Wysokość dofinansowania wynagrodzeń PFRON dla firmy

utworzone przez | 3, 11, 2021 | Dofinansowania PFRON, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Chcesz zatrudnić w swojej firmie osobę niepełnosprawną? Z pewnością słyszałeś, że możesz otrzymać dodatkowe dopłaty z PFRON na jej zatrudnienie. Jakie to są kwoty? Kiedy możesz się o nie ubiegać?

Czytając poniższy artykuł dowiesz się:

 • ile pracodawca może dostać z PFRON na zatrudnienie pracownika z orzeczeniem,
 • jak jest wysokość dofinansowania wynagrodzeń PFRON,
 • kiedy przysługuje większe dofinansowanie do wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej,
 • dlaczego warto zatrudnić osobę niepełnosprawną.

Ile pracodawca dostaje za pracownika z grupą

Celem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest przede wszystkim wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Udziela wsparcia finansowego pracodawcom, którzy zatrudnią osoby niepełnosprawne. Pokrywa koszty związane z ich zatrudnieniem, wyposażeniem i przystosowaniem stanowiska pracy do potrzeb związanych z niepełnosprawnością oraz szkoleniem podnoszącym ich kwalifikacje.

Jeśli zatrudniasz w swojej firmie osobę niepełnosprawną to przysługuje ci miesięczne dofinansowanie z PFRON do jej wynagrodzenia. Przedtem musisz zarejestrować ją w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez fundusz. Musisz również zatrudnić ją na umowę o pracę.

Jeżeli prowadzisz większą firmę, czyli zatrudniasz co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat, musisz osiągnąć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6%, aby otrzymać wsparcie finansowe. Oznacza to, że przy ogólnym zatrudnieniu 25 pracowników należy przeznaczyć 1,5 etatu dla osób niepełnosprawnych. Małe firmy, czyli zatrudniające poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat, nie muszą osiągać wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie jakie możesz uzyskać przy zatrudnieniu osoby z orzeczeniem, zależy od stopnia i rodzaju jej niepełnosprawności, wymiaru czasu pracy oraz typu pracodawcy. Wysokość miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 75% poniesionych kosztów płacy jeżeli jesteś pracodawcą prowadzącym działalność gospodarczą lub 90% poniesionych kosztów płacy jeżeli jesteś pracodawcą, który nie prowadzi działalności gospodarczej. Konkretne kwoty, o jakie możesz ubiegać się z PFRON przedstawiamy szczegółowo w dalszej części artykułu.

Dlaczego opłaca się zatrudnić osobę niepełnosprawną

Jeżeli jesteś pracodawcą, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągniesz wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6% to nie tylko zyskujesz prawo do wspomnianego już dofinansowania wynagrodzeń, ale przede wszystkim zostajesz zwolniony z uiszczania obowiązkowej miesięcznej wpłaty PFRON. Stanowi ona iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym stanem ich zatrudnienia.

Oznacza to, że firmy, które zatrudniają osoby niepełnosprawne redukują dodatkowe koszty, a tym samym generują oszczędności finansowe każdego miesiąca. Ponad to pracodawca zyskuje możliwość ubiegania się o:

 • dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych do 75% kosztów płacy co miesiąc,
 • zwrot kosztów związanych z wyposażeniem stanowiska pracy – jest to pomoc jednorazowa i wynosi maksymalnie do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia,
 • zwrot kosztów związanych z przystosowaniem stanowiska pracy – jest to pomoc jednorazowa w wysokości maksymalnie do dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia,
 • zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych w wysokości do 70% całej kwoty takiego szkolenia, nie może jednak przekroczyć dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Przyjęcie do grona pracowniczego osób niepełnosprawnych niesie ze sobą również inne, pozamaterialne  korzyści dla biznesu. Polityka otwartości pozwala na pozyskanie zaufania ze strony wielu klientów. Są to kwestie wizerunkowe, które mają dziś ogromne znaczenie dla każdej firmy. Pozwalają się wyróżnić na tle konkurencji.

Zatrudniając osoby niepełnosprawne kreujesz wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie i pokazujesz, że nie jest ci obojętny los najbardziej potrzebujących. Ponad to różnorodne zespoły to ciekawe zespoły. Dzięki nowym doświadczeniom stają się bardziej kreatywni i gotowi na nowe wyzwania. Tym samym zwiększają swoją możliwość do rozwiązywania problemów. Pojawienie się osoby niepełnosprawnej w firmie wpływa na wrażliwość pracowników. Może to zwiększyć ich integrację, co bezpośrednio przekłada się na ich efektywność.

Jakie są kwoty dofinansowania do pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności

Jeżeli zatrudnisz pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności, Wysokość dofinansowania o jakie możesz ubiegać się z PFRON na jego wynagrodzenie to 450 zł. Dodatkowo wsparcie finansowe zwiększa się jeśli wobec tego pracownika orzeczono schorzenie specjalne. Należą do nich:

 • choroba psychiczna – symbol przyczyny niepełnosprawności 02-P,
 • upośledzenie umysłowe – symbol przyczyny niepełnosprawności 01-U,
 • epilepsja – symbol przyczyny niepełnosprawności 06-E,
 • osoby niewidome, ale tylko w stopniu znacznym lub umiarkowanym – symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O,
 • całościowe zaburzenia rozwojowe – symbol przyczyny niepełnosprawności 12-C.

W przypadku pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności, która wynika ze schorzenia specjalnego możesz otrzymać dofinansowanie do jego wynagrodzenia zwiększone o 600 zł. Oznacza to, że maksymalna kwota, o jaką możesz ubiegać się z PFRON do pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności wynosi 1.050 zł miesięcznie.

Jakie są kwoty dofinansowania do pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Jeżeli zatrudnisz osobę z orzeczeniem z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wysokość dofinansowania o jakie możesz ubiegać się z PFRON na jego wynagrodzenie to 1.200 zł. Dodatkowo jeśli wobec niego orzeczono schorzenie specjalne, to wsparcie finansowe jest wyższe.

Kwota zwiększająca dofinansowanie w przypadku pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i schorzeniem specjalnym wynosi 900 zł. Oznacza to, że maksymalna dopłata o jaką możesz ubiegać się z PFRON wynosi 2.100 zł miesięcznie.

Jakie są kwoty dofinansowania do pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Jeżeli zatrudnisz osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności, wysokość dofinansowania o jakie możesz ubiegać się na jego wynagrodzenie to 1.950 zł. Dodatkowo jeśli wobec niego orzeczono schorzenie specjalne wsparcie finansowe jest większe. W przypadku pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności i schorzeniem specjalnym kwota dofinansowania zwiększa się o 1.200 zł. Oznacza to, że maksymalna kwota dofinansowania o jaką możesz ubiegać się z PFRON wynosi 3.150 zł miesięcznie.

Minimalne wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej – jakie dofinansowanie

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2.800 zł brutto. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie pracownika również osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na pełen etat wynosi: 3.010 zł brutto. Jeżeli zatrudnisz pracownika z orzeczeniem, to wysokość dofinansowania na jego wynagrodzenie zależeć będzie od stopnia i rodzaju jego niepełnosprawności.

 • dla lekkiego stopnia niepełnosprawności to 450 zł lub o 600 zł więcej jeśli pracownik posiada schorzenie specjalne,
 • dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności to 1200 zł lub o 900 zł więcej jeżeli pracownik posiada schorzenie specjalne,
 • dla znacznego stopnia niepełnosprawności to 1950 zł  lub o 1200 zł więcej, jeżeli pracownik posiada schorzenie specjalne.

Należy pamiętać, że maksymalna kwota dofinansowania na wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć 75% poniesionych kosztów płacy. Dokładną kwotę dofinansowania do minimalnego wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej możesz obliczyć przy pomocy naszego kalkulatora dofinansowania wynagrodzeń PFRON.

Jakie są kwoty dofinansowania PFRON – podsumowanie

Zatrudniając osoby niepełnosprawne i osiągając wskaźnik ich zatrudnienia na poziomie 6% zostajesz zwolniony z obowiązkowej wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki temu generujesz oszczędności finansowe własnej firmy. Zyskujesz również możliwość by ubiegać się o szereg form wsparcia z funduszu:

 • miesięczne dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych,
 • refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • refundacja kosztów przystosowania stanowiska pracy,
 • refundacja kosztów szkolenia.

Kwota dofinansowania PFRON na wynagrodzenie pracownika z orzeczeniem zależy od:

 • stopnia i rodzaju niepełnosprawności,
 • wymiaru etatu,
 • typu pracodawcy.

Dofinansowanie wynagrodzeń może zostać zwiększone jeśli wobec pracownika orzeczono:

 • chorobę psychiczną,
 • upośledzenie umysłowe,
 • epilepsję,
 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • lub są to osoby niewidome w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Dofinansowanie przysługuje pracodawcy w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu pracownika z niepełnosprawnością. Oznacza to, że będzie ono niższe, jeśli osoba niepełnosprawna zostanie zatrudniona jedynie na część etatu. Forma wsparcia nie może przekroczyć 75% poniesionych kosztów jeśli pracodawca prowadzi działalność gospodarczą lub 90% jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest korzystne nie tylko z powodów finansowych lecz również społecznych i wizerunkowych dla firmy. Zyskuje ona pozytywny odbiór oraz zaufanie wśród klientów. Zatrudniając pracownika z orzeczeniem uwrażliwiasz innych swoich pracowników, co może przełożyć się na integrację w zespole i ich współpracę.


Wyższe dofinansowanie wynagrodzeń PFRON

Dofinansowanie PFRON infografika

łączne dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - infografika
Łączne dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – infografika

Wysokość dofinansowania wynagrodzeń PFRON
Wysokość dofinansowania wynagrodzeń PFRON w pytaniach i odpowiedziach

Ile pracodawca dostaje za pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności

dofinansowanie pfron infografika na stronie https://mywspieramy.org

W przypadku zatrudnienia osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności wysokość dofinansowania wynosi 450 zł. W przypadku wystąpienia schorzenia specjalnego dofinansowanie wzrasta o 600 zł, czyli w sumie pracodawca dostaje 1.050 zł

Ile firma dostaje za zatrudnienie osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

dofinansowanie pfron infografika na stronie https://mywspieramy.org

Firma, za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej otrzymuje dopłatę w kwocie 1.200, która ulega zwiększeniu o 900 zł w przypadku, gdy pracownik ma schorzenie specjalne.

Jaka jest dopłata do pensji osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

dofinansowanie pfron infografika na stronie https://mywspieramy.org

Dopłata do pensji osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi 1.950 zł miesięcznie. Kwota wzrasta o 1.200 zł jeśli u pracownika orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję, całościowe zaburzenia rozwoju, lub są to osoby niewidome.

2 komentarze
 1. Alicja Bozycka

  słyszałam, że ma być większa dopłata. To prawda? Czy są jakieś ustalenia? Zatrudniam jednego niepełnosprawnego. Czy dla takiej firmy należy sie jakaś dotacja cos, za zatrudnienie tego z orzeczeniem pracownika? Teraz nic nie biorę ale chcę jakieś dopłaty do pensji do niego

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Tak, mają być zwiększone dopłaty do pensji osób niepełnosprawnych. W indywidualnych sprawach odpowiadamy bezpośrednio. Możemy Pani pomóc. Podpowiemy, jak zatrudniać pracowników z orzeczeniem i uzyskać wszelkie dotacje z PFRON. Celem rozpoznania możliwości i potrzeb zachęcamy do kontaktu przez formularz kontaktowy https://mywspieramy.org/kontakt/

   Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *