Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych – o czym powinni wszyscy wiedzieć i pamiętać?

utworzone przez | 27, 04, 2023 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Niepełnosprawność to zjawisko, które oddziałuje na całościowe funkcjonowanie człowieka. Ma swoje odzwierciedlenie w problemach natury fizycznej. Oznaczone miejsca parkingowe mają w założeniu ułatwić pokonywanie barier przez osoby z niepełnosprawnością. Poruszając się po drogach publicznych, spotykają się one na co dzień z różnymi utrudnieniami.

Artykuł porusza najistotniejsze zagadnienia związane z miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych oznaczonym niebieskim kolorem. Odpowiada: kto ma uprawnienia do parkowania na nich, ile jest takich miejsc na parkingu, jakie ma być ich usytuowanie, jakie musi mieć wymiary i jak załatwić takie miejsce na osiedlu.Czym jest miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych?

Miejsce parkingowe dla osób z dysfunkcją, inaczej niebieska koperta, są przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością posiadających kartę parkingową. W przypadku miejsc postojowych chodzi o to, by było ono usytuowane, jak najbliżej miejsca, do którego osoba z niepełnosprawnością chce się dostać.

Osoby nieuprawnione nie mogą zajmować wydzielonych miejsc dla osób posiadających karty parkingową dla inwalidy. Może to uniemożliwić osobie niepełnosprawnej dotarcie do ważnego dla niej punktu ze względu na bariery architektoniczne, które musi pokonać, parkując na zwykłym parkingu. To kwestia, która jest uregulowana w prawie.

oznaczenie poziome miejsca dla niepełnosprawnych

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych przepisy w sprawie szczegółowych warunków technicznych

Jak mówią przepisy, przy planowaniu i gospodarowaniu działki budowlanej należy uwzględnić miejsca postoju dla użytkowników aut. Przewiduje się, że powinno być część miejsc postojowych dla niepełnosprawnych przebywających stale w danym miejscu np. mieszkańcy bloku oraz przebywających tymczasowo. Należy uwzględnić miejsce przeznaczone dla pojazdów, którymi poruszają się inne osoby z niepełnosprawnością.

Przepis reguluje treść Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jak wygląda znak miejsce dla niepełnosprawnych?

Stosuje się dwa rodzaje oznakowania dla miejsc parkingowych przeznaczonych do postoju przez osoby niepełnosprawne. Są to:

 • znaki pionowe. Oznakowanie pionowe to tablica, na której widnieje osoba na wózku inwalidzkim,
 • znaki poziome. Oznakowanie poziome jest malowane na niebieskim tle nawierzchni miejsca postojowego farbą antypoślizgową.

Wymiary miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych

Omawiane miejsce postoju ma przepisowo określone swoje wymiary i być prawidłowo wyznaczone. Powinno ono posiadać 3,6 metra szerokości oraz 5 metrów długości. Jeżeli parking jest usytuowany wzdłuż jezdni, szerokość pozostaje bez zmian, natomiast długość musi posiadać co najmniej 6 metrów.

Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury § 21. 1. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych odpowiadających budynkom i ich usytuowaniu. Musi znajdować się w odległości nie mniejszej niż 5 metrów od okien danego budynku.

Ile powinno być miejsc na parkingu z oznaczeniem “Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych”?

Liczba miejsc parkingowych dla osób z dysfunkcją ruchu i innych uprawnionych jest ściśle określona. Zależy ona od ogólnej liczby miejsc znajdujących się na parkingu. Jest to dla parkingu posiadającego:

 • od 6 do 15 miejsc – jedno stanowisko,
 • od 16 do 40 – 2 wydzielone stanowiska,
 • od 41 do 100 miejsc – 3 wydzielone stanowiska,
 • więcej niż 100 miejsc – 4% wydzielonych stanowisk.

Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych

Parkowanie na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością przez zwykłych kierowców jest nie tylko nieetyczne, ale również zakazane przepisami prawa. Mogą na nich parkować wyłącznie ci, którzy posiadają wyrobioną ważną kartę parkingową. Aby móc skorzystać z przywileju należy umieścić ją za przednią szybą auta.

Parkowanie na miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione jest zagrożone karą pieniężną. W przepisach wyróżnia się dwie takie sytuacje. Są one związane z parkowaniem bez uprawnień oraz użytkowaniem karty w nieodpowiedni sposób. Grozi to mandatem w kwocie nawet do 800 zł plus 7 punktów karnych.

 • Osoby, które nie posiadają karty parkingowej i zaparkują na niebieskiej kopercie, mogą liczyć się z możliwością otrzymania mandatu w wysokości 500 zł.
 • Osoby, które posługują się nieswoją kartą parkingową, mogą otrzymać mandat w kwocie nawet 800 zł.

Niestety zdarza się tak, że osoby nieuprawnione korzystają z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Dla osoby niepełnosprawnej może być to przeszkoda, której nie będzie w stanie pokonać.

Jak uzyskać kartę parkingową na miejsce postojowe?

Wydanie karty parkingowej jest możliwe dla osoby, która ma znaczne ograniczenia w poruszaniu się i posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dodatkowo musi mieć w nim zawartą w nim informację o uprawnieniach do wydania karty parkingowej w odpowiednim punkcie. Karta parkingowa przysługuje dla określonych symboli przyczyny niepełnosprawności zawartych na orzeczeniu. Są to:

 • choroby neurologiczne (10-N),
 • choroby układu oddechowego i krążenia (07-S),
 • choroby narządu wzroku (04-O),
 • upośledzenia narządu ruchu (05-R).

Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć odpowiedni wniosek w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Do wniosku należy dołączyć: zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm oraz potwierdzenie dokonania wpłaty (21 zł).

Publiczny parking dla niepełnosprawnych

Miejsca parkowania, z których korzystają niepełnosprawni, powinny spełniać określone warunki. Są to:

 • właściwe i wyraźne oznakowanie symbolem wózka inwalidzkiego,
 • dogodna lokalizacja na danym parkingu, uwzględniając potrzeby osób posiadających ograniczenia w poruszaniu się,
 • nawierzchnia zatoczki powinna być gładka i antypoślizgowa, bez wysokich krawężników i zjazdów,
 • usytuowane w specjalnie wyznaczonym miejscu, blisko głównych wejść do budynków użyteczności publicznej,
 • parkomaty umieszczone w miejscach łatwo dostępnych i wyraźnie oznakowanych.

W większości miast miejsca parkingowe dla niesprawnych są w części lub w całości bezpłatne.

miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych

Jak załatwić miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych?

Aby zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych, należy w tym celu złożyć wypełniony wniosek do organu zarządzającego danym miejscem. Można to zrobić w Zarządzie Dróg Miejskich, w Wydziale Infrastruktury w Urzędzie Gminy lub spółdzielni mieszkaniowej.

Przy planowaniu usytuowania miejsca parkingowego należy pamiętać, że decyzję podejmuje zarządca terenu.

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych na osiedlu

Osoba niepełnosprawna może wnioskować o wyznaczenie miejsca postojowego na osiedlu w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. W tym przypadku musi się zwrócić do Spółdzielni Mieszkaniowej zajmującej się danym terenem. Także wyznaczyć może miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych wspólnota mieszkaniowa, jeśli zarządza terenem.

Taki wniosek nie ma konieczności akceptacji przez Zarząd Dróg Miejskich.

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych pod blokiem

Brak miejsc postojowych jest odczuwalny nie tylko przy punktach użyteczności publicznej, ale i również na osiedlach mieszkalnych. Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych powinny znajdować się pomiędzy blokami, w których mieszkają takie osoby.

Na terenie wspólnot mieszkaniowych rzadko można spotkać tzw. Niebieską Kopertę. Dotyczy to szczególnie starszych osiedli. Miejsce może zostać wyznaczone na wniosek samej osoby niepełnosprawnej. Jeżeli osoba niepełnosprawna otrzyma od swojej wspólnoty decyzję odmowną, może odwołać się do sądu.

Indywidualne miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych

Jeżeli organy przychylą się do wniosku i powstanie odpowiednio oznaczone miejsce postoju, będzie ono dostępne tylko dla wnioskodawcy. Oznacza się je numerem rejestracyjnym danego samochodu. Jest ono przypisane dla danej osoby niepełnosprawnej, która mieszka lub pracuje w pobliżu.

W takim przypadku posiadanie karty parkingowej przez inną osoby nie wystarczy, aby parkować w miejscach wyznaczonych wtedy sposób.

Wniosek o miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych

Przy określeniu indywidualnego miejsca parkingowego należy wybrać odpowiedni organ zarządzający danym terenem. To do niego należy zwrócić się z odpowiednio wypełnionym wnioskiem. W dokumencie można zaproponować dokładną lokalizację. Dołączyć należy szkic z narysowanym miejscem.

Wyznaczając miejsce, wnioskodawca musi pamiętać, co mówi prawo ruchu drogowym i o pozostałych użytkownikach samochodów. Wynika z tego, że wnioskowane miejsce musi być zlokalizowane w bezpieczny sposób. Proces rozpatrywania wniosku i wyznaczenia miejsca trwa miesiąc. Instytucja ustala, czy w danym punkcie może powstać koperta.

Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich jest dla organu, do którego składane jest podanie, a drugi dla wnioskodawcy. Powinien on zawierać:

 1. dane wnioskodawcy,
 2. dane instytucji,
 3. treść podania,
 4. podpis wnioskodawcy.

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to kwestią związaną z namalowaniem i postawieniem znaku pionowego zajmuje się organ zarządzający. Wnioskodawca nie pokrywa żadnych kosztów z tym związanych.

Podsumowanie

Z miejsc postojowych dla osób z dysfunkcjami mogą korzystać wyłącznie posiadacze kart parkingowych. Parkowanie na niebieskiej kopercie bez uprawnień jest zagrożone mandatem w kwocie do 800 zł. Wyrobienie karty parkingowej jest możliwe dla osób posiadających upośledzenie narządu ruchu i wskazania w orzeczeniu do ulg i uprawnień.

Przepisy określają ilość miejsc parkingowych dedykowanych niepełnosprawnym w zależności od ogólnej liczby miejsc na parkingu dostępnym publicznie. Ogólna liczba stanowisk na parkingu powyżej 100 miejsc to 4%.

Osoba z niepełnosprawnością może zwrócić się do Zarządu  Dróg Miejskich z wnioskiem o powstanie odpowiedniego miejsca parkowania lub jeżeli jest to teren na osiedlu do Spółdzielni Mieszkaniowej.


Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Czy parking dla niepełnosprawnych jest płatny?

Parking dla osób niepełnosprawnych jest w większości bezpłatny. Może być płatny po upływie danego czasu przykładowo godziny lub dwie. Określają to wewnętrzne przepisy.

Jakie są wymiary miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych?

Miejsce parkingowe zgodnie z obowiązującymi przepisami powinno zawierać 3,6 metra szerokości i 5 metrów długości. Jeżeli parking jest usytuowany wzdłuż jezdni, to jego długość powinna mieć 6 metrów.

Czy karta parkingowa zwalnia z opłat za parking?

Karta parkingowa uprawnia do korzystania z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oznaczonych niebieskim kolorem. Jej posiadanie z reguły nie oznacza zwolnienia z opłat za parking publiczny, jednak w niektórych miejscach postój może być bezpłatny. Wystarczy umieścić kartę za przednią szybą auta.

Jak załatwić miejsce parkingowe pod blokiem?

Aby załatwić miejsce parkingowe dedykowane niepełnosprawnym pod blokiem, należy zwrócić się z wnioskiem do spółdzielni mieszkaniowej. Wnioskodawca nie pokrywa żadnych kosztów jego oznakowania.

 Kto może parkować na miejscu dla niepełnosprawnych?

Na miejscu postojowym dla niesprawnych mogą parkować osoby posiadające wyrobioną kartę parkingową. Samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub legitymacja nie jest wystarczająca.

Ile kosztuje mandat za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych?

Za parkowanie na niebieskiej kopercie grozi mandat w wysokości 500 lub nawet 800 zł.

Czy można wykupić miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych?

Jeżeli osoba niepełnosprawna zwróci się z wnioskiem do władz miasta lub swojej spółdzielni mieszkaniowej może otrzymać prywatne indywidualne miejsce parkingowe. Umieszczana jest w takim przypadku tabliczka z numerem rejestracyjnym samochodu.

6 komentarzy
 1. Kazimierz Wąsowicz

  Czy osoba z ważną kartą parkingową może okupować bezterminowo wyznaczone dla niepełnosprawnych miejsce na parkingu – tj. postawić tam samochód i nie używać go wcale?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Nasza agencja pracy, My Wspieramy Sp. z o.o., specjalizuje się w pośrednictwie pracy dla osób niepełnosprawnych. Nie możemy udzielać indywidualnych porad. Proszę się zwrócić do zarządcy parkingu o interpretację zaistniałej sytuacji.

   Odpowiedz
   • Kazimierz Wąsowicz

    p. Gorczyca – odpowiedź nie zadowala. Proszę ew. wskazać lepszego adresata zapytania, bo to jest problem prawny, a nie zależny od zarządcy parkingu czyli Spółdzielni Mieszkaniowej.

    Odpowiedz
  • ewa mnich

   mam ten sam problem u siebie w miescie . i nie wiem wlasnie jak to ugrysc . gdyby Pan cos wiedzial wiecej prosze o kontakt znajdzie Pan mnie na fejsie w miescie Czeladz . Ewa ,Apolonia

   Odpowiedz
 2. Ewa Mnich

  mam ten sam problem u siebie w miescie . i nie wiem wlasnie jak to ugrysc . gdyby Pan cos wiedzial wiecej prosze o kontakt znajdzie Pan mnie na fejsie w miescie Czeladz . Ewa ,Apolonia

  Odpowiedz
  • Mariusz Tomczak

   Życzymy powodzenia w wyjaśnieniu sprawy.

   Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *