Fundusz Solidarnościowy a dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

utworzone przez | 31, 12, 2019 | Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Dofinansowania PFRON, Wpłaty na PFRON

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Niewielu pracodawców wiedziało o tym, że od 1 stycznia 2019 r. opłacają składkę na nowopowstały Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON). Składka na SFWON wydzielona została ze składki na Fundusz Pracy (FP). Wcześniej składka na FP wynosiła 2,45% podstawy wymiaru, natomiast teraz stanowi 2,30% podstawy, a składka na SFWON w wysokości 0,15% to jej uzupełnienie. Przepisy dotyczące zasad wylicza dania nowej składki, zawiera Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.

Warto wspomnieć, że do tej pory składka na SWFON nie należała do kosztów płacy pracownika, w związku z tym pojawiało się mnóstwo komplikacji dla pracodawców. W tym problemy w rozliczeniach z PFRON. Jednak w 2020 roku składkę na Fundusz Solidarnościowy można już zaliczać do kosztów płacy. Co to oznacza dla pracodawców?


Składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych to teraz składka na Fundusz Solidarnościowy. Historia zmian w przepisach

Składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Celem jej utworzenia było pozyskanie środków na wsparcie osób niepełnosprawnych: społeczne, zawodowe czy też zdrowotne.

W pierwszym roku funkcjonowania fundusz solidarnościowy jest zasilany z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy. Składka odprowadzana przez pracodawców od wynagrodzeń wynosi 2,45 proc. Po zmianie składka nadal pobierana jest w tej samej wysokości, z tym że 0,15 proc. trafia bezpośrednio na fundusz solidarnościowy. Dzięki temu pomoc osobom niepełnosprawnym zwiększyła się o ok. 650 mln złotych rocznie.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Z kolei od stycznia 2020 roku składka na SFWON przekształciła się w składkę na Fundusz Solidarnosciowy (FS). Ze środków funduszu będą pozyskiwane środki na wsparcie emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych, np. trzynaste emerytury razem z kosztami ich obsługi, renty socjalne, zasiłki pogrzebowe, które przysługują w przypadku śmierci osoby uprawnionej do pobierania renty socjalnej.

Osoby niepełnosprawne mogą czuć się bezpiecznie. Pieniądze na wsparcie programów dla osób niepełnosprawnych są zagwarantowane, a nowelizacja ustawy nic w tej sprawie nie zmienia.

Marlena Maląg
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Źródło: Infor

Nowelizacja Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


Kto płaci składki na Fundusz Solidarnościowy, czyli składki na SFWON?

Składkę na Fundusz Solidarnościowy oblicza się razem ze składką na Fundusz Pracy. Stanowią one sumę stóp procentowych tych składek. Wysokość stopy procentowej składki na Fundusz Pracy zawiera ustawa budżetowa. Całość składki finansuje płatnik składek, czyli pracodawca. Do 2018 r. wysokość składki na Fundusz Pracy wynosiła 2,45% podstawy jej wymiaru. W 2019 r. było to już 2,30%, a od 1 stycznia 2020 r. składka ta wynosi 2,0%.

Z kolei składka na Fundusz Solidarnościowy (wcześniej SFWON) w 2019 roku wynosiła 0,15% podstawy jej wymiaru, a od 1stycznia 2020 r. stanowi 0,45%. Szczegóły dotyczące rodzajów składek i sposobów ich obliczania szczegółowo podaje ZUS.

Kto płaci Fundusz Pracy?

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązek opłacania składki na Fundusz Solidarnościowy Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) spoczywa na każdym pracodawcy, który płaci składki na Fundusz Pracy na dane osoby. Sposób obliczenia składki jest w zasadzie taki sam jak składki na Fundusz Pracy:

 1. Obowiązek płacenia składki na Fundusz Solidarnościowy dotyczy tych samych grup ubezpieczonych, za których występuje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.
 2. Składkę oblicza się od tej samej podstawy wymiaru, co składkę na Fundusz Pracy.
 3. Do składki na FS mają zastosowanie te same zwolnienia, które obowiązują w stosunku do składek na FP. Składki na FS oblicza się łącznie ze składkami na Fundusz Pracy w wysokości sumy stóp procentowych tych składek i wykazuje je w łącznej kwocie w polu 01 w bloku VII deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Fundusz Solidarnościowy — kto płaci?

Źródłami finansowania Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych są:

 • danina solidarnościowa, którą opłacają osoby fizyczne osiągające dochody w danym roku podatkowym powyżej 1 mln zł. Wysokość daniny solidarnościowej stanowi 4 proc. nadwyżki tej kwoty,
 • wspomniane już obowiązkowe składki na Fundusz Solidarnościowy.

Jakie jest przeznaczenie środków z Funduszu Solidarnościowego?

Oprócz wspomnianych trzynastych emerytur, rent socjalnych i zasiłków pogrzebowych ze środków zgromadzonych w Funduszu Solidarnościowym tworzone są różne programy mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych, rencistów i emerytów. W 2019 i 2020 roku funkcjonują następujące programy:

 • usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych,
 • opieka wytchnieniowa,
 • centra opiekuńczo-mieszkalne
 • program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Ze środków Funduszu wypłacane jest również świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, tzw. 500 plus dla osób niepełnosprawnych. W 2020 roku na budżet na to świadczenie to ok. 4,5 mld złotych.

Twój pracownik niepełnosprawny potrzebuje pomocy w miejscu pracy? Jako pracodawca możesz przydzielić mu asystenta i otrzymać na ten cel dofinansowanie PFRON. Jak to zrobić? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się szczegółów: https://mywspieramy.org/porady/asystent-pracownika-niepelnosprawnego/


Koszty płacy uwzględniane w dofinansowaniu PFRON a składka SFWON

W związku z napływem wielu pytań ze strony pracodawców i wątpliwościami, które pojawiły się wraz z utworzeniem nowej składki SFWON i wydzieleniem jej ze składki na Fundusz Pracy Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON wystąpiła do resortu pracy i PFRON o zajęcie stanowiska w sprawie doliczania jej do kosztów płacy.

W odpowiedzi Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 14.05.2019 (BON-I.52312.49.2019.AK) dowiadujemy się, że do kosztów płacy można było jedynie zaliczyć składkę FP w wysokości 2,30% podstawy wymiaru. Składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych, czyli aktualnie składka na Fundusz Solidarnościowy nie stanowiła kosztów płacy.
Swój głos w tej sprawie zajęła wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Edyta Sieradzka.

„Ubolewam, że oficjalną odpowiedź BON w tej sprawie otrzymaliśmy dopiero w maju br. Jednoznacznie wynika z niej, że od stycznia 2019 r. pracodawcy nie mogli doliczyć składki na SFWON w wysokości 0,15 proc. do kosztów płacy wykazywanych na druku INF-D-P w poz. 52. Pocieszeniem jest to, iż ewentualna kwota po korekcie będzie wynosiła kilka złotych i to tylko w przypadku, gdy pracodawca uzyskuje 75 proc. kosztów płacy, a nie maksymalną kwotę dofinansowań. Mam również nadzieję, iż BON wraz z PFRON będą chcieli w tym zakresie przygotować jak najszybciej nowelizację ustawy o rehabilitacji, gdyż dla większości firm rozdzielenie składki na FP i składki na SFWON jest bardzo problematyczne, patrząc na wcześniej dostosowane dla nich programy kadrowo-księgowe”.

Źródło: Rzeczpospolita

Do organizacji OBPON nadal były kierowane pytania ze strony różnych pracodawców, dotyczące konieczności korekty dokumentów w sytuacji, gdy nie uzyskano wyższego dofinansowania z PFRON w przypadku wynagrodzenia za grudzień wypłacanego w styczniu.

Jak wynika z odpowiedzi BON z 05.07.2019 (BON-I.52312.123.2019.AK) w tej sytuacji również konieczna była korekta informacji INF-D-P, natomiast korekta wniosków Wn-D, czyli wniosku o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych, była zależna od tego, czy w wyniku korekty INF-D-P okazało się, że doszło do nadpłaty tego dofinansowania.

W marcu 2020 roku weszła w życie nowa ustawa, która wprowadziła kolejne zmiany.

Co oznaczają zmiany w opłacaniu składek na Fundusz Solidarnościowy dla pracodawcy?

Zanim w marcu 2020 roku weszły zmiany określania kosztów płacy, pracodawcy nie powinni wliczać do kosztów płacy składek na Fundusz Solidarnościowy, czyli wcześniej składek na SFWON. Mimo niewielkich zmian procentowych w razie pomyłki mogło odbić się to bardzo dotkliwie. Szczególnie dotyczyło to pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych i pobierających z PFRON dofinansowanie na ich wynagrodzenia. Nie wiedząc o zmianach składkowych w celach rozliczeniowych z funduszem, nadal w kosztach płacy uwzględniali składkę na Fundusz Pracy w poprzedniej wysokości, czyli 2,45%. W takim przypadku winni byli sporządzić korektę formularza INF-D-P uwzględniając jej niższą wysokość i zwrócić nadwyżkę otrzymanego dofinansowania.

Pojawiły się problemy dla tych, którzy doliczali składkę SFWON wypełniając pozycję 52 w formularzu INF-D-P, czyli miesięcznych informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, wliczając ją do kosztów płacy. W tej sytuacji otrzymali zawyżone dofinansowanie na wynagrodzenia pracowników z PFRON i w związku z tym musieli przede wszystkim skorygować informacje INF-D-P, uwzględniając prawidłową wysokość kosztów płacy a następnie zwrócić zawyżoną kwotę dofinansowania.

Co generowało problemy? Składka FP i składka SFWON były i są nadal liczone łącznie i wykazywane w deklaracjach DRA do ZUS w jednej rubryce, czyli w tej, która należała do składki na FP.

W marcu 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, która zezwala na włączenie składek na Fundusz Solidarnościowy do kosztów płacy.

zdjęcie 6 na blogu agencji pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych. Rozmiar 1366x250
Zdjęcie na blogu agencji pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych o składce SFWON

Składka na Fundusz Solidarnościowy 2020. Czy zmienią się zasady dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Jak już wspomnieliśmy, zgodnie z marcową ustawą została wprowadzona nowa definicja kosztów płacy dla celów dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Obecnie do kosztów płacy wliczają się następujące składniki:

 • wynagrodzenie brutto,
 • składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od wynagrodzenia,
 • składki na Fundusz Pracy,
 • składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • składki na Fundusz Solidarnościowy.

Pozytywną zmianą jest to, że pracodawcy mogą wliczać do kosztów płacy składki na Fundusz Solidarnościowy. Ułatwia to znacznie obliczanie kosztów płacy i pozwala na nieznaczny wzrost kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych udzielanego przez PFRON. Powstaje jednak pytanie, co z wcześniejszymi składkami, które były odliczane od kosztów płacy?

Okazuje się, że pracodawcy mają prawo złożyć korektę każdego wniosku o dofinansowanie, uwzględniając w kosztach płacy poniesioną składkę na FS. W ten sposób PFRON może dopłacić różnicę w kwotach dofinansowań. Złożenie korekty nie jest jednak obligatoryjne. Pracodawca, który co miesiąc ubiega się o dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem może, ale nie musi tego robić. Korekty mogą objąć miesiące, począwszy od stycznia 2019 r. do lutego 2020 r., czyli za czas, kiedy obowiązywał zakaz doliczania składek na SFWON lub FS do kosztów płacy.

Kwota składki na SFWON lub FS, która nie była uwzględniona przez pracodawców w kwocie kosztów płacy wykazanej w dotychczasowych informacjach INF-D-P, nie jest podstawą do zwrotu kwoty przysługującego dofinansowania, ustalenia zerowego salda dofinansowania lub odmowy wypłaty dofinansowania. Dotyczy to także składki na FS z formularzy INF-D-P złożonych przed 31 marca 2020 r. za okresy od stycznia 2019 r. do lutego 2020 r. lub składki na SF, która została uwzględniona w kwocie kosztów płacy, ale nie została opłacona w całości lub została opłacona z opóźnieniem.


fundusz solidarnościowy
Fundusz Solidarnościowy — łączy nas wsparcie.

Czy składka SFWON jest kosztem płacy przy ubieganiu się o dofinansowanie z PFRON?

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zezwala na włączenie składek na Fundusz Solidarnościowy do kosztów płacy. Pracodawca składający wniosek o dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych powinien wliczać składkę na Fundusz Solidarnościowy, wcześniej SFWON do kosztów płacy.

Składka na Fundusz Solidarnościowy – kogo dotyczy?

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązek opłacania składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) spoczywa na każdym pracodawcy, który płaci składki na Fundusz Pracy na dane osoby.

Jak obliczać składkę na Fundusz Solidarnościowy Wsparcia Osób Niepełnosprawnych?

Składki na ten Fundusz obliczasz łącznie ze składkami na Fundusz Pracy (2,30%) w wysokości sumy stóp procentowych tych składek (0,15%+2,30%) i wykazujesz je w łącznej kwocie w polu 01 w bloku VII deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Stopę procentową składki na SFWON określa ustawa budżetowa. W 2019 r. wynosi ona 0,15% podstawy jej wymiaru. Składka na SFWON jest finansowana przez Ciebie jako płatnika składek.

Kto płaci Fundusz Solidarnościowy?

Zobowiązanymi do opłacania składki na Fundusz Solidarnościowy Wsparcia (SFWON) są wszyscy pracodawcy, którzy opłacają składki na Fundusz Pracy.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *