Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej

utworzone przez | 18, 08, 2023 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pracownikowi, który posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i jest zatrudniony na umowie o pracę, przysługują dodatkowe dni wolne od pracy w określonym wymiarze. Pozwalają one na odpoczynek i zadbanie o swoje zdrowie.

W artykule odpowiadamy, komu przysługuje dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej, jakie są jego zasady nabywania oraz damy praktyczne wskazówki dotyczące tego urlopu. Jeśli jesteś pracownikiem posiadającym umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, lub potrzebujesz wiedzy o zatrudnieniu, ten artykuł jest dla Ciebie.dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej
Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej [ratownik wprowadzający po pochylni do morza osobę na wózku inwalidzkim].

Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej. Przewodnik dla pracowników i pracodawców

Pracownik, który spełnia kryteria umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego o wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Jednakże istnieją pewne ograniczenia. Przysługuje on tylko w przypadku, gdy pracownik nie posiada urlopu wypoczynkowego, którego wymiar przekracza 26 dni roboczych, ani urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.

W przypadku pracowników zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, łączny wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 30 dni, jeśli osoba jest zatrudniona krócej niż 10 lat, lub 36 dni, jeśli osoba jest zatrudniona co najmniej 10 lat.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy. Zasady i korzyści

Dodatkowy urlop wypoczynkowy jest udzielany na wniosek niepełnosprawnego pracownika i powinien być planowany we współpracy z pracodawcą.

Korzyści wynikające z dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych są liczne. Przede wszystkim daje on pracownikom szansę na pełniejsze korzystanie z życia, regenerację sił i dbanie o zdrowie.

Znaczenie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przy dodatkowym urlopie

Stopień niepełnosprawności ma zasadnicze znaczenie dla dodatkowego urlopu. Przyznaje się go osobom posiadającym znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności. To oznacza, że osoby, które zostały zakwalifikowane do lekkiego stopnia niepełnosprawności, nie mogą korzystać z tego przywileju.

Jak sprawa wygląda w przypadku zmiany stopnia niepełnosprawności?

Jeżeli w trakcie zatrudnienia uzyskasz znaczny bądź umiarkowany stopień, to urlop dodatkowy przysługuje ci po roku pracy od orzeczenia. W odwrotnej sytuacji, w przypadku utraty tych stopni niepełnosprawności lub zakwalifikowaniu do lekkiego stopnia, to urlop przysługuje tylko za ten okres, w którym posiadałeś znaczny lub umiarkowany stopień.

Wyjaśniamy, czy dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej liczy się proporcjonalnie?

Gdy pracujesz na zmniejszonym etacie, istnieje zasada proporcjonalności przy przyznawaniu dodatkowego urlopu. Liczba dni urlopu będzie dostosowana do faktycznego wymiaru etatu pracy osoby niepełnosprawnej.

Obliczanie proporcjonalnego dodatkowego urlopu dla osoby niepełnosprawnej, która pracuje na zmniejszonym etacie, może być oparte na różnych metodach. Często wykorzystuje się wzór matematyczny, w którym uwzględnia się procentowy udział etatu w stosunku do pełnego wymiaru pracy.

fakty i mity o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
Fakty i mity o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych — urlop dodatkowy [ciemna sylwetka stojącej osoby i obok wózka inwalidzkiego na tle zachodzącego słońca].

Praktyczne wskazówki, jak liczyć urlop osoby niepełnosprawnej?

Pracownicy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do 10 dni roboczych urlopu dodatkowego w ciągu roku kalendarzowego.

Jednakże istnieją pewne wyjątki. Osoby, które mają prawo do urlopu wypoczynkowego dłuższego niż 26 dni roboczych lub są uprawnione do innego zwiększonego urlopu na podstawie innych przepisów, nie mają prawa do tego dodatkowego urlopu. Jeśli wymiar urlopu dodatkowego z innego tytułu jest niższy niż 10 dni roboczych, osoba niepełnosprawna nadal ma prawo do urlopu dla niepełnosprawnych, ale w odpowiednio niższym wymiarze.

Aby skorzystać z tego dodatkowego urlopu, osoba niepełnosprawna musi przepracować co najmniej rok od dnia, w którym została zakwalifikowana do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Nie obowiązują tutaj zasady nabywania prawa do określonej części urlopu wypoczynkowego, które dotyczą standardowego Kodeksu Pracy.

Jeśli pracownik został zakwalifikowany do znacznego stopnia niepełnosprawności w październiku 2021 roku, pierwszy dodatkowy urlop wypoczynkowy będzie mu przysługiwał po upływie roku, czyli od października 2022 roku. Od 1 stycznia 2023 roku nabędzie prawo do kolejnego wymiaru tego urlopu.

W jakim wymiarze przysługuje dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na pół etatu?

Dodatkowe dni wolne od pracy należą ci się niezależnie od tego, w jakim wymiarze godzin pracujesz. Ilość dni dodatkowego urlopu jest odpowiednio dostosowana do liczby przepracowanych godzin.

  • Pracownik niepełnosprawny na pełnym etacie ma prawo do 10 dni urlopu dodatkowego, co wynosi 70 godzin.
  • Gdy pracuje na 1/2 etatu, przysługuje mu 5 dni takiego urlopu, co daje łącznie 35 godzin.

W ten sposób, pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni nie w pełnym wymiarze czasu pracy również mają prawo do urlopu podstawowego i dodatkowego, a ich wymiar jest dostosowany proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin w ciągu tygodnia lub miesiąca.

Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej a zwolnienie od pracy na turnus rehabilitacyjny

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do dodatkowych dni wolnych od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w dwóch przypadkach:

  1. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym
    Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia ci zwolnienia od pracy, abyś mógł uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym. Wynagrodzenie za czas zwolnienia jest obliczane na podstawie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy i wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym. Roczny łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia na turnus rehabilitacyjny nie przekracza 21 dni roboczych.
  2. Wykonanie badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub uzyskanie zaopatrzenia ortopedycznego
    Zwolnienie od pracy możesz również uzyskać w celu przeprowadzenia badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w przypadku uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy. Wynagrodzenie za czas nieobecności jest obliczane na podstawie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Ważne jest również, że nie ma ograniczenia co do maksymalnego łącznego wymiaru dni roboczych zwolnień w tym przypadku, o ile te czynności nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Poszukujesz wiedzy z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych? Zajrzyj do cyklu naszych artykułów i dowiedz się:

🔸 Czy można pracować będąc całkowicie niezdolnym do pracy?
🔸 Ile faktycznie zarabia niepełnosprawny?
🔸 Ile można dorobić do renty?
🔸 Jaki jest czas pracy osób niepełnosprawnych?

Polecamy pozostałe poradniki dla osób z niepełnosprawnością. Zapraszamy do odwiedzania naszego bloga!


Czy dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności przechodzi na kolejny rok?

Dodatkowe dni wolne od pracy nie przepadają i przechodzą na kolejny rok jako urlop zaległy. Oznacza to, że może zostać wykorzystany w późniejszym terminie.

Warto zaznaczyć, że istnieje ograniczenie czasowe. Urlop dodatkowy przedawnia się po upływie 3 lat od daty jego wymagalności.

Jak uzyskać ekwiwalent za dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej?

Pracownik, którego umowa rozwiązana zostaje przed zakończeniem roku kalendarzowego, ma prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku.

Aby uzyskać ekwiwalent za niekorzystanie z dodatkowego urlopu, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do pracodawcy. Warto skonsultować się z pracodawcą, aby uzyskać dokładne informacje na temat procedury i wymaganych dokumentów.

Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej w świadectwie pracy

Informacja o wykorzystanym urlopie dodatkowym dla osób niepełnosprawnych powinna znaleźć się w świadectwie pracy. Na tym oficjalnym dokumencie pracodawca musi dokładnie podać, ile dni urlopu wypoczynkowego i dodatkowego wykorzystałeś w danym roku. Ważne jest, aby ten urlop dodatkowy był odnotowany w godzinach, a nie w dniach.

Informacje o wykorzystaniu urlopu dodatkowego powinny być umieszczone w punkcie 6 ust. 12 świadectwa pracy. Tam pracodawca powinien dokładnie podać, ile dni urlopu dodatkowego pracownik wykorzystał w danym roku, aby przyszły pracodawca mógł ustalić, ile urlopu pozostało do wykorzystania przez pracownika do końca roku kalendarzowego.

Dodatkowo na świadectwie pracy powinna zostać podana podstawa prawa, która umożliwiła pracownikowi skorzystanie z urlopu dodatkowego.

Podsumowanie

Osoby niepełnosprawne z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku.

Mogą z niego skorzystać po upływie roku, licząc od daty wystawienia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W przypadku niepełnego etatu urlop podstawowy i dodatkowy jest obliczany proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin. Informacja o wykorzystanym urlopie dodatkowym powinna znaleźć się na świadectwie pracy pracownika, wskazując liczbę dni i godzin wykorzystanego urlopu.

Niewykorzystany urlop dodatkowy przechodzi na kolejny rok jako urlop zaległy. Zachęca się pracowników do terminowego korzystania z niego, aby uniknąć komplikacji związanych z ekwiwalentem pieniężnym przy rozwiązaniu stosunku pracy.


Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego.

Kto ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych?

Osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mają dodatkowo prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego.

Co się dzieje z niewykorzystanym urlopem dodatkowym?

Niewykorzystany urlop dodatkowy nie przepada, lecz przechodzi na kolejny rok kalendarzowy, jako urlop zaległy. To oznacza, że pracownik może go wykorzystać w późniejszym terminie.

Kiedy przysługuje dodatkowy urlop dla osób niepełnosprawnych?

Prawo do urlopu dodatkowego dla osób niepełnosprawnych przysługuje po przepracowaniu jednego roku, licząc od daty uzyskania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *