PFRON refundacja składek KRUS

utworzone przez | 13, 02, 2019 | Porady dla osób niepełnosprawnych, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Status osoby niepełnosprawnej z jednej strony wiąże się z wieloma problemami i utrudnieniami, z drugiej jednak strony osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności może liczyć na pewne udogodnienia i ulgi. Jedną z nich jest refundacja obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne

Zazwyczaj hasło PFRON kojarzy się z osobami niepełnosprawnymi i przedsiębiorstwami. A rolnicy? Czy oni także mogą korzystać z jakiegoś wsparcia PFRON? Okazuje się, że tak. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć nieco ten temat.

 • Jesteś rolnikiem i zastanawiasz się czy przysługują Ci jakieś ulgi z tytułu niepełnosprawności?
 • A może prowadzisz gospodarstwo rolne, mieszkasz z osobą niepełnosprawną i szukasz pomocy?


Komu przysługuje zwrot składek KRUS?

PFRON oferuje wsparcie nie tylko osobom niepełnosprawnym mieszkającym w miastach. Pomoc mogą otrzymać także rolnicy opłacający składki na ubezpieczenie społeczne za niepełnosprawnego domownika jak i sami rolnicy, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2008 roku refundacja składek społecznych przysługuje osobom niepełnosprawnym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i ubezpieczonym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Osoby ubiegające się o refundację składek KRUS powinny spełniać kilka warunków:

 • muszą posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności zgodne z przepisami ustawy o rehabilitacji,
 • w przypadku ubiegania się z refundację składek za domownika, musi on posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • muszą terminowo opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. Maksymalne opóźnienie w dokonywaniu płatności nie może przekroczyć 14 dni,
 • nie mogą mieć zaległości wobec PFRON przekraczających 100zł.

Uwaga: w przypadku zalegania z należnościami wobec PFRON, fundusz wstrzymuje refundację składek na ubezpieczenia społeczne do momentu, gdy płatnik ureguluje zaległości. Decyzja funduszu podlega wykonaniu od dnia jej wydania.


Rolnik może też się ubiegać o refundację składek opłaconych za domownika. Możliwe jest to za osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności, która:

 • ma ukończone 16 lat,
 • pozostaje z płatnikiem składek we wspólnym gospodarstwie domowym, bądź zamieszkuje na terenie lub w pobliżu jego gospodarstwa rolnego,
 • pracuje na stałe w danym gospodarstwie rolnym, jednak nie w oparciu o umowę o pracę.

Potrzebujesz więcej informacji o orzeczeniu o niepełnosprawności? Zastawiasz się jaka jest procedura przyznawania orzeczenia o niepełnosprawności? Przeczytaj nasz wpis: Orzeczenie o niepełnosprawności bez tajemnic, w którym opisujemy co daje orzeczenie o niepełnosprawności i jak je dostać. Zapoznaj się też z artykułem Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności, w którym opisujemy schorzenia, które kwalifikują do otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności.

Refundacja składek KRUS. Jak złożyć wniosek?

Jeśli już wiemy, że spełniamy wszystkie warunki, to kolejnym krokiem jest złożenie wniosku. W pierwszej kolejności należy zarejestrować się w PFRON. Rejestracji można dokonać osobiście w siedzibie głównej PFRON w Warszawie lub przesyłając tam odpowiednie dokumenty pocztą.

Adres PFRON:

Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00 – 828 Warszawa

W celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją należy przesłać następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek Wn-U-A,
 • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość i nr PESEL lub NIP,
 • formularz INF-O-PdR,
 • kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • kopia dokumentu potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Następnie, o ile zostały spełnione określone warunki, co kwartał należy składać wypełniony wniosek WN-U-A oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – czyli formularz INF-O-P-dR.

Dokumenty mogą być złożone pocztą lub elektronicznie. Termin składania kwartalnych wniosków mija ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym minął termin opłacenia składek za dany kwartał. Przykładowo, jeśli termin opłacenia składek za styczeń, luty, marzec mija 31. stycznia, to wniosek o refundację można złożyć do 28. lutego. Tutaj znajdziesz informację jak zalogować się do Pfron i składać wnioski elektronicznie: PFRON logowanie

Jaka jest wysokość refundacji z PFRON?

Wysokość refundacji zależy od kwot składek znajdujących się na decyzji lub innym dokumencie potwierdzającym podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników. Jeśli rolnik prowadzi także pozarolniczą działalność gospodarczą i w związku z tym opłaca zwiększone składki, to może ubiegać się o ich zwrot w całości. W tym celu powinien wysłać do PFRON decyzję Prezesa KRUS potwierdzającą podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłacanie 2 składek emerytalno-rentowych.

Uwaga: zwrot poniesionych składek jest możliwy tylko wtedy, gdy płatnik reguluje należności terminowo, maksymalnie z 14-dniowym opóźnieniem.


Czy PFRON refunduje wszystkie opłacone składki?

PFRON niestety nie refunduje wszystkich składek KRUS. Istnieje kilka rodzajów składek, ale tylko niektóre z nich mogą być zwrócone płatnikowi:

 • składki wypadkowe,
 • składki macierzyńskie,
 • składki emerytalno-rentowe,
 • składki chorobowe.

Pozostałe składki, czyli zdrowotne i te finansowane ze środków publicznych nie podlegają refundacji.

Podsumowanie artykułu o refundacji składek z PFRON

Podsumowując, rolnicy także mają możliwość otrzymania pomocy z PFRON. Dotyczy to zarówno ich samych jak i domowników, za których opłacają składki. Głównym warunkiem jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, terminowe opłacanie składek oraz złożenie kompletu dokumentów z wnioskiem o refundację.


Jak uzupełnić wniosek Wn-U-A o refundację KRUS


Jak elektronicznie składać wnioski o refundację składek KRUS?

W przypadku chęci złożenia wniosku Wn-U-A drogą elektroniczną, proszę sprawdzić wybraną formę elektroniczną w sekcji deklaracji wniosku/poprawki Wn-U-A Wn-U-A.

Po złożeniu takiego oświadczenia otrzymasz list, identyfikator i hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez fundusz. Powyższy list będzie również zawierał instrukcje dotyczące pierwszego logowania do systemu.

W ciągu najbliższych kilku kwartałów ubiegania się o zwrot składek będziesz mógł składać wnioski Wn-U-A oraz druki INF-O-PdR i poprawiać je elektronicznie. Jeśli nie ma możliwości złożenia dokumentów drogą elektroniczną lub jest zbyt utrudnione w danym kwartale, aby dotrzymać terminu, należy złożyć wniosek w formie papierowej.

Skąd pobrać wnioski o refundację KRUS: Wn-U-A i INF-O-PdR?

Wnioski o refundację KRUS dostępne są na stronie internetowej: PFRON

Jakie składki KRUS są refundowane przez PFRON?

PFRON refunduje składki: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie, emerytalno-rentowe

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *