Co daje orzeczenie o niepełnosprawności w codzienności? O korzyściach dla niepełnosprawnych

utworzone przez | 25, 10, 2023 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Niepełnosprawni to szczególna grupa społeczna, która z powodu swojego stanu zdrowia może ubiegać się o prawne potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności to dokument odgrywający istotną rolę w codzienności. Na jego podstawie udzielane są wszelkie dostępne w Polsce formy pomocy niepełnosprawnym, odnoszące się do szeroko pojętego obszaru rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności? W jakich sferach oficjalny dokument nabiera znaczenia? Kiedy osoby niepełnosprawne mogą wykorzystać nadany im status? Co należy się w przypadku znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności? O tym wszystkim będzie traktował poniższy artykuł.co daje orzeczenie o niepełnosprawności
Co daje orzeczenie o niepełnosprawności? [osoba na wózku inwalidzkim pokazuje dokumenty osobie po drugiej stronie biurka].

Orzeczenie o niepełnosprawności co daje osobie z dysfunkcją w codzienności?

Dla osób niepełnosprawnych oficjalny dokument, czyli orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie stopniu niepełnosprawności, stanowi potwierdzenie, dzięki któremu mogą oni mieć dostęp do różnego rodzaju form pomocy.

Pomoc ta w przypadku osób niepełnosprawnych dorosłych jest uzależniona w dużej mierze od przyznanego stopnia niepełnosprawności. Ze stopniem niepełnosprawności łączy się bowiem poziom i wysokość danego wsparcia.

Ulgi dla niepełnosprawnych z orzeczeniem

We wskazaniach do ulg i uprawnień dla ogółu osób niepełnosprawnych możemy odnaleźć następujące formy:

 • prawo do darmowych lub tańszych przejazdów komunikacją miejską, lub biletów ze zniżką na podróż pociągiem oraz autobusem,
 • możliwość uzyskania zniżkowych wejściówek do instytucji kultury, sportu i rekreacji,
 • zwolnienie z opłaty abonamentu radiowo telewizyjnego,
 • 50% zniżkę w opłatach paszportowych,
 • możliwość korzystania z usług asystenckich w miejscu zamieszkania,
 • asystenta w czasie podróży samolotem,
 • ułatwiony dostęp do opieki medycznej,
 • ulgi rehabilitacyjnej oraz ulgi na leki w rozliczeniach podatku PIT,
 • prawo do posiadania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Z chwilą odbierania orzeczenia o niepełnosprawności z Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania warto złożyć wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Legitymacja usprawnia bowiem w codzienności możliwość skorzystania z określonych pomocy.

Karta parkingowa a orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Osoba o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, która w swoim orzeczeniu posiada wyraźne wskazanie, może otrzymać tzw. kartę parkingową. Jest to szczególne ułatwienie dla osób mających trudności w poruszaniu się.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności dziecka?

W przypadku dziecka, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania, formy pomocy dzielą się na te bezpośrednio dedykowane dziecku i te, które przeznaczone są dla opiekuna.

Do czego ma prawo dziecko z niepełnosprawnością?

 • Niezależnie od stopnia naruszenia sprawności organizmu dziecka, posiada ono pierwszeństwo w dostępie do przedszkoli publicznych i konkretnych szkół publicznych.
 • Dziecko niepełnosprawne ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.
 • Może otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON na sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny oraz do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.
 • Dostanie dodatkowe środki na wyjazd na turnus rehabilitacyjny dla siebie i swojego opiekuna.

Co dostanie opiekun, gdy ma dziecko niepełnosprawne?

Opiekun faktyczny lub rodzic dziecka, które uzyskało orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia, jest uprawniony przede wszystkim do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne.

Prawo do wsparcia finansowego za opiekę nad dzieckiem do roku 2023 mieli rodzice, którzy całkowicie rezygnowali z pracy z tego powodu. Od roku 2024 opiekunowie pobierający świadczenie pielęgnacyjne mogą równolegle do świadczenia pracować lub dorabiać.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności osobie starszej?

Osoby starsze, które otrzymały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mogą ubiegać się o wszystkie formy wsparcia ich dofinansowania, zarówno ze środków PFRON, jak i opieki społecznej. Otrzymają one pomoc zgodnie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Dla seniorów ustawodawcy przewidzieli jeden wyjątek. Osoby, które ukończyły 75 lat, otrzymują z urzędu dodatek pielęgnacyjny do swojej emerytury lub renty.


Co daje orzeczenie o niepełnosprawności? Poczytaj o korzyściach, jakie daje orzeczenie i jak sobie radzić, gdy jest się niepełnosprawnym:

🔸 Zasiłek czy świadczenie pielęgnacyjne
🔸 Dla kogo turnus rehabilitacyjny?
🔸 Przywileje pracownika z grupą
🔸 ABCD orzeczeń o niepełnosprawność

W witrynie agencji My Wspieramy odkryjesz mnóstwo informacji i porad, które dadzą Ci cenną wiedzę. Zapraszamy!


Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności a wsparcie finansowe

Dysponując orzeczonym stopniem niepełnosprawności, osoba z dysfunkcją może ubiegać się o różnorodne świadczenia i dofinansowania z pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie, czy PFRON. Niezależnie od stopnia niepełnosprawności orzeczenie daje możliwość ubiegania się o dofinansowania do:

 • likwidacji barier architektonicznych,
 • pokonywania barier komunikacyjnych,
 • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego,
 • turnusu rehabilitacyjnego,
 • nauki.

Istnieją jednak formy pomocy finansowej ściśle powiązane ze stopniem niepełnosprawności. Niepełnosprawni mogą otrzymywać zasiłki i renty w zależności od swojego statusu.

Jakie wsparcie pieniężne dla znacznego stopnia niepełnosprawności?

Znaczny stopień niepełnosprawności daje każdej osobom z niepełnosprawnością możliwość ubiegania się o zasiłki pielęgnacyjne z pomocy społecznej lub dodatki pielęgnacyjne z ZUS.

Jeżeli niepełnosprawność powstała przed 16 rokiem życia lub w przypadku uczących się do 25 roku życia znaczny stopień umożliwia ubieganie się o rentę socjalną. Analogicznie osoby te mają prawo do ubiegania się o rentę rodzinną w przypadku śmierci rodzica. Orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności nie przekłada się wprost na prawo do renty socjalnej. Aby ją otrzymać, trzeba złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy do ZUS. Zazwyczaj jednak osoby znacznie niepełnosprawne od dzieciństwa otrzymują rentę socjalną.

Zasiłek dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym

Jeśli osoba posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawność ta powstała przed 21 rokiem życia, może ubiegać się o stałe świadczenie — zasiłek pielęgnacyjny.

Osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością pobierają czasem rentę socjalną. Dzieje się tak, w sytuacji niepełnosprawności trwającej od dzieciństwa i jednocześnie w przypadku gdy orzecznicy ZUS orzekną całkowitą niezdolność do pracy konkretnej osoby niepełnosprawnej.

Lekki stopień niepełnosprawności zasiłek z MOPS

Orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności ogranicza prawo do ubiegania się o stałą pomoc finansową z pomocy społecznej. Jeżeli osoba niepełnosprawna nie otrzymuje renty, a jednocześnie ma ograniczone możliwości zarobkowania może ubiegać się jednak o zasiłek stały z MOPS lub GOPS i zasiłki celowe, np. na leczenie, dodatek mieszkaniowy, na opał itd. istotne w tym przypadku są orzeczenie o niepełnosprawności oraz kryterium dochodowe.

orzeczenie pracownika niepełnosprawnego
Orzeczenie pracownika niepełnosprawnego [fragment dokumentu].

Stopnie niepełnosprawności i przywileje w pracy

Dzięki posiadaniu statusu osoby niepełnosprawnej pracownicy z orzeczeniem mogą być zatrudniani na preferencyjnych warunkach. Obszar zawodowy reguluje Ustawa o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami.

Dla pracodawców obok stopnia niepełnosprawności istotnym czynnikiem decydującym o wsparciu pracownika z dysfunkcją i pracodawcy jest symbol przyczyny niepełnosprawności oraz określenie zdolności do pracy.

Co daje stopień niepełnosprawności w pracy?

Wszystkim osobom niepełnosprawnym orzeczenie o niepełnosprawności w warunkach zatrudnienia umożliwia:

 • adaptację i przystosowanie stanowiska oraz miejsca pracy,
 • ograniczenie czasu pracy oraz zatrudnienie w porze nocnej i godzinach nadliczbowych,
 • skorzystanie z dodatkowej 15-minutowej przerwy,
 • zatrudnienie w warunkach pracy chronionej w ZPCH lub ZAZ,
 • pozyskanie przez pracodawcę odpowiedniego dofinansowania do wynagrodzenia z PFRON.

Co daje lekki stopień niepełnosprawności w pracy?

Ograniczenie czasu pracy w przypadku stopnia lekkiego oznacza, że pracownik nie może pozostawać w zatrudnieniu dłużej niż 8 godzin dziennie oraz 40 godzin tygodniowo. Praca w porze nocnej i godzinach nadliczbowych jest możliwa jedynie wtedy, gdy lekarz zgodzi się na takie rozwiązanie na wniosek pracownika.

Co daje stopień niepełnosprawności umiarkowany w pracy?

Obok wszystkich wyżej wymienionych korzyści, pracownik umiarkowanie niepełnosprawny ma prawo do dodatkowego urlopu 10 dni oraz urlopu na udział w turnusie rehabilitacyjnym do 21 dni.

W przypadku posiadania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pracownik może także skorzystać ze zwolnienia od świadczenia pracy w celu odbycia wizyty lekarskiej u specjalisty, badań oraz rehabilitacji. Może także wyjść z pracy w celu nabycia sprzętu ortopedycznego i jego naprawy.

Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym oznacza skrócony czas pracy do 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

Co daje stopnień niepełnosprawności znaczny w pracy?

Pracownicy dysponujący orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mają analogiczne prawa jak pracownicy ze stopniem umiarkowanym. Mogą być zatrudniani w warunkach pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy pod warunkiem adaptacji stanowiska i miejsca pracy.

Pracodawcy na wniosek pracowników ze znaczną niepełnosprawnością dużo częściej godzą się na zatrudnienie ich w ramach pracy zdalnej z elastycznymi godzinami pracy.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności a orzeczenie niezdolności do pracy

System orzeczniczy w Polsce obejmuje orzecznictwo dotyczące niepełnosprawności oraz orzecznictwo rentowe. W wielu sytuacjach orzeczenia te są równoważne i przynoszą te same korzyści.

Kto orzeka znaczny, lekki i umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności należy do składu orzekającego w ramach Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Zespoły do Spraw Orzekania wydają:

 1. dzieciom do lat 16 orzeczenia o niepełnosprawności,
 2. osobom powyżej lat 16 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kto orzeka o zdolności do pracy?

Orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji to orzeczenie lekarza orzecznika ZUS wydane na podstawie odrębnych przepisów. Orzecznicy mogą wydać:

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy,
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy i konieczności przekwalifikowania się.

Podsumowanie. Co daje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności?

Orzeczenie o niepełnosprawności daje dostęp do szerokiego wachlarza wsparcia finansowego oraz pomocy w dostępie do usług i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Niektóre formy pomocy i ich poziom związane są ściśle z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Inne nie mają związku z tym kryterium. Pomoc osobom niepełnosprawnym realizowana jest na różnych poziomach. W obszarze zawodowym, obszarze życia społecznego, obszarze medycznym i rehabilitacji, obszarze opieki i asystencji oraz w obszarze szkoleniowym.

Omówione powyżej uprawnienia służą wspieraniu aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. Umożliwiają także poprawę jakości ich życia oraz wyrównują szanse na integrację społeczną.


CO DAJE ORZECZENIE o niepełnosprawności? Korzyści z posiadania, zniżki, świadczenia.

Co daje orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji?

Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji jest podstawą wypłacania świadczenia 500 plus, zasiłku pielęgnacyjnego lub dodatku pielęgnacyjnego i renty socjalnej.

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności?

Nie ma wyłonionego katalogu chorób, które uprawniają do otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności. Jedynie obniżony stan funkcjonalny człowieka spowodowany różnymi czynnikami: chorobą, urazem, czynnikami genetycznymi, czy środowiskowymi decyduje o orzeczeniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności danej jednostki.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym?

Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (wydane przez powiatowe lub miejskie zespoły do spraw orzekania) daje najszerszy wachlarz uprawnień konkretnej osobie. Niepełnosprawny w tej sytuacji otrzyma m.in.: zasiłek pielęgnacyjny, najwyższe dofinansowania PFRON przeznaczone na sprzęty i pomoce, wsparcie w obszarze zatrudnienia — dodatkowy urlop, przerwa, skrócony czas pracy, dofinansowanie wynagrodzenia. Dodatkowo niepełnosprawność w stopniu znacznym daje podstawę do ubiegania się o rentę w ZUS.

Co daje umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Orzeczenie niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym daje osobie z niepełnosprawnością, m.in.: możliwość zatrudnienia w dostosowanych warunkach pracy, prawo do wsparcia finansowego z PFRON i opieki społecznej.

Jakie stopnie niepełnosprawności orzeka komisja do spraw orzekania o niepełnosprawności?

Komisja Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dysponuje 3 możliwościami określenia stopnia niepełnosprawności:
– orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
– orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *