć, jeśli chce się korzystać z preferencyjnych form opodatkowania. Zazwyczaj termin składania PIT-2 wiąże się z rozpoczynaniem zatrudnienia. Do roku 2023 deklarację trzeba było złożyć przed pierwszą wypłatą w roku podatkowym. Od 2023 roku formularz można złożyć w każdej chwili. Zwykle termin zależy od płatnika zaliczek na podatek dochodowy i praktyki w konkretnej firmie.

Płatnik zaliczek na podatek ma obowiązek uwzględniać PIT-2 od kolejnego miesiąca po otrzymaniu deklaracji od podatnika.

Ważne!
Złożenie PIT-2 nie jest obowiązkowe.

Przygotowanie do wypełnienia deklaracji podatkowej

Aby złożyć PIT 2, trzeba prawidłowo wypełnić oświadczenie podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Poniżej wyjaśniamy, jak wypełnić deklarację i przedstawiamy popularne błędy, których trzeba się wystrzegać. Najpierw jednak sprawdźmy, co przygotować przed przystąpieniem do wypełnienia oświadczenia.

Zebranie niezbędnych dokumentów i informacji

Przygotowanie do wypełnienia deklaracji PIT-2 rozpoczyna się od zebrania niezbędnych dokumentów i informacji dotyczących naszych dochodów oraz kosztów uzyskania przychodów. W przypadku pracy na podstawie stosunku pracy należy mieć informacje dotyczące:

 • wynagrodzenia,
 • zaliczek na podatek dochodowy pobieranych przez pracodawcę
 • oraz ewentualnych ulg, takich jak kwota zmniejszająca podatek.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub umów cywilnoprawnych, konieczne jest posiadanie danych dotyczących przewidywanych dochodów oraz kosztów związanych z prowadzoną działalnością. Dodatkowo warto mieć pod ręką dane identyfikacyjne, takie jak numer PESEL, NIP oraz adres zamieszkania.


Każdy powinien znać prawo podatkowe, aby korzystać z określonych przywilejów i ulg. Zapraszamy do cyklu artykułów związanych z tematyką rozliczeń i zwolnień podatkowych. Przeczytaj:

🔸 Podatek od kupna samochodu a zwolnienie
🔸 Ulga i zwrot za leki w PIT
🔸 Ulga PIT na dziecko niepełnosprawne

W witrynie My Wspieramy znajdują się także inne cenne wskazówki i porady. Zachęcamy do lektury!


Sprawdzenie aktualnych przepisów podatkowych i formularza PIT-2

Kolejnym krokiem jest zapoznanie się z aktualnymi przepisami podatkowymi oraz formularzem PIT-2. Przepisy podatkowe mogą ulegać zmianom, dlatego warto być na bieżąco i upewnić się, że wypełniamy formularz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ważne jest również zapoznanie się z instrukcją wypełniania formularza PIT-2, aby mieć pewność, że rozumiemy poszczególne pola i zasady obliczania podatku dochodowego. Koniecznie sprawdźmy aktualną kwotę zmniejszającą podatek i informacje, co wlicza się w przewidywane dochody podatnika.

Wybór metody wypełniania deklaracji (tradycyjnie lub elektronicznie)

Po zebraniu dokumentów i zapoznaniu się z przepisami podatkowymi należy zdecydować, w jaki sposób wypełnimy deklarację PIT-2.

 1. Mamy możliwość tradycyjnego wypełnienia formularza na papierze i złożenia go osobiście w u pracodawcy lub wysłania pocztą.
 2. Alternatywnie, możemy skorzystać z elektronicznej formy wypełniania, korzystając z dedykowanego programu lub platformy e-Deklaracje. Elektroniczne składanie PIT-2 ma wiele zalet, takich jak szybkość przetwarzania danych, wygodę i oszczędność czasu.

Pit 2 – jak wypełnić bez błędów? Sprawdzamy wszystkie części

Do wypełnienia deklaracji podatkowej potrzebna jest nam wiedza o naszych dochodach, a także aktualne przepisy. Dane te będziemy musieli wpisać do złożonego oświadczenia.

Sprawdźmy, jak wypełnić poszczególne pola.

Wypełnienie sekcji identyfikacyjnej (A i B)

Na formularzu PIT-2 należy wpisać swoje dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz numer NIP, jeśli dotyczy. W drugiej części uzupełniamy dane pracodawcy.

Dochody objęte PIT-2: źródła, przychody, koszty

W części C możesz określić wysokość potrącanych miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Tutaj sposób uzupełnienia zależy od tego, ile umów posiadasz.

 • w przypadku zatrudnienia u jednego pracodawcy zaznacz pomniejszenie miesięcznej zaliczki o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek,
 • aby odprowadzać zaliczkę u więcej niż jednego płatnika, zaznacz 1/24 (w przypadku 2 umów) lub 1/36 (w przypadku 3 umów).

Odpowiednie wypełnienie tej części oświadczania pozwoli rozłożyć zaliczki pobierane na podatek na więcej niż jeden zakład pracy.

PIT 2 dla emerytów i rencistów

Sekcja D jest przeznaczona dla osób fizycznych, które pobierają emeryturę lub rentę, czyli pracujących seniorów i osób niepełnosprawnych. Wówczas organ wypłacający świadczenia dba o obliczenie zaliczki. W deklaracji można zaznaczyć, jak chcemy rozłożyć to rozliczenie. Co oznaczają poszczególne pola?

 • 1/24 – zaznaczenie tej wielkości oznacza, że od świadczenia będzie odliczana połowa kwoty, drugą część opłaca zakład pracy,
 • 1/36 – to pole jest przeznaczone dla emerytów i rencistów zatrudnionych w dwóch przedsiębiorstwach i pozwala rozłożyć opłacenie składki na wszystkie składowe dochodów,
 • pole nr 9 – to oświadczenie o rezygnacji z odprowadzania składek przez zakład pracy. W tej sytuacji organ wypłacający emeryturę lub rentę będzie nadal odliczał całą kwotę.

Deklaracja dla małżeństw i rodziców

W części E formularza informujemy o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów wspólnie z małżonkiem. Tutaj też osoba samotnie wychowująca dziecko może określić sposób opodatkowania swoich dochodów. Należy określić, czy nasze dochody w skali roku będą wyższe, czy niższe niż 120 tys. Pamiętaj, że po przekroczeniu tej kwoty wysokość składki będzie wyższa.

Praca poza miejscem zamieszkania

Sekcja F w oświadczeniu PIT 2 przeznaczona jest dla tych, którzy pracują w innej miejscowości, niż mieszkają. Pozwala to zwiększyć koszty uzyskania przychodów.

Dodatkowe ulgi

Część G pozwala skorzystać w ciągu roku (a nie dopiero przy rozliczeniu rocznym) z dodatkowych ulg:

 • ulga dla rodzin 4+ (z co najmniej 4 dzieci),
 • ulga na powrót dla emigrantów,
 • ulga dla pracujących seniorów.

Ulga dla młodych

Sekcja H wypełniana jest przez osoby, które nie ukończyły 26 lat i chcą zrezygnować z ulgi dla młodych.

Podatek dla artystów

Osoby wykonujące pracę twórczą z przeniesieniem praw majątkowych i autorskich dzięki części I mogą zrezygnować ze stosowania 50% kosztów uzyskania dochodu.

Kwota wolna od podatku

Wysokość obowiązującej składki zależna jest od naszych dochodów. Osoby, które deklarują dochód poniżej 30 tysięcy złotych (kwoty wolnej od podatku), wypełniają sekcję J, co zwalnia z płacenia składki.

Najczęstsze błędy przy wypełnianiu PIT-2

Przy wypełnianiu deklaracji PIT-2 należy uważać na powszechne błędy, które mogą wpłynąć na poprawność deklaracji. Źle zaznaczone pola niosą za sobą konsekwencje, takie jak sankcje finansowe czy problemy z Urzędem Skarbowym.

 1. Jednym z często popełnianych błędów jest nieuwzględnienie wszystkich źródeł dochodu. Należy upewnić się, że wszystkie przychody są uwzględnione we właściwych rubrykach formularza PIT-2.
 2. Kolejnym aspektem do uwzględnienia są koszty uzyskania przychodów, które mogą być odliczane od dochodu. Ważne jest dokładne zidentyfikowanie tych kosztów i ich prawidłowe uwzględnienie w deklaracji.
 3. Ponadto należy zachować ostrożność przy obliczaniu podatku dochodowego. Konieczne jest stosowanie prawidłowych rozwiązań podatkowych i odpowiednich zasad obliczania podatku.
 4. Innym częstym błędem jest brak aktualnych oświadczeń lub wniosków. Oświadczenia podatnika, składane płatnikowi lub odpowiednie wnioski, powinny być wypełnione i dołączone do deklaracji, jeśli dotyczy to konkretnej sytuacji podatkowej.
 5. Warto również zwrócić uwagę na zgodność danych identyfikacyjnych podatnika oraz ewentualnych danych płatnika z dokumentami i informacjami. Dokładność tych danych jest kluczowa dla poprawnego wypełnienia deklaracji.

Podsumowanie artykułu: “PIT 2 jak wypełnić krok po kroku”

Artykuł przedstawia szczegółowy przegląd procesu wypełniania deklaracji PIT-2, która jest niezwykle istotna przy rozliczaniu podatku dochodowego. W deklaracji tej należy uwzględnić różne elementy, takie jak zamiar preferencyjnego opodatkowania dochodów, pracownicze koszty uzyskania przychodów oraz kwotę zmniejszającą podatek

Ważne jest dokładne wypełnienie formularza PIT-2, uwzględniając cel obliczania miesięcznych zaliczek, oświadczenie podatnika składane płatnikowi oraz ewentualne wnioski podatnika.

W przypadku różnych form uzyskiwania przychodów, takich jak stosunek pracy, działalność rolnicza, umowa cywilnoprawna czy praca nakładcza, należy uwzględnić specyficzne informacje i zasady dotyczące deklaracji PIT-2.

Ważne jest unikanie błędów, takich jak nieprawidłowe rozliczenie podatku, niezgłoszenie ulgi podatkowej czy nieuwzględnienie dochodów podlegających opodatkowaniu. W celu uniknięcia tych błędów konieczne jest zrozumienie wymagań i zasad dotyczących wypełniania deklaracji PIT-2, skrupulatne sprawdzanie i potwierdzanie danych identyfikacyjnych podatnika oraz informacji o płatniku. Dzięki tym starannościom, wypełnienie deklaracji PIT-2 będzie kompleksowe i zgodne z obowiązującymi przepisami, co przyczyni się do poprawnego rozliczenia podatku dochodowego.


PIT-2. NOWY FORMULARZ KROK PO KROKU.

Jakie informacje są niezbędne do wypełnienia deklaracji PIT-2?

Do wypełnienia deklaracji potrzebujesz danych identyfikacyjnych podatnika, takich jak numer PESEL lub NIP, dane płatnika oraz informacji dotyczących twoich dochodów, kosztu uzyskania przychodu, ulg podatkowych i zaliczek na podatek.

Jakie są najważniejsze aspekty do uwzględnienia przy wypełnianiu deklaracji PIT-2?

Należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowe uwzględnienie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, stosowanie kwoty, która zmniejsza podatek, ulgi podatkowej, dochodów podlegających opodatkowaniu oraz ewentualnych zaliczek na podatek.

Czy muszę składać oświadczenie podatnika płatnikowi?

Tak, w przypadku wypełniania deklaracji PIT-2 konieczne jest złożenie oświadczenia podatnika płatnikowi. Oświadczenie to zawiera informacje dotyczące Twoich dochodów i rozliczenia podatku.

Jakie dokumenty lub wnioski muszę dołączyć do deklaracji PIT-2?

Do deklaracji nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty ani wnioski.

Czy istnieją specjalne zasady dotyczące wypełniania deklaracji PIT-2 dla osób samotnie wychowujących dziecko?

Tak, osoby samotnie wychowujące dziecko mogą być uprawnione do ulgi. W takim przypadku należy przestrzegać zasad dotyczących wypełniania sekcji dotyczącej ulgi podatkowej i posiadać status osoby samotnie wychowującej dziecko.

Jaki jest termin składania deklaracji PIT-2?

Termin składania deklaracji PIT nie jest określony przez organy podatkowe. Od roku 2023 formularz można złożyć w dowolnej chwili.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *