Zwrot za leki dla niepełnosprawnych i ich opiekunów – jak skorzystać z ulgi w pit?

utworzone przez | 11, 09, 2023 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Chorujesz przewlekle i z tego powodu przyjmujesz regularnie leki, za które płacisz co miesiąc w aptece wysoką kwotę? Powinny Cię zainteresować zatem kwestie związane ze zwrotem podatku w rozliczeniu rocznym PIT.

Zwrot za leki dla niepełnosprawnych to jedna z ulg, która umożliwia odliczenie części wydatków na leki na receptę od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Czytając poniższy tekst, dowiesz się, kto może skorzystać z ulgi na leki, ile ona wynosi, jakie warunki trzeba spełnić i jakie dokumenty są niezbędne, aby uzyskać zwrot za leki.orzeczenie pracownika niepełnosprawnego

Kto może odliczyć leki od podatku?

Zwrot za leki przysługuje wyłącznie osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych. Warto zaznaczyć, że osoba niepełnosprawna jest rozumiana jako ta, która posiada status osoby niepełnosprawnej.

Chcąc uzyskać zwrot za leki, musisz posiadać:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności wydane przez Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania O Niepełnosprawności,
 • orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku nieukończenia 16 roku życia,
 • decyzję o przyznaniu renty socjalnej, szkoleniowej lub renty z tytułu całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy, wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Są to dokumenty, które kwalifikują m.in. do odliczenia wydatków na określone leki z tytułu niepełnosprawności osoby, czy też np. z tytułu zakupu urządzeń ułatwiających wykonywanie czynności życiowych.

Zwrot za leki mogą uzyskać osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i lekkim stopniu niepełnosprawności. Także opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, osób z niepełnosprawnością, które wymagają wsparcia w celu pełnienia ról społecznych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (nie mogą zaspokajać bez pomocy drugich osób podstawowych potrzeb życiowych).

Zwrot za leki w PIT dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Z ulgi na leki możesz również skorzystać, gdy płacisz podatek i opiekujesz się osobą niepełnosprawną i pomagasz jej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Zrobisz to, gdy posiadasz na swoim utrzymaniu następujące osoby z niepełnosprawnością:

 • małżonka,
 • rodzica,
 • rodzica swojego małżonka,
 • rodzeństwo,
 • własne dzieci, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte do wychowania — pasierbowie,
 • synową i zięcia
 • macochę oraz ojczyma.

Warunkiem jest, by dochód tej osoby nie przekraczał 12-krotności wysokości renty socjalnej. Co istotne, do tych dochodów nie wlicza się: świadczenia uzupełniającego, zasiłku pielęgnacyjnego oraz tzw. 13 emerytury.

Ile zwrotu za leki w rozliczeniu rocznym PIT?

Zwrot podatku otrzymasz wtedy, gdy suma poniesionych wydatków przekracza 100 zł, chociaż w jednym miesiącu. Odliczyć możesz jedynie różnicę, która jest nadwyżką z kwoty 100 zł.

Przykład

Jeżeli w danym miesiącu przeznaczysz na leki 150 zł, to odliczyć od podatku możesz 50 zł. Jeżeli w innym miesiącu zapłacisz 85 zł, to nie możesz dokonać odliczenia za taki miesiąc.

Jak odliczać leki od podatku, by było to korzystne dla osoby niepełnosprawnej?

Istotne jest to, że w odliczeniach za leki liczy się suma wydana w danym miesiącu. Oznacza to, że nie możesz sumować wydatków poniesionych w dwóch różnych miesiącach. Możesz jednak zrobić w ten sposób, że w jednym miesiącu zapłacisz z góry za większą ilość danego leku, który starczy na dłuższy czas, np. na kilka miesięcy. Gdy zapłacisz 500 zł, to w tym miesiącu możesz odliczyć 400 zł.

Oznacza to, że korzystne jest kumulowanie wydatków na leki w jak najmniejszej liczbie miesięcy. Oczywiście nie zawsze możesz mieć taką możliwość ze względu na zbyt wysokie koszty leczenia.

zwrot za leki dla niepełnosprawnych
Zwrot za leki dla niepełnosprawnych [rozrzucone tabletki na banknotach].

Jak liczyć zwrot za leki dla niepełnosprawnych i opiekunów mających na utrzymaniu osobę niepełnosprawną?

Jeżeli jesteś niepełnosprawny i jednocześnie pokrywasz koszty zakupu leków zarówno dla siebie, jak i dla innej osoby niepełnosprawnej osoby, możesz zsumować wydatki poniesione na pokrycie zakupu leków.

W takiej sytuacji dodajesz do siebie wspólne koszty miesięczne lekarstw, a potem obliczasz nadwyżkę ponad 100 złotych, którą możesz odliczyć w ramach swojej ulgi podatkowej. Daje to możliwość odliczenia wyższej kwoty, niżeli robiłbyś to osobno.

Jak dokumentować zwrot za leki?

Ze względu na ustaloną  wysokość zwrotu za leki w przepisach, powinieneś przechowywać faktury, rachunki z zakupu leków, na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej. Dodatkowo niezbędne jest posiadanie kopii recept wystawionych przez lekarza specjalistę lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego potrzebę korzystania z konkretnych leków.

Obecnie, elektronizacja procesu wystawiania recept znacznie ułatwia przechowywanie takich danych. Paragon, jaki otrzymasz w aptece, nie jest wystarczającym dokumentem. Konieczne jest jasne wskazanie, kto dokładnie nabył określony lek.

Organizacje podatkowe podkreślają, że nie zawsze musi to być faktura VAT, ale wystarcza jakikolwiek dokument zawierający informacje identyfikujące zarówno kupującego, jak i sprzedającego, rodzaj zakupionego leku oraz dokładną kwotę zapłaty.

Ministerstwo Finansów zaleca, aby określać wysokość wydatków kwalifikujących się do ulgi na leki na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Takie dokumenty mogą obejmować faktury, rachunki, dowody wpłaty na poczcie lub potwierdzenia przelewu bankowego, pod warunkiem że zawierają informacje dotyczące osoby dokonującej płatności, daty, odbiorcy, kwoty oraz celu płatności.

Najłatwiej jednak jest poprosić w aptece o wystawienie faktury imiennej, gdy kupujesz leki. Warto zaznaczyć, że jeżeli utrzymujesz osobę niepełnosprawną, przykładowo jesteś rodzicem niepełnosprawnego dziecka, dokument potwierdzający wydatek uprawniający do odliczenia może być wystawiony zarówno na Ciebie, jak i na osobę niepełnosprawną.

Czy emeryt może odliczyć leki w PIT?

Wielu seniorów, będących w wieku emerytalnym, korzysta ze zwrotu za leki dla niepełnosprawnych. Nie jest to związane z ich statusem jako emerytów, lecz wynika to ze statusu osoby niepełnosprawnej.

Oznacza to, że jeśli jesteś w wieku emerytalnym i pobierasz to świadczenie, aby otrzymać zwrot za leki, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, musisz dodatkowo posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. To jedyny dokument, który stanowi podstawę do skorzystania z  ulgi podatkowej.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że samo bycie emerytem nie jest wystarczającym warunkiem do korzystania z tej ulgi.

Zwrot za leki dla seniorów a podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Mówiąc o emerytach, należy również tu wspomnieć o tym, jaki wpływ ma podwyższenie kwoty wolnej od podatku na ulgę podatkową i  zwrot za leki w PIT.

Kwota wolna od podatku ustalona na poziomie 30 000 złotych obowiązuje od roku 2022. Jest to zmiana szczególnie istotna dla emerytów i rencistów. W związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku wielu emerytów i rencistów, których emerytury i renty nie przekraczają 2500 złotych brutto, od roku 2022 nie płaci podatku dochodowego.

W związku z tym, że nie opłacają podatku, z zasady nie są już uprawnieni do korzystania z dotychczasowych ulg i odliczeń, w tym np. ulgi na leki.

Wyższa kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 złotych sprawia, że nie musisz korzystać z ulgi podatkowej. Możesz korzystać z tych środków na bieżąco zgodnie z potrzebami, bez konieczności oczekiwania na rozliczenie roczne.

Leki na receptę, czyli jakie lekarstwa można odliczyć od podatku?

Zwrot za leki dla niepełnosprawnych otrzymasz, gdy posiadasz zaświadczenie od lekarza specjalisty o konieczności przyjmowania danego leku. Nie musi być to lek, który jest związany z niepełnosprawnością. Ważne, by był to produkt leczniczy w rozumieniu prawa farmaceutycznego.

Oznacza to, że abyś mógł  skorzystać z ulgi podatkowej, lek musi być wpisany do rejestru produktów leczniczych. Mogą być to leki gotowe lub recepturowe wytwarzane na zamówienie, zgodnie ze wskazaniami od lekarza specjalisty.

Do odliczeń podatkowych nie wlicza się suplementów diety, czy wyrobów medycznych, także środków opatrunkowych.

Zwrot za leki w przypadku ich zakupu za granicą

Z ulgi w PIT możesz skorzystać również wtedy, gdy zakupisz leki za granicą. Wydatek taki trzeba udokumentować kwotą w polskiej walucie.

Aby przeliczyć takie wydatki na złotówki, które były dokonane w innej walucie, należy korzystać z kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym dokonałeś płatności za leki.


Kontynuujemy cykl porad dla niepełnosprawnych dotyczących ulg i podatku? Przeczytaj inne wpisy ważne dla osób z dysfunkcjami:

🔸 Kupno auta a podatek
🔸 Ulga na dziecko z niepełnosprawnością w PIT
🔸 Lista chorób a bezterminowe orzeczenie
🔸 Orzeczenie o niepełnosprawności od A do Z

Zajrzyj do naszej witryny. Znajdziesz tu poradniki oraz artykuły poszerzające wiedzę z zakresu szeroko rozumianej niepełnosprawności. Zapraszamy!


PFRON zwrot za leki, czyli czy można skorzystać z ulgi, gdy leki były dofinansowane?

Zwrot za leki dla niepełnosprawnych jest możliwy tylko wtedy, gdy ich zakup nie był w całości sfinansowany ze środków:

 • Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
 • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Zakładowego Funduszu Aktywności,
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • czy też środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

W przypadku, gdy wydatki zostały częściowo pokryte z tych funduszy lub innych źródeł odzyskasz zwrot części pieniędzy za leki. Odliczasz różnicę między rzeczywistymi  wydatkami, jakie poniosłeś, a  kwotą, która została Ci zwrócona w dowolnej formie.

Oznacza to, że odliczyć możesz nadwyżkę 100 zł od ceny, jaką faktycznie zapłaciłeś, a nie od całkowitej ceny leku.

Podobnie jest z lekami refundowanymi. Otrzymujesz zwrot od kwoty, którą faktycznie zostawiłeś w aptece.

Zeznanie roczne, czyli ulga na leki w PIT

Zwrot za leki otrzymasz, składając roczne zeznanie podatkowe wraz z PIT-0:

 1. PIT-37, jeśli osiągasz przychody opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową za pośrednictwem płatnika (np. wynagrodzenie z umowy o pracę, zlecenia, emerytury),
 2. PIT-36, jeśli osiągasz przychody opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową bez pośrednictwa płatnika (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy),
 3. PIT-28, jeśli osiągasz przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy).

Zwrot za leki dla niepełnosprawnych – gdzie wpisać?

Chcąc wykorzystać ulgę na leki, powinieneś dodatkowo dołączyć do swojego zeznania załącznik PIT/O. W papierowym formularzu nie ma wyraźnej rubryki, w której możesz wpisać wydatki na leki. Inaczej jest ta sprawa rozwiązana w aplikacjach elektronicznych (gdzie po wpisaniu kwoty odliczenie wydatków na zakup leków dokonuje się automatycznie).

Niemniej zwrot za leki jest możliwy w ramach ulgi rehabilitacyjnej, obejmującej łączne wydatki z tytułu niepełnosprawności.

Zatem odliczając takie wydatki, musisz wpisać je w sekcji: “Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych”.

Jest to pozycja 27 lub pozycja 28, jeśli wydatki dotyczą współmałżonka, z którym dokonujesz wspólnego rozliczenia podatkowego.

Podsumowanie

Osoby, które mogą skorzystać z ulgi na leki, to osoby niepełnosprawne oraz opiekunowie niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Status osoby niepełnosprawnej obejmuje osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub rentę socjalną bądź rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Dla osób wspierających osobę niepełnosprawną ważne jest, aby jej dochód nie przekraczał 12-krotności renty socjalnej. Tylko wtedy mogą oni wpisać wydatki na leki do swojego zeznania.

Zwrot za leki jest możliwy, jeśli suma poniesionych wydatków przekracza 100 zł miesięcznie. Odliczenie dokonywane jest od nadwyżki powyżej tej kwoty. Wartość odliczenia zależy od sumy wydatków na leki poniesionych w danym miesiącu.

Jeśli wydatki na leki były częściowo sfinansowane, odliczenie podlega różnicy między rzeczywistymi wydatkami a kwotą sfinansowaną. Poniesione koszty muszą być potwierdzone dokumentami, takimi jak faktury, rachunki, czy kopie recept. Należy pamiętać o tym, że dokumentacja zwrotu za leki powinna być starannie przechowywana w razie ewentualnej kontroli podatkowej.

Sam fakt bycia  emerytem nie uprawnia do korzystania z ulgi na leki. Decydującym czynnikiem jest tu status osoby niepełnosprawnej. Istotne jest to, że otrzymasz zwrot nawet wtedy, gdy kupujesz leki niezwiązane z niepełnosprawnością ujętą na orzeczeniu.

Zwrot za leki to ważna ulga, która może pomóc poprawić sytuację ekonomiczną osób niepełnosprawnych oraz odciążyć budżet ich opiekunów.


Jak rozliczyć PIT – cz. 2 – ulgi od dochodu.

Komu należy się zwrot za leki?

Zwrot za leki w rozliczeniu rocznym pit należy się osobą posiadającym status osoby niepełnosprawnej. Jest to równoznaczne z tym, że musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bądź decyzję o przyznaniu renty.

Czy można dostać zwrot za leki?

Tak można otrzymać zwrot za leki, jeśli koszty tych leków przekraczają 100 zł miesięcznie.

Kto może odliczyć koszty leków?

Koszty leków mogą odliczyć w zeznaniu rocznym PIT osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, którzy płacą za leki. Zwrot za leki często również dotyczy emerytów, jednak zrobią to tylko wtedy, gdy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Jak odzyskać zwrot za leki?

Aby uzyskać zwrot za leki, należy złożyć w zeznaniu rocznym: PIT-28, lub PIT-36, lub PIT-37 w zależności od źródła dochodów podatnika oraz załącznik: PIT/O, w którym wpisujemy poniesione wydatki na leki.

Ile wynosi zwrot za leki dla niepełnosprawnych?

Osoba niepełnosprawna może odliczyć od podatku wydatki na leki wtedy, gdy przekraczają 100 zł miesięcznie. Zwrotowi podlega jedynie nadwyżka ze 100 zł, czyli przykładowo z kwoty 145 zł będzie to 45 zł.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *