Choroby zawodowe. Czym są, jak je rozpoznawać i im zapobiegać?

utworzone przez | 14, 09, 2023 | Inspiracje

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Choroby zawodowe stanowią istotny problem w kontekście zdrowia pracowników, wynikający z narażenia zawodowego na różnego rodzaju czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w środowisku pracy. Definicja choroby zawodowej opiera się na związku między wystąpieniem określonej choroby a wykonywanym zawodem oraz występującymi w nim czynnikami szkodliwymi.

W niniejszym artykule skupimy się na omówieniu przyczyn, skutków oraz działań prewencyjnych w zakresie chorób zawodowych.Definicja chorób zawodowych

Choroby zawodowe to schorzenia wywołane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy. Powinny zostać potwierdzone jako takie przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego lub inną jednostkę orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych. Rozpoznanie choroby zawodowej wymaga zgłoszenia podejrzenia przez pracownika lub byłego pracownika, a także odpowiedniej dokumentacji dotyczącej narażenia zawodowego.

Choroby zawodowe mają poważny wpływ na zdrowie pracowników, prowadząc często do upośledzenia zdrowia i wydolności organizmu. Często diagnoza choroby zawodowej następuje już po zakończeniu pracy, co utrudnia związanie jej z określonym sposobem wykonywania pracy. Dlatego ważne jest zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej oraz przeprowadzenie odpowiednich badań w celu stwierdzenia związku między wystąpieniem choroby a warunkami pracy.

choroby zawodowe
Jak rozpoznać choroby zawodowe? [lekarz z lupą, w tle szkice sylwetek człowieka].

Przyczyny chorób zawodowych

Choroby zawodowe są związane ze sposobem wykonywania pracy i mogą mieć różne przyczyny. Najpopularniejszym podziałem schorzeń występujących w wykazie chorób zawodowych jest ten związany z przyczynami występowania. Wygląda on tak, jak przedstawiamy poniżej.

Fizyczne zagrożenia

 1. Czynniki mechaniczne
  Praca w warunkach wymagających powtarzalnych ruchów, unoszenia ciężkich przedmiotów czy kontaktu z wibracjami może prowadzić do urazów układu mięśniowo-szkieletowego.
 2. Wibracje
  Długotrwałe narażenie na drgania, na przykład w przypadku operatorów maszyn budowlanych, może powodować uszkodzenia stawów, kręgosłupa i układu krążenia.
 3. Hałas
  Praca w hałaśliwych środowiskach, jak fabryki czy lotniska, może prowadzić do uszkodzenia słuchu, powodując trwałe straty słuchu i inne schorzenia.
 4. Ekspozycja na ekstremalne temperatury
  Praca w środowiskach o wysokiej lub niskiej temperaturze może spowodować nadmierne przegrzanie, lub wychłodzenie organizmu, co prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych.

Chemiczne zagrożenia

 1. Kontakt z substancjami toksycznymi
  Pracownicy, którzy są narażeni na chemikalia, takie jak pestycydy, rozpuszczalniki czy kwas siarkowy, mogą cierpieć z powodu zatrucia i uszkodzenia narządów.
 2. Pneumokoniozy
  To grupa chorób układu oddechowego spowodowanych wdychaniem pyłu, takiego jak azbest, krzemionka czy węgiel, co prowadzi do uszkodzenia płuc.
 3. Zatrucia
  W kontekście chorób zawodowych mogą występować zatrucia metalem ciężkim jak ołów czy rtęć, powodujące różnorodne schorzenia organizmu.

Biologiczne zagrożenia

 1. Bakterie, wirusy, pleśnie
  Pracownicy sektorów związanych z opieką zdrowotną, rolnictwem czy produkcją żywności mogą być narażeni na zakażenia chorobotwórczymi drobnoustrojami.
 2. Alergeny
  Osoby pracujące w przemyśle chemicznym, rolniczym czy drzewnym są podatne na występowanie alergii na różne substancje.
 3. Zakażenia przenoszone drogą powietrzną
  Pracownicy w środowiskach z dużą liczbą osób, jak szpitale czy zakłady produkcyjne, mogą być narażeni na choroby przenoszone drogą kropelkową.

Interesuje Cię problematyka zatrudniania chorych i niepełnosprawnych? Zapoznaj się z artykułami o orzeczeniach o niepełnosprawności:

🔸 Lista chorób do bezterminowego orzeczenia
🔸 Na jakie choroby dostaniesz orzeczenie o niepełnosprawności
🔸 Wszystko o orzeczeniach o niepełnosprawności
🔸 Jaką chorobę oznacza symbol na orzeczeniu?

W witrynie naszej agencji odkryjesz wiele innych cennych wpisów. Zapraszamy!


Jakie są choroby zawodowe?

W wykazie chorób zawodowych znajdziemy wiele różnych schorzeń, które wiązane są ze sposobem wykonywania pracy i bardzo rzadko wiążą się z innymi czynnikami. Najczęściej występujące choroby zawodowe to:

 1. pylice — spowodowane wdychaniem pyłów mineralnych (np. krzemionki, azbestu) w przemyśle górniczym, budowlanym, czy produkcji ceramiki;
 2. choroby układu oddechowego — np. astma zawodowa, spowodowana ekspozycją na alergeny lub substancje drażniące w przemyśle chemicznym, rolniczym, drzewnym;
 3. uszkodzenia słuchu — wywołane ekspozycją na hałas w branżach związanych z produkcją, lotnictwem, czy przetwórstwem metalurgicznym;
 4. skórne choroby zawodowe — np. kontaktowe zapalenie skóry, spowodowane kontaktem z substancjami drażniącymi lub alergenami w przemyśle chemicznym, rolniczym, czy fryzjerskim;
 5. zatrucia chemiczne — np. zatrucia metalami ciężkimi, pestycydami czy rozpuszczalnikami występujące w różnych branżach przemysłu;
 6. choroby kręgosłupa i stawów — spowodowane nieodpowiednimi warunkami ergonomii pracy, często występujące w pracy fizycznej, na stanowiskach budowlanych czy transportowych;
 7. choroby związane z ekspozycją na promieniowanie — zaliczamy do nich np. raka płuc, spowodowanego narażeniem na promieniowanie jonizujące w przemyśle jądrowym czy medycynie radiologicznej;
 8. choroby zakaźne — np. wywołane ekspozycją na patogeny w środowisku opieki zdrowotnej, rolnictwie czy przemyśle spożywczym;
 9. alergie zawodowe — spowodowane alergenami występującymi w pracy, takimi jak pyłki, roztocza, czy substancje chemiczne;
 10. choroby układu sercowo-naczyniowego — np. wynikające z długotrwałego narażenia na stres zawodowy, siedzący tryb pracy czy warunki pracy w ekstremalnych temperaturach.

Należy podkreślić, że ta lista nie jest wyczerpująca, a wiele innych chorób zawodowych występuje w różnych zawodach. Dlatego kluczowe jest dbanie o odpowiednie środki ochrony i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa w miejscu pracy, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób zawodowych u pracowników.

Skutki chorób zawodowych

Ważne jest, aby choroba zawodowa została zdiagnozowana. Wówczas można podjąć leczenie, ale też ubiegać się o otrzymanie orzeczenia lekarskiego, które pozwala pójść na zwolnienie. Jeśli nie podejmiemy działania, to musimy liczyć się ze skutkami choroby zawodowej, do których należą:

 • Zdrowie pracowników
  Choroba zawodowa może powodować poważne uszkodzenia zdrowia pracowników, wpływając negatywnie na ich jakość życia i zdolność do wykonywania pracy. Wpływają na zdrowie fizyczne i psychiczne.
 • Absenteeizm i obniżona wydajność
  Pracownicy zmagający się z chorobami zawodowymi mogą często być nieobecni w pracy, co prowadzi do spadku wydajności i konieczności organizowania zastępstw. Obniżona wydajność z powodu chorób zawodowych może wpływać na cały zespół pracy i prowadzić do opóźnień w realizacji zadań.
 • Koszty leczenia i ubezpieczeń społecznych
  Leczenie chorób zawodowych wymaga czasochłonnego procesu diagnostyki, terapii, rehabilitacji i opieki medycznej. Wprowadzenie i utrzymanie systemu ubezpieczeń społecznych w celu wsparcia pracowników z chorobami zawodowymi generuje dodatkowe koszty dla społeczeństwa.
 • Wpływ na pracodawcę i całą branżę
  Wystąpienie chorób związanych z zawodem w miejscu pracy może skutkować stratami finansowymi dla pracodawcy, związanymi z nieobecnością pracowników, kosztami leczenia oraz koniecznością szkolenia nowych pracowników. Wystąpienie wielu z omawianych chorób w branży może prowadzić do negatywnego wizerunku całego sektora i zmniejszenia atrakcyjności jako pracodawcy.

Wszystkie te skutki wskazują na konieczność podejmowania działań prewencyjnych i zapewnienia odpowiednich warunków pracy w celu minimalizacji występowania chorób zawodowych. Regularne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, zastosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej oraz monitorowanie narażenia zawodowego są kluczowe dla zapewnienia zdrowia i dobrostanu pracowników, oraz efektywnej działalności przedsiębiorstw i całych branż.

Zapobieganie chorobom zawodowym

Zapobiegać chorobom zawodowym mogą przede wszystkim przedsiębiorcy i dyrektorzy określonych sektorów. Mają oni wpływ na warunki pracy i mogą wprowadzić bezpieczne rozwiązania jak ochrona przed negatywnym działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, zapewnienie odzieży ochronnej i okularów, jeśli to konieczne.

Ważne jest też uświadomienie pracowników w sprawie chorób zawodowych. Istotne są regularne szkolenia z zakresu BHP i programy prewencyjne. Wystąpienie choroby zawodowej stwierdza się na podstawie dokumentacji medycznej, dlatego znaczenie mają też badania okresowe. Na stanowiskach o szczególnym narażeniu zawodowym koniecznie trzeba zagwarantować profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Prawa i uregulowania dotyczące chorób zawodowych

Wykaz chorób zawodowych i postępowanie w przypadku ich wystąpienia regulują różne przepisy. Przyjrzyjmy się, co na ten temat mówią różne instytucje.

Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) i normy dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego:

Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) zajmuje się kwestiami pracy i bezpieczeństwa zawodowego na poziomie międzynarodowym. Opracowuje standardy i zalecenia dotyczące ochrony zdrowia pracowników, w tym zapobiegania chorobom zawodowym. Te normy obejmują zasady dotyczące bezpiecznych metod pracy, minimalnych poziomów narażenia na szkodliwe czynniki oraz procedur nadzoru i monitoringu zdrowia zawodowego.

Krajowe przepisy i instytucje nadzorujące

Każdy kraj posiada swoje krajowe przepisy i instytucje nadzorujące, które regulują kwestie związane z bezpieczeństwem i zdrowiem zawodowym. Agencje rządowe, jak urzędy pracy czy inspekcje sanitarno-epidemiologiczne, odpowiedzialne są za egzekwowanie tych przepisów i monitorowanie warunków pracy, aby zapobiegać występowaniu chorób zawodowych.

Prawa pracownicze i ochrona prawna

W ramach praw pracowniczych pracownicy mają prawo do pracy w bezpiecznych i zdrowych warunkach. Pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia odpowiednich środków ochrony, szkoleń oraz regularnych badań w zakresie zdrowia zawodowego. W przypadku wystąpienia choroby zawodowej pracownik ma prawo do odpowiedniej opieki medycznej oraz zabezpieczenia finansowego, takiego jak świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Zapewnienie odpowiednich przepisów i ochrony prawnej ma kluczowe znaczenie dla minimalizacji wystąpienia chorób związanych z zawodem oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Organizacje międzynarodowe, takie jak ILO, oraz krajowe instytucje nadzorujące odgrywają istotną rolę w promowaniu standardów bezpieczeństwa i dbaniu o dobrostan pracowników. Jednocześnie, świadomość pracowników na temat ich praw i obowiązków jest równie istotna dla skutecznego zapobiegania i rozpoznawania chorób powiązanych z zawodem.

całkowita niezdolność do pracy
Całkowita niezdolność do pracy w wyniku choroby zawodowej [na blacie stetoskop, notatnik i długopis, po przeciwnych stronach biurka splecione dłonie lekarza i pacjenta].

Postępowanie w przypadku rozpoznania choroby zawodowej

Jeśli w związku ze sposobem wykonywania pracy pojawiły się dolegliwości chorobowe, to należy potwierdzić chorobę zawodową, a następnie wdrożyć odpowiednie postępowanie.

W pierwszej kolejności należy udać się do lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny pracy, który przeprowadzi badania i wykona ocenę narażenia zawodowego w celu stwierdzenia choroby zawodowej. Potem zaleci odwiedzić Poradnię Chorób Zawodowych w celu dalszego leczenia. Jeśli podejrzenie choroby zawodowej się potwierdzi, otrzymamy odpowiednie dokumenty.

Obowiązki pracownika i pracodawcy w sprawie chorób zawodowych

Pracownik, który podejrzewa, że doznał choroby zawodowej, ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia pracodawcy o swoim stanie zdrowia i zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej w odpowiednim zakresie.

Pracodawca z kolei jest zobowiązany do udokumentowania zgłoszenia oraz podjęcia odpowiednich działań w celu zapewnienia opieki zdrowotnej pracownikowi.

Leczenie i rehabilitacja choroby zawodowej

Po rozpoznaniu choroby zawodowej pracownik powinien podjąć skuteczne leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza. W niektórych przypadkach może być konieczne przeprowadzenie rehabilitacji, aby przywrócić zdrowie i sprawność zawodową pracownika. Skuteczne leczenie i rehabilitacja mogą być kluczowe dla poprawy stanu zdrowia i powrotu do aktywności zawodowej.

W przypadku wystąpienia choroby zawodowej pracownik może doświadczyć zarówno problemów zdrowotnych, jak i psychicznych. Wsparcie społeczne i psychologiczne jest niezwykle ważne dla pracownika, który musi stawić czoła trudnościom związanym z chorobą zawodową. Rodzina, przyjaciele oraz współpracownicy mogą odgrywać istotną rolę w zapewnieniu wsparcia emocjonalnego. Pracodawca powinien zapewnić wsparcie w zakresie organizacji zwolnień lekarskich, wizyt kontrolnych czy umożliwienia dostosowania obowiązków pracy do stanu zdrowia pracownika.

Jak stwierdzić, że to choroba zawodowa?

Diagnoza chorób związanych z wykonywaniem zawodu jest kluczowym etapem w zapewnieniu opieki zdrowotnej pracownikom, którzy mogą być narażeni na szkodliwe czynniki występujące w miejscu pracy.

Oto kilka kroków, jak diagnozuje się choroby zawodowe:

 1. Wywiad medyczny i historia zawodowa
  Lekarz przeprowadza wywiad medyczny, aby poznać szczegóły dotyczące stanu zdrowia pracownika, jego dotychczasowej pracy oraz wystawienia na potencjalne czynniki szkodliwe.
 2. Badania fizykalne
  Lekarz przeprowadza dokładne badanie fizykalne, które może wykryć wczesne objawy choroby zawodowej lub inne nieprawidłowości zdrowotne.
 3. Ocena narażenia zawodowego
  Lekarz ocenia, w jaki sposób praca pracownika może wpływać na jego zdrowie, czyli określa narażenie zawodowe na szkodliwe czynniki lub warunki.
 4. Wykonywanie badań dodatkowych
  W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie dodatkowych badań, takich jak badania krwi, testy alergiczne, czy badania obrazowe (np. rentgen, tomografia komputerowa) w celu potwierdzenia diagnozy.
 5. Porównanie z wykazem chorób zawodowych
  Lekarz porównuje objawy pacjenta z wykazem chorób zawodowych, aby zidentyfikować potencjalne przyczyny jego dolegliwości.
 6. Dokumentacja medyczna
  Ważnym elementem diagnozy jest dokładne udokumentowanie wyników badań, wywiadu medycznego i wyników oceny narażenia zawodowego.
 7. Współpraca z instytutem medycyny pracy
  W niektórych przypadkach konieczna jest współpraca z instytutem medycyny pracy w celu przeprowadzenia bardziej zaawansowanych badań diagnostycznych.
 8. Orzeczenie lekarskie
  Na podstawie zgromadzonych danych i diagnozy lekarz wystawia orzeczenie lekarskie stwierdzające, czy dana choroba ma charakter zawodowy.
 9. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
  Jeśli lekarz podejrzewa chorobę zawodową, jest obowiązany zgłosić ten fakt odpowiednim organom, co może wymagać wizyty w poradni chorób zawodowych.
 10. Świadomość pracownika i pracodawcy
  Ważne jest, aby zarówno pracownik, jak i pracodawca mieli świadomość możliwości wystąpienia chorób związanych z wykonywaniem pracy i byli gotowi podjąć odpowiednie kroki w przypadku pojawienia się objawów.

Diagnoza chorób zawodowych jest procesem złożonym i wymaga współpracy między pracownikami, lekarzami oraz odpowiednimi instytucjami zajmującymi się ochroną zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wczesna diagnoza i odpowiednie działania zapobiegawcze mogą znacznie poprawić jakość życia i zdrowie pracowników.

Podsumowanie

Rozpoznawanie chorób zawodowych to skomplikowany proces, który wymaga ścisłej współpracy między pracownikami, lekarzami oraz odpowiednimi instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia w miejscu pracy. Kluczowe znaczenie ma dokładny wywiad medyczny. Przeanalizowana musi być historia zawodowa pracownika, a także dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego.

Ostateczne orzeczenie lekarskie potwierdza, czy dana choroba jest zawodowa, co ma istotne znaczenie zarówno dla samego pracownika, jak i pracodawcy, a także instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Podsumowując, diagnoza chorób związanych z wykonywaniem zawodu jest niezwykle istotnym elementem zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej pracownikom narażonym na szkodliwe czynniki występujące w miejscu pracy. Wczesne wykrycie i właściwe postępowanie profilaktyczne mogą znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób zawodowych oraz podnieść poziom bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.


Choroby zawodowe.

Jakie schorzenia znajdują się w wykazie chorób zawodowych?

Najczęściej występujące choroby zawodowe to:
– pylice,
– choroby układu oddechowego,
– uszkodzenia słuchu,
– choroby skórne,
– zatrucia chemiczne,
– choroby kręgosłupa i stawów,
– choroby zakaźne,
– choroby układu sercowo-naczyniowego,
– alergie,
– choroby popromienne.

Co robić, by rozpoznać chorobę zawodową?

Aby potwierdzić podejrzenie choroby zawodowej, trzeba udać się do lekarza medycyny pracy. Po odpowiedniej ocenie narażenie zawodowego lekarz ten zleci odwiedzenie Poradni Chorób Zawodowych celem dalszej diagnostyki i leczenia.

Czym jest choroba zawodowa?

Rozpoznanie choroby zawodowej wiąże się z wystąpieniem schorzenia u pracownika wywołanego oddziaływaniem czynników szkodliwych i przeciążeń występujących w środowisku pracy. Musi istnieć ścisły związek między wystąpieniem choroby a warunkami pracy.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *