Ulga na samochód dla niepełnosprawnych w rozliczeniu podatkowym

utworzone przez | 27, 10, 2023 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W obliczu niepełnosprawności używanie samochodu osobowego i jego posiadanie jest niezbędne. Auto służy osobom niepełnosprawnym, jako jedno z narzędzi ułatwiających wykonywanie czynności życiowych i wspiera cele rehabilitacyjne. Prawo w Polsce przewiduje preferencyjne warunki rozliczania dla podatników z niepełnosprawnością, którzy posiadają samochód i z niego korzystają.

Niepełnosprawni i ich opiekunowie mogą odliczyć wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego w swoich rocznych rozliczeniach podatkowych PIT.

Jak tego dokonać? Czym jest ulga rehabilitacyjna na samochód i ile wynosi? Jakie warunki trzeba spełnić, by móc odliczyć wydatki na użytkowanie auta przez osobę niepełnosprawną? Co można odliczyć w ramach ulgi na samochód? Dowiesz się, czytając nasz artykuł.ulga na samochód
Ulga na samochód [na blacie kalkulator, długopis, druk, banknot i model samochodu na pierwszym planie].

Czym jest ulga rehabilitacyjna na samochód?

Ulga na samochód dla niepełnosprawnych to specyficzny rodzaj odliczenia od podatku, w rocznej deklaracji PIT, wydatków związanych z używaniem auta oraz jego przystosowaniem do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Dotyczy podatników opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatników rozliczających się ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych. Zasady korzystania z omawianej ulgi w określono w przepisach Ustawy o PIT, art. 26 ust. 1 pkt. 6.

Inaczej mówiąc, ulga na samochód to specjalna forma ulgi podatkowej. Jest ona dostępna dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w celu ułatwienia im utrzymania lub dostosowania pojazdu do ich potrzeb. Ulga ta ma na celu wspieranie mobilności osób niepełnosprawnych, umożliwiając im łatwiejszy dostęp do transportu i niezależność.

Jeżeli masz naruszenie sprawności organizmu w takim stopniu, iż musisz używać samochodu, aby dotrzeć do pracy, szkoły, lekarza, czy po prostu przemieścić się możesz odliczyć wydatki na jego utrzymanie. Z prawa do ulgi skorzystają także podatnicy mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną.

Ulga dla niepełnosprawnych na samochód dotyczy tylko i wyłącznie pojazdów osobowych.

Odliczenie samochodu od podatku — warunki

Warunki skorzystania z odliczenia od podatku samochodu mogą nieznacznie różnić się w zależności od konkretnej sytuacji. Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód, trzeba spełniać następujące warunki:

 1. dysponować orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności swoim, lub podopiecznego, lub równoważnym,
 2. być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego,
 3. w ramach wydatków nielimitowanych posiadać dokumenty potwierdzające wydatki na przystosowanie auta,
 4. być podatnikiem i posiadać dochód przekraczający kwotę wolną od podatku,
 5. ponieść wydatki w minionym roku podatkowym na używanie samochodu w związku z niepełnosprawnością.

Jaką kwotę można odliczyć od podatku w ramach ulgi na samochód w 2023 roku?

Ile wynosi ulga rehabilitacyjna na samochód? Limitowana ulga dla niepełnosprawnych na samochód w roku 2023 wynosi 2280 zł. Tylko taką kwotę przeznaczoną na utrzymanie auta osobowego możesz odliczyć w swoim PIT, niezależnie od tego ile samochodów posiadasz.

Warto pamiętać, że powyższy limit wydatków na utrzymanie samochodu w przypadku rodziców dziecka z niepełnosprawnością dotyczy odrębnie każdego rodzica. Każdy z nich, w swoim zeznaniu podatkowym, może ująć limitowaną ulgę samochodową oddzielnie. Powyższa zasada analogicznie odnosi się do małżonków, mimo że korzystają oni z jednego pojazdu.

Odliczenie samochodu — wydatki nielimitowane

Odliczenie od podatku na samochód dla niepełnosprawnych obejmuje wydatki nielimitowane. Mechanizm rozliczenia wydatków nielimitowanych jest prosty.

Mechanizm ten oznacza, że podatnik może odliczyć w ramach wydatków nielimitowanych całkowite koszty związane z przystosowaniem samochodu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności własnej lub podopiecznego. Dostosowanie auta może obejmować wszelkie przeróbki niezbędne do kierowania pojazdem przez niepełnosprawnego kierowcę lub też montaż odpowiednich elementów ułatwiających korzystanie samochodu przez pasażera z niepełnosprawnością.

Ograniczeniem odliczenia wydatków podnoszonych na ten cel jest jedynie wysokość wcześniej zapłaconego podatku.

Odliczenie samochodu — wydatki limitowane

Wydatki limitowane, jak nazwa wskazuje, posiadają górną granicę, czyli limit przysługującego odliczenia.

Podatnik korzystający z ulgi na samochód dla niepełnosprawnych może odliczyć w ramach wydatków limitowanych kwotę w wysokości nieprzekraczającej 2280 zł. Wydatki te mogą wiązać się z zakupem paliwa, wymianą opon i płynów, naprawami, ubezpieczeniem OC, czy przeglądem technicznym samochodu.

Nie jest przy tym wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków na eksploatację auta. W razie kontroli podatnika obowiązuje jednak przedstawienie dokumentów i uzasadnienie prawdopodobnych wydatków. Podatnik ma obowiązek złożyć odpowiednie oświadczenie obwarowane odpowiedzialnością karną.


Zapoznaj się z innymi artykułami o wsparciu mobilności osób niepełnosprawnych.

🔸 Podatek od kupna auta dla niepełnosprawnych
🔸 Jak dostać dofinansowanie do prawa jazdy?
🔸 Jak przystosować auto dla niepełnosprawnego pasażera?
🔸 Jaki powinien być samochód dla niepełnosprawnych ruchowo?

W witrynie My Wspieramy poszukaj poradników przybliżających wiedzę na temat praw, pomocy i możliwości osób z niepełnosprawnością. Zapraszamy!


Ulga na samochód dla osoby niepełnosprawnej 2023. Kto ma do niej prawo?

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna? Odliczeń samochodu od podatku dokonują 2 grupy podatników.

 1. Osoby niepełnosprawne posiadające jeden z trzech stopni niepełnosprawności na orzeczeniu:
  – znaczny stopień niepełnosprawności,
  – umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  – lekki stopień niepełnosprawności.
 2. Podatnicy posiadający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne.

Jeżeli osoba niepełnosprawna dysponuje orzeczeniem wydanym na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących w Polsce, także może odliczyć wydatki związane z używaniem samochodu. Uprawniają do tego orzeczenia z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Czy każdy niepełnosprawny może odliczyć ulgę na samochód?

Podatnicy, którzy posiadają orzeczenie o każdym z trzech stopni niepełnosprawności, mogą odliczyć wydatki limitowane i nielimitowane na użytkowanie samochodu. Mogą tego dokonać tylko w sytuacji, gdy są właścicielami lub współwłaścicielami samochodu osobowego.

Osoba z niepełnosprawnością nie jest uprawniona do odliczenia, gdy nie spełnia ostatniego warunku bycia właścicielem lub współwłaścicielem auta.

Przepisy podatkowe nie uzależniają prawa do omawianej ulgi od faktu spełnienia warunków własności lub współwłasności przez cały rok podatkowy.

Prawo jazdy a prawo do ulgi na samochód

Aby osoba z niepełnosprawnością skorzystała z ulgi na samochód, nie musi posiadać prawa jazdy oraz użytkować pojazdu w charakterze kierowcy. Podobnie osoba utrzymująca podopiecznego z niepełnosprawnością nie musi mieć prawa jazdy.

Istotą ulgi jest to, by podatnik korzystający z niej, ponosił wydatki związane z użytkowaniem samochodu dla potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Odliczanie samochodu od podatku przez osoby mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną

Z preferencji podatkowych w postaci ulgi na samochód skorzystają podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Mogą to być rodzice, ale i dzieci osób niepełnosprawnych. Odliczenie zazwyczaj jest im należne z tytułu opieki nad niepełnosprawnymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy nie mogą zaspokajać bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych wskutek naruszonej sprawności organizmu.

Ustawodawca przewiduje, iż osobami będącymi na utrzymaniu mogą być niepełnosprawni:

 • dziadkowie,
 • rodzice, ojczym i macocha,
 • rodzeństwo,
 • zięć lub synowa,
 • dzieci.

Dowody podniesienia wydatków przez opiekuna mogą być w tym przypadku wystawiane na imię i nazwisko rozliczającego się podatnika, a nie podopiecznego.

Ograniczeniem prawa opiekuna do skorzystania z ulgi na samochód jest dochód podopiecznego z niepełnosprawnością. Nie może on przekroczyć 12-krotności renty socjalnej.

Ulgi na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności na używanie samochodu osobowego

Rodzice dzieci niepełnosprawnych, sprawujący nad nimi stałą opiekę oraz pomagający im w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, są uprawnieni do ulgi na samochód. Prawo to dotyczy także podatnika mającego na utrzymaniu niepełnosprawne dzieci przysposobione lub będące na wychowaniu oraz pasierbów.

zwolnienie od podatku
Ulga czy zwolnienie od podatku na samochód [lupa w dłoni nad dokumentami].

Odliczenie samochodu PIT. Czy można odliczyć oprzyrządowanie do samochodu?

Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jest możliwe w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Wydatki związane z adaptacją pojazdu należą do grupy wydatków nielimitowanych. W ramach PIT odliczyć możesz zatem pełną kwotę, którą wydatkowałeś na ten cel.

Przystosowanie samochodu dotyczy najczęściej osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

W jaki sposób dokonać odliczenia samochodu w deklaracji PIT?

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód, powinien do swojego rocznego zeznania dołączyć załącznik PIT/0.

W druku tym, w części B należy uzupełnić pole 21 lub 22. Kwoty odliczenia na samochód trzeba dodać do innych wydatków przeznaczonych w ciągu roku na cele rehabilitacyjne i wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Ostateczna kwota tych wydatków zostanie odliczona od dochodu podatnika w jego deklaracji podatkowej.

Odliczenia dla niepełnosprawnych a samochód. Podsumowanie

W ramach ulg podatkowych przewidziano możliwość odliczenia wydatków na używanie samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną oraz dostosowanie auta do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Odliczenia tego mogą dokonać osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz podatnicy mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Niezależnie od tego, czy dysponujesz orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, czy orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, czy też orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka możesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód.

Aby odliczyć w swoim zeznaniu podatkowym ulgę na samochód, trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem auta.

Tak zwana ulga dla niepełnosprawnych na samochód przewiduje wydatki limitowane i nielimitowane. Pierwsze obejmują wszelkie koszty związane z użytkowaniem samochodu. Drugie dotyczą wydatków związanych przystosowaniem samochodu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.Ulga na samochód – czy można rozliczyć w PIT?

Ile wynosi ulga na samochód 2023?

Osoba niepełnosprawna w roku 2023 w ramach wydatków limitowanych na używanie samochodu może skorzystać z ulgi w wysokości 2280 zł. Wydatki nielimitowane ogranicza jedynie poziom zapłaconego wcześniej podatku.

Jakie są ulgi dla niepełnosprawnych związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych?

Osoby niepełnosprawne w swoich PIT mogą odliczać wszelkie wydatki związane bezpośrednio lub pośrednio z ich dysfunkcją. W ramach ulgi można odliczyć wydatki na samochód, opiekę, specjalistyczny transport, sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny, pobyt na turnusie i w sanatorium itd.

Czy jest możliwy zwrot OC dla niepełnosprawnych?

Limitowana ulga dla niepełnosprawnych na samochód może obejmować wydatki na OC. Dodatkowo nie można jednak ujmować kwoty ubezpieczenia w innych odliczeniach podatkowych.

Czy jest ulga na zakup samochodu dla osoby niepełnosprawnej?

Z tytułu niepełnosprawności osoby nie przewiduje się ulgi na kupno auta. Wydatkiem, który może być odliczony od podatku, jest adaptacja samochodu do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Kiedy nie odliczę ulgi dla niepełnosprawnych na samochód?

Ograniczeniem odliczenia może być: posiadanie innego pojazdu niż osobowy, używanie samochodu wynajętego, użyczonego lub w leasingu i brak zapłaconego podatku.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *